Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar

I. Informații generale

Silvia Golubițchi

dr. confirențiar universitar
Șef catedră

     Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar oferă şi asigură pregătirea şi formarea profesională a studenţilor/masteranzilor în spiritul valorilor europene, al tradiţiilor umaniste şi în concordantă cu standardele actuale ale dezvoltării ştiinţifice și cu exigenţele pieţei muncii interne şi externe.

     Studenții se pregătesc pentru a dobândi competențe relevante: proiectarea activităților de învățare, adaptarea și utilizarea diferitelor strategii de predare/ învățare, explicarea și utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, a teoriilor și a metodelor didactice și pedagogice de bază, evaluarea rezultatelor învățării și a performanțelor copiilor/elevilor, comunicarea eficientă cu persoane sau grupuri, utilizarea tehnologiilor informaționale și integrarea lor în mediile de învățare, abilitatea de a răspunde diferitelor nevoi de învățare ale copiilor/elevilor, capacitatea de a reflecta cu privire la sistemul de valori (personal și al grupului de elevi) etc.

     Învăţământul primar reprezintă cea de-a doua verigă a sistemului de învăţământ, ale cărui caracteristici de bază sunt:

      • asigură instruirea de bază, componenta instrumentală a culturii generale (scris, citit, calcul matematic);

   • vizează dezvoltarea unor componente ale personalităţii umane: inteligenţă, curiozitate, deprinderi şi obişnuinţe morale etc.

Valeriu PLÎNGĂU, doctor în pedagogie

Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar își începe activitatea în anul 1984, în cadrul Facultăţii de Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenko” din Tiraspol. Din ziua fondării şi până la 6 iulie 1992 catedra a fost condusă de Valeriu Plîngău, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.

În anul 1992, în urma evenimentelor politice care au avut loc în Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată în oraşul Chişinău. Catedrele Facultăţii Pedagogie au fost comasate, reorganizându-se în catedra de Pedagogie şi Metodici generale, şef de catedră fiind numit Dumitru Şiman, lector superior, care a publicat 32 articole, 2 broşuri în domeniul studierii matematicii. În anul 1988 i s-a conferit titlul de  „Om emerit”, iar în 1990  de „Veteran al muncii”.

Dumitru ŞIMAN , lector superior

În anul 1994 are loc o nouă reorganizare a catedrelor, astfel divizându-se în Catedra de Pedagogie şi Metodica Învățământului Primar şi Catedra de Pedagogie  Preşcolară. Dnul V. Plîngău este numit în calitate de șef al Catedrei de Pedagogie şi Metodica Învățământului Primar, care, revenind în instituţia natală, a suplinit această funcţie până în ianuarie, anul 2009. Valeriu Plîngău a realizat un şir de activităţi adiţionale – a editat 7 manuale la disciplina Matematică pentru clasele 1-4; 8 Culegeri de teste de evaluare a cunoştinţelor matematice pentru clasele 1-4; este autorul a 98 de articole ştiinţifico-metodice; a fost  membru al seminarului ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor în pedagogie la specialitatea 13.00.02 Pedagogia şi metodologia instruirii, iar în anul 2000 i-a fost conferit titlul onorific de „Om Emerit”.

Vasile Panico, doctor în pedagogie

Din ianuarie până în septembrie 2009 conducerea catedrei a fost monitorizată de către decanul Facultăţii de Pedagogie, Vasile Panico, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. Începând cu luna septembrie, 2009 şi până în ianuarie, 2012 funcţia dată a exercitat-o Mariana Vacarciuc, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. Din februarie 2012-2017, funcţia nominalizată  a fost exercitată de Vasile Panico, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, care între anii 1998-2000 a fost preşedinte al Comisiei de Coordonare şi Evaluare a curriculum-ului şcolar; este membru a două Seminare Științifice de Profil; invitat frecvent în calitate de membru/recenzent oficial în Consiliile Ştiinţifice Specializate de susținere a tezelor de doctor. Vasile Panico a pregătit şi a editat 88 de lucrări ştiinţifico-metodice. Este autor şi coautor al 11 broşuri şi cărţi, participant la circa 28 de conferinţe ştiinţifico-metodice naţionale şi internaţionale, a pregătit 4 doctori în științe pedagogice. Pentru rezultate înalte în activitatea de pregătire profesională, în anul 2005 a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”.

Mariana VACARCIUC, doctor în pedagogie

Din 01.03.2017 șef de catedră devine Silvia Golubițchi, doctor în pedagogie, conferențiar universitar. A fost membru al comisiei de atestare a cadrelor didactice, Colegiul de Medicină din or. Orhei și Colegiul Politehnic al Universității Tehnice; redactor-coordonator al revistei Educației Timpurii și Preșcolare din Republica Moldova, Grădinița modernă. A expertizat Curriculum Național: învățământul primar, 2018 și  Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a IV-a, 2015, 2017, 2018.

Actualmente, Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar asigură formarea profesională inițială în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei la programele de studii pentru ciclul I, Licență: Pedagogie în învățământul primar și limba engleză; Pedagogie în învățământul primar şi pedagogie preşcolară; Pedagogie în învățământul primar şi psihopedagogie; Pedagogie în învățământul primar (învățământ cu frecvenţă redusă); ciclul II, Masterat: Pedagogia și metodologia învățământului primar.

Membrii Catedrei PMÎP organizează cursuri de formare continuă pentru învăţătorii din ţară în limbile de instruire română şi rusă și sunt membrii Școlii Doctorale. În cadrul catedrei sunt discutate tezele de doctor în științe ale educației, la specialitățile: 531.01. Teoria generală a educației, 533.01. Pedagogie universitară.

Activitatea metodică și științifică a cadrelor didactice universitare cuprinde editarea monografiilor, ghidurilor metodologice, manualelor școlare, suporturilor de curs, compendiilor și articolelor în reviste.

În contextul temei de cercetare a catedrei pentru fiecare an, membrii catedrei participă, în permanenţă, la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu diverse comunicări şi articole. Catedra colaborează nu doar cu cadrele didactice universitare din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Taraclia etc.), dar și România (București, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova etc.), Rusia (Moscova).

Universitatea de Stat din Tiraspol, având acorduri de parteneriat, a favorizat mobilitatea academică a cadrelor didactice ale Catedrei PMÎP la instituții de învățământ superior de peste hotare, precum: Universitatea Pedagogică din Kracow, Polonia; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; Universitatea din Craiova, România. Au ținut cursuri pentru studenții/profesorii Universității de Stat din Tiraspol: dr., prof. univ. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti, Romania; dr., conf. univ. Bunăiașu Claudiu, Universitatea din Craiova, România. De asemenea, de mobilitate academică peste hotarele țării, au beneficiat și studenții ciclului I și II: Domentean Rita, Midrigan Tatiana.

În diferite perioade de timp, la Catedra Pedagogie şi Metodica Învățământului primar, au activat doctori în ştiinţe psihologice şi pedagogice, dintre care: Uşer Rozental, Etili Natanzon, Valeriu Plîngău, Vasile Panico; Dumitru Şiman, Larisa Şofron, Macriţchi Natalia, Mariana Vacarciuc, Ion Țâgulea; doctor în ştiinţe biologice – Ion Ciumac; lectorii universitari: Nina Cikalkina, Olga Livova, Veaceslav Ionak, Lidia Nicolau, Petru Guzun, Eugenia Burlea, Munteanu Tamara; lectorii asistenţi Grigore Soltan, Galina Olneva, Tatiana Sandu, precum şi cadre didactice invitate din exterior – doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Silistraru, doctor, conferenţiar universitar Teodora Hubenco, doctor, conferenţiar universitar Zinaida Zgardan, doctor, conferenţiar universitar Grigore Ţapu, lectori superiori Alexandra Şeptelici, Svetlana Gorea.

Actualmente, lista nominală a corpului profesoral-didactic al catedrei numără șaisprezece cadre didactice, dintre care şapte sunt titulari – doctorii, conferenţiari universitari: Golubițchi Silvia, Panico Vasile, Borş Alexandru, Şofron Larisa, Posțan Liliana, Vinnicenco Elena şi lectorul universitar Munteanu Tamara; opt invitaţi: conferenţiar universitar – Constantinov Valentin, Port Sergiu, Gînju Stela, Moraru Emilia, lectori universitari Alexandra Nour, Oboroceanu Viorica, Plăcintă Daniela, Fluierar Valentina, Cernei Olga, Tintiuc Ana.

În contextul cercetărilor ştiinţifice, cadrele invitate din exterior, contribuie prin munca lor ştiinţifico-metodică la îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii catedrei. Astfel, doctorul habilitat, profesor universitar Silistraru Nicolae, cercetând problemele etnopedagogiei şi pedagogiei învățământului superior, îmbogăţeşte lista cursurilor elaborate la catedră pentru ciclul II (masterat) cu Educaţia interculturală şi Etnopedagogie.

Constantinov Valentin este autor a peste 100 de publicaţii: monografii, colecţii de documente, studii, articole, prezentări de carte, recenzii publicate în Romania, Polonia, Ucraina, Bielorusia, Republica Moldova.

La fel, şi lectorul superior A. Şeptelici, având ca interes ştiinţific tema „Rolul activităţilor conexe la stimularea interesului pentru studierea limbii şi literaturii române” a  editat cartea „Limba și literatura românâ în clasle I-IV”.

Cadrele didactice ale Catedrei Pedagogie şi Metodica Învățământului Primar posedă o experienţă bogată şi o vechime mare de muncă în învățământul superior, astfel contribuind considerabil la formarea viitorilor specialişti din domeniul  învățământului primar în Republica Moldova, care să corespundă actualelor cerinţe.

Vasile Panico, dr. în pedagogie, conf. univ.

E-mail: panicovasile@gmail.com

O altă personalitate, care-şi desfăşoară activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică la catedră, este doctorul în pedagogie, conferenţiarul universitar Vasile Panico, originar din satul Cişmea, raionul Orhei, născut la 17.01.1950. După absolvirea şcolii medii generale din or. Orhei, un an a activat în calitate de muncitor, iar din anul 1968 îşi continuă studiile la Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenko” din Tiraspol, Facultatea Biologie şi chimie, pe care o finalizează cu menţiune în anul 1973. Cariera pedagogică o începe în calitate de învăţător şcolar în satul Piatra, raionul Orhei, predând disciplinele biologia şi chimia între anii 1973-1975. În continuare (a.a.1975-1976) este înrolat în rândurile Armatei Sovietice. După ce şi-a făcut datoria faţă de Patrie, revine la alma mater în calitate de asistent universitar la catedra Pedagogie şi Psihologie Generală, predând disciplina Pedagogia generală.

În anul 1980, este admis la aspirantura Institutului de Pedagogie Generală al Academiei de Ştiinţe Pedagogice (Moscova), unde îşi face studiile postuniversitare, după care, în anul 1984, susţine cu succes teza de doctor în pedagogie cu tema „Metode de cercetare şi euristice ca mijloace de educaţie intelectuală a elevilor”.

În anul 1983 revine în Tiraspol la Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenko” pentru a suplini funcţia de asistent universitar, predând disciplinele Bazele generale ale pedagogiei, Teoria educaţiei şi Teoria instruirii, iar în anul 1984 a fost ales în calitate de lector superior universitar și concomitent devine prodecan al facultăţii Pedagogie. Mai târziu, în anul 1986, este ales prin concurs în calitate de şef al catedrei Pedagogie şi Psihologie Generală, post pe care îl suplineşte până în anul 1992.

Între anii 1992-1993 activează în calitate de decan al facultăţii Pedagogie, iar pe parcursul anilor 1993-1996 activează în calitate de conferenţiar universitar la catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar.

Pe parcursul anilor 1996-2016 a activat în funcție de decan al Facultăţii Pedagogie, concomitent pe parcursul 2012-2017 a suplinit funcția și de șef al catedrei Pedagogie și Metodica Învățământului Primar. Pe parcursul anilor de activitate pedagogică desfăşurată la catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar a elaborat şi predat cursurile Bazele generale ale pedagogiei, Teoria şi metodologia educaţiei, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia cercetării, Fundamente teoretice generale ale educaţiei, Strategii de formare şi dezvoltare a atitudinilor de învăţare la elevii de vârstă şcolară mică.

Pe lângă activitatea pedagogică de bază, dl desfăşoară şi multiple activităţi adiţionale. Astfel, în anii 1998-2000, a fost preşedinte al Comisiei de Coordonare şi Evaluare a curriculum-ului şcolar; este membru a două Seminare Științifice de Profil la specialitatea Pedagogie generală; este invitat frecvent în calitate de membru sau recenzent oficial în Consiliile Ştiinţifice Specializate de susținere a tezelor de doctor. Pe parcursul activităţii la Universitatea de Stat din Tiraspol dnul Vasile Panico a pregătit şi a editat 88 de lucrări ştiinţifico-metodice. Este autor şi coautor al 11 broşuri şi cărţi, a participat la circa 28 de conferinţe ştiinţifico-metodice naţionale şi internaţionale, a pregătit 4 doctori în științe pedagogice. Pentru rezultate înalte în activitatea de pregătire profesională, în anul 2005 Vasile Panico a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”. Actualmente activează în calitate de Conferențiar universitar la catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului primar.

Gulubiţchi Silvia, dr. în pedagogie, conf. univ.

E-mail: golubitkisilvia@gmail.com

Este originară din satul Sănătăuca, raionul Florești, născută la 1 ianuarie 1978. În perioada 1992-1997 îşi face studiile la Şcoala Normală „Vasile Lupu din Orhei, specialitatea învăţătoare la clasele primare; între anii 1997-2002 – a studiat la Facultatea de Litere, specialitatea limba şi literatura română a Universităţii de Stat din Moldova. În anii 2002-2006, face studii de doctorat la IŞE.

În anul 2008 susţine teza de doctor în pedagogiei cu tema „Romanul Frații” de Mihail Sadoveanu ca model de educație permanentă. Între anii 2008-2010, face studii de master la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Pe parcursul anilor a activat în mai multe instituţii de învăţământ ca profesoară de limba şi literatura română, şi anume: anii 1996 – 1999 la Seminarul Teologic-Monahal din satul Curchi, raionul Orhei; în 1999 – 2004 la gimnaziul „Mihai Eminescu” din oraşul Orhei; în 2003-2008 la Colegiul de Medicină din oraşul Orhei; în 2007-2013 prin cumul la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei.

Din anul 2008 își începe activitatea la catedra Pedagogie și Psihologie Generală. A predat cursurile la ciclul I, Licență: pedagogie, psihologie, etica profesională, tehnologii educaționale, iar la ciclul II, Masterat: pedagogia învățământului superior, bazele comunicării și dezvoltării limbajului, pedagogie socială, fundamente ale teoriei educației, competența și competența managerială, metodologia cercetării. În anul 2009 a susținut gradul didactic superior la disciplina Limba și literatura română. În anul 2012 devine conferențiar universitar la catedra Pedagogie și Psihologie Generală.

A fost membru al comisiei de atestare a cadrelor didactice din Colegiul de Medicină din or. Orhei și Colegiul Politehnic al Universității Tehnice.

A fost președinte al Examenului de Stat, la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și Universitatea de Stat „Gr. Țamblac”, or. Taraclia și redactor-coordonator la revista Educației Timpurii și Preșcolare din Republica Moldova, Grădinița modernă. A expertizat Curriculum Național: învățământul primar, 2018 și Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori (2015, 2017, 2018).

Din 01.03.2017 devine șef de catedră Pedagogia și Metodica Învățământului Primar.

Este membru al Seminarului Științifice de Profil, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară.

Predă discipline la ciclul I, Licență: etica pedagogică, tehnologii moderne de instruire, managementul clasei, evaluarea criterială prin descriptori și la ciclul II: Teorii și metodologii avansate în didacticile particulare: Limbă și comunicare, metodologia evaluării criteriale prin descriptori, psihopedagogia succesului managerial, fundamente generale ale instruirii.

A participat la conferințe naționale și internaționale ca moderator și cu comunicări. A reuşit să publice 110 lucrări, dintre care cele mai importante sunt următoarele:
– Romanul „Frații Jderi” de Mihail Sadoveanu ca model de educație permanentă. Monografie interculturală. Note de curs. Ch Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014, 200 p., ISBN 978-9975-76-110-9.
– Golubiţchi S., Leahu R. Jocuri didactice pentru stimularea interesului cognitiv, Colecția școala primară, Învățătorul modern, Ch., 2013, 64p., ISBN 978-9975-4445-5-2.

Larisa Şofron, dr. în pedagogie, conf. univ.

E-mail: sofronlarisa@yahoo.com

Cursurile Bazele generale ale pedagogiei, Teoria şi metodologia educaţiei, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia cercetării psihopedagogice, Teoria şi metodica lucrului educativ, Cultura comunicării pedagogice, Conflictologia, Managementul educaţional au fost predate în diferite perioade de Larisa ŞOFRON. Născută la 21 octombrie 1952 în s. Soloneţ, r-nul Soroca, după absolvirea şcolii medii din Orhei, dnei finisează cu menţiune studiile la Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenko” din Tiraspol (1970–1975). Îşi începe cariera pedagogică în calitate de educator, mai apoi ca director-adjunct pentru educaţie la şcoala medie din Biserica Albă, raionul Rahov, regiunea Transcarpatică (1975–1988). Din anul 1989 până în 2002 activează în calitate de lector superior la facultatea de Pedagogie. În anul 2002 obţine titlul ştiinţific de doctor în pedagogie, susţinând teza cu tema “Fundamente pedagogice ale formării abilităţilor de rezolvare a conflictelor în procesul pregătirii cadrelor didactice”, iar în anul 2004 – gradul didactic de conferenţiar universitar.

În contextul relaţiilor de parteneriat cu instituţiile preuniversitare, dna Larisa Şofron contribuie la asigurarea unei colaborări cu Liceul Teoretic „Orizont”. În acest sens, pe parcursul mai multor ani, dnei a organizat training-uri în instituţia dată cu subiecte din conflictologie și lucrează cu elevii dotaţi în cadrul programului special la educaţia intelectuală. Rezultatele acestei activităţi se confirmă prin creşterea numărului de elevi, care se plasează pe locuri premiante la nivel local, republican și internațional. Liceul este un teren de desfășurare a practicii pedagogice a studenților din diferite universități din Republica Moldova. Tot datorită domniei sale, discipolii instituţiei date au fost antrenaţi în programul internaţional organizat de Academy of Central European Schools (ACES), activitate cu care sunt familiarizaţi şi studenţii în cadrul lecţiilor de laborator şi a stagiilor pedagogice.

Alexandru Borş, dr. în pedagogie, conf. univ.

E-mail:

S-a născut la 26 septembrie 1952 în satul Condrăteşti, raionul Ungheni. A absolvit şcoala de 8 ani din localitatea natală în anul 1967. Îşi continuă studiile la Școala Pedagogică din oraşul Călăraşi, pe care o absolveşte în anul 1971. În acelaşi an este admis la studii la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din oraşul Bălţi. În anul 1976 absolveşte cu menţiune facultatea de Pedagogie, specialitatea Pedagogia şi metodica învățământului primar şi a cântului. Cariera pedagogică şi-o începe la şcoala Pedagogică din oraşul Lipcani în calitate de profesor de muzică instrumentală. În perioada 1976–1977 a făcut serviciul militar într-o orchestră de fanfară a regimentului dislocat în Republica Udmurtia, din componenţa Federaţiei Ruse. Între anii 1978-1983 îşi desfăşoară activitatea pedagogică în funcţie de conducător muzical la Casa de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor din orașul Făleşti şi profesor de educaţie muzicală la şcoala medie din satul Navâneţ a aceluiaşi raion. În anul 1983 este ales prin concurs în funcţia de lector asistent la catedra Pedagogie şi metodica învățământului primar din cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”. Disciplinele predate au fost: Metodica educaţiei muzicale la treapta primară a învățământului şi pregătirea muzicală instrumentală. Între anii 1988-1991 urmează studiile de doctorat cu destinaţie specială în cadrul Academiei Învățământului din Rusia, oraşul Moscova.

În anul 1992 susţine teza ştiinţifică cu tema: „Educaţia estetică faţă de fenomenele naturii în cadrul activităţilor muzicale a elevilor claselor primare”, conferindu-i-se titlul ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea Teoria şi metodologia educaţiei.

În perioada anilor 1992-1998 activează în funcţia de specialist principal din cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, fiind responsabil de coordonarea activităţii ministerului în domeniul învățământului muzical-artistic de la nivelul preşcolar până la cel liceal. Din 1998 şi până în 2011 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Institutului de Ştiinţe ale educaţiei. În anul 2000 i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar. În cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei deţine funcţiile: conferenţiar universitar la catedra Educaţie socială, artistică şi tehnologică; şef sector Educaţie artistică, fizică şi tehnologică. În acelaşi timp realizează formarea profesională continuă a cadrelor didactice-profesori de discipline artistice din unităţile de învățământ şcolar şi extraşcolar din  republică.

Cercetările efectuate în cadrul sectorului au avut ca temă „Abordarea praxiologică a procesului de formare a competenţelor elevilor la disciplinele: educaţie muzicală, educaţie tehnologică, educaţie fizică”. Rezultatele cercetărilor au fost aplicate în cadrul formării profesionale continue a învăţătorilor / profesorilor din republică; la elaborarea curriculumului modernizat (2010), articolelor ştiinţifico-pedagogice publicate în reviste naţionale; la elaborarea manualelor şcolare şi a altor materiale didactice.

Din anul 2012 îşi desfăşoară activitatea ştiinţifico-didactică la catedra Pedagogie şi Metodica Învățământului Primar, în funcţie de conferenţiar universitar. Cursurile predate: Teoria şi metodologia educaţiei muzicale, Educaţia muzicală nonformală.

Este autor şi coautor a peste 60 publicaţii ştiinţifico-didactice. Dintre cele mai semnificative sunt: Concepţia educaţiei muzicale în învățământul preuniversitar; Curriculumul de educaţie muzicală pentru învățământul primar şi gimnazial; manualele de educaţie muzicală şi ghidurile metodologice de implementare pentru clasele II – VIII în limbile română şi rusă.

Tamara Munteanu, dr., lector universitar

E-mail: tamara.munteanu@gmail.com

Născută la 11 decembrie 1976 în satul  Mingir, raionul Hânceşti.

În 1993 absolveşte şcoala medie din satul natal, după care îşi face studiile la Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Pedagogie, specialitatea Pedagogia învăţământului primar şi pedagogia preşcolară.

În 2002 este angajată în funcţie de educator la şcoala-grădiniţă nr.188 din municipiul Chişinău.Din august 2003 activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, în calitate de laborant superior la Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar. Între anii 2002–2004 îşi face studiile la masterat, obţinând titlul de master în Psihopedagogie. În anul 2005 a fost angajată în calitate de asistent universitar la catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, UST, desfăşurând activităţile didactice la disciplina Teoria şi metodologia limbii si literaturii române. În anul 2006 a iniţiat cursul opţional Metodica scrierii caligrafice, predat la ciclul I.

Între anii 2008 – 2011 realizează studii postuniversitare prin doctorat la specialitatea 13.00.01- Pedagogie generală în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol.

Din anul de studii 2011-2012 realizează ore (seminare) la cursul opţional Strategii de  formare şi dezvoltare a atitudinilor de învăţare la elevii de vârstă şcolară mică. În această perioadă a elaborat cursurile şi programele analitice la disciplinele: Teoria şi metodologia limbii si literaturii române, Metodica scrierii caligrafice şi Practica pedagogică în şcoală. Din anul 2009 este și coordonator științific a mai bine de 80 teze de licență.

Din septembrie 2011 este angajată în funcţie de prodecan al Facultăţii Pedagogie, UST. În 2012 este desemnată în calitate de lector superior universitar la facultatea Pedagogie, catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar. În calitate de mentor al grupelor studenţeşti şi prodecan, ea organizează şi realizează împreună cu studenţii diverse manifestări educative, acte culturale, concursuri, festivităţi în legătură cu diverse sărbători şi evenimente. Contribuţia ei ştiinţifică e reflectată în numeroase lucrări ştiinţifico-metodice şi participări la conferințe naţionale şi internaţionale.

Valentin Constantinov, dr. în pedagogie, conf. universitar.

E-mail: walentkonstant@yahoo.fr

Data, luna şi anul naşterii: 02.02.1971.

2010 february 11 – Conferenţiar cercetător

2003.04.24 – Doctor în istorie: Universitatea Al.I.Cuza Iasi

2002.09.17 – Diploma de Studii Aprofundate (Master). Profilul Istorie. Specializarea Izvoarele istoriei antice si medieval. Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi – Romania.

1998. 07.17 – Diploma de Licenta. Licentiat in Istorie/ Profilul Istorie/ specializarea Istorie. Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi – Romania.

Activitatea didactică şi de cercetare.

2003-2019 – Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al AŞM (din 2004 Cercetător ştiinţific superior; 2010 cercetător ştiinţidic coordonator)

2003-2019 – Conferenţiar universitar (din 2006 interimar, 2010 plin) la Catedra Ştiinţe Sociale al UST.

2016-2019 – Şeful Catedrei Ştiinţe Sociale.

Publicarea monografiei Radu Mihnea domn al Ţării Româneşti şi al Ţării Moldovei, distinsă cu premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române. Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634, 2014. Editarea în colaborare cu prof. univ. dr. Ioan Caproşu a volumului XVIII din colecţia naţională de izvoare Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova. Referent ştiinţific al volumelor realizate de cercetătorii sectorului de Istorie medie al Institutului de Istorie.  Participarea la mai multe conferinţe ştiinţifice internaţionale. Participarea la proiecte comune realizate în cadrul Institutului de Istorie al AŞM – Enciclopedia istorică şi enciclopedia Domnii Ţării Moldovei. Coordonatorul volumului XI al colecţiei Documentelor privitoare la istoria Ţării Moldovei (1787-1800), continuare la colecţia Moldova în epoca feudalismului. Bursier al Comisiei poloneze UNESCO, 2006-2008, 2010-2014; Programul Lane Kirkland, Comisia Polono-Americană a Fulbright-ului 2004-2005; Centrul Internaţional de Cultură Cracovia, 2011 Conducător şi participant la proiecte naţionale şi internaţionale. Colaborarea cu istoricii din România, Polonia, Rusia, Ucraina, Bielorusia, Italia, Cehia, Franţa.

Autor a peste 140 de publicaţii: monografii, colecţii de documente, studii, articole, prezentări de carte, recenzii publicate în Romania, Polonia, Federaţia Rusă, Ucraina, Bielorusia, Republica Moldova

Posțan Liliana, lector universitar

E-mail:

Și-a început activitatea la Universitatea de Stat din Tiraspol în anul 2017,  după ce a acumulat experiență în domeniul educației adulților și evaluării externe a calității educației. Angajată la catedra Pedagogie și Metodica învățământului primar, dna Posțan a devenit titulară a unităților de curs Educație non-formală, Educație interculturală, Pedagogia familiei, Teoria curriculumului, Teoria instruirii.

Liliana Posțan este originară din satul Rediu Mare, raionul Dondușeni. Opțiunea profesională pentru pedagogie este moștenită de la mama sa, Tamara Posțan, profesoară la clasele primare din satul de baștină. După absolvirea, în anul 1990, a Facultății Limbă și Literatură Română a Universității de Stat din Moldova, dna Posțan L. lucrează la Muzeul ”Dimitrie Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, în calitate de colaborator științific, apoi la Institutul Muncii  – în calitate de șef al Departamentului Educație Sindicală și Cercetări.

În anul 2007 a susținut teza de doctor în pedagogie la tema ” Motivația învățării la vârstele adulte din perspectiva conceptului educație pe parcursul vieții” și și-a început activitatea didactică la Universitatea de Stat din Moldova, dezvoltând unitațile de curs ”Educația adulților” și ” Teorii ale învățării la adulți”.

Din anul 2014, este membră a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare ANACEC. În cadrul acestei activități, a paprticipat la elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 22 aprilie 2015, a Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 616 din 18.05.2016. De asemenea, în perioada anilor 2014-2018, participă la procesul de evaluare externă a programelor de formare profesională.

Pe parcursusl activității profesionale, Lilian Posțan a contribuit la asigurarea normativă și curriculară a proceselor de formare continuă și educație a adulților. Este formator și promovează valorile educației non-formale și ale învățării permanente. Este autor şi coautor a peste 60 publicaţii ştiinţifico-didactice, printre cele mai semnificative, fiind: Didactica pentru adulţi din perspectivă motivaţională (Chișinău, 2007),  Неформальное образование для региональных демократических трансформаций (Kiev, 2012), Fundamente metodologice ale educaţiei adulţilor în Management educţional: ghid metodologic (grup de aut.), (Chișinău, 2013), Adult education and some andragogical dimensions of higher education in the Republic of Moldova (Procedia – Social and Behavioral Sciences), Educaţia adulţilor: geneză şi caracteristici procesuale. În Ghid de proiectare a activităţilor de formare în educaţia adulţilor (grup de aut.), (Chișinău, 2016). The Impact of Social Dialogue on the Optimization of Labor Migration in Moldova, Belarus and Ukraine (Chișinău, 2017)

Vinicenco Elena, dr. în pedagogie, lector univ.

E-mail:

Cursurile Didactica generală, Teoria și metodologia educației tehnologice, Teoria și metodologia educației plastice sunt predate de VINNICENCO Elena, doctor în pedagogie, lector universitar.

S-a născut la 21 mai 1972, în orașul Chișinău, Republica Moldova.

În anul 1989 a absolvit școala medie nr.1 din orașul Chișinău. În anii 1989-1991 activează în calitate de laborant la Cabinetul metodic în cadrul Ministerului Științei și Învățământului din Republica Moldova. În anii 1991-1996 își continuă studiile la Universitatea  „Al.I.Cuza” din Iași, România, facultatea Filozofie, domeniul sociopsihopedagogie, specializarea Pedagogie.

Cariera profesională și-o începe în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” la Facultatea Pedagogie,  în funcție de lector universitar. Între anii 1996-2008 dnei realizează activități de predare-învățare-evaluare, activități de cercetare științifică, activități de îndrumare științifică a studenților în cadrul catedrei Pedagogia Învățământului Primar. A elaborat și a predat cursurile: Teoria educației, Teoria instruirii, Etica pedagogică, Conflictologia, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației, Pedagogia corecțională, Studiu individual, Educația adulților,Tehnologia activităților extracurriculare.

Pe parcursul anilor 1997-2001 își realizează studiile la doctorat, specialitatea Pedagogie în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. În anul 2012 obține titlul de doctor în pedagogie, susținând teza cu tema „Integrarea tehnologiilor educaționale moderne în învățământul primar – o condiție de dezvoltare și formare a personalității elevului.”

În perioada anilor 2008-2018 activează la catedra Psihologie în cadrul Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială în calitate de lector universitar. A elaborat și a predat cursurile: Psihologia generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației, Introducere în teoria educației, Istoria pedagogiei.

În anii 2015 – 2017 realizează activități de formare continuă în cadrul Facultății Formare continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere, UPS „Ion Creangă”, în cadrul programului Leadership și instruire. În această perioadă dnei a elaborat și a predat cursurile Design educațional, Teoria și praxiologia învățării.

Din anul 2018 este angajată la Facultatea Pedagogie, catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar în cadrul Universității de Stat din Tiraspol în funcție de lector universitar.

Pe parcursul carierei profesionale contribuţia ştiinţifică a dnei e reflectată în numeroase lucrări ştiinţifico-metodiceşi participări la conferințe naţionale şi internaţionale. Dintre cele mai semnificative sunt: Monografia „Integrarea tehnologiilor  educaționale în învățământul primar”, ghidul metodologic „Tehnologii educaționale în învățământul primar: aplicații practice”, Implementarea cadrului predare-învățare pe baza dezvoltării gândirii critice în învățământul primar.

Guțu-Cojocaru Victoria, dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ.

E-mail:

Născută la data de 18 iulie, 1951 în satul Țaul, raionul Dondușeni.
Studii: A absolvit Colegiul de Medicină din Chișinău (1970); Facultatea Pedagogie și Psihologie Preșcolară a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1977).

A susținut teza de doctor în pedagogie la Universitatea Pedagogică din Moscova și a obținut titlul științific de doctor în pedagogie (1991). Tema tezei «Взаимосвязь подготовки и повышения квалификации организаторов дошкольного воспитания». Conducător științific academicianul Vitalie Slastenin. A activat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1987-1997). În anul (2010 ) a susținut teza de doctor habilitat în științe pedagogice. Tema tezei „Teoria și metodologia transferului inovațional în învățământul superior”.

Experienţă didactico-ştiinţifică: metodist, director Grădinița-creșă nr. 39 din mun. Bălți. A activat la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți. În anul 1997 a fost transferată la Ministerul Educației și Științei, șef secție, șef-adjunct Direcție Relații Internaționale și Schimb de Studenți, viceministru al Ministerului Educației și Științei, secretar științific al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, șef Direcție Generală Politici în Sfera Științei și Inovării din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, rector la Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol cu Sediul la Chișinău.

Interese științifice: Managementul educațional, Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Psihologia managerială, Didactica sau teoria învățământului, Managementul în sfera cercetare-dezvoltare, Educația permanentă, Managementul în asistența socială.

A participat la o serie de reuniuni științifice internaționale (Germania, Olanda, Franța, Italia, Irlanda, Austria, Israel, Suedia, Spania, Grecia, Malaezia, Ungaria, Cehia, Rusia, Ucraina, România etc.). Membru școlii doctorale Științe ale Educației. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Tiraspol.

A contribuit la formarea doctoranzilor, a pregătit 6 doctori în științe pedagogice, 2 doctori în domeniul educației preșcolare:
– Slutu-Cebanu Lilia: „Fundamente psihopedagogice ale stilului managerial în instituția preșcolară”;
– Pelevaniuc-Cotos Ludmila: „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară”.

Membru seminarului științific de profil din cadrul: Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol. Președinte, referent oficial, membru al Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezelor de doctor, doctor habilitat în științe pedagogice. Membru a comisiei de experți MECC, ANACEC.

Experienţe de participare în proiecte: A participat la manifestări științifice, inclusiv, conferințe, simpozioane; a participat în cadrul mai multor proiecte naționale și internaționale; coordonatoare a Proiectului Tempus Visitors programme in SCM To47.

Publicații: peste 130 de studii și articole, 10 monografii, multiple suporturi de curs și lucrări științifico-metodice.
Printre cele mai importante lucrări ce țin de specialitate, inclusiv formarea cadrelor didactice în domeniul respectiv, menționăm:

Monografii:
1. Cojocaru Victoria, Aștifenei Rodica. Competențele de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar. Chișinău. Tipografia UST, 2019. 204 p. ISBN 978-9975-76-274-8.
2. Cotos Ludmila, Cojocaru Victoria. Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară. Bălți: S.n. Tipografia „Indigou color”, 2018. 179 p.ISBN 978-9975-3267-3-5
3. Cojocaru V.,Vladu M. Competențe decizionale în implementarea inovațiilor. Chișinău: UST, 2017. 220 p. ISBN 978-9975-76-223-6
4. Cojocaru Victoria, Cebanu L. Stilurile manageriale în instituţia preşcolară. Chişinău, 2013. p. ISBN 978-9975-76-098-0
5. Cojocaru V., Țvircun V., Pogolșa L., Guțu V., Cuznețov L. Interogații pedagogice. Chișinău: Institutul de științe ale Educației, 2017.280p. ISBN 978-9975-48-106-9
6. Cojocaru V. Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învățământul superior. Chişinău: Pontos, 2010. 244p.ISBN 978-9975-51-136-0
7. Cojocaru V., Socoliuc N. Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţământul universitar. Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. 160 p.ISBN 978-9975-60-097-2
8. Cojocaru V., Socoliuc N. Management Educaţional. Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. 264 p. ISBN 978-9975-60-061-3
9. Cojocaru V. (coordonator) Dezvoltarea standardelor pentru învăţământul postuniversitar în universităţile din Republica Moldova. Chişinău: Pontos, 2007, 160 p.978-9975-102-56-8
10. Sacaliuc Nina, Cojocaru Victoria. Fundamente pentru o știință a educației copiilor de vârstă preșcolară. Chișinău: Cartea Moldovei, 2005, 408 p. ISBN 978-9975-60-185-5.

Lucrări ştiinţifico- metodice:
1. Cojocaru V., Slutu L. Management Educaţional, Suport de curs (ciclul II). Chişinău: Cartea Moldovei, 2007, 160 p. ISBN 978-9975-60-041-5
2. Bucun N., Cojocaru V., Baciu S. (ş.a.) Glosar terminologic. Chişinău: Intitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009. 106 p.ISBN 978-9975-4069-5-6
3. Cojocaru V., Ticuţă E.R. Competenţe antreprenoriale prin metode interactive. Chişinău: Pontos, 2011. 148 p. ISBN 978-9975-51-271-8 ce în învățământul primar.

Cebanu Lilia, dr. în pedagogie, lector univ.

E-mail: sliliana81@mail.ru; lilianacebanu09@gmail.com

Studii:
– 1998 – 2002 – studii superioare de licență. Universitatea de Stat „ Alecu Russo „ din mun. Bălţi, Facultatea Pedagogie şi Psihologie Preşcolară, licenţiat, educator, metodist în profilul pedagogie.
– 2004 – 2008 studii doctorale în cadrul sectorului „Management Educaţional” Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
– 2008 –susținerea tezei de doctor în pedagogie Fundamente psihopedagogice ale stilului democrat managerial în instituția preșcolară.

Activitatea profesională: manager coordonator Catedra Educaţie Socială, Departamentul Formare continua IȘE; cercetător științific coordinator în cadrul mai multor proiecte fundamentale și aplicative; lector universitar.

Competențe: cercetare științifică, metodică și didactică; abilităţi de comunicare, consiliere, de luare a deciziilor, delegare de sarcini, negociere şi convingere, cooperare, lucrul în echipă, aplicarea tehnologiilor informaționale etc.

Publicații: autor a peste 50 de publicaţii, printre care capitole în monografii, articole ştiinţifice naţionale şi internaţionale, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, ghiduri metodologice, lucrări didactice etc. cu referire la managementul activităţilor extraşcolare, managementul educaţional, educaţia pentru sănătate etc.

Participări: participantă în cadrul proiectelor de cercetări științifice aplicative și fundamentale: „Standarde de calitate în instituţiile de învăţământ”, AŞM 2006-2007; “Evaluarea rapidă a instituţiilor rezidenţiale din Republica Moldova” UNICEF, 2007; „Dezvoltarea standardelor de eficienţă a învăţării şi a standardelor de calitate a instituţiei de învăţământ secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului” – 2013 UNICEF; „Paradigme, modele, metode, tehnici de educaţie integrală în învăţământul general” 2013-2014; „Implementarea standardelor de calitate a instituţiei de învăţământ primar, gimnazial, şi liceal din Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului” 2014-2015 UNICEF; formator în cadrul proiectului “Deschide inima spre educaţia financiară, 10-17 martie 2014; Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii (2015); Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, (2020); Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învățare pe tot parcursul vieții, 2016, Institutul de Științe ale Educației, AȘM; Asigurarea ştiinţifică, curriculară și metodologică a calităţii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie – 2019, Institutul de Științe ale Educației, MECC; Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale -2020-2021, Institutul de Științe ale Educației, MECC.

Peste 50 participări la foruri științifice naționale și inetrnaționale în dezvoltarea competențelor profesionale în perioda 2021-2021.

Valentina Fluierar, asistent univ., laborant superior al catedrei

E-mail: valentinafluierar4@gmail.com

S-a născut la 18 decembrie 1976 în satul Limanscoe, raionul Reni, regiunea Odesa. După absolvirea şcolii medii din satul natal, între anii 1991–1996 studiază la Colegiul Pedagogic „Alexe Mateevici” din oraşul Chişinău la specialitatea Învăţământ primar. Îşi continuă studiile în domeniul pedagogiei în anul 2006 la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în oraşul Chişinău, facultatea Pedagogie, specialitatea Psihopedagogie, absolvind-o în anul 2010 cu titlul de Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei. În anul 2008 este angajată la Universitatea de Stat din Tiraspol, catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, în calitate de laborant superior, unde activează până în prezent.

În perioada anilor 2010–2012 urmează studiile la ciclul II în aceeaşi universitate la facultatea Pedagogie, specialitatea Psihopedagogie, oferindu-i-se la absolvire titlul de Master în Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada 2012-2016 îşi face studiile doctorale în Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea 13.00.01- Pedagogie generală. Din anul 2013 activează prin cumul la catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, în funcţie de asistent universitar la disciplinele Bazele generale ale pedagogiei, Teoria educației.

A participat la 9 conferinţe ştiinţifico-metodice, în materialele cărora au fost publicate 11 articole.

Ciclul I
Bazele generale ale pedagogiei
Metodica scrisului caligrafic
Didactica generală
Teoria educaţiei
Managementul clasei /Dirigenția
Teoria şi metodologia cercetării
Teoria curriculumului
Teoria şi metodologia  educaţiei  muzicale
Teoria şi metodologia limbii şi literaturii române 1
Teoria şi metod. matematicii 1
Tehnici de comunicare
Teoria şi metodologia limbii şi literaturii române 2
Teoria şi metodologia  educaţiei  plastice
Teoria şi metodologia matematicii 2
Teoria şi metodologia ştiinţelor
Conflictologia
Teoria și metodologia educaţiei fizice
Teoria şi metodologia educaţiei tehnologice
Tehnologii educaţionale /Tehnologii moderne de instruire
Etica profesională
Teoria și metodologia evaluării în clasele primare
Metodologia activităților extracurriculare
Teoria şi metodologia istoriei şi educaţiei moral-spirituale
Praxiologia lecturii și scrieii în clasele primare/ Probleme ale studiului integrat în clasele primare
Educația parentală
Formarea motivelor cognitive la elevi
Metode euristice de rezolvare a problemelor în ciclul primar / Strategii didactice interactive în învățământul matematic primar
Ciclul II
Fundamente teoretice generale ale educației și didacticii contemporane
Metodologia evaluării criteriale prin descriptori în clasele primare
Teorii și metodologii avansate în didacticele particulare (Limbă și comunicare)
Managementul educației
Teorii și metodologii avansate în didacticele particulare (ed. socioumane, arte, tehnologii și sport)
Teorii și metodologii avansate în didacticele particulare (matematică și științe)
Strategii algoritmice de rezolvare a problemelor în ciclul primar de matematică/ Educația creativității la vârsta școlară mică
Psihodiagnostic
Educația interculturală
Etnopedagogie/ Pedagogia familiei/ Educație pentru sănătate
Psihologia influențelor sociale/ psihopedagogia succesului managerial

Centrul Cercetare și Transfer a Tehnologiilor Inovaționale în Sistemul Educațional este fondat de către membrii Catedrei Pedagogia și Metodica Învățământului Primar a Facultătii Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediu la Chișinău), în anul 2021.

Actualmente, Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar asigură formarea profesională inițială în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei la programele de studii pentru ciclul I, Licență: Pedagogie în învățământul primar și limba engleză; Pedagogie în învățământul primar şi pedagogie preşcolară; Pedagogie în învățământul primar şi psihopedagogie; Pedagogie în învățământul primar (învățământ cu frecvenţă redusă); ciclul II, Masterat: Pedagogia și metodologia învățământului primar.

Membrii Catedrei PMÎP organizează cursuri de formare continuă pentru învăţătorii din ţară în limbile de instruire română şi rusă și sunt membrii Școlii Doctorale. În cadrul catedrei sunt discutate tezele de doctor în științe ale educației, la specialitățile: 531.01. Teoria generală a educației, 533.01. Pedagogie universitară.

Activitatea metodică și științifică a cadrelor didactice universitare cuprinde editarea monografiilor, ghidurilor metodologice, manualelor școlare, suporturilor de curs, compendiilor și articolelor în reviste.

În contextul temei de cercetare a catedrei pentru fiecare an, membrii catedrei participă, în permanenţă, la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu diverse comunicări şi articole. Catedra colaborează nu doar cu cadrele didactice universitare din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Taraclia etc.), dar și România (București, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova etc.), Rusia (Moscova).

Universitatea de Stat din Tiraspol, având acorduri de parteneriat, a favorizat mobilitatea academică a cadrelor didactice ale Catedrei PMÎP la instituții de învățământ superior de peste hotare, precum: Universitatea Pedagogică din Kracow, Polonia; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; Universitatea din Craiova, România. Au ținut cursuri pentru studenții/profesorii Universității de Stat din Tiraspol: dr., prof. univ. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti, Romania; dr., conf. univ. Bunăiașu Claudiu, Universitatea din Craiova, România. De asemenea, de mobilitate academică peste hotarele țării, au beneficiat și studenții ciclului I și II: Domentean Rita, Midrigan Tatiana.

În contextul cercetărilor ştiinţifice, cadrele invitate din exterior, contribuie prin munca lor ştiinţifico-metodică la îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii catedrei. Astfel, doctorul habilitat, profesor universitar Silistraru Nicolae, cercetând problemele etnopedagogiei şi pedagogiei învățământului superior, îmbogăţeşte lista cursurilor elaborate la catedră pentru ciclul II (masterat) cu Educaţia interculturală şi Etnopedagogie.

Constantinov Valentin, doctor, conferențiar universitar, este autor a peste 100 de publicaţii: monografii, colecţii de documente, studii, articole, prezentări de carte, recenzii publicate în Romania, Polonia, Ucraina, Bielorusia, Republica Moldova.

Port Sergiu, doctor, conferențiar universitar, este autor multor lucrări din domeniul matematicii.

Sunt invitați învățători cu experiență pentru a ține cursuri, dintre care: Nour Alexandra, grad didactic superior, Oboroceanu Viorica, grad didactic întâi, Plăcintă Daniela, grad didactic întâi, Cernei Olga, doctorandă, Tintiuc Ana, doctorandă

Cadrele didactice ale Catedrei Pedagogie şi Metodica Învățământului Primar posedă o experienţă bogată şi o vechime mare de muncă în învățământul superior, astfel contribuind considerabil la formarea viitorilor specialişti din domeniul  învățământului primar în Republica Moldova, care să corespundă actualelor cerinţe.