Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară

I. Informații generale

Valentina Mîslițchi

doctor în pedagogie,
conferențiar universitar
Șef catedră

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară promovează conceptul unui învăţământ bazat pe valori democratice, tradiţie şi inovaţie, îşi certifică prestația prin orientările sale formative, având drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii de specialiști calificați în domeniul Științe ale Educației, capabili să răspundă exigenţelor timpului şi să contribuie la prosperarea societăţii.

II. Istoria catedrei

Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a demarat activitatea în anul 1979, odată cu deschiderea Facultăţii Pedagogie şi a specialităţii Pedagogie şi Psihologie Preşcolară. Disciplinele preconizate pentru specialitatea nominalizată au fost distribuite Catedrei de Pedagogie şi Psihologie a Vârstei Preşcolare şi Școlare Mici, Institutul Pedagogic de Stat ,,T.G. Şevcenco” din Tiraspol, şeful catedrei fiind desemnat dr. în pedagogie, conf. univ. Uşer Rozentali.

Ulterior, descendentă prin dezmembrarea catedrei anterior nominalizată, a fost formată Catedra Pedagogie Preșcolară și Metodici Speciale, fortificată prin aportul cadrelor didactice universitare: Э.Ш. Натанзон, Valentina Botnari, Valentina Pascari, Tatiana Gaidarlî-Banul, Elena Trestianu-Maler, Zinaida Cauşnean-Hapco. Treptat statele vacante au fost completate cu absolvenți performanți ai primelor promoţii: Galina Odobescu-Chirică, Anastasia Cerbuşcă, Maria Stamati.

Unitățile Catedrei au fost suplinite ulterior cu specialiști din diverse centre științifice reprezentative: T.A. Covaliciuc (Рівне, Украина), Н.Г. Белоус (Пермь, Россия), В.А. Гелло (Комсомольск-на-Амуре, Россия). Pe parcursul anilor următori, activitatea Catedrei a fost monitorizată de managerii: dr., conf. univ. Svetlana Cornițcaia-Primac (1983-1987); dr., conf. univ. Andrei Caraman (1987-1992).

ROZENTALI Ușer,
dr., conf. univ.
CORNIȚCAIA-PRIMAC Svetlana , dr., conf. univ.
CARAMAN Andrei,
dr., conf. univ.
ȘIMAN Dumitru,
dr., conf. univ.
BOTNARI Valentina,
dr., prof. univ.
MÎSLIȚCHI Valentina,
dr., conf. univ.

În anul 1992, în urma evenimentelor politice care au avut loc în Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată în oraşul Chişinău. Catedrele Facultăţii Pedagogie existente la momentul respectiv au fost comasate în Catedra Pedagogie şi Metodici Generale care, în circumstanţe destul de dificile, a fost condusă de către lectorul superior univ. Dumitru Şiman.

Începând cu anul 1993, dr., lector superior univ. Valentina Botnari este desemnat şef al Catedrei Pedagogie şi Metodici Generale, care, ulterior, în 1996 a fost redenumită în Catedra Pedagogie şi Educaţie Preşcolară, sub egida dr., conf. univ. Valentina Botnari.

Între timp, piaţa muncii din Republica Moldova solicita specialişti în psihopedagogie. De asemenea, priorităţile de activitate ale catedrei se modifică şi în legătură cu distribuirea responsabilităţii catedrei pentru deschiderea studiilor postuniversitare de masterat la specialitatea Psihopedagogie în anul 2002. În acest context, la Facultatea Pedagogie în anul 2007 a fost deschisă Catedra de profil Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară (PEP), responsabilă pentru realizarea activităţilor didactice, metodice, consultative, de cercetare la specialităţile: Psihopedagogie, Educaţie Preşcolară, monitorizată eficient în continuare de dr., conf. univ. Valentina Botnari, preocupată de extinderea ofertei educaționale pentru studiile superioare de licență, master, doctorat.

De-a lungul timpului, unitățile științifico-didactice ale Catedrei PEP au fost fortificate cu măiestrie de dr. Valentina Botnari, prin angajarea în calitate de titulari ai subdiviziunii a cadrelor didactice: Victoria Cojocaru, Grigore Țapu, Lidia Trofaila, Valentina Mîslițchi, Veronica Uncu, Diana Antoci, Lilia Lașcu etc.

Experiența și bunele practici în asigurarea managementului de calitate exercitat mai bine de 20 ani de către dr., prof. univ. Valentina Botnari, ce și-a adus contribuia remarcabilă la prosperarea Catedrei PEP, își găsește continuitatea în activitatea managerială a actualului șef de catedră – dr., conf. univ. Valentina Mîslițchi, care monitorizează Catedra din anul 2016.

Colectivul Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară

În prezent la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară activează 12 membri, acoperind toată paleta de titluri ştiinţifico-didactice, de la asistent până la profesor universitar: 1 profesor universitar, doctor în pedagogie – Valentina Botnari; 1 conferențiar universitar, doctor habilitat în pedagogie – Viorica Andrițchi; 3 conferenţiari universitari, doctori în pedagogie – Galina Chirică, Valentina Mîslițchi, Grigore Țapu; 3 conferenţiari universitari, doctori în psihologie – Diana Antoci, Lilia Pavlenko, Lidia Trofaila; 1 lector universitar, doctor în psihologie – Ecaterina Moga; 1 lector universitar, doctor în științe pedagogice – Lilia Lașcu; 2 asistenți universitari – Maria Stamati, Elena Stamati.

Actualmente Catedra PEP asigură formarea profesională de calitate a specialiștilor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei la programele de studii pentru

 • Ciclul I. Licență: Psihopedagogie, Pedagogie preșcolară, Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preşcolară; Pedagogie în învățământul primar şi Psihopedagogie (învățământ cu frecvenţă), Psihopedagogie, Pedagogie preşcolară (învățământ cu frecvenţă redusă);
 • Ciclul II.Studii superioare de master: Managementul educației preșcolare, Psihopedagogia învățământului preuniversitar, Psihologia socială și a familiei, Psihologie și consiliere educațională.

Membrii Catedrei PEP monitorizează cu succes elaborarea tezelor de doctor în științe pedagogice, la specialitățile: 531.01.Teoria generală a educației, 533.01.Pedagogie universitară.

Începând cu anul 2008 titularii și cumularzii Catedrei PEP se implică plenar în realizarea cu succes a cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituțiile preșcolare, sunt responsabili de Modulul Psihopedagogie la stagiile de formare profesională continuă a specialiștilor din învățământul general.  

III. Membrii catedrei

Botnari Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar

S-a născut la 15 decembrie 1955, Bălți. În 1975 și respectiv 1981 absolvește cu mențiune două instituții de învățământ din or. Bălți: Colegiul de Medicină și Universitatea de Stat “Al. Russo”, Facultatea Pedagogie și Psihologie. În anul 1982 este angajată în funcție de asistent, ulterior lector superior la Catedra Pedagogia şi Psihologia vârstei preşcolare şi şcolare mici a Universității de Stat din Tiraspol. În anii 1989–1992 realizează și susține cu succes teza de doctor la specialitatea 13.00.01 Teoria și istoria pedagogiei în cadrul studiilor postuniversitare de doctorat, învățământ cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia. Revine la Universitatea de Stat din Tiraspol în 1992, unde activează în funcție de lector superior, iar din 1993 până în 1996, șef catedră, conferenţiar universitar, Catedra Pedagogie şi Metodici Generale, UST cu sediul în Chişinău. În anii 1997–2002 activează în funcție de conferenţiar universitar, șef Catedra Pedagogie şi Metodica Educaţiei preşcolare. Din 2002 până în 2016 exercită funcțiile de conferenţiar universitar, șef al Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, complementar absolvind studiile postuniversitare de masterat în Psihopedagogie. În 2016 este aleasă prin concurs în funcția de Director al Școlii Doctorale Științe ale Educației în cadrul UST,pe care a exercitat-o până în anul 2019. Începând cu anul 2017 substituie funcția de profesor universitar în cadrul Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. Este autor/coautor a peste 150 de lucrări științifice și științifico-didactice, atât în țară, cât și peste hotare, implicit documente de stat: Curriculumuleducației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova. A activat în funcție de coordonator (trei proiecte instituționale) și executor în varii proiecte naționale și internaționale. Deține abilitarea la specialitățile științifice 531.01.Teoria generală a educației și 533.01.Pedagogie universitară, monitorizând realizarea tezelor de doctorat, dintre care șase teze au fost susținute în CȘS și aprobate de ANACEC. Participă în calitate de membru al Comitetului Organizatoric și Comitetului Științific, moderator al atelierelor, referent în plenară și la secții în cadrul diferitor forumuri științifice la nivel naţional şi internaţional. Este cooptată în cadrul variilor Comisii de experți de la UST, MECC și ANACEC.

Chirică Galina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

S-a născut la 16 februarie 1961, în satul Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă. După absolvirea școlii medii din localitatea natală, a făcut studii la Facultatea de Pedagogie (prima promoție) a Institutului Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, învățământ cu frecvență. În anul 1983, după absolvirea cu succes (Diplomă de mențiune) a Facultății, este angajată în funcția de asistent, ulterior lector superior la Catedra Pedagogie Preșcolară și Metodici Speciale. În anul 1989 este înmatriculată la studii doctorale, învățământ cu frecvență, la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia, iar în anul 1993 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice. Revine la Universitatea de Stat din Tiraspol, unde activează în funcția de lector superior, iar din anul 1997 – conferențiar universitar la Catedra Pedagogie și Metodicile Educației Preșcolare, care ulterior devine Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară. Actualmente, începând cu anul 2016, îndeplinește funcția de decan al Facultății de Pedagogie a UST. A publicat peste 70 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale; monografia Educația ecologică a preșcolarului; este coautor al Curriculum-ului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară; coautor al Tratatului Dezvoltarea educației preșcolare în Moldova: istorie, tradiții, perspective. Este Președinte al Comisiei de susținere a examenelor de licență (UPS „I. Creangă”, IȘE); membru al Comisiei de experți, MECC pentru acordarea burselor de merit și nominale doctoranzilor, al Comisiei de experți, MECC pentru avizarea Rapoartelor de autoevaluare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar; membru al Școlii Doctorale, UST, a Seminarului Științific de Profil 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională pentru susținerea tezelor de doctor, membru al Colegiului de redacție al Revistei UST ACTA et COMMENTATIONES, al Comisiei științifico-metodice a Facultății Pedagogie; formator la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, a obținut certificatul de stagiare-mobilitate academică la Universitatea Pedagogică din Crakow, Polonia ș.a. Este conducător științific la tezele de doctor, masterat, licență. Domenii de cercetare științifică: educația ecologică a generației în creștere, socializarea personalității.

Mîslițchi Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

S-a născut la 22 decembrie 1976 în satul Şendreni, raionul Nisporeni, fiind primul copil în familia lui Teodor şi a Iuliei Guţu. Preocuparea pentru realizarea studiilor de calitate este marcată de absolvirea în 1991 a Școlii medii din satul natal, în 1996 a Şcolii Normale „Alexandru Vlahuţă” din mun. Bârlad, jud. Vaslui (România), specialitatea Învăţător, în 2000 a Facultății de Pedagogie a Universităţii de Stat din Tiraspol, obţinând titlul de licenţiat în Pedagogie, specialitatea Pedagogia învăţământului primar. Educaţia preşcolară, decernată cu Premiul pentru învăţământ al Republicii Moldova; în 2008 a studiilor de masterat, specialitatea Psihologie la UST, obţinând titlul de master în Psihologie, iar în 2011 obţine titlul ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea 13.00.01.Pedagogie generală. Începând cu anul 1998 este angajată în funcţia de educator la Creşa-grădiniţă nr.71 din mun. Chişinău, iar în perioada 2000-2007 activează în funcţia de învăţător la Şcoala-grădiniţă nr.71 din mun. Chişinău. Începând cu 2007 este membru titular al Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a UST, deținând de-a lungul timpului diverse funcții: lector universitar, lector superior universitar, conferenţiar universitar, actualmente șef al catedrei, formator la stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preşcolar. Retrospectiva asupra activităţii ştiinţifice surprinde anvergura evenimentelor în care este implicată activ în calitate de: secretar științific al Seminarului Științific de Profil, al Consiliului Științific Specializat din cadrul UST; cercetător științific în cadrul proiectelor internaționale și instituționale, conducător științific al tezelor de licență și de master în domeniul Științe ale Educației. Domenii de interes științific:teoria generală a educației, educație preșcolară, educație permanentă, educație lingvistică, educație incluzivă, pedagogie universitară, parteneriat educațional, adaptare școlară, psihopedagogie, psihologie aplicată. Este autoare a peste 80 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. Activitatea didactico-ştiinţifică și managerială este îmbinată cu onorarea responsabilităților în calitate de: membru al Consiliului Facultății de Pedagogie a UST; membru al Comisiei Științifico-Metodică a Facultății de Pedagogie a UST; vice-preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă; membru al Senatului UST; recenzent la solicitarea MECC al rapoartelor de autoevaluare și a lucrărilor metodice în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice în învățământul preșcolar; membru al Grupul de lucru al MECC al RM pentru elaborarea Curriculumului de formare continuă a personalului didactic universitar implicat în predarea cursului de Educație incluzivă; expert național în activitatea de evaluare a implementării cursului Educație incluzivă în universitățile din Republica Moldova; membru al Comisiei de validare a Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, Nivel 6,7 CNCRM: Pedagogie preșcolară; participant la numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale, simpozioane, training-uri, work-shop-uri, cursuri de formare profesională continuă, stagii de mobilitate academică etc., ce asigură obţinerea de performanţe în activitatea didactică, metodică, managerială, de cercetare și transfer tehnologic realizată în mediul academic. În 2018 i de conferă Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoștință pentru dedicație, profesionalism și perseverență în educația tinerei generații.

Antoci Diana, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Autor apeste 100 lucrări ştiinţifico-metodice, participant la forumuri naţionale şi internaţionale. Născută la 16 ianuarie 1975 în Chișinău. În urma absolvirii Școlii medii nr.4 din mun. Chișinău, este studentă la facultatea de Pedagogie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în perioada 1991-1995. După absolvirea Universității este angajată în funcția de profesor al claselor primare la Școala nr.4 din mun. Chișinău, unde a avut posibilitatea să-şi valorifice competenţele profesionale formate în cadrul Universităţii şi să acumuleze experienţă de lucru în proiectarea, implementarea şi evaluarea procesului instructiv-educativ din învăţământul general. Din 1996 până în 1999 realizează studiile de doctorat la specialitatea Psihologie la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice, mun. Chișinău. În perioada 2012-2014 – masterandă la specialitatea Psihologie Socială și Corecțională, IȘE. În perioada 2005-2009 activează în calitate de cercetător științific superior la sectorul de Psihologie Școlară și Psihopedagogie Corecțională și lector superior universitar la ciclul II la Institutul de Științe ale Educației. Începând cu 1 septembrie 2010 activează în funcţia de lector superior universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a Universităţii de Stat din Tiraspol. Cursurile predate la ciclul I și II: Psihologia generală, Psihologia personalității, Psihodiagnostic, Patopsihologie, Psihologia experimentală și statistica, Metodologia dezvoltării gândirii critice, Paradigmele patopsihologiei, Educație prin valori și pentru valori. Participă la numeroase forumuri științifice la nivel naţional şi internaţional, training-uri, work-shop-uri, cursuri de formare continuă, realizează stagii de cercetare și mobilitatea academic peste hotare (România, Polonia) care îi asigură obţinerea de performanţe în activitatea științifică și didactică. Principalele activităţi şi responsabilităţi: Membru al Consiliului Facultăţii Pedagogie,UST; Preşedinte al Comisiilor examenelor de licenţă desfăşurate în universităţile din Republica Moldova; Conducător ştiinţific al tezelor de licenţă, master; secretarul Comisiei de alegere a Senatului Universităţii. Domenii de interes științific: psihologie, pedagogie, filosofie, sociologie.

Țapu Grigore, doctor în psihologie, conferențiar universitar

S-a născut la 22 octombrie 1952 în Mirnoe, Beliaevça, reg. Odessa, Ukraina. În 1974 a absolvit Institutului Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, Facultatea Geografie, iar în 1980 Institutul Pedagogic de Stat „V. I. Lenin”, Moscova. În anul 1987 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice. Începe activitatea în anul 1980 ca lector asistent, iar din anul 1985 trece în funcția de lector superior la Catedra Pedagogie şi Psihologie, Institutul Pedagogic de Stat „T.G.Shevchenko” orașul Tiraspol. Din anul 1991 până în 1992 – lector superior, Academia de Poliţie RM, Catedra Ştiinţe Socioumane. În anul 1992 continuă activitatea în funcția de conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova la Catedra Psihologie. Din anul 1999 până în 2003 exercită funcția de şef catedră, conferențiar universitar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Psihologie. Din 2008 până în 2012 deține funcția de conferențiar universitar în cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova. Începând din anul 2012 până în prezent deține funcția de conferențiar universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol. Predă cursurile de Psihodiagnostic și statistică, Psihosexologie, Psihologia comunicării, Psihodiagnostic, Consiliere psihologică etc. Este conducător științific la tezele de masterat, licență. A publicat peste 75 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane, congrese științifice naționale și internaționale.

Pavlenko Lilia, doctor în psihologie, conferențiar universitar

S-a născut pe data de 10 septembrie 1961 în satul Gribova, raionul Drochia, unde a finalizat școala medie. Studii superioare de licență a obținut la facultatea de Filologie (Limba și literatura rusă, 1979-1984) USM, R. Moldova, inclusiv, un an de stagiare la Universitatea de Stat „I. Mecinicov” din or. Odessa (1983) conform cărora a activat mai mulți ani ca cadru didactic în mun. Chișinău. În anii 2005-2006 a realizat studii de master în Psihologie în cadrul Institutului de Științe ale Educației, unde până în 2016 a activat ca cercetător științific în sectorul Asistența psihologică în educație. Tot în aceeași instituție a realizat studiile doctorale la specialitatea Psihologia socială (2009-2013). În anul 2015 a obținut titlul științific de doctor în psihologie. Pe parcursul acestor ani a publicat lucrări științifice, a participat la mai multe proiecte, conferințe naționale și internaționale (a obținut în 2013 diploma de argint: LIX International Research and Practice Conference and IIstage of the Championship in psychological science, London, IASHE). Din anul 2016 activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol la Facultatea de Pedagogie, Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară ca lector universitar, iar din 2019 în funcția de conferențiar universitar. În acești ani de activitate a publicat mai mult de 60 de lucrări științifice. Printre cele mai relevante lucrări științifico-metodice și didactice se înscriu: Adolescenţa: achiziţii, probleme, soluţii. Compendiu pentru studenţi, pedagogi, psihologi şcolari. Chişinău: UST, 2017. 100 p. ISBN 978-9975-76-212-0; Adolescenţa – vârsta dilemelor. Suport metodologic pentru psihologii şcolari. Chişinău: IŞE, 2015. 56 p. ISBN 978-9975-48-084-0; Psihologia familiei. Ghid metodologic. Chişinău: Tipografia UST, 2018. 120 p. ISBN 978-9975-76-225-0; Psihologia influenţelor sociale. Ghid metodologic pentru studenții ciclului I și II. Chișinău: UST, 2018. 127 p. ISBN 978-9975-76-254-0; Psihologia relaţiilor de familie. Crestomaţie. Coord. şt.: V.Botnari. Chişinău: UST, 2019. 191 p. ISBN 978-9975-76-293-9; Training-ul psihosocial şi dezvoltarea personală: Culegere de exerciţii pentru desfăşurarea activităţilor de training. Chişinău: UST, 2019. 100 p. ISBN 978-9975-76-294-6; Гендерные особенности поведения детей разных возрастов в конфликтных ситуациях. În: Revista ştinţifică Интернаука, nr. 43 (77), vol. I, Moscova: Ed. Интернаука, 2018, pp.56-59. ISSN 2542-0348.

Trofăila Lidia, doctor în psihologie, conferențiar universitar

S-a născut la 17 octombrie 1957 în satul Visoca, raionul Soroca. Studii: Licenţă: Universitatea de Stat din or. Bălţi, Facultatea Pedagogie, specialitatea Psihologie şi Pedagogie (preşcolară), 1979; Masterat: UST, Facultatea Pedagogie, specialitatea Psihopedagogie, 2011; Superioare doctorat: AŞP or. Moscova, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Psihologiei Generale şi Pedagogice, specialitatea psihologie pedagogică, 1987; Atestat de cercetător ştiinţific superior, CNAA or. Chişinău, 1996. Autor al mai multor lucrări ştiinţifice, printre care o monografie, două suporturi de curs, un ghid metodic, o lucrare de popularizare a ştiinţei, articole în reviste de specialitate, culegeri ştiinţifice, peste 90 de publicaţii: Monografia „Психология овладения орфографией школьниками младшего возраста”; suporturi de curs: „Psihologia dezvoltării,” „Didactica psihologiei”; ghid metodic „Practica pedagogică”; lucrarea de popularizare a ştiinţei „Enigma succesului. Descoperă tainele succesului”.

ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Dna Andrițchi V. este Director al Școlii Doctorale Științe ale Educației a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Absolventă a Universității de Stat din Tiraspol, promoția 1996, profilul Psihopedagogie. Membru  al Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, expert în comisiile de evaluare externă a programelor de formare profesională continuă, ANACEC (2017-2019), președinte/expert în Consiliile de Expertiză ale AŞM (2012-2017). Membru al colegiului de redacție al Revistei Journal of Psychological and Educational Research (JPER), Romania, U.E.; membru al Consiliului Academic al Revistei Științifice Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe ale Educației (Pedagogie, Psihologie), Universitatea de Stat din Moldova; membru ai colegiului de redacţie al Revistei Univers Pedagogic, Institutul de Științe ale Educației; membru al Consiliului Științific al Revistei Științifico-Practice Psihologie. Formator național în programe de formare profesională continuă a cadrelor de conducere și a cadrelor didactice din învățământul general/profesional tehnic (peste 20 ani); expert în managementul educațional. A participat în mai multe proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat peste 200 lucrări, dintre care: monografii în managementul educaţional şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale, ghiduri de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale, lucrări metodico-ştiinţifice etc. A participat cu peste 100 comunicări/rapoarte în cadrul forumurilor ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, seminare) internaționale și naţionale în domeniul științelor educației. Expert național în evaluarea lucrărilor științifice/tezelor de doctor/doctor habilitat în pedagogie (președinte al CȘS; referent oficial, membru al CȘS), președinte al Seminarului Științific de Profil (UST); vicepreședinte al Seminarului Științific de Profil (IȘE); membru al Seminarului Științific de Profil (USM). Președinte al comisiei republicane de atestare a cadrelor manageriale/a cadrelor didactice (MECC, 2006-2020). Coautor al standardelor de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general (2016, 2018); coautor al Regulamentului de atestare al cadrelor de conducere din învățământul general (2012), coautor al Regulamentului de atestare al cadrelor didactice din învățământul general (2012, 2013, 2018), coautor al metodologiei de evaluare a cadrelor didactice (2016); coautor al metodologiei de evaluare a cadrelor manageriale (2016); coautor al standardelor de eficienţă a învăţării (2013, ME); coautor al standardelor managementului educaţional (2013, USM) etc.

LAȘCU Lilia, doctor în științe pedagogice, lector universitar

S-a născut la 8 februarie 1986 în satul Bardar, raionul Ialoveni. După absolvirea Liceului Teoretic ,,Aurel David”, din s. Bardar (2004) continuă studiile superioare de licență la facultatea Pedagogie, Specializarea: Pedagogia şi psihologia învățământului preşcolar şi primar din cadrul Universității de Stat din Tiraspol obținând titlul de licenţiat în pedagogie (2004-2008). În anul 2010 finisează studiile superioare de master la facultatea Pedagogie, Specialitatea: Psihopedagogia învățământului preuniversitar a Universității de Stat din Tiraspol, obținând titlul de master în Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada 2013-2016 continuă studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău. Susține teza de doctor științe pedagogice ,,Formarea competenței de self-management a activității e învățare la studenți” profilul 531 Pedagogie generală, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației (2019). Activitatea pedagogică demarează în calitate de laborant superior în cadrul proiectului instituţional ,,Calitatea învățământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice” a Universității de Stat din Tiraspol (2007–2010). În perioada 2011–2014 activează în funcție de cercetător ştiinţific stagiar în cadrul proiectului instituțional ,,Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar” a Universității de Stat din Tiraspol. A deținut funcțiile de laborant superior la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (2012–2013), asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (2010-2016), lector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2016–2019), asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2019–2020), lector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2020 – până în prezent). Activitatea de formare profesională continuă este reflectată prin stagiile realizate într-un şir de centre ştiinţifice din Republica Moldova printre care: Programul Intel Teach Essentials. Ministrul Educației și compania Intel. UST (2016), Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de predare. UST (2019); Implementarea noilor politici educaționale în educația timpurie. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, IȘE (2019). Activitatea didactică cuprinde disciplinele predate la ciclul I (licenţă): ore de curs – ,,Didactica pedagogiei”, ,,Teoria educație preșcolare”, ,,Managementul învățării”; seminarii – ,,Psihologia generală”, c./o. ,,Psihopedagogia centrată pe subiect”, ,,Didactica pedagogiei”, Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, Teoria și metodologia predării științelor” ,,Managementul învățării”; ore de laborator – ,,Pedagogia preșcolară”, ,,Psihologia generală”, ,,Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, ,,Teoria și metodologia predării științelor” etc. Rezultatele ştiinţifice sunt reflectate în peste 23 de lucrări ştiinţifice, științifico-metodice și didactice. Domenii de interes științific: Teoria generală a educației.

Moga Ecaterina, doctor în psihologie, lector universitar

S-a născut la 31 octombrie 1980. Studii: 2000-2005 Institutul de Ştiinţe Reale din or. Chişinău, specialitatea Psihologe; 2005-2000 Universitatea de Stat din Moldova, Magistru în Psihopedagogie, Specializarea Psihologie; 2015 – Universitatea de Stat din Moldova, Doctorand, specialitatea Psihologie; 2016 – Doctor în Psihologie. Titluri științifice/grad didactic/managerial: 2016 – Doctor în Psihologie; 2017 – Grad didactic superior; 2017 – Grad managerial I. Domeniile de interes științific: 1)Psihopedagogia: Participarea în calitate de formator și vorbitor principal la seminarii, conferințe, ateliere de lucruri, work-shop-uri la nivel național și internațional; Autor de Curricula la Religie curs de inițiere – 2010; Autor de Curricula la Religie, clasele I – IX, 2011. 2)Managementul educațional: Crearea și dezvoltarea programului de extindere profesională „PROFESOR PLUS”, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; 2017; Membru al grupului de lucru 10 al Ministerului Educației al Republicii Moldova, privind elaborarea Standardelor profesionale pentru managerii școlari din învățământul general, 2014; Membru al grupului de lucru privind Metodologia de evaluare a cadrelor didactice, pe lângă Inspectoratul Național, 2016. Este autor a peste 50 articole publicate în reviste naționale și internaționale: Ghid Metodologic în seria AICI ŞI ACUM, Proiecte ca pârghii ale succesului educaţional în contextul unei şcoli prietenoase copilului, Pro Didactica; Carte: EXPECTANCY AND SELF-ESTEEM, YOUTH AGE PECULIARITIES, Lambert Academic Publishing, 2018.

Stamati Maria, lector universitar

S-a născut la 25 septembrie 1947, în raionul Șoldănești, satul Poiana. După absolvirea școlii medii în anul 1968 până în anul 1972 a făcut studiile la Școala Pedagogică „B.Glavan”, or. Soroca, specialitatea Conducător muzical în grădinița de copii. Din 1984 urmează studiile la Institutul Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, Facultatea Pedagogie. Activitatea pedagogică a început-o în anul 1972 în funcția de conducător muzical și educator în grădinița de copii, ulterior din anul 1989 lector universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol, unde activează până în prezent. A predat cursurile: Pedagogie preșcolară, Teoria și metodologia artelor plastice; Teoria și metodologia educației muzicale; Psihopedagogia jocului popular. În anul 2009 activează ca formator la cursurile de formare profesională continuă și recalificare a cadrelor didactice din instituțiile preșcolare. Concomitent activează ca formator a cadrelor didactice din instituțiile preșcolare la Institutul de Științe ale Educației. A elaborat și publicat peste 45 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane științifice naționale. Pentru specialitatea 142.02. Pedagogie preșcolară a elaborat suporturile de curs: „Arta plastică în grădinița de copii. Desenul”, „.Educația prin arte plastice în preșcolaritate. Modelarea”, „Arta plastică în grădinița de copii. Modelarea”. Pentru meritele deosebite în activitatea profesionala în anul 1989 a fost destinsă cu Diplomă „Eminent al învățământului public din Moldova. Domenii de interes științific: strategii inovaționale în dezvoltarea competențelor profesionale ale educatorilor în educația plastică.

Stamati Elena, asistent universitar

S-a născut la 23 septembrie 1988, în satul Topala, raionul Cimișlia. După absolvirea Gimnaziului, apoi a Liceului „M.Eminescu” din localitate, continuă studiile superioare de licență la Facultatea Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol: 2011 – Diplomă de licență, specialitatea Pedagogie în Învățământul primar și Pedagogie preșcolară; 2012 – Diplomă de licență, specialitatea Psihopedagogie; 2013 – studii superioare de masterat, specialitatea Psihopedagogia învățământului preuniversitar. În anul 2018 a fost înmatriculată la ciclul III.Studii superioare de doctorat, specialitatea 531.01. Teoria generală a educației. Tema de cercetare: Formarea culturii ecologice la preșcolari din perspectiva parteneriatului grădiniță-familie. Din 2017 până în prezent activează în funcția de asistent universitar în cadrul Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară. Activitatea didactică include seminare și ore practice la disciplinele: Psihologia comunicării, Psihologia dezvoltării, Psihologia personalităţii, Psihologie generală, Parteneriatul educațional grădiniță-şcoală-familie, Educaţia incluzivă. S-a perfecționat în cadrul a 6 stagii de formare continuă. A elaborat și publicat peste 10 lucrări ce constituie materiale ale conferințelor, simpozioanelor științifice naționale și internaționale desfășurate în țară și peste hotare

IV. Lista disciplinelor

LICENȚĂ :

 • Adaptare sociala
 • Adaptarea școlară
 • Asistența psihologică în sistemul de educație
 • Dezvoltarea creativității
 • Didactica funcțională
 • Didactica pedagogiei
 • Educaţia ecologică a preşcolarilor
 • Educaţia incluzivă
 • Managementul educației preșcolare
 • Managementul învățării
 • Metodologia dezvoltării gândirii critice
 • Neuropsihologia
 • Parteneriatul educațional grădiniță-şcoală-familie
 • Patopsihologia
 • Politici educaționale și sociale
 • Psihocorecție
 • Psihodiagnostic
 • Psihologia comunicării
 • Psihologia dezvoltării
 • Psihologia educației
 • Psihologia familiei
 • Psihologia personalităţii
 • Psihologia socială
 • Psihologia vieții  familiale
 • Psihologie generală
 • Psihopedagogia centrată pe subiect
 • Psihopedagogia jocului popular
 • Serviciu psihologic în şcoală
 • Socializarea personalităţii din perspectiva școlarizării
 • Socializarea personalităţii preşcolarului
 • Teoria educației preșcolare
 • Teoria și metod. artelor plastice în învățământul preșcolar
 • Teoria și metod. formării reprezentărilor matematice la preșcolari
 • Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii în învățământul preșcolar
 • Teoria și metodologia educației fizice în învățământul preşcolar
 • Teoria și metodologia educației muzicale în învățământul preșcolar
 • Teoria şi metodologia evaluării performanțelor la preșcolari
 • Teoria și metodologia predării ştiinţelor în învățământul preșcolar
 • Tulburări de vorbire  la preşcolari

MASTERAT :

 • Coaching educațional
 • Consiliere psihopedagogică
 • Consilierea părinților
 • Educaţia prin valori şi pentru valori
 • Epistemologia educației preșcolare moderne
 • Etica și deontologia profesională
 • Formarea competentelor
 • Fundamente teoretice și practice ale consilierii educaționale
 • Managementul educațional
 • Managementul proiectelor
 • Managementul resurselor umane
 • Metodologia cercetării
 • Paradigmele patopsihologiei
 • Psihodiagnostic
 • Psihodiagnostic și statistică
 •  Psihofiziologia activității nervoase superioare și a sistemelor senzoriale
 • Psihologia comunicării
 • Psihologia comunicării și a relației cu publicul
 • Psihologia educației
 • Psihologia grupului
 • Psihologia influenților sociale
 • Psihologia succesului
 • Psihologie managerială
 • Psihopedagogia parentală
 • Psihosexologie
 •  Psihosociologia familiei
 • Teoria și metodologia evaluării
 • Teorii și metodologii avansate în didacticele educației preșcolare

V. Laboratoare

Laboratorul „Științe ale Educației”

VI. Activitatea didactică

Activitatea metodică și științifică a cadrelor didactice universitare ale Catedrei PEP se certifică prin elaborarea și editarea monografiilor, tratatelor, culegerilor ştiinţifice, suporturilor de curs, ghidurilor metodologice, compendiilor, crestomațiilor, articolelor în reviste acreditate internațional și național, monitorizarea tezelor de licenţă, master, doctorat.

Membrii Catedrei PEP organizează și participă activ la lucrările conferinţelor ştiinţifice, simpozioanelor, congreselor naționale și internaționale, scopul cărora este diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional, asigurarea transferului rezultatelor științifice, a modelelor reuşite pentru realizarea educaţiei de calitate. De asemenea, titularii și cumularzii Catedrei PEP sunt membri ai Consiliilor Științifice Specializate din UST și alte instituții de învățământ superior din țară, conducători și membri ai Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională – V. Andrițchi (președinte al SȘP), V. Botnari (vicepreședinte al SȘP), V. Mîslițchi (secretar științific al SȘP), G. Chirică, D. Antoci, N. Silistraru, E. Petrov, V. Lungu.

În scopul optimizării procesului didactic și științific, membrii Catedrei colaborează cu cadrele didactice universitare din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat), România (București, Iaşi, Oradea, Cluj-Napoca, Craiova, Suceava etc.), Ucraina (Cernigov, Kiev, Herson), Rusia (Moscova), Canada (Ottawa); întreţin legături cu instituţiile de învățământ general din țară, acordându-le îndrumări ştiinţifico-metodice, mentorat după solicitare.

În baza acordului de colaborare bilaterală, a proiectelor, a planului individual de activitate, cadrele didactice ale Catedrei PEP beneficiază de stagii de mobilitate academică la diverse instituții de învățământ superior de peste hotare precum: Kingston University London, Marea Britanie; Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; Universitatea din Craiova, România; Universitatea de Est Timișoara, România; Universitatea „Petre Andrei”, Iași, România; Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; Asociația Română de Literație, Iași, România: V.Botnari, V.Mîslițchi, D.Antoci, G.Chirică, L.Pavlenko, E.Moga etc. De asemenea, de mobilitate academică peste hotarele țării au beneficiat studenții ciclului I și II: I.Finică, O.Baranețchi, N.Tcaci, E.Palanciuc, A.Mamaliga, A.Budanav, A.Scutaru, N.Stafiu, N.Grădinaru etc. Au fost implicați în programe de mobilitate academică în țară masteranzii: E.Saviuc, D.Mafteuță, L.Lebedinschi, C.Panfil, L.Golovatîî etc.

În pregătirea profesională a studenţilor de la programele de studii monitorizate de Catedra PEP îşi aduc aportul personalități notorii, specialişti calificaţi din străinătate și țară, care ţin anumite cursuri de specialitate, opţionale, la libera alegere; creează condiții optime desfășurării cu succes a parteneriatelor, participă în calitate de președinți ai Comisiilor de susținere a tezelor de licență și master, monitorizează varii seminare, work-shop-uri, mese rotunde, ateliere ale forumurilor științifice, astfel, facilitând, totodată, preluarea de către cadrele didactice universitare ale Catedrei a bunelor experiențe și practici educaționale: Paul Cameron, președintele Institutului de Cercetare a Familiei, Universitatea din Nebraska și Louisville, SUA; dr. Josef Sallanz, Serviciul German de Schimb Academic (DAD) în Republica Moldova; Allexandra Pitlic-Zcon, absolventă din prima promoție a Facultății Pedagogie 1979-1983, autoare de carte pentru copii, Austria, Diaspora Moldovei; dr. hab., prof. univ.Norbert Pikuła, dr. hab., prof. univ. Ireneusz Świtała, Universitatea Pedagogică din Krakow, Polonia; dr. Veronica Uncu, Universitatea din Ottawa, Canada; dr. hab., prof. univ. Natalia Terentieva, T.H. Shevchenko National University-Chernihiv Collegium, Ukraine; dr. hab., prof. univ. Svetlana Yashnyk, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine; dr., conf. univ. Iryna Zhorova, Kherson Academy of Continuing Education of Kherson Regional Council, Ukraine; dr., prof. univ. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti, Romania; dr., prof. univ. emerit Laurențiu Șoitu, dr. Adrian-Vicenţiu Labăr, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; dr., conf. univ. Claudiu Bunăiașu, dr., conf. univ. Alexandrina-Mihaela Popescu, dr., conf. univ. Florentina Mogonea, Universitatea din Craiova, România; dr. Liliana Romaniuc, președintele Asociației Române de Literație; dr., conf. univ. Aurora-Adina Colomeischi, dr., conf. univ. Otilia Clipa, dr., conf. univ. Carmen Chașovschi, Universitatea „Ștefan cel Mare‖ din Suceava, România; dr., conf. univ. Elena Petrov, vicepreședinte al ANACEC; dr. hab., prof. univ. Aurelia Racu, dr., conf. univ. Victoria Gonța, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; dr., conf. univ. Angela Potâng, Universitatea de Stat din Moldova; dr., prof. univ. Ivan Carp, Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport; dr., conf. univ. Viorelia Lungu, Universitatea Tehnică a Moldovei; dr., conf. univ. Cornelia Bodorin.

Practica psihopedagogică, psihologică, de licență și de master este judicios organizată în instituții de învățământ general, centre comunitare, asociații în care activează specialiști de înaltă calificare, cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat, printre care nominalizăm: instituțiile de învățământ preșcolar din mun. Chișinău – nr. 194, nr. 225, nr.153, nr. 201, nr.2, or. Durlești; IET „Andrieș”, Cârnățeni, Căușeni; Instituția Publică Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, mun. Chişinău; Instituția Privată de Învățământ „EXCELSIS”, mun. Chișinău; Centrul pentru copii „SUNRISE O.M.E.”, mun. Chișinău; Centrul de Zi de socializare şi dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale „ATENȚIE”, mun. Chișinău; Centrul de zi și activități „START” pentru persoane cu dizabilități de intelect, mun. Chișinău; Fundația „Misiunea de Caritate și Binefacere a Persoanelor cu Handicap din Republica Moldova”, or. Strășeni; APDI HUMANITAS, mun. Chișinău; Asociația copiilor și tinerilor invalizi VITA, mun. Chișinău etc.

Membrii Catedrei sunt preocupați de soluționarea celor mai actuale probleme cu referire la formarea inițială și continuă a competenţelor profesionale ale viitorilor specialişti din domeniul Științe ale Educației: învăţarea centrată pe student, implementarea în procesul educațional a tehnologiilor moderne de predare-învățare-evaluare, dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii studenţilor, crearea condițiilor pentru stimularea învățării transformative și a competenței de self-management a activității de învățare a studenților, formarea valorilor, a competenței de leadership, a competenței de inovare, asigurarea transpoziției didactice de calitate, optimizarea parteneriatelor educaționale etc.

Membrii Catedrei PEP sunt implicați în diverse proiecte internaționale și naționale: ERASMUS+ Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education) – V.Botnari, V.Mîslițchi, D.Antoci; Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului – V.Botnari, V.Mîslițchi, L.Lașcu, E.Moga; Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar – V.Botnari, V.Mîslițchi, L.Lașcu; EIC – Educație Interculturală, Școli inovative, non-discriminatorii, sigure, participative, inclusive, respectuoase și eficiente – E. Moga; Edificarea calității vieții prin cercetarea resurselor de mediu, formarea competențelor vaaleologice și valorificarea standardelor comunitare în contextul implementării Acordului de Asociere – L.Lașcu.

Rezultatele remarcabile obţinute în activitatea subdiviziunii se datorează nivelului înalt al profesionalismului, corectitudinii, interesului, activismului manifestat pe parcursul anilor de către titularii și cumularzii angajați, fapt ce asigură prestigiul  Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară la nivel național și internațional.