Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară

I. Informații generale

Valentina Mîslițchi

doctor în pedagogie,
conferențiar universitar
Șef catedră

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară promovează conceptul unui învăţământ bazat pe valori democratice, tradiţie şi inovaţie, îşi certifică existenţa prin orientările sale formative, având drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii de specialiști calificați, capabili să răspundă exigenţelor timpului şi, astfel, să contribuie la prosperarea societăţii.

II. Istoria catedrei

Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a demarat activitatea în anul 1979, odată cu deschiderea Facultăţii Pedagogie şi a specialităţii Pedagogie şi Psihologie Preşcolară. Disciplinele preconizate pentru specialitatea nominalizată au fost distribuite Catedrei de Pedagogie şi Psihologie a Vârstei Preşcolare şi Școlare Mici, Universitatea ,,T.G. Şevcenco”, Tiraspol, şeful catedrei fiind desemnat dr. în pedagogie, conf. univ. Uşer Rozentali.

Ulterior, descendentă prin dezmembrarea catedrei anterior nominalizată, a fost formată Catedra Pedagogie Preșcolară și Metodici Speciale, fortificată prin aportul cadrelor didactice universitare: Э. Ш. Натанзон, Valentina Botnari, Valentina Pascari, Tatiana Gaidarlî-Banul, Elena Trestianu-Maler, Zinaida Cauşnean-Hapco. Treptat statele vacante au fost completate cu absolvenți performanți ai primelor promoţii: Galina Odobescu-Chirică, Anastasia Cerbuşcă, Maria Stamati.

Unitățile Catedrei au fost suplinite ulterior cu specialiști din diverse centre științifice reprezentative: T.A. Covaliciuc (Рівне, Украина), Н.Г. Белоус (Пермь, Россия), В.А. Гелло (Комсомольск-на-Амуре, Россия). Pe parcursul anilor următori, activitatea Catedrei a fost monitorizată de managerii: dr., conf. univ. Svetlana Cornițcaia-Primac (1983-1987); dr., conf. univ. Andrei Caraman (1987-1992).

ROZENTALI Ușer, dr., conf. univ.
CORNIȚCAIA-PRIMAC Svetlana , dr., conf. univ
CARAMAN Andrei, dr., conf. univ.
ȘIMAN Dumitru, dr., conf. univ.
BOTNARI Valentina, dr., prof. univ.
MÎSLIȚCHI Valentina, dr., conf. univ.

În anul 1992, în urma evenimentelor politice care au avut loc în Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată în oraşul Chişinău. Catedrele facultăţii Pedagogie existente la momentul respectiv au fost comasate în Catedra Pedagogie şi Metodici Generale car, fiind în circumstanţe destul de dificile, a fost condusă de către lectorul superior univ. Dumitru Şiman.

Începând cu anul 1993 dr., lector superior univ. Valentina Botnari este desemnat şef al  Catedrei Pedagogie şi Metodici Generale, care ulterior în 1996 a fost redenumită în Catedra Pedagogie şi Educaţie Preşcolară, sub egida dr., conf. univ. Valentina Botnari.

Între timp, piaţa muncii din Republica Moldova solicita specialişti în psihopedagogie. De asemenea, priorităţile de activitate ale catedrei se modifică şi în legătură cu distribuirea responsabilităţii catedrei pentru deschiderea studiilor postuniversitare de masterat la specialitatea Psihopedagogie în anul 2002. În acest context, la Facultatea Pedagogie în anul 2007 a fost deschisă Catedra de profil Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară (PEP), responsabilă pentru realizarea activităţilor didactice, metodice, consultative, de cercetare la specialităţile: Psihopedagogie, Educaţie Preşcolară, monitorizată eficient în continuare de dr., conf. univ. Valentina Botnari, preocupată de extinderea ofertei educaționale pentru studiile superioare de licență, master, doctorat.

De-a lungul timpului, unitățile științifico-didactice ale Catedrei PEP au fost fortificate cu măiestrie de dr. Valentina Botnari, prin angajarea în calitate de titulari ai subdiviziunii a cadrelor didactice: Victoria Cojocaru, Grigore Țapu, Lidia Trofaila, Valentina Mîslițchi, Veronica Uncu, Diana Antoci, Lilia Lașcu etc.

Experiența și bunele practici în asigurarea managementului de calitate exercitat mai bine de 20 ani de către dr., prof. univ. Valentina Botnari, ce și-a adus contribuia remarcabilă la prosperarea Catedrei PEP, își găsește continuitatea în activitatea managerială a actualului șef de catedră – dr., conf. univ. Valentina Mîslițchi, care monitorizează Catedra din anul 2016.

III. Membrii catedrei

Botnari Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar

Data și locul de naștere: 15 decembrie 1955, Bălți

Studii:

 • 2006 – 2007 – Programul de Master Psihopedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
 • 1989 – 1992  – Doctorat la zi, 13.00.01 Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia;
 • 1977 – 1981 –  Facultatea Pedagogie și Psihologie, Universitatea de Stat “Al. Russo”, or. Bălți;
 • 1971 – 1975 –  Colegiul de Medicină, or. Bălți.

Experiența profesională:

 • 2016 – prezent, Director Școală Doctorală, UST;
 • 2016 – prezent, profesor universitar interimar, doctor, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, UST, Chişinău;
 • 2007 – 2016, Şef catedră, conferenţiar universitar, doctor, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, UST, Chişinău;
 • 2002 – 2007, Şef catedră, conferenţiar universitar, doctor, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, UST, Chişinău;
 • 1997 – 2002, Şef catedră,  conferenţiar universitar, doctor, Catedra Pedagogie şi Metodica Educaţiei preşcolare, UST, Chişinău;
 • 1993 – 1996, Şef catedră, conferenţiar universitar, doctor, Catedra Pedagogie şi Metodici Generale, UST, Chişinău;
 • 1992 – 1993, lector superior, Catedra Pedagogie şi Metodici generale UST, Chişinău;
 • 1987 – 1992, lector superior, Catedra Pedagogie preşcolară şi metodici speciale, Universitatea ,,T. G. Şevcenco”, Tiraspol;
 • 1982 – 1987, asistent universitar, Catedra Pedagogia şi Psihologia vârstei preşcolare şi şcolare mici, Universitatea  ,,T. G. Şevcenco”, Tiraspol.

Stagii (instituția, perioada, calificarea):

 • Stagiu de mobilitate academică, Universitatea de Stat din Craiova, România. Perioada19.02.2018 -25.02.2018
 • 18.01.2018-23.02.2018 Cursuri de formare continuă, specialitatea Pedagogul-versus exigențele atestării, Seria CRP, nr.000054753, eliberat la 23.02.2018 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 75 ore; 10 credite.
 • 26.02.2018-12.03.2018 Cursuri de formare continuă, specialitatea Legislația educației, Seria CRP, nr. 000055395, eliberat la 13.03.2018 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 75 ore; 10 credite.
 • 07.05.2018-05.06.2018 Cursuri de formare continuă, specialitatea Abordări pedagogice inovative, Seria CRP, nr. 000059706, eliberat la 06.06.2018 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 75 ore; 10 credite.
 • Formare continuă: Formarea formatorilor locali. Certificat seria CRP, nr. 000049061, eliberat MECC, 06.10.17
 • Stagiu de formare continuă în Kingston University London, 2016
 • Cursuri de formare continuă desfășurat de Programul Intel Teach Essencials, Ministerul Educației și compania Intel UST  17-21 ianuarie 2015,  în cadrul UST
 • Masă Rotundă ”Științele umanistice în context inter și trans-disciplinar: perspective, oportunități și studii de caz”. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, AȘM, 27 mai 2015
 • Școala de vară „Cercetarea psihologică fără frontiere”, ediția a II-a, 29 iulie – 2 august 2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași și Asociația E-Team  Psychology
 • Program de formare profesională în cadrul proiectului „Educația centrată pe cel ce învață”, obținând titlul de formator local/instituțional, UNICEF, 6 aprilie 2012

Discipline predate:

 • la ciclul I – Psihologie generală, Psihopedagogia comunicării, Teoria şi metodologia dezvoltării vorbirii, Pedagogia preşcolară, Didactica pedagogiei, Psihopedagogia centrată pe subiect, Tehnologii moderne de instruire
 • la ciclul II –Teoria şi metodologia evaluării, Didactica ariei curriculare (Pedagogie), Epistemologia educației preșcolare moderne, Probleme actuale ale didacticii preşcolare, Teorii și metodologii avansate în didacticile educației preșcolare, Formarea competențelor.
 • la ciclul III – Metodologia cercetării științifice.
 • la cursuri de formare continuă –Dezirabilitatea competențelor, Documente actuale de politici educaţională a copiilor preşcolari şi formare a cadrelor didactice, Tehnologii didactice moderne, Aspecte metodologice actuale în realizarea obiectivelor ariei curriculare Dezvoltarea limbajului şi a comunicării, Progresul în competența pedagogică – megarezultatul intervențiilor inovatoare, Dimensiunile pedagogiei inovative. 

Lucrări științifice, științifico-metodice, didactice relevante

 • BOTNARI,  V. Dezvoltarea morală: evoluţie ontogenetică  şi exigenţe educaţionale. În:  Educația morală a elevilor. Ghid metodologic. UST, L.T. Orizont, coord.: Șofron L. –Chișinău: UST, 2014, p. 24-41. ISBN 978-9975-76-137-6
 • RACU A., BOTNARI V., POTÂNG A., BODORIN C., STAH D.  Incluziunea socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvoltarea parteneriatului: familie – echipă multidisciplinară – comunitate. Asoc.pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas; col.aut.:Aurelia Racu, Valentina Botnari, Angela Potîng [et al.]; coord. Şt.: Aurelia Racu. – Ch.: S. n., 2012 (Tipogr. “Foxtrot”). – 92 p. ISBN 978-9975-4325-4-2.
 • BOTNARI V., IANIOGLO M. ș. a. Competenţa de comunicare asertivă: Geneza conceptului. Revista Ştiinţifică,  STUDIA  UNIVERSITATIS , Seria ,,Ştiinţe ale Educaţiei”,  Nr.9(59), 2012, p. 48-56, ISSN 1857-21031
 • POTÂNG A., BOTNARI V. Antrenamentul competenţelor comunicative. Chişinău: CEP USM, 2013.- 134 p. ISBN 978-9975-71-472-3
 • BOTNARI V., ADAMENCO E. Gândirea independentă versus stilul de gândire și învățare la adolescenții din mediul academic. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației, nr.1 (6) 2015, p. 11-20, ISBN 1857-0623.
 • BOTNARI V., LAȘCU L. Competența de self-management a activității de învățare la studenți-prioritate actuală a învățământului academic. În: Revista științifică Acta et Commentationes. Științe ale Educației, nr.1 (7) 2015, p. , ISBN 1857-0623.
 • BOTNARI V. Cuvânt înainte și red. șt. la: Parteneriatul educațional familie-grădiniță-școală. Ghid metodic. Chişinău: Pulsul Pieţei, 2015,  p. 5. ISBN 978-9975-3040-7-8
 • BOTNARI V. Cuvânt înainte și red. șt. la: Paradigmele patopsihologiei. Ghid metodic. Chişinău: UST, 2015,  p. 5. ISBN.
 • BOTNARI V. Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale actuale ale Republicii Moldova. În: Revista științifică, inovare, cultură și artă  Akademos nr 1 (36) 2015 p. 58-62,  ISSN 1857-0461.
 • MÎSLIȚCHI V.,BOTNARI V.: Aspecte problematice ale profesionalizării tinerilor cu dizabilități. În Incluziunea educațională cu dizabilități în învățământul superior./ Ghid științifico metodologic. Aurelia Racu Univ.Ped. de Stat „I. Creangă”, Fac. de Psihologie și Psihopedagogie specială , Catedra Psihopedagogie Specială. Ch.Pontos, 2016 ISBN 978-9975-51-803-1, 248 p., pag. 59 – 65
 • BALAN V., BORTA L., BOTNARI V. Educație incluzivă: Unitate de curs. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova. Ch.: Tipografia Bons Officess, Lumos, 2017. 308 p. ISBN 978-9975-87-298-0.
 • BOTNARI V., redactor științific – Pavlenko L. Adolescenţa: achiziţii, probleme, soluţii (Compendiu pentru studenţi, pedagogi, psihologi şcolari). Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017. – 100 p. (6 c.a.) ISBN 978-9975-76-212-0
 • BOTNARI V.,BOUTBOUL M. Valențele mediului în educația lingvistică a copiilor. În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  pp.175- 182.
 • BOTNARI V.,ȘHTRAL N. Efectele strategiilor acționale de formare la elevii mici a competențelor lingvistică, de citire și scriere în contextul respectării interconexiunii. În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  pp.182-190
 • БОТНАРЬ В., ИОВВА О. Разработка и апробирование программы формирования основ здорового образа жизни у старших дошкольников. În: Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ 845 с., cc. 274-277.
 • BOTNARI V., NECULAEV L. Managementul parteneriatului educator-părinte axat pe dezvoltarea vorbirii coerente la preșcolarii mari. În: Materialele Conferinței Republicane a cadrelor didactice. Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău 10-11 martie 2018. ISBN 978-9975-76-232-8,  300 p.,  pp.22 – 32.
 • BOTNARI V., PRICOB L. Impactul managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice asupra motivației profesionale a educatorului. În: Materialele Conferinței Republicane a cadrelor didactice. Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău 10-11 martie 2018. ISBN 978-9975-76-232-8,  300 p.,  pp.32 – 40.
 • BOTNARI V., MÎSLIȚCHIV. Parteneriatul educațional familie-școală-comunitate axat pe optimizarea adaptabilității școlare (capitolul V). În: Ghid teoretico-practic pentru asistența socială multifuncțională comunitară. Chișinău: Pontas, 2018. 432 p., p. 166-199. ISBN 978-9975-51-927-4.
 • BOTNARI V. Învățarea studenților ca proces: configurații actuale. În: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae, Științe ale Educației. Chișinău: USM, 2018, nr. 9 (119), p.221-224. ISBN 1857-2103.
 • BOTNARI V. Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova. Domeniul de formare profesională: 0112 Pedagogie Preșcolară (licență, master), Chișinău, MECC, 2018.

Domenii de cercetare științifice:

 • Teoria generală a educației
 • Pedagogie universitară

Implicarea în proiecte

 • 2015 – 2018 – executor proiect Erasmus+ Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (TEACH ME), Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Germany, Universitatea Sophia Antipolis din Nisa, Franța, Universitatea Kingston din Londra, Association of Distance Education (NADE), Lithuania, World University Service of the Mediterranean, Spania, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea “Alecu Russo”  din Bălți, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea “B.P. Hasdeu”, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul de Formare Continuă;
 • 2011 – 2014 – executor în proiectul instituțional Tehnologii facilitatoare ale adaptabilității copiilor la mediul școlar, Universitatea de Stat Tiraspol, Chişinău;
 • Octombrie 2012 – Mai 2013 – executor în proiectul Incluziunea socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvoltarea parteneriatului: familie – echipa multidisciplinară – comunitate, Grant: nr. 99/11/M finanțat de Ambasada Regală a Norvegiei, APDI-Humanitas, Chișinău, Moldova;
 • 2008 – 2011– executor în cadrul proiectului Educaţia centrată pe copil, susţinut de către UNICEF Moldova;
 • 2006 – 2010 – coordonator proiect instituţional Calitatea învățământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău;
 • 2003 – 2004 – coordonator proiect naţional Proiectarea şi implementarea tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău.

Chirică Galina, Decanul Facultății Pedagogie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Data și locul nașterii: 16.02.1961, s. Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă

Studii: superioare pedagogice, superioare de doctorat

Experiența profesională:

 • 2016 – prezent: Decanul Facultății Pedagogie, UST
 • 1995-2018  Conferențiar la Catedra „Psihopedagogie și educație preșcolară”, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău.
 • 1983-1999  Asistent, lector la Catedra „Pedagogie preșcolară și metodici speciale”, Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol.

Stagii: 

 • Cursuri de formare continuă, specialitatea Legislaţia educaţiei, Seria CRP, nr. 000055400 eliberat la 13.03.2018, ordin nr.108 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 26.02.2018 – 12.03.2018;
 • Cursuri de formare continuă, specialitatea Pedagogul versus exigenţele atestării Seria CRP, nr. 000054758 eliberat la 23.02.2018, ordin nr.78, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 18.01.2018 – 23.02.2018;
 • Cursuri de formare continuă, specialitatea Formarea formatorilor locali Seria CRP, nr. 000049064 eliberat la 06.10.2017, ordin nr.355, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 28.08.2017- 05.10.2017;
 • Seminarul metodologic al Universității de Stat din Tiraspol. Tematica abordată: Utilizarea tehnologiilor moderne la UST: realizări și perspective. Evaluarea cadrelor didactice al UST: perspective și oportunități.  Certificat UST, 17 mai, 20 noiembrie, 2017.

Discipline predate:

 • Ciclul I: Psihologie socială, Socializarea personalității preșcolarului, Teoria și metodologia predării științelor în învățământul preșcolar, Educația ecologică a preșcolarilor;
 • Ciclul II: Psihologia influențelor sociale, Teorii și metodologii avansate în didactica educației preșcolare.

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • CHIRICĂ G. Valorificarea jocului cu subiect ecologic în educația pentru mediu și cultură ecologică la copii. În: Materialele Conferinţei Republicane a cadrelor didactice, din 10-11 martie 2018. Universitatea de Stat din Tiraspol, vol. IV, pp. 46-50. ISBN 978-9975-76-232-8.
 • КИРИКЭ, Г. Особенности выявления экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective. Vol. II. Chișinău, 2018,  pp. 150-155. ISBN 978-9975-76-249-6.
 • CHIRICĂ, G. Activitatea ecoeducațională a pedagogului modern – imperativ al timpului. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Vol. I. Chişinău, 27-28 octombrie, 2017, ISBN 978-9975-76-213-7. 345P., pp. 43-49.
 • CHIRICĂ, G. Pregătirea ecoeducaţională a viitoarelor cadre didactice. În: Materialele  Conferinţei ştiinţifice practice naţionale cu participare internaţională „ Monitorizarea cunoaşterii axată pe obţinerea performanţelor”. Ch.: US Tiraspol, 2016, pp.266-270.
 • Realizarea continuității în formarea culturii ecologice la generația în creștere. În: Materialele Conferinței științifice internaționale Optimizarea învățământului în contextul societății bazate pe cunoaștere. Chișinău, 2012, pp. 197-203.

Domenii de interes științific: Educația ecologică a generației în creștere; Pregătirea ecoeducațională a viitoarelor cadre didactice; Psihologie socială; Socializarea personalității.

Implicarea în proiecte: la Catedra PEP: Formarea iniţială şi continuă a pedagogilor şi psihologilor din perspectiva prerogativelor politicilor educaţionale postmoderne

Distincții:: Guvernul Republicii Moldova, Diplomă de gradul întâi pentru măiestrie profesională, activitate științifico-didactică prodigioasă, merite deosebite la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, precum și cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la fondarea universității. Chișinău, 2015.

Cojocaru Victoria, doctor habilitat, profesor universitar

Mîslițchi Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Data și locul nașterii: 22 decembrie 1976, satul Șendreni, raionul Nisporeni.

Studii:

 • 1991-1996 – studii medii de specialitate, Şcoala Normală „Alexandru Vlahuţă”, Bârlad, jud. Vaslui, România, Specialitatea Învăţător.
 • 1996-2000 – studii superioare de licență, obţinerea titlului de licenţiat în Pedagogie, Specialitatea Pedagogia învăţământului primar. Educaţia preşcolară., Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2007-2008 – studii de masterat, obținerea  titlului de master în Psihologie, Specialitatea Psihologie, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 16 decembrie 2011 – obţinerea titlului ştiinţific de doctor în Pedagogie, Specialitatea 13.00.01.Pedagogie generală, Universitatea de Stat din Tiraspol. Tema tezei de doctor: Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică. Conducător științific: dr., conf. univ. Botnari Valentina.
 • 07 octombrie 2015 – obținerea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar în Pedagogie Generală.

Experiență profesională:

 • 01 septembrie 2016-prezent – secretar științific al Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională. Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară.
 • 28 noiembrie 2017-prezent – secretar științific al Consiliului Științific Specializat din cadrul Universității de Stat din Tiraspol.
 • 01 iunie 2016-prezent –  șef al Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, facultatea Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 07 octombrie 2015-prezent – conferențiar universitar, doctor, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 26 februarie 2014-07 octombrie 2015 – conferențiar universitar interimar, doctor, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2011-2014 – lector superior universitar, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2007-2011 – lector universitar, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2000-2007 – învăţător la Şcoala-grădiniţă nr.71, mun. Chişinău.
 • 1998-2000 – educator la Creşa-grădiniţă nr.71, mun. Chişinău.

Stagii:

 • 18-29 iunie 2018 – curs de formare continuă în domeniul Educației incluzive, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Lumos Foundation Moldova, 150 ore.
 • 07 mai 2018-05 iunie 2018 – cursuri de formare continuă, specialitatea Abordări pedagogice inovative, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 26.02.2018-12.03.2018 – cursuri de formare continuă, specialitatea Legislaţia educaţiei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 75 ore, 10 credite.
 • 18.01.2018-23.02.2018 – cursuri de formare continuă, specialitatea Pedagogul versus exigenţele atestării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 75 ore, 10 credite.
 • 18-24 aprilie 2017 – stagiu de mobilitate academică, Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia (Pedagogical University of Cracow).
 • 28 august 2017-05 octombrie 2017 – cursuri de formare continuă, specialitatea Formarea formatorilor locali, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, 75 ore, 10 credite.
 • 2016 – cursuri de limba engleză – Elementary English language course level, 48 academic hours.

Discipline predate: Adaptarea şcolară, Adaptare socială, Asistența psihologică în sistemul de educație, Serviciul psihologic în şcoală, Parteneriatul educaţional familie-grădiniţă-şcoală, Educaţie permanentă, Psihocorecţie, Educaţie incluzivă, Tehnologii moderne de instruire, Didactica funcțională(ciclul I);Consiliere psihopedagogică, Consilierea psihologică, Epistemologia educației preșcolare moderne; Psihologia comportamentului deviant(ciclul II);Pregătirea copiilor pentru şcoală din perspectiva „Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani”, Educaţie incluzivă, Perspective moderne în proiectarea activităţilor educaţionale din instituţia preşcolară, Educația pe parcursul întregii vieți (stagii de formare profesională continuă).

Lucrări științifice, științifico-metodice și didactice relevante:

 • Mîslițchi V. Abordări teoretice ale comportamentului agresiv manifestat de tinerii conducători auto. În: Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria Științe Umaniste, 2017, nr. 1 (5), p. 121-135. ISSN 2345-1866. I-ISSN 2345-1904.
 • Mîsliţchi V. Adaptarea şcolară: Ghid metodologic. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. 330 p.ISBN 978-9975-76-139-0.
 • Mîsliţchi V. Formarea competenţelor lingvistice ale preşcolarilor şi elevilor claselor primare prin prisma continuităţii. În: Kreatikon: Creativitate-Formare-Performanţă. Iaşi: Universitatea „Petre Andrei”, 2014, p.185-191. ISSN 2068-1372.
 • Mîsliţchi V., Botnari V. Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică. Partea a II-a. În: Revista de proprietate intelectuală Intellectus, 2013, nr.2, p. 74-79. ISSN 1810-7079; ISSN 1857-0496.
 • Mîslițchi V., Botnari V. Parteneriatul educațional familie-școală-comunitate axat pe optimizarea adaptabilității școlare. În: Ghid teoretico-practic pentru asistența socială multifuncțională comunitară. Chișinău: Pontos, 2018, p. 166-199. ISBN 978-9975-51-927-4.
 • Mîslițchi V., Bulat G., Eftodi G., Parhomenco L., Petrov E., Șevciuc M., Velișco N. Curriculum pentru programul de formare continuă în domeniul Educației incluzive a cadrelor didactice din învățământul superior. Chișinău: Bons Offices, 2018. 20 p. ISBN 978-9975-87-401-4.
 • Mîslițchi V., Crețu I. Parteneriatul grădiniță-familie – factor semnificativ în dezvoltarea vocabularului copiilor de vârstă preșcolară. În: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar. Materialele conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională. Vol. 1. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, p.199-206. ISBN 978-9975-76-214-4.
 • Mîslițchi V., Croitori L. Diminuarea agresivităţii adolescenţilor în contextul valorificării consilierii psihologice. În: Psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Materialele Conferinţei Republicane a cadrelor didactice. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, vol. IV, p.78-89. ISBN 978-9975-76-232-8.
 • Mîslițchi V. Formarea continuă a competenţelor lingvistice la viitoarele cadre didactice. În: Limbă. Etnie. Comunicare. Culeg. de art. elab. în baza comunic. la Conf. şt. intern. Ed. a 3-a. Comrat: US Comrat, 2016, p.101-108. ISBN 978-9975-83-015-7.
 • Mîsliţchi V., Guțu T. Relația dintre inteligența emoțională și comportamentul agresiv în trafic la tinerii conducători auto. În: Revista științifico-practică Psihologie, 2018, nr.1-2 (32), p.12-20. ISSN 1857-2502; ISSN E 2537-6276
 • Mîslițchi V. Impactul jocului didactic asupra dezvoltării aspectului gramatical al vorbirii copiilor de vârstă preșcolară. În: Revista educației timpurii și preșcolare din Republica Moldova Grădiniţa Modernă, 2018, nr. 3 (22), p. 4-7. ISSN: 1857-4610.
 • Mîslițchi V., Isacova A. Cunoaşterea de către educatori a particularităţilor evoluţiei lexicului la vârsta preşcolară – imperativ în dezvoltarea optimă a vocabularului. În: Psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Materialele Conferinţei Republicane a cadrelor didactice. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, vol. IV, p.90-100. ISBN 978-9975-76-232-8.
 • Mîsliţchi V. Optimizarea cooperării instituției de învățământ superior cu partenerii sociali – factor semnificativ în formarea profesională a studenților cu CES. În: Integrarea socioprofesională a tinerilor cu dizabilități. Culegere de articole. Chișinău: Pontos, 2018, p.101-106. ISBN 978-9975-51-998-4.
 • Mîsliţchi V. Parteneriatul educaţional – factor facilitator al adaptării elevilor la mediul şcolar modern. În: Kreatikon: Creativitate-Formare-Performanţă. Iași: Pim, 2015, Ediția a XII-a, p. 207-2015. ISSN 2068–1372.
 • Mîsliţchi V. Parteneriatul educaţional familie-grădiniţă-şcoală: Ghid metodologic. Chişinău: Pulsul Pieţei, 2015. 250 p. ISBN 978-9975-3040-7-8.
 • Mîslițchi V. Ralierea intervențiilor didactice la stilul preferențial de învățare al elevilor. În: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Ediţia a 4-a. Bălţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2018, p. 144-. 150. ISBN 978-9975-3276-1-9.
 • Mîslițchi V., Tcaci N. Stilul de comunicare versus gradul de conflictualitate la vârsta tinereții. În: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar. Materialele conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională. Vol. 1. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, p.236-250. ISBN 978-9975-76-214-4.
 • Mîsliţchi V., Țurcanu R. Dezvoltarea motivației pentru învățare la elevii de vârstă școlară mică. În: Revista Științifică Acta et Commentationes, Seria Științe ale Educației, 2018, nr.2 (13), p.121-130. ISSN 1857-0623.
 • Mîsliţchi V., Botnari V. Linguistic competence: Psychopedagogical and cognitive processes approaches. In: Romanian Journal of School Psychology, 2012, volume 5, number 9, p. 86-99. ISSN 2248-244X; ISSN-L 2248-244X.

Domenii de interes științific: teoria generală a educației, educație preșcolară, educație permanentă, educație lingvistică, educație incluzivă, pedagogie universitară, parteneriat educațional, adaptare școlară, psihopedagogie, psihologie aplicată.

Implicarea în proiecte:

 • 2017-2018 – executor în cadrul Proiectului ERASMUS+ „Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH ME). Cod proiect: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Director de proiect:  dr., conf. univ. Braicov Andrei. 
 • 2011-2014 – cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar”. Universitatea de Stat din Tiraspol. Cod proiect: 11.817.08.74A. Director de proiect: dr., conf. univ. Moşanu-Şupac Lora.
 • 2006-2010 – cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategi în formarea cadrelor didactice”. Universitatea de Stat din Tiraspol. Cod proiect: 06.411.054A. Director de proiect: dr., conf. univ. Botnari Valentina.

Țapu Grigore, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Data și locul nașterii: 22.10.1952 Mirnoe, Beliaevça, reg. Odessa, Ukraina

Studii:

 • 1972 – 1974    IPST Tiraspol, Facultatea Geografie
 • 1974 – 1980     Institutul Pedagogic de Stat «V. I. Lenin»,   Moscova
 • 1983 – 1987     Doctorantura Institutul Pedagogic de Stat «V. I. Lenin», Moscova

Experiența profesională:

 • 1980 – 1985,  lector asistent, IPST, Tiraspol, catedra Pedagogie şi Psihologie
 • 1985 – 1991,  lector superior, IPST, Tiraspol, catedra Psihologie
 • 1991 – 1992,  lector superior, dr. Academia de Poliţie RM, catedra Ştiinţe Socioumane
 • 1992 – 1999, conf. univ., dr., USM, catedra Psihologie
 • 1999 – 2003,  şef catedră, conf. univ., dr., ULIM, catedra Psihologie
 • 2008 – 2012, conf. univ., dr., IRIM
 • 2012 – prezent,  conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Tiraspol

Discipline predate: Psihodiagnostic și statistică ,Psihosexologie, Psihologia comunicării, Psihodiagnostic.

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • ȚAPU Gr. Rolul definițiilor în procesul de învățare.În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  pp.298- 304.
 • ȚAPU Gr.,PATLATÎI M. Feminismul contemporan.În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  pp 291-298.
 • Țapu Gr.  Incluziuni psihanalitice în educaţia modernă. În:  La început a fost opera  Sigmund Freud 160 de ani de la naştere,  Materialele Colocviului ştiinţific internaţional dedicat aniversării a 160 de ani de la naşterea lui Sigmund Freud, Chişinău,  2016, p.19-133.
 • ȚAPU, Gr.;PATLATÎI, M. Feminismul contemporan.În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  p 291-298, (0,5 c/a)                                                                                  
 • ȚAPU, Gr.;PATLATÎI, M. Feminismul contemporan.În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  p 291-298, (0,5 c/a)                                                                                  
 • ȚAPU, Gr. Rolul definițiilor în procesul de învățare.În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie 2017 ISBN 978-9975-76-214-4 345 p.,  p.298- 304

Domenii de interes științific: Psihologia comunicării,  psihoanaliza.

Antoci Diana, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Data și locul nașterii: 16 ianuarie 1975, Chișinău

Studii:

 • studii superioare de licență, profilul Psihopedagogie, specialitatea Pedagogie și Metodică Învățământului Primar;
 • studii superioare de master, specialitatea Psihologie Socială și Corecțională;
 • studii de doctorat, titlul științific de doctor în psihologie, specialitatea 19.00.07 – Psihologia pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalității.

Experiența profesională:

 • 05.11.2017-30.05.2018, Cursuri de limba engleză, Certificat nivelul B2, Studium Plus, Chișinău
 • 26.02.2018 – 12.03.2018, Cursuri formarea continuă la specialitatea Legislația Educației, Modulele valorificate: Aspecte generale din legislația Republicii Moldova (15 ore); Acte normative instituționale (25 ore); Procedee de evaluare a programelor de studii și a instituțiilor (35 ore). Total ore: 75. Certificat seria CRP nr.000055390 din 13.03.2018. Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 18.01.2018 – 23.02.2018, Cursuri formarea continuă la specialitatea Pedagogul – versus exigențele atestării, Modulele valorificate: Dezvoltarea profesională (15 ore); Metodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare / lucrări metodice (45 ore); Regulamentul de atestare a cadrelor didactice/manageriale din învățământul preuniversitar/universitar (15 ore). Total ore: 75. Certificat seria CRP nr.000054752 din 23.02.2018. Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 18.04.2017 – 24.04.2017, Scientific internship visit concerning completed work with participation in: Lectures for students; Scientific workshop with a group of scientists form the Chair of Social Gerontology of the Institute of Social Work; Meeting with Krakow Council of Seniors; International Scientific Conference: Interdisciplinary Study. Problems of Coontemporary Researchers (20th April 2017), Pedagogical University of Cracow, faculty of Pedagogy.
 • 28.08.2017 – 05.10.2017, Cursuri formare continuă la specialitate Formarea formatorilor locali; Module: Exersarea metodelor de învățare social (20 ore); Invățarea durabilă pe tot parcursul vieții (20 ore); Metode în Educația adulților (20 ore); Psihopedagogie (15 ore). Chișinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 06.04.2017, Workshop „Teoria instruirii din perspectivă curriculară. Rolul inovației didactice” (certificat, 21 ore), Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 8-11 decembrie 2016, International Conference E-Team Psychology „Sharing Students’ Ideas and Experiences about the Future of Research”, Iași, România.
 • martie – aprilie 2016, Seminarul metodologic al UST (certificat 2 credite din 26 aprilie 2016)
 • 21 aprilie 2016, Workshop „Proiectarea curriculară a activității didactice” desfășurat de Sorin Cristea, prof.unuiv., București, România în cadrul Conferinței științifico-practice cu participarea internațională, Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 17-21 ianuarie 2016, Cursuri de formare continuă desfășurat de Programul Intel Teach Essencials, Ministerul Eucației și compania Intel, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Discipline predate:

 • ciclul I -Psihologia generală, Psihologia personalității (română, rusă, engleză), Psihodiagnostic, Patopsihologie, Metodologia dezvoltării gândirii critice, Psihologia socială, Psihologia familiei, Socializarea personalității, Dezvoltarea creativității;
 • ciclul II – Paradigmele patopsihologiei, Educație prin valori și pentru valori, Psihologia personalității; stagii de formare profesională continuă – „Asistența psihopedagogică a relațiilor părinți-copii”, „Educație prin valori și pentru valori”, „Abordări pedagogice inovative” – modulul: Motivația – stimul intern al învățării active.

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • Antoci D. Metodologia dezvoltării gândirii critice: ghid metodologic. Red. şt.: Botnari Valentina; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău: S. n. Tipogr. „Pulsul Pieţei”, 2018. 168p. ISBN 978-9975-3223-4-8.
 • Antoci D. Educaţia prin valori şi pentru valori: suport de curs. Red. şt.: Botnari Valentina; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău: S.n. Tipogr.„Pulsul Pieței”, 2018. 260p. ISBN 978-9975-3223-3-1.
 • Antoci D. Paradigmele patopsihologiei: Ghid metodologic. Chişinău: Pulsul Pieței, 2015, 176p. ISBN 978-9975-3040-9-2.
 • Antoci D. Educaţia prin valori și pentru valori: Ghid metodic. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014, 196p. ISBN 978-9975-76-138-3.
 • Antoci D. Aptitudinile elevilor: interacțiune, influența, dezvoltare. Monografie. Chișinău: Print Caro, 2011, 122 p. ISBN 978-9975-56-031-3.
 • Antoci D. Imaginea de sine la adolescenţii cu deficienţă mintală și mediul educațional familial. În: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul Seria „Științe Umanistice”, 2017, nr. 1(5), p.7-18. ISSN 2345-1866 (E-ISSN 2345-1904).
 • Antoci D. Valorile civice: conceptualizare, structură, evaluare. În: Revista Acta et Commentationes, seria Ştiinţe ale educaţiei, Nr.2 (13), 2018. p.131-141 ISSN 1857-0623.
 • Antoci D. Motivația pentru învățare – premisă în dezvoltarea motivației profesionale la viitorii pedagogi și psihologi În: Învățământ superior: tradiții, valori, perspective. Materialele Conferinței științifice naționale cu participarea internațională, UST, 28-29 septembrie 2018, Chișinău. ISBN 978-9975-76-220-50-2. Vol. 3. 2018. p.5-14.
 • Antoci D. Valorile civice și motivația pentru învățare la adolescenți – context de reflecție asupra procesului educațional. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2018, vol. 2, p.31-42. ISBN 978-9975-50-220-7.
 • Antoci D. Relația dintre motivație și aptitudinile profesionale ale studenților cu profil militar. În: Materiale Conferinței științifico-practice internaționale Știință, Educație, Cultură din 4 februarie 2016, or. Comrat. Volumul 1, p.335-343. ISBN 978-9975-83-011-9.
 • Antoci D. Condițiile psihopedagogie de dezvoltare a gândirii critice la elevii de vârstă școlară mică. În: Kreatikon: Creativitate – formare – performanţă. Iaşi: Editura Spiru Haret, 2015, Ediţia a XIII-a, p. 79-84. ISSN 2068-1372.
 • Antoci D. Abordare teoretico-metodologică a valorilor civice. În: Kreatikon: Creativitate – formare – performanţă. Ediţia a XI-a. Iaşi: Editura Spiru Haret, 2014, p. 197-203. ISSN 2068-1372.

Domenii de interes științific: Psihologie, pedagogie, filosofie, sociologie.

Implicarea în proiecte:

 • Executor în cadrul Proiectului, ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH ME). Cod: 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Director de proiect Braicov Andrei, dr., conf. univ.
 • Executor în cadrul proiectului „Perspectiva psihologică de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova”. Codul 06.411.163A, Director de proiect: Bolboceanu A., dr.hab., prof.cercet.

Trofăila Lidia, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Data și locul nașterii: 17.10.1957,rn. Soroca, s.Visoca

Studii:

 • licenţă: Universitatea de Stat din or. Bălţi, facultatea Pedagogie, specialitatea Pedagogie preşcolară, 1979; masterat: UST, Facultatea Pedagogie, specialitatea Psihopedagogie, 2011;
 • superioare doctorat: AŞP or. Moscova Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Psihologiei Generale şi Pedagogice, specialitatea Psihologie pedagogică, 1987;

Experiența profesională:

 • 1979 – 1981, educatoare, grrădinițî-creșă nr.46 , or. Chişinău
 • 1981 – 1982, Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei, laborant superior
 • 1982 – 1987, ICŞP, cercetător ştiinţific inferior
 • 1987 – 1991, CŞP, cercetător ştiinţific superior
 • 1991 – 1996, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM, cercetător ştiinţific superior
 • 1996 – 2004, UPS “I. Creangă”, doctor  în psihologie, conferenţiar universitar
 • 2004 – prezent – UST, doctor în psihologie, conferenţiar universitar.

Stagii:

 • Obţinerea certificatelor de formare profesională continuă de la MECC:
 • Cursuri TIC de la 25.07.16-12.08.16. Certificat seria CRP, N 000037538 din 12.08.16;
 • Cursuri de limba engleză. Certificate English for you, 48 ore acad., aprilie 2016;
 • Certificat Seria CRP Nr.:000054782 din 23.02.2018. 75 ore/ 10 credite.

Discipline predate: Psihologia dezvoltării, Didactica psihologiei

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • TROFAILA, L.Psihologia dezvoltării. Suport de curs. Chişinău: Reclama, 2007, 2009, 264 p. ISBN
 • TROFAILA, L. Didactica psihologiei. Suport de curs. Ch.: Tipografia UST, 2017. 195 p. ISBN 978-9975-76-222-9.
 • TROFAILA, L. Procedee raţionale de instruire şi impactul la dezvăluirea conţinutului noţiunilor la limba română. În: Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS “ I.Creangă “ Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială, Chişinău, 2011, nr 4 (25), p. 1 – 10, ISSN 1857 – 0224.
 • TROFAILA, L. Soluţionarea situaţiilor de încăpăţinare la elevii de vârstă şcolară mică. În: Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS “ I.Creangă “ Psihologie Pedagogie specială  Asistenţă socială, Chişinău, 2012, nr 2 (27) ,  p.18-26, ISSN 1857-0224.
 • TROFAILA, L. Impactul operaţiilor de generalizare şi abstractizare  ale elevilor de vârstă şcolară mică la dezvăluirea conţinutului noţiunilor la limba română. În:  Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS “ I.Creangă “  Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială, Chişinău, 2012, nr 4 (29),  p. 22- 30, .ISSN 1857-0224.
 • TROFAILA, L. Impulsivitatea – barieră în calea reuşitei  în activitatea de învăţare la vârsta preadolescentă. În: Psihologie  Revistă ştiinţifico-practică, Chişinău, 2013, nr 2, p.21-28, ISSN 1857 – 2502. 
 • TROFAILA, L. Aptitudinile pedagogice – componentă a măiestriei profesionale la viitorii pedagog . În: Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS   “I.Creangă “  Psihologie  Pedagogie specială  Asistenţă socială, Chişinău, 2013, nr 3 (32), p. 28- 36,   ISSN 1857 – 0224.
 • TROFAILA, L. Timiditatea la adolescenţi şi impactul asupra reuşitei în activităţile sociale . În: Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS “ I.Creangă“ Psihologie Pedagogie specială  Asistenţă socială, Chişinău, 2014, nr 2 (35),  p. 13-22, ISSN 1857- 0224.
 • TROFAILA, L. Sociabilitatea studenţilor viitori pedagogi în condiţiile economiei de piaţă. În: Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS “ I.Creangă “ Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială, Chişinău, 2015, nr 1 (38),  p.84- 97,  ISSN 1857-  0224 .
 • TROFAILA, L. Agresivitatea adulţilor implicaţi în activităţile sociale în condiţiile economiei de  piaţă . În:  Revista Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS “ I.Creangă “  Psihologie Pedagogie specială Asistenţă socială, Chişinău, 2016, nr 1 (42), p. 75-85, ISSN 1857-0224.
 • TROFAILA, L. Aptitudinile comunicative şi organizatorice la studenţii cu profil pedagogic  În: Acta et commentationes. Chişinău, 2018, N 3(14 ). ISSN 1857-0623.
 • TROFAILA, L. Cunoaşterea calităţilor profesionale la viitorii pedagogi. În:  Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere/, Materialele conferinţei ştiinţifico-metodice,  Chişinău,  2014, Vol.I,  p.108-114.
 • TROFAILA, L. Extraversiunea/introversiunea şi nevrotismul la studenţi. În:  Învăţământul superior din  Republica Moldova la 85 de ani  Probleme actuale ale ştiinţelor sociale şi umanistice,   Chişinău,  2015, Vol.II,  p. 197- 203.
 • TROFAILA, L.; COROTCHIH, E.; TINCU, Cr. Corelaţia sinelui, eu-lui şi supraeu-lui cu realitatea socială în concepţia lui Sigmund Freud. În:  La început a fost opera  Sigmund Freud 160 de ani de la naştere,  Materialele Colocviului ştiinţific internaţional dedicat aniversării a 160 de ani de la naşterea lui Sigmund Freud, Chişinău,  2016, p.179-186..
 • TROFAILA, L. Interesele profesionale ale studenţilor cu profil pedagogic . În: Monitorizarea  cunoaşterii axată pe obţinerea  performanţelor,  Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională,  Chişinău, 2016, p. 275 – 281.
 • TROFAILA, L.; COROTCHIH, E. Corelaţia inteligenţei emoţionale şi succesului personal la studenţi. În: Materialele conferinţelor ştiinţifice ale studenţilor. Ed.LXIII-LXVI. Ch.: Tipografia UST, 2017. 194 p., pp. 177-183. ISBN 978-9975-76-211-3.
 • TROFAILA, L.; COROTCHIH, E. Succesul personal în activitatea de învăţare şi pregătire profesională la studenţi. În: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.  Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională. Vol. I. Ch.: Tipografia UST, 27-28 octombrie 2017.  345 p., pp. 276- 283. ISBN 978-9975-76-214-4.
 • TROFAILA,  L. Relaţia dintre calităţile individuale în activitatea de învăţare şi pregătire profesională la studenţi. În: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională. Vol. I. Ch.: Tipografia UST,  27-28 octombrie 2017. 345 p., pp. 284-291.ISBN 978-9975-76-214-4.
 • COROTCHIH, E.; TROFAILA, L. Condiţii şi mijloace de succes în activitatea profesională. În: Materialele conferinţei republicane a cadrelor didactice. Vol.V. Psihopedagogie şi managementul educaţiei. Ch.: Tip.UST, 10 martie 2018, 233 p, pp.31-37, ISBN: 978-9975-76-228-1.
 • TROFAILA, L. Creativitatea şi inventivitatea studenţilor cu profil pedagogic. În:  Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale. Materialele Conferinţei ştiinţifico-didactice naţionale cu participare internaţională., ediţia a II-a consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu. Vol II. Chişinău, 11-12 mai 2018, p. 206-209.
 • TROFAILA, L; COROTCHIH, E. Persistenţa relaţiilor sociale, familiale la studenţi în activitatea de învăţare şi pregătite profesională. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective.Vol.II. Didactica Învăţământului Primar şi Preşcolar. Ch.: Tip. UST, 28-29 septembrie 2018,164    p., pp. 130-135, ISBN: 978- 11.
 • TROFAILA, L. Performanţele măiestriei pedagogice în activitatea profesională a pedagogului. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective. Vol. II. Didactica Învăţământului Primar şi Preşcolar. Ch.: Tip. UST, 28-29 septembrie 2018, 164 p., pp. 135-140, ISBN: 978-9975-76-249-6.9975-76-249-6.

Domenii de interes științific: psihologie, metodica predării psihologiei, psihopedagogie.

Implicarea în proiecte:

Tema de cercetare a Catedrei PEP: Formarea iniţială şi continuă  a pedagogilor şi psihologilor din perspectiva politicilor educaţionale postmoderne. Aspectul individual -Asigurarea transferului tehnologic al modelelor psihologice de formare profesională a pedagogilor şi psihologilor pentru etapa postmodernă. 

Pavlenko Lilia, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Data și locul nașterii: 10.09.1961, rn.Drochia, s.Gribova

Studii:

 • superioare de licență,Universitatea de Stat “Lenin” din Moldova, str, Cogâlniceanu (Pirogova), R. Moldova; Facultatea de Filologie, Specialitatea Limba şi literatura rusă;
 • studii masterale la specialitatea Psihologie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Diplomă de Master Nr. de înregistrare 3, eliberată la 28.07. 2006. Titlul de master în Psihologie;
 • studii doctorale la specialitatea  511-03 itatea Psihologia socială, 511.03 – Psihologia socială, tema tezei Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina, 104, R. Moldova

Experiența profesională:     

 • 28.10.2017 –  prezent Conferenţiar universitar interimar  la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a Universităţii de Stat din Tiraspol.
 • 01.09.2016 – 28.10.2017 Lector universitarla Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară a Universităţii de Stat din Tiraspol
 • 2007-2016 – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Asistenţă Psihologică în Educaţie.  Cercetător ştiinţific în sectorul Asistenţă Psihologică în Educaţie.                                                   
 • 2000 -2005 – Grădiniţa – creşă 216, “Spicuşor”,, r. Botanica, ChişinăuEducator, formator în programul educaţional „Pas cu Pas”.
 • 1987 -2000 Şcoala generală nr. 68, or. Dobruja, sectorul Botanica, mun. Chişinău Organizator al educaţiei extraşcolare, profesor de Limba şi literatura rusă
 • 1984 -1987 – Şcoală medie din s. Sireţ, r. Străşeni, R. Moldova profesor de Limba şi literatura rusă 
 • conferenția runiversitar, Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară.

Stagii:  cursuri de formare: ,,Formare în suicidologia integrativă” cu formatori din Bucureşti, Asociaţia de suicidologie, 10. 2013; 02 – 04.04.2014, IŞE;  Formarea formatorilor locali, certificat eliberat la 06.10.2017, seria CRP, nr. 000049074, nr ore-75, ordin din 05.10.2017, nr.355.

Discipline predate: Psihologia familiei, Psihologia influenţelor sociale, Psihopedagogia parental, Socializarea personalităţii din perspectiva şcolarizării, Formarea comportamentului tolerant, Psihologia educaţiei, Psihologia grupului.

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • PAVLENKO L. Adolescenţa: achiziţii, probleme, soluţii (Compendiu pentru studenţi, pedagogi, psihologi şcolari). Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017. – 100 p. (6 c.a.) ISBN 978-9975-76-212-0
 • PAVLENKO L. Adolescenţa – vârsta dilemelor. Suport metodologic pentru psihologii şcolari. Chişinău, IŞE, 2015, (Tipogr. ,,Cavaioli”). -56p. ISBN 978 -9975-48-084-0
 • PAVLENKO, L.Psihologia familiei. Ghid metodologic. Chişinău: S.n., 2018 (Tipografia UST). 120 p. ISBN 978-9975-76-225-0.
 • PAVLENKO, L. Psihologia influenţelor sociale. Ghid metodologic pentru studenții ciclului I și II. Chișinău, S.n., 2018. 127 p. ISBN 978-9975-76-254-0.

Domenii de interes științific: psihologia socială, psihologia familiei, psihologia comunicării, psihologia relațiilor interpersonale, psihologia influențelor sociale

Implicarea în proiecte:

 • Proiectul – pilot Incluziunea socio-şcolară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educaţional, implementat de AO Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie ,,PRODOCS,, cu suportul Fundaţiei pentru Copii ,,Pestalozzi” , Elveţia. /2015-2016, Executant.
 • Proiectul Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale, finanţat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM). 2016, Formator.
 • Cursul de instruire în domeniul educației incluzive la vârsta timpurie de dezvoltare a copiilor. CARITAS Republica Cehă, ME, AO “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” , 2016. Formator.
 • Proiectul Implementarea standardelor de calitate ale instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din perspectiva şcolii prietenoase copilului (etapa a II-a) /2015, Executant.
 • Proiectul „ŞCOALA PRIETENOASĂ COPILULUI”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu Ministerul Educaţiei, UNICEF Moldova şi Banca Mondială. 2013, Executant.
 • Proiectul Parteneriat global pentru Educaţie (PGE), ME, AO “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”; 2014, Formator.
 • Proiectul Mecanisme şi metodologii de consultanţă şi consiliere a procesului de dezvoltare a personalităţii în contextul educaţional  modern, IŞE. 2013, Executant
 • Proiectul Evaluarea modelelor de incluziune practicate în Republica Moldova, Centrul de zi ,,Speranţa”; ERSTE Stiftung, Chişinău 2010, Executant.
 • Proiectul realizat de IPP Evaluarea impactului proiectului EFA-TF, Componentele “Instituţii preşcolare şi Centre Comunitare”, RM; Executant în cadrul proiectului Evaluarea curricula şcolară în RM 2009,
 • Proiectul Evaluarea nivelului de organizare a procesului instructiv-educativ a minorilor din penitenciarele RM, Ministerul Justiţiei Republicii Moldova, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Educaţiei şiTineretului, 2008, Executant.
 • Proiectul Evaluarea Instituţiilor rezidenţiale din RM. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, UNICEF Moldova. 2007, Supervizor.

Moga Ecaterina, doctor în psihologie, lector universitar

Data și locul nașterii:31 octombrie 1980, rn.Străşeni s. Lupa – Recea, R. Moldova

Studii:

 • 1995 – 2000, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din or. Orhei, specialitatea – Învăţător la clasele primare
 • 2000 – 2005, Institutul de Ştiinţe Reale din or. Chişinău, specialitatea – Psiholog                                   
 • 2005 – 2000, Universitatea de Stat din Moldova, Magistru în Psihopedagogie, Specializarea –  Psihologie  
 • 2007 –  2015, Universitatea de Stat din Moldova, Doctorand, specializarea –  Psihologie.
 • 2016 25, februarie Doctor în Psihologie

Experiență profesională:

 • 2000, Învăţător la clasele primare, Gimnaziul Elimul Nou, or. Chişinău                                                                             
 • 2002, Profesor de Biologie, Gimnaziul Elimul Nou, or. Chişinău
 • 2005 – Psiholog – metodist, Gimnaziul Elimul Nou, or. Chişinău                 
 • 2007 – 2010 – Director, Gimnaziul Elimul Nou, or. Chişinău
 • 2010 – 14.12.2017 – Director,  Liceul Teoretic Elimul Nou
 • 01.02.2010 – prezent Formator pentru adulți,  Consulting&Learning Center EXCELLENCE +”
 • 01.11.2013 – prezent Formator pentru adulți, Centrul Educațional Pro Didactica,
 • 01.01.2018 – prezent Formator internațional pentru adulți, Asociația Română de Literație
 • 03.09.2018 – prezent Expert în educație I.P. „EXCELSIS”
 • 03.09.2018 – prezent lector universitar,  Universitatea de Stat din Tiraspol

Stagii:

 • Seminarul Didactic Internațional, 28-30 martie, 2013, Surduc, România − Educație creștină și cetățenie  europeană;
 • Program de formare – Formare de formatori în educația adulților, Centrul Educațional PRO Didactica, octombrie – noiembrie, 2013;
 • Program de formare – Managementul proiectelor educaționale de intervenție, Centrul Educațional PRO Didactica, 23 decembrie, 2013;
 • Seminar de formare a cadrelor didactice și a lucrătorilor sociali, proiectul european „Împreună gândim viitorul”, 7 august, 2014, Bacău, România;
 • Program de formare – EXCELENȚĂ + – Program de formare și dezvoltare personală și profesională,  4-10 august, 2014, Tarcău, România;
 • Program de formare – Viziunea Liderului – Personal Development, 10 -11 august, 2014, WorldTeach, România;
 • Conferința Europeană a Directorilor școlilor ACSI, 25 – 28 februarie, 2015, Budapesta, Ungaria – Educația creștină în Europa – Binecuvântat de Dumnezeu ca să binecuvântezi pe alții.
 • Program de formare Pestalozzi, 11-13 mai 2015, Chișinău, „How to support School Leadreship for Equity and Learning”.
 • Program de formare pentru managerii școlari, 26-28 mai 2015, Chișinău, „Implementarea standardelor de calitate a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din R. Moldova din perspectiva școlii prietenoase copiilor”.
 • Program de formare Profesor Plus, 24-26 august 2015, Chișinău, „Calitatea în educație – LIDERI EFICIENȚI, PROFESORI COMPETENȚI, ELEVI ECHIPAȚI”.
 • Conferința Internațională „CONTEMPORARY PERSPECTIVES REGARDING HUMAN TRAFFICKING”, Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul Asistență Socială, 3 septembrie 2015.
 • Program de formare, 26-29 octombrie, Sucevița, România, „Excelența începe cu mine!”.
 • Taiex Workshop on Quality Assurance Management in General Education, 29-30 octombrie 2015, Chișinău.
 • Trening pentru managerii școlari, 10 noiembrie 2015, Chișinău, „Dezvoltarea și eficiența personală. Formarea calităților de lider”, DGETS, mun. Chișinău.
 • Seminar pentru managerii școlari, 28 ianuarie 2016, Chișinău, „De la BUN la EXCELENT – FORMAREA ECHIPEI EFICIENTE”.
 • Curs de formare profesională pentru lideri, 29 ianuarie 2016, Chișinău, „ECHIPARE PENTRU VIAȚĂ”.
 • Conferința Pedagogilor din Republica Moldova „Școala – laboratorul vieții. Responsabilitatea socială a liderilor educaționali.” 7-8 martie 2016
 • Conferința internațională a managerilor școlari, 24-26 martie 2016, Centrul Educațional Surduc, jud. Timiș.
 • Proiectul educațional de formare – ALTAIR 2016, „Vreau! Cred! Știu! Pot! Fac! Sunt! Eu!” 3-6 mai 2016
 • Simpozionul Pedagogic Internațional „TEHNOLOGII DIDACTICE MODERNE”, 26-27 mai 2016, IȘE, Chișinău.
 • ECCEN Conference of 2016, „The challenge for Education in a changing society”, 28-30 september 2016, Apeldoorn, Netherlands.
 • Conferința regională a cadrelor didactice „Retrospectivă și celebrare în viața dascălului”,, 22 octombrie 2016, Bistrița Năsăud, România
 • Program de formare, 2-5 noiembrie, Sucevița, România, „Excelența începe cu mine!” Ed. II.
 • Dezbatere regională „Analfabetismul funcțional în România”, 07 noiembrie 2016, Universitatea Babeș-Boyai, Cluj-Napoca, România.
 • Conferința Europeană a Directorilor școlilor ACSI, 1 – 4 martie, 2017, Budapesta, Ungaria – Leading from the heart.
 • Conferința Pedagogilor din Republica Moldova „Exigențele timpului – asigurarea eficeinței.” 6-7 martie 2017
 • Conferință Internațională „Reducerea analfabetismul funcțional prin dezvoltarea competențelor de literație”, ARL, 31 martie – 1 aprilie 2017,  Iași
 • Atelier de instruire „Utilizarea platformei eTwinning Plus”, Chișinău 2017
 • Formare pentru cadrele manageriale. Implementarea Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general. 7- 11 august 2017, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău

Disciplinele predate:

 • ciclul I – Politici educaționale și sociale
 • ciclul II – Psihologia comunicării, Psihologia succesului, Coaching educațional, Fundamente teoretice și practice ale consilierii educaționale, Politici educaționale și sociale, Psihologie managerială, Consilierea părinților, Psihodiagnostic și statistică, Psihodiagnostic, Metod. Cercetării

Domeniile de interes științific:

I. Psihopedagogia:

 • Organizarea CLUBULUI JUNIORILOR, 20 iunie – 02 iulie, 2011, 25.06 – 06.07.2012, 15.07 – 28.07. 2013, 22.06 – 27.06.2015, 20.06-24.06.2016 „Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină”;
 • Activitate cu studenții, „Activitate de formare și orientare profesională în identificarea liderilor”, Viorica Goraș Postică;
 • Organizarea seminarului pentru Directori din municipiul Chișinău – 16 octombrie 2014. „Managementul educațional: de la Bun la Excelent”;
 • Organizarea seminarului pentru Directori din municipiul Chișinău –  28 ianuarie 2016. „De la Bun la Excelent  – FORMAREA ECHIPEI EFICIENTE”;
 • Crearea programului de dezvoltare personală și eficiență profesională pentru lideri.
 • Participarea în calitate de formator și vorbitor principal la seminarii, conferințe, ateliere de lucruri, worcshopuri la nivel național și internațional;
 • Formator central la disciplina Religia – septembrie – noiembrie, 2010;
 • Autor de Curriculă la Relige curs de inițiere – 2010;
 • Autor de Curriculă la Relige, clasele I – IX, 2011;
 • Membrul Comisiei de Organizare și Evaluare în cadrul Concursului Internațional „Comori în cer”, ISHJ Hunedoara, 17.02.2012.
 • Organizarea Conferinței Pedagogilor Creștini din Republica Moldova, în vederea promovării valorilor morale în educație – 13 ediții;

II. Managementul educațional:

 • Crearea și dezvoltarea programului de extindere profesională „PROFESOR PLUS”, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; 2017.
 • Membru al grupului de lucru 10, al Ministerului Educației al Republicii Moldova, privind elaborarea Standardelor profesionale pentru managerii școlari din învățământul general,  iunie – noiembrie, 2014
 • Membru al grupului de lucru privind Metodologia de evaluare a cadrelor didactice, pe lângă Inspectoratul Național, iunie – iulie 2016

III. Formarea adulților:

 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, Clubul Paideea pentru diriginți – 22 noiembrie, 2013;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, Formarea profesională continuă – 24-26 iunie, 2014;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, Clubul Paideea pentru directori – 21 decembrie, 2014;
 • Implementarea proiectului de formare a formatorilor în educația adulților „Didactique cafe”, 18 octombrie, 2014
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, Clubul Paideea pentru directori – 12 februarie, 2016;
 • Formator pentru managerii școlari din rn. Soroca în cadrul proiectelor Centrului Educațional Pro Didactica – 25-27 februarie 2016;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, Clubul Paideea pentru directori – 5 martie, 2016;
 • Formator pentru liderii de cercuri duminicale, Sucevița, România, 3-4 mai 2016
 • Formator în cadrul programului ALTAIR, Cernăuți, 4-7 mai 2016
 • Formator pentru cadrele didactice și manageriale, Orhei, 18 mai 2016
 • Formator pentru liderii de organizații nonguvernamentale, Chișinău 20 mai 2016
 • Formator în activitatea de dezvoltare/ Conferință pentru femei „Femeia de Succes”, Bicaz, România 24-26 iunie 2016
 • Formator pentru cadrele didactice în cadrul Conferinței regionale „Retrospectiva și celebrarea în viața dascălului”, 22 octombrie 2016, Bistrița – Năsăud, România
 • Formator pentru cadrele manageriale, „FORMAREA COMPORTAMENTULUI PROACTIV A MANAGERILOR ȘCOLARI”, Chișinău, 24-27octombrie 2016
 • Formator în cadrul programului ALTAIR, „TEHNICI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII ÎN EDUCAȚIE”,Chișinău 13 noiembrie 2016
 • Formator pentru liderii în domeniul educației, „Excelența începe cu mine”, Sucevița, România,  1-5 noiembrie 2016
 • Formator în activitatea de dezvoltare/ Conferință pentru femei „Femeia de Succes”, Ediția a II-a, București, România 1-4 decembrie 2016
 • Formator în cadrul programului ALTAIR, Chișinău, „FORMAREA COMPORTAMENTULUI PRACTIV: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI EFICIENȚA PROFESIONALĂ”, 12 decembrie 2016
 • Formator în cadrul Wold Teach Moldova, Trainig pentru părinți „Copii fericiți-Părinți Împliniți” – 3 februarie 2018, Londra UK;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL  pentru directorii școlilor profesionale – 7-10; 21-23 februarie 2018;
 • Formator în cadrul THE MOLDOVA PROJECT, Trainig pentru familii defavorizate din mediul rural „Cum să ajungi cel mai COOL dintre cei mai BUNI?” – 31 martie 2018, Hâncești;
 • Formator în cadrul THE MOLDOVA PROJECT, Trainig pentru adolescenții din familii defavorizate „Cum să ajungi cel mai COOL dintre cei mai BUNI?” – 28 aprilie 2018, Anenii Noi;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL  pentru echipa de conducere a Centrului de excelență în IT– 26,27,28 mai 2018; 11 iunie 2018;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, MANAGEMENTUL DEZVOLTTĂRII PERONALE  pentru echipa de conducere a Centrului de excelență în IT– 29,30,31 octombrie 2018;
 • Formator în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, MANAGEMENTUL DEZVOLTTĂRII PERSONALE  pentru echipele de cadre de conducere a Centrelor de excelență, Școli profesionale, Colegii din Republică – 15 – 17 noiembrie 2018;

Participări în proiecte științifice naționale și internaționale:

 • Membru al grupului de lucru în cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova, privind elaborarea Curriculei la Religie, 2010, 2011;
 • Partener al proiectului național, România, „ȘCOALA ALTFEL”, Bacău  9-11 aprilie, 2014;
 • Formator în cadrul diverselor programe de formare în cadrul Centrului Educațional Pro Didactica, 2013-2017;
 • Membru al grupului de lucru 10, al Ministerului Educației al Republicii Moldova, privind elaborarea STANDARDELOR PROFESIONALE PENTRU MANAGERII ȘCOLARI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL,  iunie – noiembrie, 2014
 • Ambasador al educației în Proiectul E Durabil – un sistem durabil și eficient de informare, consultare și implicare în procesul reformelor educaționale din Republica Moldova. 10 decembrie 2014 – 25 aprilie 2015.
 • Manager de proiect în parteneriat cu Consulatul Americii „DEZVOLTARE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ”, noiembrie 2014 –  mai 2015.
 • Membru al grupului de lucru Metodologia de evaluare a cadrelor didactice, IȘN, ME, mai-noiembrie 2016
 • Membru al grupului de lucru Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere, IȘN, ME, mai-noiembrie 2016
 • Participarea în cadrul programului de literație „READING TO LEARN”, Iași, România, august – februarie 2016
 • Membru al grupului de lucru Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ preuniversitar și a cadrelor de conducere, ANACEC, ME, august-noiembrie 2018

Participări la foruri științifice naționale și internaționale:

 • Conferința Internațională „Teoria ocupațională și art-terapia la minori, tineri și femei privați de libertate – reinserție socială”,10 -11 aprilie 2014, Bacău, România − (comunicare).
 • Seminar de formare a cadrelor didactice și a lucrătorilor sociali, proiectul european „Împreună gândim viitorul”, 7 august 2014 − (comunicare).
 • Conferința Internațională UNITATE PRIN DIVERSITATE, octombrie 2014, Chișinău − (comunicare).
 • Organizator al Seminarului municipal pentru directorii de instituții – MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL de la BUN la EXCELENT. 16 octombrie 2014, Chișinău − (comunicare).
 • Organizator al decadei internaționale „împrEUnă gÎNdim VIITORul”, 10 -22 octombrie 2014 − (comunicare).
 • Organizator al Seminarului municipal pentru cadrele didactice „Predarea cu stil”, 19 octombrie 2014.
 • Organizator al Forumului „Dialoguri Chișinăuiene”, ediția a VI-a, 13-23 februarie 2015 − (organizare, comunicare).
 • Organizator al Forumului „Dialoguri Chișinăuiene”, ediția a VII-a, februarie 2016 − (organizare, comunicare).
 • Conferința Națională „Dezvoltarea resurselor umane în educație: De la idei strategice la acțiuni durabile”, Centrul Educațional Pro Didactica 24 iunie 2016.
 • Atelier cu scop de formare în cadrul Conferinței pedagogice anuale Acces, calitate, relevanță în educație – competențe pentru prezent și viitor –  17 august 2016, Orhei (seminar de formare pentru directori Lider eficient – echipă de succes! Disfuncții ale conducerii în echipă).
 • Conferința pedagogică municipală Acces, calitate, relevanță în educație – competențe pentru prezent și viitor –  26 august 2016, Chișinău (comunicare în baza atelierului Management educațional).
 • Conferinta internațională „Asigurarea managementului calității la nivel de instituție prin eficientizarea echipei de conducere”,  Orhei, 9 marite 2018 – formator plenar și în ateliere
 • Conferința raională a cadrelor didactice „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE” , Orhei, 23 august 2018 – formator plenar
 • Conferința municipală a cadrelor didactice „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE” , Chișinău, 24 august 2018 – formator în ateliere
 • Seminar de formare Gheorghe Asachi, „Competență, Calitate, Performanță”, 30 martie 2018
 • Conferința științifică națională cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective –  28-29 septembrie 2018, Chișinău (comunicare).
 • Seminar Internațional Erasmus +Programe: oportunities to develop and strengthen international partenerships, 8 moiembrie 2018, Chișinău
 • Conferința internațională ARL Reading to Learn. Să predăm altfel, pentru învățare –  10-11 noiembrie 2018, Iași, România
 • Conferința municipală a cadrelor de conducere din învățământul preuniversitar din mun. Chișinău, „Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate”, 27 noiembrie 2018 – formator în plen
 • Seminarul metodologic republican ,,Școala, Biserica și Comunitatea: parteneriat pentru educație”, ediția a VIII-a 2019, cu genericul: Interdisciplinaritatea și contextualizarea ei în cadrul lecțiilor de religie, 8-9 februarie 2019, Orhei – formator în plen

Lucrări științifice publicate:

 • „Copilul între părinți și profesori.”,  – articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.5-6, decembrie 2009.
 • „Valoarea formării caracterului la copii.” – articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.4-5, octombrie 2010.
 • „De la o școală bună – la o școală de excelență.” – articol, Conferința  municipală, DIALOGURI CHIȘINĂUIENE – Școala și comunitatea. Formarea competențelor în perspectiva integrării europene, Chișinău, 2010.
 • „Influența imaginii de sine și a nivelului de expectanțe  în dezvoltarea personalității” – articol, Studia Universitas, Anale științifice, USM, decembrie 2009, pag. 2011.
 • „Delimitări conceptuale ale nivelului de autoapreciere și expectanțe la tineri.” – articol, Studia Universitas, USM, nr.1,  2011, pag. 154.
 • „Modalități de manifestare a nivelului de autoapreciere și de formare a expectanțelor la tineri.” – articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr. 5-6, decembrie  2011.
 • „Interacțiunea dintre dotarea genetică și mediu. Rolul familiei și al cadrului didactic în dezvoltarea personalității fiecărui elev.” – articol, Conferința Internațională Unitate prin diversitate, 17-19 mai 2011, Chișinău.
 • „Personalitatea pedagogului și dimensiunea moral spirituală în praxisul educațional” – articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.2, aprilie  2014.
 • „Școala prietenoasă copilului în contextul examenelor de Bacalaureat” – articol, Ziarul FĂCLIA, nr.29, din 22 august  2014.
 • „Căi eficiente în atingerea succesului personal și profesional prin autocunoaștere” – articol, Studia Universitas, USM, nr.9,  2014, pag. 123-128.
 •  „Abilitate și competență – 11 căi în atingerea excelenței”− articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.1, februarie  2015, pag. 23-26
 • „Nivelul de autoapreciere și expectanțe −  elemente distinctive în dezvoltarea personală și  profesională la tineri”, articol, Revista Univers Pedagogic, nr.1, 2015, pag. 26-32.
 • „Interacțiunea autoapreciere − expectanțe la tinerii  cu potențial de lider”, articol, Revista ACTIVED, nr.2, martie 2015 (România, Huedin – ISSN 2392 – 8689, ISSN-L  2392 – 8689), pag. 20-21.
 • Atitudinea determină altitudinea” – articol, Univers Pedagogic pro, Nr. 32 (539), 15 septembrie 2016.
 • „Cum formăm o echipă de succes?” – articol, Univers Pedagogic pro, Nr. 3 (557), 19 ianuarie 2017.
 • „Autoritatea și responsabilitatea cadrelor de conducere – provocările școlii de astăzi”− articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.1 (101), februarie  2017, pag. 32-34.
 • „Excelență și profesionalism – curajul de a fi altfel” – articol, Univers Pedagogic pro, Nr. 32 (539), 15 septembrie 2017.
 • „Evaluarea – premisa dezvoltării eficiente a instituțiilor de învățământ”− articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.5-6 (105-106), decembrie 2017, pag. 32-34.
 • „Cultura comunicării cu părinții”− articol, Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro, nr.4-5 (110-111), septembrie 2018, pag. 106-109.
 • „Fundamente teoretice ale autoaprecierii și nivelului de expectanțe în psihologia modernă” – articol, Conferința Științifică Internațională Priorități Actuale În Educație, USM, Chișinău 2011.
 • Proactivitatea – cheia spre succes. Conferință Internațională. Teoria ocupațională și art-terapia la minori, tineri și femei privați de libertate – reinserție socială, Bacău, România, 10-11 aprilie 2014 (comunicare).
 • „Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice – agenți ai schimbării și inovației într-un învățământ european accesibil, relevant și de calitate” – articol, Conferința Internațională Unitate prin diversitate, octombrie 2014, Chișinău.
 • „Autoaprecierea personală și profesională a profesorului – pas important spre autorealizare” – articol, Conferința Științifică Internațională, USM,  decembrie 2014, Chișinău.
 •  „Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice – premisă fundamentală în sporirea calității în educație” – articol, Conferința Științifică Internațională, IȘE,  decembrie 2014, Chișinău.
 • Dimensiuni ale interacțiunii dintre autoapreciere și expectanțe la tineri – aspecte ale dezvoltării personale și profesionale”. Forum Dialoguri Chișinăuiene, Chișinău 13-23 februarie 2015.
 • „Conducerea eficientă – atributul managerului multiplicator într-o instituție cu perspectivă europeană”, Forum Dialoguri Chișinăuiene, Chișinău 13-23 februarie 2015.
 • „Contemporary perspectives regarding human traffcking”, articol, Universitatea de Vest din Timișoara Școală Doctorală, Timișoara, România –  3 septembrie 2015.
 • „Ce trebuie să facă școala și mass-media pentru a avea o colaborare eficientă”, Forum Dialoguri Chișinăuiene, Chișinău februarie 2016.
 • „De la competență, la excelență –  să știm mai multe, să fim mai buni!”, Forum Dialoguri Chișinăuiene, Chișinău februarie 2016.
 • „Ce trebuie să facă școala și mass-media pentru a avea o colaborare eficientă”, Forum Dialoguri Chișinăuiene, Chișinău februarie 2016.
 • „Lideri eficienți – echipe de succes”, Forum Dialoguri Chișinăuiene, Chișinău februarie 2016.
 • „Profesorul contemporan – formator inovator”, – articol, Simpozionul Pedagogic Internațional „TEHNOLOGII DIDACTICE MODERNE”, 26-27 mai 2016, IȘE, Chișinău.
 • „Impactul evaluării și a autoaprecierii în formarea competențelor profesionale la cadrele didactice”, articol, Conferința Științifică Internațională „EVALUAREA ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL: DEZIDERATE ACTUALE”, 9-10 noiembrie 2017, IȘE, Chișinău.
 • „Cadrul didactic – agent al schimbării și inovației într-un mediu academic generator al eficienței și performanței”, articol, Conferința științifică națională cu participare internațională „ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR: TRADIȚII, VALORI, PERSPECTIVE” 28-29 septembrie 2018,UST, Chișinău.
 • „Valoarea copilului: Cum investesc ASTĂZI în educație pentru a avea MÂINE o societate altfel”, articol, Seminarul Metodologic Republican „ȘCOALA, BISERICA, COMUNITATEA: parteneri pentru educație” 8-9 februarie 2019, Orhei, ISBN 978-9975-3216-3-1., pag. 17-21
 • Ghid Metodologic în seria AICI ŞI ACUM, Proiecte ca pârghii ale succesului educaţional în contextul unei şcoli prietenoase copilului,ProDidactica
 • Carte: EXPECTANCY AND SELF-ESTEEM, YOUTH AGE PECULIARITIES, Lambert Academic Publishing 2018

Stamati Maria, lector universitar

Data și locul nașterii: 25 septembrie 1947, Șolănești, satul Poiana

Studii:

 • 1968-1972 Colegiul Pedagogic din Soroca;
 • 1983-1989  studii superioare, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Pedagogie

Experiența profesională:

 • 1972 – 1974  -conducător muzical în instituțiile preșcolare din Orhei
 • 1974 – 1977  -conducător muzical în instituțiile preșcolare Chișinău,  apoi în Tiraspol.
 • 1984 – 1989  -educator în grădinița de copii, Tiraspol
 • 1989 – până în prezent lector universitar, Facultatea Pedagigie, Catedra Psihopedagogie șI Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • 2009 – formator la cursurile de formare profesională continuă și recalificare a cadrelor didactice din instituțiile preșcolare.
 • 2010 – 2018 -Institutul de Științe ale Educație, lector universitar

Stagii: Cursuri de formare continuă la specialitatea Pedagogul – versus exigențele atstării. 18.01.2018 – 23.02. 2018. Seria SRP. Seria 000054779.

Disciplinele predate: Teoria și Metodologia Artelor Plastice; Teoria și Metodologia Educației Muzicale; Psihopedagogia jocului popular.

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • Suport de curs „Arta plastică în grădinița de copii”; -Chișinău: 2015, Pulsul Pieții. ISBN 978-9975-3040-6-1., 174 p.
 • Educația prin arte plastice în preșcolaritate. Modelarea. Chișinău. 2014. ISBN936-9937-38-568-2. 153 p.
 • STAMATI, M.,Valorificarea potențialului creativ al copiilor prin arte plastice. În: Materialele Conferinței Republicane a cadrelor didactice. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ch.: 2018. p-300. ISBN 978-9975-76-288. 300 p., pp. 143-147(10 martie 2018).
 • STAMATI, M., Istoriografia cercetărilor asupra jocului popular. În: Materialele Conferinței științifice. Învățământul superior: Tradiții, valori, perspective. Ch.: 2018. ISBN 978-9975-76-249-6.  164p., pp. 123-130 (28 septembrie, 2018).
 • STAMATI, M., Formarea competențelor artistico-plastice prin cunoașterea istoriei sculpturii. În: Materialele Conferinței științifico-practice națională cu participare internațională. Probleme actuale ale didacticii științelor reale. Ch.:2018, p-200. ISBN 978-9975-76-237-3. 220 p., pp. 196-199 (11 mai, 2018).
 • STAMATI M., STAMATI E.,Probleme și soluții în fomarea personalității prin arte plastice. În materilele Conferinței științfice Educația lingvistică și literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Ch.: 2017. 326 p. ISBN 978-9975-76-220-5.
 • STAMATI M., STAMATI E., O perspectivă în educația muzicală a copilului de vârstă preșcolară. În materilele Conferinței științfice Educația lingvistică și literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Ch.: 2017. 326 p. ISBN 978-9975-76-220-5.
 • STAMATI  M., STAMATI E., Dezvoltrea creativității copiului de vârstă preșcolară prin activități artistico-plastice. În materilele Conferinței științfice Educația lingvistică și literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Ch.:, 2017. 326 p. ISBN 978-9975-76-220-5.
 • Stamati M., Hapco Z. Evaluarea cadrului didactic. În: „Monitorizarea cunoașterii axată pe obținerea performanțelor” – conferința științifico-practică națională cu participare internațională. Chișinău: 2016. 2 p. ISBN 978-9975-76-168-0.
 • Stamati M., Hapco Z. Premise psihologice ale educației plastice. În: „Monitorizarea cunoașterii axată pe obținerea performanțelor” – conferința științifico-practică națională cu participare internațională. Chișinău: 2016. 4 p. ISBN 978-9975-76-168-0.
 • Stamati M. Modelarea – gen de artă plastică în instituția preșcolară. Chișinău: 2016. 4 p. În: revista „Grădinița modernă”.

Distincții: Diplomă „Eminent al învățământului public din Moldova, 1989.

LAȘCU Lilia, lector universitar

Data și locul nașterii: 08.02.1986, r-nul Ialoveni, s.Bardar

Studii:

 • 2013 – 2016, Studii superioare de doctorat. Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2008 – 2010, Studii superioare de master. Facultatea Pedagogie, Specialitatea: Psihopedagogia învăţămîntului preuniversitar. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2004 – 2008   -Studii superioare de licență. Facultatea Pedagogie, Specializarea: Pedagogia şi psihologia învăţămîntului preşcolar şi primar. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.

Experiență profesională:

 • 2016 –pînă prezentLector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. Facultatea Pedagogie. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2010 – 2016 Asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. Facultatea Pedagogie. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2012 – 2013 Laborant superior la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. Facultatea Pedagogie. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 2007 – 2010 Laborant superior în cadrul proiectulului instituţional ,,Calitatea învăţămîntului superior- concepte şi stategii în pregătirea cadrelor didactice”. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.

Stagii (perioada, calificarea, instituția):

 • 01.03.19 Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de predare . Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.
 • 17.01.2016 – 21.01.2016  Programul Intel Teach Essentials. Ministrul Educației și compania Intel. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol.

Discipline predate: ciclul I (licenţă): cursuri /prelegeri: ,,Didactica pedagogiei”; seminarii: ,,Psihologia generală”, c/o. ,,Psihopedagogia centrată pe subiect”, ,,Didactica pedagogiei”, Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, Teoria și metodologia predării științelor” ,,Tehnologii moderne de instruire”; ore laborator: ,,Pedagogia preșcolară”, ,,Psihologia generală”, ,,Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, ,,Teoria și metodologia predării științelor” etc.

Lucrări științifice, științifico-metodice și didactice:

 • LAȘCU, L. Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi. În: Studia Universitatis Moldaviae.  Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2018, Nr.9 (119), p.243-249. ISSN 1857-2103
 • LAȘCU, L. Studiu competenței de self-management al activității de învățare la studenți. În: Psihologie. Revista științifico – practică, 2017, nr. 3-4 (31), p.55-61. ISSN 1857-2502 ISSN E 2537-6276. -Categoria C:
 • LAȘCU, L. Studentul modern versus activitatea de învățare. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației, 2017, nr.2(11), p.190-198. ISBN 1857-0623.
 • LAȘCU, L. Modelul pedagogic de formare a competenţei de self-management  a activităţii de învăţare la studenţi. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaționale Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția a II-a,  Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2018, p.336-371.
 • LAȘCU, L. Bold V. Impactul adaptării școlare asupra reușitei elevilor de vârstă școlară mică. În: Materialele conferinței științifice internaționale ,,Limbă Etnie Comunicare”. Comrat: Universitatea de Stat din Comrat, Ed.a-III-a, 2015, p.287-299. ISBN 978-9975-83-015-7
 • LAȘCU, L. Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți. În: Materialele Conferinţei ştiinţifică națională cu participare  internațională ,,Învățământul superior: tradiții, valori, perspective”. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, p.61-68. ISBN 61-68.978-9975-76-248-9
 • LAȘCU, L. Aspecte experimentale privind deținerea competenței de self-management a activității de învățare la studenți. În: Materialele conferinței republicane  a cadrelor didactice. Vol. V, Psihopedagogie și Managementul educației. Chișinău: UST, 2018, p.184-192. ISBN 978-9975-76-228-1
 • LAȘCU, L. Competența de self-management a activității de învățare la studenți – imperativ al secolului XXI. În: Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor  didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar, vol. I, Chișinău, 27-28 octombrie, 2017, p.220-225 .ISBN 978-9975-76-214-4 345
 • LAȘCU, L. Metodici de diagnosticare a nivelului competenţă de self-management a activităţii de învăţare la studenţi. În: Materialele conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională ,,Monitorizarea cunoașterii axată pe obținerea performanțelor”. Secția 4. Mediul academic – context favorizant de exersare a self-managementului în cunoaștere. Chișinău: UST, DGETS, LT,,Orizont”, 2016, p.333-339. ISBN 978-9975-76-168-0
 •  LAȘCU, L. coautor BOTANRI, V. Valori epistemologice în conturarea conceptului: competenţă de self-management a activităţii de învăţare la studenţi. În: Materialele conferinței științifico-metodice ,,Prerogativele învățămîntului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere”. Atelierul 1.,,Școala superioară versus imperativele secolului XXI”. Vol.I, Chișinău:UST, 2014, p.82-91. ISBN 978-9975-76-132-1

Domenii de interes științific: Științe ale Educației.

Implicarea în proiecte:

 • 2011-2014 Cercetător ştiinţific stagiar în cadrul proiectului instituţional 11.807.08.74A. ,,Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii  copiilor la mediul şcolar”. Universitatea de Stat din Tiraspol. Coordonator proiect: dr., conf. univ.Moșanu-Șupac Lora.

Stamati Elena, asistent universitar

Data și locul nașterii: 23 septembrie 1988, Cimișlia, Topala

Experiența profesională:

 • 2017 – asistent universitar în cadrul Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară
 • 01 noiembrie 2018  – înmatriculată la studii superioare, ciclul III, de doctorat.

Studii:

 • 2011 – 2013 – studii superioare de masterat Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Pedagogie, Specialitatea Psihopedagogia învățământului preuniversitar;
 • 2008 –    2012 – Diplomă de licență, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Pedagogie, Specialitatea Psihopedagogie;
 • 2007 2011– Diplomă de licență Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Pedagogie, Specialitatea Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară.

Stagii:

 • Cursuri de formare continuă, specialitatea Pedagogul versus exigenţele atestării Seria CRP, nr. 000054778 eliberat la 23.02.2018, ordin nr.78, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Cursuri de formare continuă, specialitatea Pedagogia învățământului superior Seria CRP, nr. 000055382 eliberat la 06.04.2018, ordin nr.154, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Cursuri de formare continuă în domeniul Educației incluzive, nr. 04/1-09/06 eliberat la 29.06.2018, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, LUMOS

Lucrări științifice, științific-metodice și didactice:

 • STAMATI E., STAMATI M., Probleme și soluții în formarea personalității prin arte plastice. În materialele Conferinței științifice Educația lingvistică și literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Ch.: 2017. 326 p. ISBN 978-9975-76-220-5
 • STAMATI E., STAMATI M., O perspectivă în educația muzicală a copilului de vârstă preșcolară. În materialele Conferinței științifice Educația lingvistică și literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Ch.: 2017. 326 p. ISBN 978-9975-76-220-5
 • STAMATI E., STAMATI M., Dezvoltarea creativității copilului de vârstă preșcolară prin activități artistico-plastice. În materialele Conferinței științifice Educația lingvistică și literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Ch.:, 2017. 326 p. ISBN 978-9975-76-220-5
 • STAMATI E., Dezvoltarea gândirii critice la copiii de vârstă preșcolară. În materialele Conferinței științifico-didactice Probleme actuale ale didacticii științelor reale. Ch.: 2018. 220 p. ISBN 978-9975-76-237-3

IV. Lista disciplinelor

LICENȚĂ :

 • Adaptare sociala
 • Adaptarea școlară
 • Asistența psihologică în sistemul de educație
 • Dezvoltarea creativității
 • Didactica funcțională
 • Didactica pedagogiei
 • Educaţia ecologică a preşcolarilor
 • Educaţia incluzivă
 • Managementul educației preșcolare
 • Managementul învățării
 • Metodologia dezvoltării gândirii critice
 • Neuropsihologia
 • Parteneriatul educațional grădiniță-şcoală-familie
 • Patopsihologia
 • Politici educaționale și sociale
 • Psihocorecție
 • Psihodiagnostic
 • Psihologia comunicării
 • Psihologia dezvoltării
 • Psihologia educației
 • Psihologia familiei
 • Psihologia personalităţii
 • Psihologia socială
 • Psihologia vieții  familiale
 • Psihologie generală
 • Psihopedagogia centrată pe subiect
 • Psihopedagogia jocului popular
 • Serviciu psihologic în şcoală
 • Socializarea personalităţii din perspectiva școlarizării
 • Socializarea personalităţii preşcolarului
 • Teoria educației preșcolare
 • Teoria și metod. artelor plastice în învățământul preșcolar
 • Teoria și metod. formării reprezentărilor matematice la preșcolari
 • Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii în învățământul preșcolar
 • Teoria și metodologia educației fizice în învățământul preşcolar
 • Teoria și metodologia educației muzicale în învățământul preșcolar
 • Teoria şi metodologia evaluării performanțelor la preșcolari
 • Teoria și metodologia predării ştiinţelor în învățământul preșcolar
 • Tulburări de vorbire  la preşcolari

MASTERAT :

 • Coaching educațional
 • Consiliere psihopedagogică
 • Consilierea părinților
 • Educaţia prin valori şi pentru valori
 • Epistemologia educației preșcolare moderne
 • Etica și deontologia profesională
 • Formarea competentelor
 • Fundamente teoretice și practice ale consilierii educaționale
 • Managementul educațional
 • Managementul proiectelor
 • Managementul resurselor umane
 • Metodologia cercetării
 • Paradigmele patopsihologiei
 • Psihodiagnostic
 • Psihodiagnostic și statistică
 •  Psihofiziologia activității nervoase superioare și a sistemelor senzoriale
 • Psihologia comunicării
 • Psihologia comunicării și a relației cu publicul
 • Psihologia educației
 • Psihologia grupului
 • Psihologia influenților sociale
 • Psihologia succesului
 • Psihologie managerială
 • Psihopedagogia parentală
 • Psihosexologie
 •  Psihosociologia familiei
 • Teoria și metodologia evaluării
 • Teorii și metodologii avansate în didacticele educației preșcolare

V. Laboratoare

Laboratorul „Științe ale Educației”

VI. Activitatea didactică

Activitatea metodică și științifică a cadrelor didactice universitare se certifică prin elaborarea și editarea monografiilor, a culegerilor ştiinţifice, suporturilor de curs, ghidurilor metodologice, compendiilor, articolelor în reviste acreditate internațional și național, monitorizarea tezelor de licenţă, master, doctorat. Membrii catedrei organizează și participă activ la lucrările conferinţelor ştiinţifice naționale și internaționale, scopul cărora este diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional, asigurarea transferului rezultatelor științifice, a modelelor reuşite pentru realizarea  educaţiei de calitate.

În scopul optimizării procesului didactic și științific, membrii Catedrei colaborează cu cadrele didactice universitare din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat etc.), România (București, Iaşi, Oradea, Cluj-Napoca, Craiova etc.), Rusia (Moscova), întreţin legături cu instituţiile de învățământ general din țară, acordându-le îndrumări ştiinţifico-metodice, consultanţă după solicitare.

În baza acordului de colaborare bilaterală, a proiectelor, a planului individual de activitate, cadrele didactice ale Catedrei PEP beneficiază de stagii de mobilitate academică la diverse instituții de învățământ superior de peste hotare precum: Kingston University London, Marea Britanie; Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; Universitatea din Craiova, România; Universitatea de Est Timișoara, România; Universitatea „Petre Andrei”, Iași, România; Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; Asociația Română de Literație, Iași, România: V.Botnari, V.Mîslițchi, D.Antoci, G.Chirică, L.Pavlenko, E.Moga etc. De asemenea, de mobilitate academică peste hotarele țării au beneficiat studenții ciclului I și II: I.Finică, O.Baranețchi, N.Tcaci, E.Palanciuc, A.Mamaliga, A.Budanav, A.Scutaru, N.Stafiu, N.Grădinaru etc. Au fost implicați în programe de mobilitate academică în țară masteranzii: E.Saviuc, D.Mafteuță, L.Lebedinschi, C.Panfil, L.Golovatîî etc.

În pregătirea profesională a studenţilor de la programele de studii monitorizate de Catedra PEP îşi aduc aportul personalități notorii, specialişti calificaţi din străinătate și țară, care ţin anumite cursuri de specialitate, opţionale, la libera alegere; creează condiții optime desfășurării cu succes a parteneriatelor, participă în calitate de președinți ai Comisiilor de susținere a tezelor de licență și master, monitorizează varii seminare, work-shop-uri, mese rotunde, ateliere ale forumurilor științifice, astfel, facilitând, totodată, preluarea de către cadrele didactice universitare ale Catedrei a bunelor experiențe și practici educaționale: Paul Cameron, președintele Institutului de Cercetare a Familiei, Universitatea din Nebraska și Louisville, SUA; dr. Josef Sallanz, Serviciul German de Schimb Academic (DAD) în Republica Moldova; Allexandra Pitlic-Zcon, absolventă din prima promoție a Facultății Pedagogie 1979-1983, autoare de carte pentru copii, Austria, Diaspora Moldovei; dr. hab., prof. univ.Norbert Pikuła, dr. hab., prof. univ. Ireneusz Świtała, Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia; dr. Veronica Uncu, Universitatea din Ottawa, Canada; dr. hab., prof. univ. Natalia Terentieva, T.H. Shevchenko National University-Chernihiv Collegium, Ukraine; dr. hab., prof. univ. Svetlana Yashnyk, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine; dr., conf. univ. Iryna Zhorova, Kherson Academy of Continuing Education of Kherson Regional Council, Ukraine; dr., prof. univ. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti, Romania; dr., prof. univ. emerit Laurențiu Șoitu, dr. Adrian-Vicenţiu Labăr, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; dr., conf. univ. Claudiu Bunăiașu, dr., conf. univ. Alexandrina-Mihaela Popescu, dr., conf. univ. Florentina Mogonea, Universitatea din Craiova, România; dr. Liliana Romaniuc, președintele Asociației Române de Literație; dr., conf. univ. Aurora-Adina Colomeischi, dr., conf. univ. Otilia Clipa, dr., conf. univ. Carmen Chașovschi, Universitatea „Ștefan cel Mare‖ din Suceava, România; dr., conf. univ. Elena Petrov, vicepreședinte al ANACEC; dr. hab., prof. univ. Aurelia Racu, dr., conf. univ. Victoria Gonța, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; dr., conf. univ. Angela Potâng, Universitatea de Stat din Moldova; dr., prof. univ. Ivan Carp, Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport; dr., conf. univ. Viorelia Lungu, Universitatea Tehnică a Moldovei; dr., conf. univ. Cornelia Bodorin.

Practica psihopedagogică, psihologică, de licență și de master este judicios organizată în instituții de învățământ general, centre comunitare, asociații în care activează specialiști de înaltă calificare, cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat, printre care nominalizăm: instituțiile de învățământ preșcolar din mun. Chișinău – nr. 194, nr. 225, nr.153, nr. 201, nr.2, or. Durlești; IET „Andrieș”, Cârnățeni, Căușeni; Instituția Publică Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, mun. Chişinău; Instituția Privată de Învățământ „EXCELSIS”, mun. Chișinău; Centrul pentru copii „SUNRISE O.M.E.”, mun. Chișinău; Centrul de Zi de socializare şi dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale „ATENȚIE”, mun. Chișinău; Centrul de zi și activități „START” pentru persoane cu dizabilități de intelect, mun. Chișinău; Fundația „Misiunea de Caritate și Binefacere a Persoanelor cu Handicap din Republica Moldova”, or. Strășeni; APDI HUMANITAS, mun. Chișinău; Asociația copiilor și tinerilor invalizi VITA, mun. Chișinău etc.

Membrii Catedrei sunt preocupați de soluționarea celor mai actuale probleme cu referire la formarea inițială și continuă a competenţelor profesionale ale viitorilor specialişti din domeniul Științe ale Educației: învăţarea centrată pe student, implementarea în procesul educațional a tehnologiilor moderne de predare-învățare-evaluare, dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii studenţilor, crearea condițiilor pentru stimularea învățării transformative și a competenței de self-management a activității de învățare a studenților, formarea valorilor, a competenței de leadership, a competenței de inovare, asigurarea transpoziției didactice de calitate, optimizarea parteneriatelor educaționale etc.

Membrii Catedrei PEP sunt implicați în diverse proiecte internaționale și naționale: ERASMUS+Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education) – V.Botnari, V.Mîslițchi, D.Antoci; Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului – V.Botnari, V.Mîslițchi, L.Lașcu, E.Moga; Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar – V.Botnari, V.Mîslițchi, L.Lașcu; EIC – Educație Interculturală, Școli inovative, non-discriminatorii, sigure, participative, inclusive, respectuoase și eficiente – E. Moga; Edificarea calității vieții prin cercetarea resurselor de mediu, formarea competențelor vaaleologice și valorificarea standardelor comunitare în contextul implementării Acordului de Asociere –L.Lașcu. Rezultatele remarcabile obţinute în activitatea subdiviziunii se datorează nivelului înalt al profesionalismului, corectitudinii, interesului, activismului manifestat pe parcursul anilor de către titularii și cumularzii angajați, fapt ce asigură prestigiul  Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară la nivel național și internațional.

Seminarele ştiinţifice ale catedrei