Catedra de geografie umană, regională și turism

I. Informații generale

Sochircă Elena

dr. conferențiar universitar
Șef catedră

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism în istoria sa înscrie diverse transformări. Odată cu fondarea Facultăţii de Geografie la 30 octombrie 1938 în cadrul Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol a fost organizat procesul instructiv-educativ la două catedre: Geografie Fizică Generală şi Geografie Economică.  În anii 50, la facultate a fost înființată a treia catedră – Catedra Geografie Regională şi Didactica Geografiei. Iar în anul 2002, la facultate se reorganizează catedrele, fiind formată Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism în baza fuzionării catedrelor Geografie Economică şi Geografie Regională şi Didactica Geografiei. 

Nucleul de cadre didactice care au pus bazele geografiei economice din Republica Moldova s-a format in jurul savantului geograf, fondatorul Facultăţii de Geografie, Macarie Radul. Profesorul Macarie Radul a reprezentat elementul polarizator și dinamic în organizarea si funcţionarea catedrei de Geografie Economică. Macarie Radul a elaborat prima descriere socio-economică a republicii în perioada postbelică, unde a diferenţiat 4 regiuni economice, cu particularităţile sale specifice – de Nord, Centru, Sud şi  Sud-Est. Sub conducerea lui Macarie Radul a fost elaborat primul Atlas de Ggeografie al R.S.S.M., unde sunt incluse 128 hărţi ce reflectă toate componentele mediului geografic, populaţiei şi activităţilor economice.

            În perioada respectivă, în cadrul catedrei de Geografie Economică activa un colectiv de cadre didactice de înaltă calificare: Mihail Todica – doctor în geografie, conferenţiar universitar, şef de catedră, Iulita Rusu – doctor în geografie, conferenţiar universitar, David Mirski – doctor în pedagogie, Olga Negreanu  – lector superior, Ester Braţlavskaia  – lector superior, Ludmila Bealkovskaia – lector superior. Din anul 1964 completează rândurile specialiştilor la catedră Matei Mîtcu, angajat în calitate de asistent. Acest colectiv de profesionişti a stat la baza consolidării Catedrei de Geografie Economică în primele decenii din perioada postbelică.  De la mijlocul anilor ’60 până în anul 1970, funcţia de şef de catedră a fost deţinută de lectorul superior Olga Negreanu.

În perioada anilor 1970-1980 la catedra de Geografie Economică ia amploare formarea şi completarea unităţilor de funcţie cu cadre înalt calificare:  Sezont Ciubară, Valeriu Botnaru, Tudor Strişcă, Constantin Dobîndă, Mihai Burla, care au urmat studiile la doctorantură în diferite centre ştiinţifice –  la Institutul de Geografie al A.Ş. din U.R.S.S. (S. Ciubară), Universitatea de Stat din Moscova (V. Botnaru, T. Strişcă, C.  Dobîndă), Universitatea de Stat din Leningrad (M. Burla). În perioada anilor 1980-1998, funcţia de şef de catedră a fost deţinută de către Iulita Rusu, Valeriu Botnaru, Sezont Ciubară.

La Catedra de Geografie Regională şi Didactica Geografiei, pe parcursul anilor 1954-1980 au activat cadre didactice înalt calificate, cunoscute în republică şi peste hotarele ţării:  T. Şceglov, doctor, conferenţiar; N. Rîmbu, doctor, conferenţiar; D. Onilov,  lector superior; B. Mihul, doctor, conferenţiar; N. Boboc, doctor, conferenţiar; V. Guţuleac, doctor, conferenţiar; D. Grăjdeanu, lector superior;  V. Gorohovscaia, doctor, conferenţiar; V. Omelianov, doctor, conferenţiar ş.a. Din anii `80 colectivul catedrei este completat cu cadre didactice tinere: V. Efros, doctor, conferenţiar universitar; A. Prepeliţa, lector superior; P. Drumea, doctor, conferenţiar universitar;  P. Prunici, doctor, conferenţiar universitar; V. Ţapeş, doctor, lector superior ş.a. În această perioadă în calitate de şef de catedră au activat Tatiana Şceglov (1954-1971), N. Boboc (1971-1982), E. Feldman (1983-1984), N. Rîmbu (1985-2001).

După evacuarea Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol la Chişinău (1992) în urma conflictului militar declanşat de forţele separatiste din Tiraspol, la catedra de Geografie Economică au activat: S. Ciubară (şef catedră), Valeriu Botnaru, M. Mîtcu, V. Mamot, V. Sochircă, M. Revenco, V. Fedco ş.a. Iar la Catedra de Geografie Regională şi Didactica Geografiei au activat: N. Rîmbu (şrf catedră), N. Boboc, V. Efros, A. Prepeliţă, Gh. Niculiţă, P. Prunici, P. Drumea.

După anul 1992, colaboratorii tineri ai catedrelor  au continuat studiile postuniversitare în diferite centre ştiinţifice din Moldova şi din România: Valeriu Fedco (Universitatea Cluj-Napoca), Vitalie Sochircă, Victor Ţapeş şi Marcel Revenco (Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi), Petru Prunici (Institutul de Ecologie), Vitalie Mamot (U.S.M.).

În anul 2002 se reorganizează catedrele fuzionând catedrele de Geografie Economică şi Geografie Regională şi Didactica Geografiei, formând Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism. În această perioadă, la catedră s-a extins numărul de specializări: geografie şi informatică, turism, geografie (monospecialitate), respectiv s-a mărit şi numărul disciplinelor de studiu. A fost introdus un şir de discipline ce ţin de domeniul Geografiei turismului, Geografiei ramurilor economiei, statisticii, metodelor de cercetare în geografie etc. Catedra a fost completată cu cadre didactice tinere, foşti studenţi ai facultăţii de Geografie UST: Tudor Castraveţ, Iurie Bejan şi Elena Sochircă. 

În perioada 2004-2009, funcţia de şef de catedră a fost deţinută de V. Mamot, lector superior (2005-2006); V. Botnaru, doctor, conferenţiar universitar (2006-2007); V. Maxim, doctor conferenţiar universitar (2007-2009). În această perioadă catedra a fost completată cu tineri specialişti: L. Căpăţînă, E. Jechiu, V. Cujbă, V. Guşan, E. Beregoi, care au continuat studiile la doctorantură.

 În prezent Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism este completată cu specialişti de înaltă calificare în domeniu, interesate să desfășoare activitatea didactică și de cercetare la nivelul standardelor învăţământului superior din Republica Moldova. În cadrul catedrei activează 8 titulari de bază şi 6 cadre didactice angajate prin cumul. Cadrele didactice titulare ale catedrei sunt: Petru Prunici, doctor, conferenţiar universitar; Elena Sochircă, doctor, conferenţiar universitar; Elena Taban,  doctor, conferenţiar universitar; Vadim Cujbă, doctor, conferenţiar universitar; Vitalie Mamot, lector universitar; Afanasie Prepeliţă, lector universitar; Lucia Căpăţînă, lector universitar; Elena Jechiu, lector universitar; Silvia Suvac, asistent universitar. Funcţia de şef de catedră o deţine Elena Sochircă, doctor, conferenţiar universitar. 

Membrii catedrei de Geografie Umană, Regională şi Turism se bucura de prestigiu, atât în ţară, cât și în străinătate, lucru dedus din numeroasele invitaţii de participare la diferite congrese, conferinţe ştiinţifice, sesiuni si participări in diferite echipe mixte, pe diferite probleme de cercetare.

Elena Sochircă, dr.conf.univ.

e-mail: geo.sochirca.elena@gmail.com

Activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2003.
Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău. Doctorat în geografie economică, socială și politică.

Domenii de competență științifico-didactică: Geodemografie, Didactica Geografiei, Planificarea și amenajarea teritoriului, Managementul proiectelor, Turism rural.
Publicații științifice: peste 50

Alte abilități profesionale: Membru în Colegiul de redacţie al Revistei on-line Romanian Review of Geographical Education ISSN 2285-939X, ISSN-L2285-939X (UBB, Cluj-Napoca) şi în Comitetul Ştiinţific al Revistei Repere Geografice, Iaşi; book review editor la Revista Territorial Identity and Development, ISSN 2537-4850, ISSN-L 2537-4850 (UBB, Cluj-Napoca). Activitate desfășurată în Comisia de atestare a cadrelor didactice la Geografie, activitate desfășurată în Consiliul Olimpic Național la Geografie.

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2018);

Proiecte de cercetare științifică aplicativă pentru tineri cercetători

15.819.06.16A. Evaluarea geodemografică a calității populației Republicii Moldova (2015 – 2016).

Petru Prunici, dr.conf.univ.

e-mail: petruprunici@yahoo.com

Activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1989.
PRUNICI Petru, conf. univ., doctor în geografie, activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1989.

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol. Doctorat în geografie.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografia Continentelor și Oceanelor, Geografia Fizică a Republicii Moldova, Teoria și practica excursionistă.
Publicații științifice: peste 70

Alte abilități profesionale:  Expert evaluator ANACEC, Membrul seminarului științific de profil la specialitatea Ecologie, Membrul Societății Geografilor din Republica Moldova.

Participări în proiecte:  A implementat proiecte ştiinţifice finanţate de Banca Mondială, Fondul Global de Mediu, CRDF si MRDA, Liga Izaak Walton din SUA şi REC Moldova.

Elena Taban, dr.conf.univ.

e-mail: etaban@ mail.ru; taban.elena1@gmail.com

Născută în satul Ţahnăuţi, r-nul Rezina la 18.02.1966. Activează în cadrul UST din anul 1988 în calitate de contabil, contabil-şef 1991-2017. În vara anului 1992 sa refugiat în or. Chişinău împreuna cu colectivul UST, unde a pus baza financiară a acesteia. În cadrul Facultății Geografie, activează din 2008 (cumul intern), iar din ianuarie 2017 angajată de bază.

Studii absolvite: Facultatea de economie, specialitatea Contabilitate și analiză financiară a USM (1987); Facultatea de Pedagogie, specialitatea Pedagogia claselor primare (1996), Master în Psihopedagogie (2007) a UST; studii de doctorat UCCM, (2008), susținerea tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific Specializat D 32 08.00.12-20 din cadrul ASEM (2009).

Domenii de competență științifico-didactică: Finanțe, contabilitate, analiză economică, management în turism (incl. comerț, producere, transport, structuri de cazare, alimentație publică, divertisment, etc.); management și contabilitate în sistemul bugetar la nivel central și local (incl. educație, știință, cultură, sănătate, apărare, etc.)

Disciplini citite:Contabilitatea firmei turistice, Contabilitatea impozitelor în turism, Economia turismului, Managementul turismului, Management strategic în turism, Corespondența economică, Managementul resurselor umane, Inițierea afacerilor în turism.

Publicații științifice: peste 38. Cele mai importante: Contabilitatea în instituţiile de învăţământ superior publice şi private: aspecte teoretice şi practice, 2011; Indicaţii metodice la disciplina „Contabilitatea impozitelor în Turism”, 2015;. Contabilitatea Firmei Turistice – Indicaţii metodice pentru lucrări practice, 2016; (Coautor), Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă şi tezelor de master, USTiraspol, fac. Geografie, Catedra GURT, 2017; Aspecte de perfecţionare a procesului de predare a disciplinelor contabile la specialitatea turism în contextul noilor Standarde Naţionale de Contabilitate, 2015; Contabilitatea veniturilor și rolul informației acesteia în managementul entităților turistice, 2016 , etc.

Alte abilități profesionale: membru al Senatului și al Consiliului administrativ al UST (până în 2016); evaluator ANACIP (2017); formator 2015-2018 în colaborare cu ACAP, asociația LED, GIZ, AAP, revista științifico-practică  „Contabilitate și Audit” și instituții din APL); expert GIZ în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova„ (2018).

Vadim Cujbă, dr.conf.univ.

e-mail: vadim.cujba@yahoo.com

Activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2007.
Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și Istorie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău. Doctorat în geografie economică și socială.

Domenii de competență științifico-didactică: Turism și Dezvoltare Regională, Managementul destinațiilor turistice, Tehnica operațiunilor de turism.

Publicații științifice: peste 50

Alte abilități profesionale: Membru al Școlii Doctorale al ASEM la specialitatea 154.01. Geografie economică și socială. Membru al Comisiei de Licență și al Comisiei de Evaluare a tezelor de master la specialitatea Servicii hoteliere, turism și agrement din cadrulFacultății de Geografie; Responsabil de practica de specializare a studenților de la  ciclul I Licență și ciclul II Master. Membru al echipei responsabile de program care a fost supus acreditării.

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

11.817.08.05A.Impactul factorilor naturali și antropici asupra geo – și ecosistemelor teritoriului Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale și conservării ariilor reprezentative (2011 – 2014);

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2018);

15.817.02.20A.Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Economică Centru (bazinul r. Răut – arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile (2015 – 2018);

Proiecte de cercetare științifică aplicativă pentru tineri cercetători

15.819.06.16A. Evaluarea geodemografică a calității populației Republicii Moldova (2015 – 2016).

Vitalie Mamot, lector universitar

e-mail: valam1973@mail.ru

Activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 1994.
Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografie Umană, Geografie istorică. Sisteme Informaţionale Geografice, Planificarea și amenajarea teritoriului, Geografia resurselor naturale.

Publicații științifice: peste 50

Participări în proiecte: 15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2018);

Lucia Căpățină, lector universitar

e-mail: capatina.lucia@gmail.com

Activează ân cadrul Facultății de Geografie începînd cu anul 2005
Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și Turism, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (2001-2005), Facultatea de Geografie, Master în Geografie Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) (2006-2007), Facultatea de Geografie, Master în Științe ale Mediului, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (2008-2009), studii de doctorat, specialitatea 11.00.11. – Protecţia mediului ambiant şi utilizarea raţională a resurselor natural, Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) (2008-2011)

Domenii de competență științifico – didactică: Resurse turistice, Servicii în turism, Metode de cercetare ân turism, Ecoturism, Agroturism, Licențierea activității turistice.

Publicații științifice: peste 30

Alte abilități profesionale: consultant național în turism, comerț și transport pentru elaborarea Strategiei privind diveristatea biologică a Republicii Moldovapentru anii 2015-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; membru al grupului de lucru pentru sporirea calității pregătirii cadrelor din domeniul turismului, delegat din partea Facultății de Geografie, UST, grup de lucru inițiat de Agenția Turismului.

Participări în proiecte: (1) Proiectul EP105044 – Colectarea indicilor de vulnerabilitate pentru Republica Moldova (pentru întreg teritoriul țării), finanțat de programul PPRD East – 2014, manager de proiect; (2) Proiectul instituțional 11.817.05.31F – Estimarea riscurilor naturale şi chimice în asigurarea securităţii ecologice а sociogeosistemului: studiul de caz – zona Centrală a Moldovei, 2011 – 2014, cercetător științific stagiar; (2) Proiectul instituțional 15.817.06.12A/ 74 Inst– Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile, perioada 2015 – 2018, cercetător științific.

Elena Jechiu, lector universitar

e-mail: elena_jechiu@yahoo.com

Activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2004.

Studii absolvite: Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și biologie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău. Masterat în geografie.

Domenii de competență științifico-didactică: Geodemografie, Amenajări turistice, Turism rural.

Publicații științifice: peste 10

Participări în proiecte:

Proiecte de cercetare științifică aplicativă (instituțională)

15.817.06.12A.Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile (2015 – 2018);

Proiecte de cercetare științifică aplicativă pentru tineri cercetători

15.819.06.16A. Evaluarea geodemografică a calității populației Republicii Moldova (2015 – 2016).

Silvia Suvac, asistent universitar

e-mail: godonoagasilvia@gmail.com

Activează în cadrul Facultății de Geografie începând cu anul 2013.

Studii absolvite:

Licențiată în științe ale educației – Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și limba engleză, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.
Master în științe ale educației – Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie și tehnologii educaționale, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Domenii de competență științifico-didactică: Geografie Umană Regională, Geodemografie, Geografia ramuriloe economiei mondiale.

Publicații științifice: peste 15

Participări în proiecte: Proiect pentru tinerii cercetători ”Evaluarea geodemografică a calității populației în Republica Moldova”, 2015-2016.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.