Structura facultății geografie

I. CATEDRELE FACULTĂŢII

  1. Catedra de georafie umană, regională și turism
  2. Catedra geografie generală
  3. Laboratorul Sisteme Informaţionale Geografice (SIG)

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

1. Mironov Ion – dr., conf. univ., decanul facultăţii, preşedintele Consiliului

2. Castraveț Tudor –lector universitar, dr., prodecan, vicepreşedintele Consiliului

3. Volontir Nina – dr., conf. univ., şef catedră Geografie Generală

4. Sochircă Elena – dr.,conf. univ., şef catedră GURT

5. Codreanu Igor –  dr.,conf. univ

6. Puțuntică Anatolie – dr., conf. univ.

7. Bejenaru Gherman – dr., conf. univ.

8. Prunici Petru – dr., conf. univ.,

9. Cujbă Vadim – dr., conf. univ. interimar

10. Mamot Vitalie – lector universitar, preş.comitet.sindical al facultăţii,

11. Căpățină Lucia – lector universitar, secretarul Consiliului,

12. Cojocaru Marina –  student, preş. comit. sindical studenţesc al facultății

13. Botnari Petru –  student, preş. comit. sindical studenţesc al UST

Planul de activitate al Consiliului Facultăţii de Geografie pentru anul de studii 2018-2019

1. Septembrie Raportor
1.1. Informație referitor la rezultatelor examenelor de licenţă şi master în anul de studii 2017-2018 în baza rapoartelor președinților examenelor. Decan
1.2. Aprobarea planului de lucru al Consiliului Facultăţii de Geografie pentru anul de studii 2018-2019. Decan
1.3. Rezultatele sesiunii de vară. Prodecan
1.4. Informație privind normarea activității didactice la catedrele facultății pentru anul de studii 2018-2019 Şefii de catedră
1.5. Aspecte privind organizarea Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Mediul și Dezvoltarea Durabilă” Decan
1.6. Diverse
2. Octombrie Raportor
2.1. Aprobarea planului de activitate al comisiei de asigurare a calității la Facultatea de Geografie. CmAC
2.2. Aspecte privind evaluarea și acreditarea programelor de studii la ciclul I și II în cadrul facultății de Geografie. Puțuntică Anatolie
2.3. Aprobarea planului de lucru al catedrelor. Şefii de catedră
2.4. Aprobarea tematicii tezelor de licenţă şi master pentru anul de studii 2018-2019. Şefii de catedră
2.5. Diverse
3. Noiembrie Raportor
3.1. Aprobarea raportului de autoevaluare la programul de studii Geografie. Responsabil de program
3.2. Darea de seamă privind activitatea didactico-ştiinţifică și educativă a catedrelor pentru anul 2018. Şefii de catedră
3.3. Aprobarea formelor de susţinere a examenelor la sesiunea de iarnă. Prodecan
3.4. Rezultatele desfășurării conferinței „Mediul și dezvoltarea durabilă” Comitetul de organizare
3.5. Diverse
4. Decembrie Raportor
4.1. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituții din țară și străinătate (Baza de date, Alumni, manifestări comune). Decan
4.2. Rezultatele sondajului (chestionării) studenților referitor la calitatea predării cursurilor. CmAC
4.3. Rezultatele practicii pedagogice efectuate de către studenţii anului IV Planul de acțiuni cu privire la admiterea studenților în anul 2019. Şefii de catedre
4.4. Promovarea specialităților facultății la ciclul I și II și atragerea studenților la studii. Decan, student
4.5. Diverse
5. Ianuarie Raportor
5.1. Rezultatele sesiunii de iarnă a studenţilor ciclului I învățământ cu frecvență redusă. Prodecan
5.2. Darea de seamă a curatorilor de grupă referitor la activitatea desfășurată în grupele academice Curatorii de grupe
5.3. Organizarea și desfășurarea practicilor de specializare la ciclul I – licență și ciclul II – master și măsurile de sporire a calității stagiilor practice. Responsabil de stagii
5.4. Diverse
6. Februarie Raportor
6.1. Rezultatele sesiunii de iarnă a studenţilor ciclului I – licență şi ciclului II – master şi căile de sporire a calităţii studiilor universitare. Prodecan
6.2. Organizarea și controlul lucrului individual al studenţilor la catedrele facultăţii Şefii de catedră
6.3. Aprobarea grupului de lucru și a măsurilor pentru organizarea Concursului Național „Mediul local și dezvoltarea durabilă”. Decan
6.4. Diverse
7. Martie Raportor
7.1. Activitatea de cercetare a studenților ciclului I și II în cadrul facultății de Geografie. Volontir Nina
7.2. Propunerea candidaturilor preşedinţilor comisiilor examenelor de absolvire pentru anul de studii 2018-2019 la ciclul I şi II Decan
7.3. Rezultatele practicii pedagogice efectuate de studenţii anului III, învățământ cu frecvență. Șefii de catedră
7.4. Participarea studenților în promovarea imaginii facultății și specialităților. Student
7.5. Diverse
8. Aprilie Raportor
8.1. Informație cu privire la pregătirea studenților absolvenți către sesiunea de licență și de master. Șefii de catedră
8.2. Aprobarea formelor de susţinere a examenelor la sesiunea de vară. Prodecan
8.3. Caliatea organizării vieții studenților în afara orelor de curs. Student
8.4. Rezultatele practicii de specializare II, specialitatea Turism efectuate de studenţii anului II, învățământ cu frecvență. Șef catedră GURT
8.5. Oportunități în formarea continuă și recalificarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Responsabil de formarea continuă
8.6. Diverse
9. Mai Raportor
9.1. Rezultatele sesiunii de primăvară a studenţilor absolvenţi (anii III-IV) şi îndeplinirea planului de învăţământ la toate specialităţile şi formele de învăţământ. Prodecan
9.2. Rezultatele sondajului (chestionării) studenților pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenților privind calitatea programelor de studii la ciclul I-licență și ciclul II-master. CmAC
9.3. Raport al activității extracuriculare desfășurat în grupele de studenți. Curatorii de grupe
9.4. Diverse
10. Iunie Raportor
10.1. Despre pregătirea facultăţii pentru admiterea 2019 şi realizarea planului anterior aprobat. Decan
10.2. Recomandarea studenţilor facultăţii Geografie pentru a candida la concursul burselor nominale pentru anul de studii 2018-2019 Şefii de catedre
10.3. Raport despre realizarea planului de acțiuni privind eliminarea neconformităților identificate în procesul de evaluare externă a calității programelor de studii superioare de licență în cadrul facultății de Geografie. Responsabil de program
10.4. Diverse

III. COMISIA CURRICULARĂ

Comisia de asigurare a calității

1Castraveț Tudor, Președintele comisiei, doctor, lector universitar, Prodecan
2 Cujbă Vadim, dr., conf. univ. interimar
3 Volontir Nina, Șef catedră Geografie Generală, Conf. univ., dr.
4Sochircă Elena, Șef catedră Geografie Umană, Regională și Turism, Conf. univ., dr.
5Dilan Vitalie, lector universitar,
6Trifan Tudor, student, ciclul I – licență
7Bejan Iurie, doctor, reprezentant al angajatorilor