Informații generale

I. SCURT ISTORIC

Facultatea Pedagogie a fost fondată în anul 1979 (an declarat de UNESCO Anul Internațional al Copilului). La sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut Facultatea devine cea mai numeroasă în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (pe atunci Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Șevcenco” din Tiraspol). Actualmente la Facultatea Pedagogie îşi fac studiile circa 1000 de studenţi.

Conducerea Facultății Pedagogie, în diferite perioade, a fost realizată de către decanii: Marinescu Dumitru, dr., conf. univ. (1979-1984); Guțu Vasile, dr., conf. univ. (1984-1989); Gello Valentina, dr., conf. univ. (1989-1992); Boian Ilie, dr., conf. univ. (1993-1996); Panico Vasile, dr., conf. univ. (1992-1993; 1996-2016); Chirică Galina, dr., conf. univ. (2016 – până în prezent).

În corespundere cu tendințele și exigențele de dezvoltare a învățământului superior universitar, Facultatea Pedagogie își orientează activitatea în vederea realizării următoarelor obiective strategice: asigurarea unui proces educațional de calitate, centrat pe student, care să contribuie la formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar; proiectarea și evaluarea activităților didactice în spiritul orientărilor curriculare moderne, compatibile cu exigențele învățământului european; promovarea și elaborarea activităților științifice fundamentale și aplicative în domeniul Științe ale Educației; elaborarea unui sistem coerent de formare continuă a cadrelor didactice din domeniul Științe ale Educației.

Reforma procesului de învățământ în cadrul Facultății Pedagogie este orientată în direcția implementării unui curriculum modern, centrat pe personalitatea studentului, pe unitatea științei și practicii pedagogice, pe unitatea instruirii și autoinstruirii, pe caracterul prospectiv al instruirii, pe integrarea inter- și transdisciplinară.

Conform prevederilor procesului de la Bologna sunt stabilite legături bilaterale cu universităţile europene și are loc mobilitatea academică a studenților și a cadrelor didactice.

Facultatea Pedagogie dispune de un colectiv didactic experimentat, care posedă titluri ştiinţifice de doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe pedagogice și psihologice, având drept misiune de bază pregătirea profesională, științifică, psihopedagogică și metodologică a tinerilor.

În acest context, activitatea Facultății Pedagogie este axată pe următoarele dimensiuni: pregătirea viitorilor specialiști în domeniul de formare profesională Științe ale Educației în scopul obținerii competențelor necesare pentru exercitarea funcțiilor de învățător, educator în învățământul preșcolar, psiholog școlar, profesor școlar de limba engleză, manager în învățământul preșcolar; formarea continuă și perfecționarea calificării cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar prin intermediul cursurilor de perfecționare la specialitățile nominalizate; cercetarea teoretică și aplicativă în domeniul Științe ale Educației.

Studenții au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile, talentul, interesele în diverse activități extracurriculare: cenacluri literare, muzicale și teatrale, secții sportive. Interesele științifice le pot dezvolta participând în cadrul Societății Științifice Studențești, conferințelor științifice naționale și internaționale, concursurilor pentru burse și Programe internaționale de mobilitate academică etc. Absolvenţii au oportunitatea de a continua studiile prin masterat şi doctorat, de a participa la diferite concursuri naţionale şi internaţionale.

II. CADRE DIDACTICE

La Facultate activează 38 de cadre didactice, dintre care: 3 doctori habilitați, profesori universitari; 2 doctori, profesori universitari; 1 doctor, profesor universitar interimar; 17 doctori, conferențiari universitari; 8 doctori, lectori universitari; 7 asistenți universitari.

III. BAZA MATERIALĂ

Baza materială a Facultății este concentrată în 12 săli de studii, aule cu calculatoare moderne și aparataj digital performant. În cadrul Catedrelor Facultății sunt dotate două laboratoare specializate cu condiții optimale pentru studii și cercetare: Laboratorul Metodica învățământului primar și Psihopedagogie și Educație preșcolară. Pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare la dispoziție sunt puse bibliotecile catedrelor, UST, dar și varii materiale didactice și metodologice.

Toată baza logistică asigură condiții optimale în formarea viitorilor specialiști, un rol deosebit în acest sens având și bazele pentru practicile pedagogice și psihologice la instituțiile preuniversitare de învățământ din municipiu, precum și din întreaga republică, cu care sunt încheiate contracte de colaborare.

IV. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Facultatea acordă o atenţie deosebită problemei angajării în câmpul muncii a absolvenţilor ciclului I, care, în funcție de programul studiat, au dreptul de angajare în instituţiile de învăţământ general în calitate de învăţător în clasele primare, educator, eventual, metodist, în instituțiile de învățământ preșcolar; profesor de limbă engleză în instituțiile de învăţământ primar și învățământ general; au oportunități de angajare în centrele educaționale comunitare, instituţiile de învăţământ general în calitate de psiholog, psihopedagog, consilier educațional.

Calificările obţinute permit absolvenţilor să activeze în următoarele domenii: cercetare în Pedagogia învăţământului primar și Pedagogie preșcolară, în Filologia engleză, consiliere în învăţământul primar și preșcolar în instituţii publice şi familie, psihopedagogie, psihologie educațională, asistență psihopedagogică, consiliere psihopedagogică, pedagogie în învățământul general.

Absolventul ciclului I poate continua studiile la ciclul II (masterat) la un program din cadrul aceluiaşi domeniu de formare profesională la specialitatea de bază sau la o altă specialitate din alt domeniu de formare profesională cu condiţia acumulării creditelor conform Programului de studiu solicitat şi a Regulamentului în vigoare.

Absolvenții ciclului II, în funcție de programul studiat, se pot încadra în învățământul general în calitate de învățător în învățământul primar, manager în învățământul general, cercetător în domeniul Științe ale Educației, consilier în domeniul Științe ale Educației, formator pentru profesioniștii din învățământul primar, formator pentru părinți, pedagog metodist, consilier de orientare școlară și orientare profesională; manager al instituției preșcolare (director, metodist), coordonator în structurile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Comisiilor de calitate în domeniul educației preșcolare, ONG-urilor care au ca obiect de activitate – educația, ocrotirea și asistența copiilor, coordonator de programe/proiecte educaționale; psihopedagog – cercetător științific în domeniul psihologiei și pedagogiei, specialist în psihopedagogia învățământului preuniversitar, consultant în domeniul psihopedagogiei, cercetător și practician în domeniile pedagogiei și psihologiei, specialist în politici educaționale, în asistență psihologică și pedagogică; psiholog social, psiholog de familie, consilier în probleme de familie, consilier în relații interpersonale.

Specialistul cu studii superioare de master al programelor oferite de Facultatea Pedagogie poate activa în calitate de asistent universitar și continua studiile la ciclul III, doctorat.

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Studenţii Facultății Pedagogie au posibilitatea de a obţine anual burse de studii în universităţile din România, Polonia, Ucraina, Rusia ș.a., mobilitatea academică fiind realizată atât de către studenți cât și de cadrele didactice.

VI. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Catedrele Facultăţii desfăşoară multiple activităţi de cercetare ştiinţifică, în care sunt implicați și studenții. Cercetătorii Facultăţii au publicat cca 400 de articole în ultimii 5 ani în culegeri şi reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participă cu comunicări ştiinţifice la diverse conferinţe științifice naţionale şi internaţionale, atât în țară cât și peste hotarele ei, sunt autori de monografii, manuale, ghiduri metodologice, suporturi de curs care sunt utilizate în procesul de instruire, sporind calitatea studiilor.