Informații generale

I. DESPRE FACULTATE

Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionalea fost înfiinţată în anul 1930. Pe parcursul celor 89 de ani facultatea a pregătit circa  20 000 de specialiști de calficare înaltă în domeniile Matematică, Fizică, Informatică și Tehnologii Informațioanle.

     În cadrul facultăţii în prezent funcţionează 4 catedre:

 1. Catedra ALGEBRA, GEOMETRIE ȘI TOPOLOGIE
 2. Catedra ANALIZĂ MATEMATICĂ ȘI ECUAȚII DIFERENȚIALE
 3. Catedra FIZICĂ TEORETICĂ ȘI EXPERIMENTALĂ
 4. Catedra INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

II. CADRE DIDACTICE

La facultate activează 80 de cadre didactice, dintre care 7 profesori universitari, doctori habilitaţi, 34 conferenţiari universitari, doctori, 24 lectori superiori, 15 lectori universitari.

III. BAZA MATERIALĂ

În cadrul facultăţii pentru pentru desfăşurarea procesului de instruire a studenţilor şi a activităţii de cercetare se utilizează 37 de laboratoare dotate cu echipament, machete, instalaţii de training şi 8 săli de calculatoare pentru studierea: microprocesoarelor, tehnologiilor informaţionale, securitatea sistemelor informaţionale, sistemelor de transmisiuni multiplexe, comunicaţiilor optice, reţelelor de comunicaţii digitale, comunicaţiilor mobile, tehnologiilor moderne de telecomunicaţii, software-ului în electronică şi comunicaţii, reţelelor de calculatoare, televiziunii, audio şi videotehnicii, robototehnicii, proiectării asistate de calculator, etc.

IV. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Facultatea acordă o atenţie deosebită problemei angajării în câmpul muncii a absolvenţilor. Fiecare absolvent poate fi angajat la serviciu în următoarele întreprinderi, asociaţii, ministere şi departamente.

Absolvenții facultății FMTI au mari oportunității de angajare. Ei pot activa în calitate de:

 • Analist de date (colectează, analizează şi interpretează datele în vederea generării de rapoarte statistice pentru o unitate specifică a unei instituţii, dezvoltă instrumente de colectare a datelor, proiectează şi dezvoltă baze de date specifice);
 • Administrator de baze de date (realizează expertiza tehnică pentru proiectarea, implementarea şi întreţinerea bazelor de date relaţionale, monitorizează şi întreţine securitatea bazelor de date);
 • Administrator de reţea (gestionează reţele de calculatoare; execută activităţi de întreţinere, evaluare, instalare, configurare a reţelelor, de asigurare a securităţii reţelelor şi instruire a utilizatorilor în scopul maximizării productivităţii);
 • Analist de suport tehnic (furnizează suportul tehnic necesar sistemele software şi hardware,diverselor grupuri de lucru ale instituţiei);
 • Analist programator (analizează şi evaluează probleme ştiinţifice şi de afaceri;proiectează programe pe calculator, culege informaţii şi defineşte problemele în urma discuţiilor cu utilizatorul; dezvoltă specificaţii complete care să ajute programatorii în scrierea programelor);
 • Documentarist în tehnologia informaţiei (scrie şi editează rapoarte tehnice, broşuri, manuale pentru documentare internă; procură din Internet materialenecesare instituţiei)
 • Cadru didactic pentru învăţământul gimnazial și liceal pe domeniile menționate;
 • Cercetător în institute de cercetare pe domeniile menționate;
 • Inginer fizician;
 • Operator introducere date (realizează introducere de date conform unor proceduri utilizând procesări de tip Office şi pachete software specializate);
 • Programator (proiectează, întreţine, testează şi modifică programe);
 • Manager în instituții de învățământ;
 • Software Designer (dezvoltă şi întreţine aplicaţii client server, aplicaţii multimedia, sisteme informatice, software de telecomunicaţii, software educaţional);
 • Web designer (creează şi întreţine site-uri web; elaborează conţinuturi noi sau adaptează pe cele existente) etc.

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Facultatea FMTI colaborează cu instituţii de profil din Romania (Universitatea din Craiova,  Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „ Al. I. Cuza” din Iaşi, Casa Corpului Didactic din Suceava), Ucraina (Universitatea Națională din Cernăuţi), Slovenia (Universitatea din Maribor), Belarusi (Universitatea din Minsk), China (Universitatea Normală din Shanghai), Polonia (Universitatea Pedagogică din Cracov), Rusia (Institutul Fizico-Tehnic „A. Ioffe” din Sankt-Petersburg), Corea (din Institutul de nanoelectronică din Seul) etc.

VI. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Cercetătorii facultăţii FMTI au publicat peste 500 de articole în ultimii 5 ani  în culegeri şi reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participă cu comunicări ştiinţifice la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate, sunt autori de monografii şi manuale.

În perioada 2015-2019, în bază de concurs, facultatea FMTI realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a patru proiecte instituţionale cu finanţare din buget:

 • Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi  aplicaţiile lor (director de proiect: academician Mitrofan Cioban);
 • Cercetarea  modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor-acceptor (director de proiect: conferențiar universitar Igor Postolachi);
 • Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor științifice în medii virtuale de învățare activă (director de proiect: conferenţiar universitar Mihai Calalb);
 • Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică (director de proiect: profesor universitar Ilie Lupu).

În perioada 2018-2019 facultatea FMTI realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a 2 proiecte internaționale:

 • NATO SPS G5381 MIDAS – Control of Team of Mini-UAVs to Support Counter-Terrorism Missions;
 • NATO SPS G5437 WITNESS – Wide InTegration of Sensor Networks to Enable Smart Surveillance.