Informații generale

I. SCURT ISTORIC

Facultatea de Geografie a fost întemeiată la 30 octombrie 1938 în cadrul Institutului Pedagogic Moldovenesc. Fondatorul şi primul decan al facultăţii a fost cunoscutul geograf Macarie Radul. Prima promoţie a facultăţii a avut loc în anul 1946, remarcabilă prin absolvenţii: D. Onilov, I. Şrira, M. Todică, Tatiana Şceglova care, ulterior, au devenit cadre didactice în facultate.

Perioada anilor 1960-1990 este marcată ca etapă de avânt profesional, didactic şi ştiinţific în istoria facultăţii. În această perioadă, funcţia de decan a fost suplinită de către: D. Grăjdeanu, B. Mihul, I. Goraş, A. Ianachevici, M. Coşcodan, S. Ciubară. În această perioadă de performanţă, o apreciere deosebită merită activitatea profesorilor A. Lungu, I. Goraş, N. Rîmbu, M. Coşcodan, N. Boboc, S. Ciubară, V. Botnaru, care au depus eforturi considerabile pentru asigurarea catedrelor cu cadre didactice noi, pentru amenajarea laboratoarelor specializate şi completarea bazei materiale.

În anii 1992-2015, în funcţia de decan au activat: N. Boboc, I. Boian, I. Mironov, V. Sofroni, I. Codreanu, Elena Sochircă.

În prezent activitatea managerială a facultăţii este realizată de către: Decan – I. Mironov, dr., conferenţiar universitar; Prodecan – V. Crețu, dr., lector universitar. Facultatea are în structura sa două catedre: Catedra Geografie Generală – şef catedră Nina Volontir dr., conferenţiar universitar şi Catedra Geografie Umană Regională şi Turism – şef catedră Elena Sochircă, dr., conferenţiar universitar.

Actualmente, la facultate activează cadre didactice (Boboc N., Prunici P., Codreanu I., Puțuntică A., Bejenaru Gh., Taban E., Mamot V., Dilan V., Căpăţînă Lucia, Cujbă V., Castraveț T., Taban Elena, Maistru Rodica, Jechiu Elena, Suvac Silvia) care posedă o prodigioasă pregătire ştiinţifică şi metodologică, graţie căreia este asigurată formarea de calitate a specialiştilor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe ale Naturii şi Servicii Publice, specialişti a căror competenţă să corespundă atât activităţilor didactice, de cercetare şi manageriale, cât şi a celor impuse de domenii cu caracter interdisciplinar.

Activităţile didactice ale catedrelor cuprind un spectru larg de cursuri, lucrări practice şi de laborator, seminare, aplicaţii de teren, lucrul individual cu studenţii şi masteranzii, precum şi cursurile de formare continuă a profesorilor din învăţământul preuniversitar. Profesorii catedrelor elaborează manuale universitare şi şcolare, lucrări didactice şi metodice, hărţi, atlase şcolare. În scopul formării şi autoinstruirii continue, cadrele didactice beneficiază de stagii de formare continuă în instituţiile academice şi universitare atât din ţară cât şi de peste hotare.

II. CADRE DIDACTICE

Facultatea dispune de un colectiv didactic experimentat. Circa 85% din cadrele didactice posedă titluri ştiinţifice. Actualmente la catedrele de profil ale facultăţii activează 22 de cadre didactice.

III. BAZA MATERIALĂ

Facultatea de Geografie este amplasată în Blocul de studii din str. Drumul Viilor, 26 A și dispune de o bază materială suficientă. Spațiile de învățământ destinate cursurilor (prelegerilor), seminarelor și laboratoarelor corespund standardelor care asigură desfășurarea unui proces de învățământ și cercetare de calitate, fiind dotate cu mobilier adecvat, material didactic, aparatură audio-video de prezentare, table interactive, proiectoare, ecrane de proiecție filme, acces la internet și săli de calculatoare.

IV. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Pe parcursul anilor de studii studenții participă la conferințe științifice, școli de vară internaționale, stagii de practică desfășurate în România (Carpaţii Orientali, Dobrogea etc.,) Grecia, Turcia și stagii de mobilitate în România, Polonia, Turcia. Studenții de la ciclul II (masterat) au posibilitatea de a obține diploma dublă în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România.

Absolvenţii Facultăţii activează nu doar în sistemul educaţional din ţara noastră, dar şi în cel din România, Ucraina, etc., sunt angajați în diferite companii și întreprinderi ca specialiști în domenii diferite (cercetător științific, inspector și proiectant de mediu, inginer geograf, consultant în domeniu, manager în sistemul educațional, coordonarea operațiunilor de transport turistic; administrația agențiilor turistice, gestionarea durabilă a resurselor, protecția mediului s. a.). Un număr apreciabil de absolvenţi ai facultăţii au deţinut sau deţin posturi de conducere în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în Institutul de Ecologie şi Geografie, în Institutul de Geologie şi Seismologie, în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, fac parte din colectivele de profesori de la ASEM, ULIM, USM, UASM şi majoritatea colegiilor din ţară.

Învăţământul şi cercetarea la facultate asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ce ţin de:

  • Formarea specialiştilor, de înaltă calificare, capabili să activeze în domeniul educaţiei, cercetării şi serviciilor publice, care să facă faţă provocărilor şi cerinţelor economiei moderne;
  • Asigurarea competenţelor generale şi specifice fiecărui program de studii şi, respectarea standardelor de calitate elaborate pentru un invăţămant superior de calitate;
  • Formarea competenţelor în cercetarea fundamentală şi aplicativă, pentru îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific şi pentru dezvoltarea capacităţilor personale şi performanţelor profesionale de-a lungul întregii vieţi;
  • Dezvoltarea abilităților de formare a conștiinței și culturii ambientale.

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Facultatea de Geografie promovează cooperarea regională, europeană şi internaţională. Dominant se pune accent pe promovarea şi dezvoltarea acordurilor existente, precum şi pe încheierea unor noi acorduri. Catedrele ţin relaţii de colaborare ştiinţifică şi didactico-metodică cu instituţii academice şi universitare din republică şi de peste hotare: Institutul Ecologie şi Geografie; Institutul de Geologie şi Seismologie; Institutul de Zoologie; Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei; Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Geografie şi Geologie, Iaşi, România; Universitatea „Ștefan cel Mare”, Facultatea de Istorie și Geografie, Suceava, România; Universitatea „Babeş Bolyai”, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, România; Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Craiova, România; Universitatea Pedagogică din Krakov, Facultatea de Geografie și Biologie, Krakov, Polonia; Institutul de Sistematică şi Evoluţie a Animalelor, AŞ a Poloniei, Krakov etc.

VI. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o preocupare a personalului didactic din cadrul facultății şi constituie unul din criteriile esenţiale de apreciere a competenţei profesionale. Spectrul domeniilor de cercetare este generat de preocupările naturaliste şi socio-umane care cuprind următoarele direcţii: Biostratigrafie şi Paleogeografie; Resurse climatice şi hidrologice; Protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale; Geografia populaţiei şi Geodemografie; Didactica Geografiei; Geografie regională; Turism. Cercetările se realizează în Laboratoarele ştiinţifice ale facultăţii, precum şi în cadrul proiectelor instituţionale şi academice.
Cercetarea este orientată şi spre elaborarea de lucrări necesare desfăşurării procesului didactic, coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt prezentate la lucrările Congreselor, Simpozioanelor, Conferinţelor, Seminarelor naţionale şi internaţionale de profil, precum şi publicate în monografii, articole ştiinţifice în reviste şi volume de profil naţionale şi internaţionale. Facultatea a iniţiat şi a organizat numeroase simpozioane, conferinţe şi seminare ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională.
În anul 2008 în cadrul facultății a fost organizată prima ediţie a Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, urmată de cea de a II-a în 2014, a III-a ediție, consacrată aniversării a 80 ani de la nașterea prof. univ., dr. hab. Alexandru Lungu în 2016, în 2018 a fost organizată cea de-a IV-a ediție consacrată jubileului de 80 de ani ai Facultății de Geografie, iar în 2020 – cea de-a V-a ediție consacrată jubileului de 90 de ani ai UST.
Activități de cercetare sunt realizate și cu implicarea elevilor. Începând cu 2018, Facultatea de Geografie, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării organizează Concursului Național „Mediul local și dezvoltarea durabilă” pentru elevii din liceele Republicii Moldova. Etapa republicană se desfășoară în incinta Facultății de Geografie, la care participă elevii selectați la etapa raională. Învingătorii concursului sunt premiați cu diplome și premii bănești, oferite de către Ministerul Educației și Cercetării.