Catedra Informatică și Tehnologii informaționale

I. Informații generale

Liubomir Chiriac

dr. habilitat,
profesor universitar
Șef catedră

Pentru a pregăti profesori de informatică, prin decizia Ministerului Învățământului Superior de la Chișinău, la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol (IPST), la 15 octombrie 1985, în cadrul facultății de Fizică și Matematică, a fost constituită prima Catedra de Informatică și Tehnică de Calcul din fosta URSS.

II. Istoria catedrei

 1. Dezvoltarea informaticii din perspectiva matematicii 

Informatica s-a constituit și s-a dezvoltat ca știință din matematică.  Astfel, termenul informatică își are originea și provine din alăturarea cuvintelor informație și matematică. În așa fel, istoria informaticii, pe bune, începe înainte de inventarea computerului. 

Catedra ITI la Aniversarea a 80 de ani ai UST în sediul Parlamentului Republicii Moldova. Cum ziceau latinii „Instar omnium”

Ca știință, informatica similar matematicii are implicații și aplicații în toate domeniile științiifico-economice și sociale. Nu în zădar se spune că dacă prin matematică se înțelege ”un sistem logic de gândire formală”, atunci informatica ca știință se concentrează în mod special pe ceea ce este realizabil și poate fi acceptat în limbajul calculatorului, altfel spus pe ”un sistem logic și formal realizabil”.  

Informatica (în franceză ”informatique” și în limba engleză ”computer science”) este știința despre metodele și procesele de colectare, stocare, prelucrare, transmitere, analiză și evaluare a informației utilizând tehnologiile informaționale și computerul, creând și oferind posibilitatea luării unor decizii corecte. Constituirea  și dezvoltarea bazei teoretice a informaticii au fost influențate decisiv de ideile lui Gottfried Leibniz, Ada Lovelace, Charles Babbage, George Bull, Samuel Morse, Alan Turing, Norbert Wiener, Claude Shannon și alții.

2. Dezvoltarea informaticii in URSS. Amprente basarabene

Izolarea fostei Uniuni Sovietice, cauzate de evenimentele socio-politice ale secolului XX, cât și ideologizarea excesivă a științelor reale, a făcut ca dezvoltarea științelor care țin de prelucrarea, stocarea, analiza și transmiterea informației (cibernetica, informatica, bionica, etc.) să nu fie la fel de productivă și eficientă ca în țările occidentale. Cu toate acestea, ideile generate și rezultatele înregistrate de savanții europeni și americani, în domeniul ciberneticii, informaticii și dezvoltării calculatoarelor au pregătit terenul pentru ca  în anii ’50, în fosta URSS să fie implementate cu succes primele proiecte în aceste domenii.

Calculatoare electronice din acele timpuri au fost create și lansate în cadrul celor mai prestigioase universități din URSS. În anii 1950-1970 în URSS, au fost create computere performante pentru perioada respectivă ( МЭСМ, М-1, БЭСМ,  EC ЭВМ, НАИРИ, Электроника, etc) care erau utilizate la întreprinderi industriale importante, instituții de cercetare, etc. Printre oamenii de știință sovietici care au contribuit la dezvoltarea ciberneticii, informaticii și tehnicii de calcul, se pot numi M. A. Lavrentiev, S. A. Lebedev, V. M. Glushkov, A. P. Ershov, E. Grebenicov și alții. Este necesar de menționat faptul că unul din marii matematicieni sovietici de origine română Eugeniu Grebenicov, născut în județul Cahul, satul Slobozia Mare, a adus o contribuție importantă la dezvoltarea ciberneticii, informaticii și tehnicii de calcul în fosta URSS. Astfel, în perioada 1969-1978 – a fost șeful Departamentului de Cibernetică, la Institutul de Electronică din Moscova. În 1978-1988 – a lucrat în calitate director al Centrului de Calcul al Universității de Stat din Moscova ”M.V. Lomonosov”, cea mai mare și influentă instituție superioară de învățământ din URSS. În perioada 1986-1996 – a activat în calitate de director științific al Institutului de Tehnici de Calcul al Academiei de Științe din Rusia. Începând cu anul 1996, Profesorul E. Grebenicov,  a lucrat atât la Universitatea din Siedlce, Polonia cât și la Departamentul de analiză neliniară și probleme de securitate ale Centrului de Calcul al Academiei de Științe din Rusia.

Februarie, 2020. Catedra ITI în acțiune sub genericul ”Omul doreşte să ştie tot ce se poate şti; deci să cercetăm, să căutăm, să aflăm, să ştim.” (D. Cantemir)

Profesorul E. Grebenicov a avut o influență semnificativă  asupra carierilor profesionale ale studenților moldoveni care își făceau studiile la Universitatea de Stat din Moscova ”M.V. Lomonosov” in domeniul matematicii fundamentale, matematicii de calcul, mecanicii, etc. În contextul respectiv, mulți din studenții moldoveni din acea perioadă, Mitrofan Cioban, Iulian Marcov, B. Morcov, Chiril Prisăcaru, etc., și-au format opiniile și viziunile despre știință și cercetare, cibernetică, informatică și tehnică de calcul, inclusiv sub influența marelui savant.  

Odată cu dezvoltarea pieții calculatoarelor personale și a internetului în anii ’80, precum și în legătură cu criza economiei socialiste, informatica din fosta URSS se integrează treptat în circuitul științific internațional. Astfel, în anul 1985, în școlile din URSS se introduce o disciplină nouă ”Informatica” și, în premieră, se editează sub redacția lui A.P. Ershov, primul manual de informatică ”Bazele informaticii și tehnicii de calcul”.

3. Constituirea Catedrei Informatică și Tehnică de Calcul

Luând în considerare noile circumstanțe, pentru a pregăti profesori de informatică, prin decizia Ministerului Învățământului Superior de la Chișinău, la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol (IPST), la 15 octombrie 1985, în cadrul facultății de Fizică și Matematică, a fost constituită prima Catedra de Informatică și Tehnică de Calcul din fosta URSS.

Prin ordinul emis de Andrei Hariton, dr. profesor universitar, rector IPST, în anul 1985, Iulian Marcov, dr. în științe matematice, conf. universitar este numit șeful Catedrei de Informatică și Tehnică de Calcul (ITC).

Profesorul Iulian B. Marcov, era unul din puținii cercetători din acea perioadă în Moldova care cunoștea domeniul respectiv, avea pregătirea științifică fundamentală a Universității din Moscova și împărtășea viziunile marelui Profesor E. Grebenicov privind dezvoltarea și predarea informaticii. Din acest punct de vedere Catedra ITC a avut un start bun și o strategie științifico-metodică de dezvoltare bine gândită și implementată cu tenacitate.

Decembrie, 1985. Profesorii Iu. Marcov, M. Botoșanu, L. Chiriac testează primele calculatoare în cadrul Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol. Audaces fortuna iuvat.

Componența inițială a Catedrei ITC era constituită din: Iulian Marcov, dr. conferențiar universitar; Iurie Camarov, dr. conferențiar universitar; Alexei Hapco, lector superior; Mihail Botoșanu, lector superior; Liubomir Chiriac, asistent; Mila Salinschi, asistent; Valentina Banari, lector; Nadejda Ratiner, inginer programist; Svetlana Tacu, laborant.

Din momentul fondării Catedrei ITC și până la 30 aprilie 2005 a coordonat activitatea  catedrei Iulian Marcov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.

Este necesar de menționat că déjà în decembrie 1985, în UST funcționa un laborator de calculatoare de marca DBK-2.  În ianuarie 1986, funcţionau 2 săli de calculatoare.  În anul 1986,  Catedra ITC organizează una din primele conferinţe unionale la Informatică. La conferința respectivă au fost prezenți cei mai buni specialiști din domeniu din diverse centre universitare: Kiev, Moscova, Odesa, Chișinău etc.

 În primăvara anului 1992 Catedra ITC dispunea déjà de 6 săli de calculatoare bine dotate: două săli cu calculatoare DBK-2; două săli cu calculatoare de producţie japoneză Jamaha; două săli cu calculatoare de producţie americană.

4. Activitatea Catedrei Informatică și Tehnologii Informaționale  in cadrul Universității de Stat din Tiraspol evacuată la Chișinău

Din cauza războiului transnistrean, în luna iunie, anul 1992, Catedra ITC împreună cu colectivul Universității de Stat Tiraspol este evacuată la Chişinău. Din motive bine cunoscute, la Tiraspol, au rămas  absolut toate laboratoarele, echipamentul, mijloacele tehnice și materialele didactice produse de membrii Catedrei. La Chișinău,  Catedra își modifică redenumirea în Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, și îşi reâncepe activitatea științifico-metodică, constituind și relansând practic toate laboratoarele de informatică necesare pentru asigurarea procesului de instruire și cercetare. 

În perioada 1 mai 2005 – 16 februarie 2010, şef al Catedrei ITI a fost Andrei Braicov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, absolvent al Universităţii de Stat din Tiraspol.

De la 17 februareie 2010 şi pînă-n present şef al Catedrei ITI este Liubomir Chiriac, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, absolvent al Universităţii de Stat din Tiraspol.

III. Membrii catedrei

În prezent în cadrul Catedrei ITI activează:

 1. Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar, șef catedră ITI;
 2. Andrei Braicov, doctor, conferențiar universitar, decan facultății FMTI;
 3. Angela Globa, doctor, conferențiar universitar, prorector;
 4. Dorin Pavel, doctor, conferențiar universitar; șef tipografie UST;
 5. Ala Gasnaș, doctor, conferențiar universitar;
 6. Maria Pavel, doctor, conferențiar universitar;
 7. Teodora Vascan, doctor, conferențiar universitar;
 8. Natalia Bobeica, doctor, conferențiar universitar;
 9. Natalia Lupașco, doctor, lector; Șef Laborator ”Creative Artificial Intelligence” 
 10. Nicolae Pelin, doctor, conferențiar universitar
 11. Tatiana Veveriță, doctor, lector; șef Centrul Tehnologii Informaționale
 12. Inga Camerzan, doctor, conferențiar
 13. Sergiu Corlat, doctor, lector universitar
 14. Lilia Mihalache, doctor, lector
 15. Olga Cerbu, doctor, conferențiar
 16. Vasile Galben, inginer programator șef
 17. Ana Mihalache, secretar superior Catedra ITI
 18. Veaceslav Zalinschi, administrator șef  rețea de calculatoare

Liubomir CHIRIAC, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, şef de catedră

Născut la 4 iunie, 1960 în s. Antonești, raionul Cantemir. Pe parcursul anilor 1977–1982 îşi face studiile la Facultatea Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol. Activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol din anul 1985. 

În perioada 1988–1991 îşi continuă studiile la doctorantura  Institutului de Matematică şi Informatică al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În anul 1991 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice la tema “Cercetarea proprietăţilor topologice ale algebrelor universale topologice şi ale subspaţiilor lor”.

Tot în anul 1992, i se conferă titlul didactic de conferenţiar universitar la Catedra de informatică şi tehnică de calcul.

În anul 2011, aprilie, susține teza de doctor habilitat în științe fizico-matematice cu tema „Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor”, specialitatea Geometrie şi topologie.

În anul 2014 CNAA  i s-a conferit  titlul ştiinţific de profesor universitar în informatică aplicativă. Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: algebra topologică, teoria quasigrupurilor, teoria grupoizilor topologici, informatica, didactica informaticii.

 • 2016 – 2020, Președintele Seminarului Științific de Profil: 111. Matematică pură, Specialitatea: 111. 04.Geometrie şi topologie, UST.
 • 2016 – 2020, Președintele Seminarului Științific de Profil: 532. Didactica științelor (exacte) Specialitatea: 532.02. Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învățământ, UST.
 • 2018 – 2020, membru  al Comisiei de Experți ”Matematica și Știința a Informației”, pentru ramurile științifice 11, 12. (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC Nr.40 din 10.10.2018).
 • 2020, februarie,  Membru al Comisiei de profil în cercetare și Inovare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (desemnat ordin 10.02.20, nr.119 MECC).

Participă la conferinţe ştiinţifice, congrese internaţionale, simpozioane din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Polonia, Turcia etc. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova şi al Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială ROMAI. Liubomir Chiriac este membru al comitetului editorial a revistei ROMAI  Educational Journal, Acta et Commentationes Sciences of Education (UST) si Acta et Commentat Exact and Natural Scieneces (UST). Din 2016 este președintele Consiliului Științific UST.

A fost conducător ştiinţific al peste 200 de teze de licenţă şi peste 50 de teze de masterat. Sub conducerea sa ştiinţifică, au fost susţinute 7 teze de doctor şi în prezent sunt în curs de pregătire încă 4 teze de doctor în ştiinţe.  

La moment are publicate circa 200 de lucrări ştiinţifico-metodice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

Mențiuni. În anul 1992, dlui Liubomir Chiriac i s-a decernat titlul de laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

În anul 2002, devine  laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei pentru anul 2001 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 887 din 24.08.2001). 

În 2011 devine laureat al Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, organizat de Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare (CNAA). În anul 2019, i s-a decernat Diploma de Onoare al Guvernului Republicii Moldova.

Iulian MARCOV, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

A activat în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1972.

Este fondatorul Catedrei Informatică şi Tehnologii Informaţionale, deținând funcţia de şef al acestei catedre de la 1 octombrie 1985 până la 30 aprilie 2005.

Născut la 21 iunie 1943, în s. Stohnaia, actualmente raionul Rezina. 

În anul 1954 a absolvit şcoala primară din satul natal şi a continuat învățământul la şcoala medie din Rezina.

În anul 1960, a absolvit cu menţiune şcoala medie din Rezina, apoi a intrat la studii la Universitatea de Stat din Chişinău,  Facultatea de fizică şi matematică. Aici a studiat pînă în 1962, iar apoi a fost transferat la Universitatea de Stat „M.V.Lomonosov” din Moscova (M.G.U.).

 La Moscova a studiat matematica de calcul şi programarea la Facultatea de mecanică şi matematică, departamentul Matematica de calcul.

În anul 1967 a absolvit cu succes M.G.U., obținând recomandări pentru continuarea studiilor la doctorantură. Tot în acest an, s-a întors în Moldova şi a fost angajat în calitate de asistent universitar la Catedra de analiza matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol.

În anii 1967–1969, este lector superior la aceeași catedră, iar în anul 1969 este admis la doctorantura Universităţii din Moscova.

În 1974, susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema „Некоторые методы решения оптимальных задач, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями” („Unele metode de rezolvare a problemelor de optimizare, descrise de ecuaţii diferenţiale stocastice”).

În 1972, s-a întors în Moldova, unde a continuat până în anul 1980 să activeze ca lector superior la Institutul din Tiraspol.

Pe parcursul anilor 1981–1983 a fost şef al Laboratorului „Automatizarea sistemelor de dirijare a proceselor tehnologice”, care funcţiona pe lângă uzina „Moldavizolit” (filială a Institutului de Cercetări Ştiinţifice din Moscova).   

În 1984, este numit şef al Catedrei de informatică şi Tehnica de Calcul (I.T.C.), care urma a fi creată.

În 1985, catedra I.T.C. şi-a început activitatea deplină, având un personal de doar 7 lucrători.

A publicat circa 70 de articole şi lucrări ştiinţifice, dintre care două manuale la Teoria Probabilităţilor şi trei la informatică. A avut relaţii de colaborare cu profesori universitari din România, Rusia, Ucraina etc.

Andrei BRAICOV, doctor, conferenţiar universitar

Născut la 3 august 1973 în s. Sărăţica Nouă, raionul Leova.

1988 – 1990  – elev al Liceului Teoretic din Leova, specialitatea Matematică şi Fizică, absolvit cu menţiune.

1990 – 1995 – student, facultatea Fizică şi Matematică a UST, specialitatea Matematică și Informatică.

1997 – 2000 – doctorant, Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

2005 – 2010 – şef al catedrei  ITI a UST.

2006 – 2010 – redactor-şef al revistei ştiinţifico-didactice de matematică şi informatică „Delta”. 

2010 – prezent – decan al facultății FMTI a UST.

În anul 2002 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice „GL(2, R) – orbitele sistemelor de ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii”.

În anul 2008  i s-a decernat Premiul de Stat al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

Interesele ştiinţifice: tehnologii informaţionale, ecuaţii diferenţiale, informatica, didactica informaticii şi matematicii, e-Learning, etc.

Publicații: peste 100 de lucrări ştiinţifico-didactice și circa 30 de lucrări metodice (manuale, ghiduri, suporturi didactice) .

Din 2009 este conducător/membru al 9 proiecte structurale/științifice naționale și internaționale (Tempus, Erasmus+, NATO, instituționale etc).

Din 2012 este conducător științific de doctorat (3 teze susținute).

Membru al: Comitetului Olimpic al Republicii Moldova la matematică; Societăţii de Matematică din Moldova; ROMAI (Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială). Stagieri internaționale: Marea Britanie, Belgia, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Coreea de Sud, Slovacia, Suedia, Lituania, Estonia, România, Bulgaria, Ukraina, etc.

Angela GLOBA, doctor în științe pedagogice, conferenţiar universitar

S-a născut la 22 septembrie 1970 în s. Berezlogi, raionul Orhei.

După absolvirea școlii medii din satul Berezlogi, în 1987 aplică la specialitatea Matematică și Informatică din cadrul Universității de Stat din Tiraspol pe care o absolvește cu mențiune în anul 1992.

Din 1992, după evacuarea Universității de Stat din Tiraspol la Chișinău, își începe activitatea profesională de asistent la catedra Informatică și Tehnologii Informaționale unde activează până în prezent în calitate de conferențiar universitar.

După absolvirea studiilor de doctorat din cadrul UST, în 2016 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice (Didactica Informaticii) cu tema: ”Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”.

Începând cu anul 2017 – prezent deține funcția de prorector pentru activitatea de creație, promovarea imaginii și dezvoltarea patrimoniului material.

Domeniile de interes ştiinţific: didactica informaticii, implementarea TIC în procesul didactic, tehnici de programare, analiza și proiectarea algoritmilor, analiză numerică, geometrie computațională, criptografie etc. Publicații: peste 50 de lucrări ştiinţifico-didactice (monografii, ghiduri, suporturi didactice, articole științifice).

De rând cu activitatea didactică este implicată în mai multe activități extracurriculare: membru al Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezelor de doctor în științe, referent oficial al tezelor de doctor, membru al Comisiei de organizare a Olimpiadei de Informatică din cadrul UST, membru al Consiliului Olimpiac la Informatică al Republicii Moldova, membru al Comitetului Științific la Olimpiada Balcanică de Informatică (2017), leader sau deputy-leader a echipei naționale la Informatică la diverse concursuri internaționale (JBOI, BOI, EJOI), recenzent al lucrărilor metodice și a rapoartelor de autoevaluare a profesorilor școlari care acced la gadele didactice I și superior, membru al Societăţii de Matematică din Moldova, membru ROMAI (Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială). Din 2009 este membru în diverse proiecte științifice internaționale (Tempus, Erasmus+ etc). Stagieri internaționale: Italia, Slovacia, România, Bulgaria etc.

Mențiuni: laureat al Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2016”, gradul II; diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru activitate prodigioasă în domeniul învățământului universitar (2018).

Dorin PAVEL, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferențiar universitar

Activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1994.

S-a născut la 06 iunie 1972 în s. Tîrnauca, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina. 

În anul 1989 a absolvit cu medalie de aur şcoala medie din satul natal.

Pe parcursul anilor 1989–1994 îşi face studiile la Facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 1999–2002 îşi continuă studiile la doctorantura  Universităţii de Stat din Tiraspol.

În anul 2009, susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema „Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologice”.

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, geometrie şi topologie, informatică, didactica informaticii şi matematicii.

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova şi al ROMAI – Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială. Din anul 2010 îndeplinește cu succes funcția de Șef al Tipografiei Centrale UST.

Are publicate peste 45 lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională. A avut stagii de perfecţionare şi de documentare la Universitatea Valahia din Tîrgovişte, România; Universitatea din Tallinn, Estonia și Universitatea Pedagogică din Cracovia.

Ala GASNAȘ, doctor în științe pedagogice, conferenţiar

Născută în s. Crișcăuți, raionul Dondușeni, Republica Moldova.

A absolvit școala medie Nr.1 din or. Chișinău (actualmente liceul Gh. Asachi).

În anul 1983 a absolvit cu mențiune Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Matematică și Cibernetică, specialitatea Matematică Aplicată. Teza de doctor ”Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învățării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte.” este  susținută cu succes. Concomitent cu activitatea didactică este implicată și într-un șir de activități extracurriculare: membru al Comisiei de organizare a Olimpiadei de Informatică din cadrul UST; membru al diferitor proiecte naționale și internaționale. Participă cu comunicări la conferințele științifice naționale și internaționale. Membru ROMAI (Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială).

Este conducător științific la teze de master și licență. Coordonează participarea studenților la conferințele științifice.

Interesele ştiinţifice: tehnologii informaţionale,  informatica, didactica informaticii, e-Learning, etc.

Maria PAVEL, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 2002.

S-a născut la 30 august 1978 în s. Căinari, raionul Căușeni.

În 1993 a absolvit școala medie „A. Mateevici” din satul natal, după care, în 1998, absolvește Colegiul Pedagogic din or. Călărași. Obține calificarea de învățător la clasele primare. În perioada 1998-2002 își face studiile la facultatea de Fizica, Matematica și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, specialitatea Matematică si Informatică. Între anii 2002-2003 urmează cursurile de masterat, obținând calificarea de magistru în matematică, în cadrul aceleiași universități.

Pe parcursul anilor 2012-2015 își continuă studiile prin doctorat la specialitatea 532. 02 – Didactica Informaticii, unde obține bursa de excelenta a Guvernului RM pe anul 2015. În același an, susține teza de doctor în științe pedagogice cu titlul „Formarea inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale”, iar din 2016 este angajată în funcție de conferențiar universitar la catedra Informatică și Tehnologii Informaționale.

Urmează un șir de cursuri de formare continuă, participă la conferințe științifice naționale și internaționale și publică peste 30 de lucrări științifico-didactice.

Domeniile de interes profesional sunt: programarea în limbaje de nivel mediu și înalt, didactica informaticii, TIC în procesul de instruire, formarea inițială a învățătorilor, prelucrarea statistică a informației psihopedagogice etc.

Natalia BOBEICA, doctor, conferenţiar universitar

Activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol la Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale din anul 2002. Născută la 26 decembrie 1978 în s. Horodişte, raionul Călăraşi. În anul 1996 a absolvit şcoala medie de cultură generală din satul natal.

Pe parcursul anilor 1996-2001 îşi face studiile la Facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 2002-2003 îşi continuă studiile la masterat, după care în perioada 2004-2008 face studii la doctorantură la specialitatea 01.01.06, Logica Matematică, Algebră şi Teoria Numerelor în cadrul aceleiași universități.

În anul 2015 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe matematice „Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple”.

În anul 2018 i se conferă titlul didactic de conferenţiar universitar.

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: algebra topologică, teoria quasigrupurilor, teoria grupoizilor topologici, informatica, didactica informaticii. Participă la conferinţe ştiinţifice, congrese internaţionale, simpozioane din Moldova, România. Are publicate circa 50 lucrări științifico-didactice în diverse reviste ştiinţifice  de circulaţie internaţională şi naţională. Este membră a Societății Internaționale Române de Matematică Aplicată și Industrială (ROMAI) și a Societății Matematicienilor din Republica Moldova.

Teodora VASCAN, doctor, conferenţiar universitar

Născută la 3 mai 1977 în s. Copceac, raionul Ștefan-Vodă. 1984 -1994 – elevă a școlii medii nr.1 din Ștefan Vodă.

1995 – 2000 – studentă, facultatea Fizică şi Matematică a UST, specialitatea Matematică și Informatică.

2001-2002 – face studiile la masterat la UST, magistru în Matematică.

2014 – 2017 – doctorant, Universitatea de Stat din Tiraspol.

2000 – prezent – activează în cadrul catedrei ITI a facultății FMTI a UST.

În anul 2018 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe pedagogice „Dezvoltarea competențelor profesionale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică”, specialitatea 532.02 – Didactica Informaticii.

Interesele ştiinţifice: Didactica informaticii; Tehnologii informaționale și de comunicație în procesul de instruire; Grafica asistată de calculator; Sisteme de gestiune a bazelor de date; Legăturile interdisciplinare; E-Learning.

Publicații: 24 de lucrări ştiinţifico-didactice și  3 de lucrări metodice (manuale, ghiduri, suporturi didactice).

Din 2020 este cercetător științific superior în cadrul proiectului ”Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM).”

Membru al: ROMAI (Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială).

Natalia LUPAȘCO, doctor, lector

Activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol din anul 1999.

1982-1994 – elevă la Școla medie de cultură generală satul Puhoi, raionul Ialoveni.

1994-1999 – studentă la specialitatea Matematica și informatica, Unirersitatea de Stat din Tiraspol.

2001-2002 – masterandă la specialitatea Matematica, Universitatea de Stat din Tiraspol.

2004-2007 – doctorandă la Catedra Algebra, Geometrie și Topologie, Universitatea de Stat din Tiraspol. În anul 2018 susține cu brio teza de doctor științe matematice „Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine” calificându-se ca Laureat al Concursului Național „Teza de doctorat de excelență a anului 2018”.

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: algebre universale, teoria buclelor Muofang comutative, inteligența artificială, rețele neuronale, robotică, tehnologii informaţionale, diactica informaticii. Deține excelente competenţe profesionale în tehnica de calcul şi tehnologii informaţionale.

A participat la conferinţe ştiinţifice, workshop-uri şi simpozioane din Moldova și România. Are peste 25 de publicaţii științifice și metodice în reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională: ”Buletinul Academiei de stiințe al Republicii Moldova. Matematica”, ”Математические заметки”, ”Дискретная математика”, etc. Publicația „Valorificarea mediului RobotC în dezvoltarea abilităților de programare” a fost apreciată cu premiul de popularitate „Editura Niculescu”. Este membră a Societății de Matematică din Republica Moldova și Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială (ROMAI). A fost un membru activ în proiecte intrnaționale, precum TEMPUSIV – WETEN 2009-2011 și Programul Erasmus+ Teach Me 2015-2018. La moment este membru al programului de stat

A avut stagii de formare continuă şi de documentare la Universitatea Valahia din Tîrgovişte și Universitatea din Craiova, România, la Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Educacji Narodowej w Krakowie, Polonia și la Jeju Special Self-Governing Province, Republic of South Korea. La rândul ei a participat la formarea a 60 de cadre didactice din țară în Intel® Teach Program Essentials, fiind apreciată cu Mențiunea din partea Ministerului Educației. Administrează Laboratorul de Cercetare „Inteligența Artificială Creativă”  și este secretarul Comisiei Electorale a Universității de Stat din Tiraspol.

Tatiana VEVERIȚA, doctor, lector universitar

S-a născut în satul Mingir, raionul Hâncești.

În 1992 absolvește școala medie de cultură generală din satul natal. Din 1992 până în 1993 își face studiile la Liceul Teoretic din orașul Leova. Pe parcursul anilor 1993-1998 studiază la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” din orașul Orhei. În perioada anilor 1998 – 2003 își face studiile la Facultatea Fizică și Matematică, specialitatea Informatică și limbi moderne aplicate la Universitatea de Stat din Tiraspol și absolveşte cu succes obținând titlul de licențiat în informatică. Studiile de masterat și de doctorat le finalizează la aceeași universitate, iar în 2019 obține titlul de doctor în științe ale educației.

Începând din anul 2003 activează ca lector universitar la Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol. În aceeași perioadă, din 2003 – 2004, activează ca profesor de limba engleză la Colegiul Financiar Bancar din orașul Chișinău.

Din 2018 obține funcția de Șef al Centrului Tehnologii Informaționale a UST și concomitent, își desfășoară  activitatea de profesor de informatică și robotică la Liceul Teoretic „Orizont” din orașul Chișinău.

Pe parcursul activității în cadrul UST urmează diverse cursuri de formare profesională continuă atât în țară cât și peste hotare, precum în: Universitatea din Genova (Italia), Universitatea  Akdeniz (Turcia), Provincia Jeju (Republica Coreea de Sud).

Se implică cu succes în diverse activități de formare profesională a cadrelor didactice în cadrul Departamentului Formarea Continuă a cadrelor didactice a UST, în cadrul proiectelor Intel Teach Essentials, TeachMe, „Clasa Viitorului”, cât și ca formator național în domeniul implementării noilor politici educaționale în învățământul primar. Astfel, în 2015, obține mențiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru sprijinul acordat în desfășurarea eficientă a cursurilor de formare a 60 de cadre didactice și în 2019 pentru implicarea ca formator național la moderarea Programului de formare profesională continuă la modulul tematic Educația digitală în învățământul primar.

Tatiana Veverița este titular la cursurile universitare Tehnologii Informaționale, Programarea Device-lor Mobile, Structuri de Date și Algoritmi, Algoritmi Genetici, Grafica Asistată de Calculator, etc.

Este autor a 21 lucrări științifice și didactico-metodice. A participat la numeroase simpozioane și conferințe naționale și internaționale în Republica Moldova cât și peste hotarele ei (Italia, România, Ucraina). În 2019, pentru rezultate în dezvoltarea cercetării a fost apreciată cu premiul de popularitate „Editura Niculescu” din România pentru lucrarea „Valorificarea mediului RobotC în dezvoltarea abilităților de programare”. Este membră a Societății Internaționale Române de Matematică Aplicată și Industrială (ROMAI) și a Societății Matematicienilor din Republica Moldova.

Lilia Mihălache, doctor în pedagogie

Activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 2008.

S-a născut la 3 aprilie 1976 în s. Sagaidac, raionul Cimișlia.

În 1993 a absolvit școala medie din satul natal, după care, în 1998, absolvește Universitatea de Stat din Tiraspol, facultatea de Fizica, Matematica și Tehnologii Informaționale, specialitatea Matematică si Informatică.

Între anii 2006-2007 urmează cursurile de masterat, obținând calificarea de magistru în Informatică, în cadrul aceleiași universități.

Pe parcursul anilor 2007-2010 își continuă studiile prin doctorat la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (Informatica), unde obține bursa de excelenta a Guvernului RM pe anul 2010. În anul 2013, susține teza de doctor în pedagogie cu titlul „Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor computaţionale în procesul de predare-învăţare a compartimentului „Modelare şi metode de calcul” în cursul liceal de informatică”.

A fost coordonator științific a circa 25 teze de licență și 10 teze de master. Participă cursuri de formare profesională și la conferințe științifice naționale și internaționale, publică peste 20 de lucrări științifico-didactice. Este vice-director al Laboratorul de Cercetare „Inteligența Artificială Creativă”.  

Domeniile de interes profesional sunt:didactica informaticii, TIC în procesul de instruire, robotica, etc.

Inga ŢIŢCHIEV, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

Activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1999.

Născută la 3 aprilie 1977 în s. Filipeni, raionul Leova. 

În anul 1992 a absolvit şcoala medie  din satul natal. În 1995 a obţinut diploma de bacalaureat în cadrul Colegiului Republican de Informatică. 

Pe parcursul anilor 1995 – 2000 îşi face studiile la Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 2001 – 2005 urmează studiile de doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România. În anul 2007 susţine cu succes teza de doctor în informatică cu tema „Proprietăţi structurale ale Reţelelor Petri temporizate”.

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, informatica, didactica informaticii şi matematicii, modelarea sistemelor distribuite prin Reţele Petri, testarea produselor program, elaborarea cursurilor on-line.

Participă cu comunicări și în calitate de membru al comitetului de organizare la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, Ucraina, Cehia, etc. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie naţională şi internaţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Republica Moldova.

Are publicate peste 30 de lucrări ştiinţifico-didactice, 2 suporturi metodice.

A fost preşedinte al comisiei examenelor de licenţă la specialităţile de informatică a Colegiului Republican de Informatică. Este formator în cadrul Centrului de Formare Continuă a UST.

A avut stagii de perfecţionare, de documentare şi de stabilire a relaţiilor de colaborare internaţională cu universităţi din România, Germania, Portugalia, Armenia, Estonia.

A participat la realizarea a peste 10 proiecte de cercetare (inclusiv NATO, COST, bilaterale). Din 2 ianuarie 2019 deține funcția de director al Institutului de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”.

Nicolae PELIN, doctor în informatică, conferenţiar universitar

A absolvit facultatea de electrofizică a Universităţii Tehnice a Moldovei (Chişinău) în 1973 şi aspirantura de pe lunga Academia de Ştiinţe a Moldovei la specialitatea „Cibernetica tehnică şi teoria informaţiei”. A susţinut teza de doctor la Moscova, în anul 1986. 

Specialitatea științifică 01.05.05 „Sisteme informaţionale”.

Este autorul a circa 100 de publicaţii, dintre care majoritate – publicaţii ştiinţifice şi științifico-didactice la informatică.

Direcţia de specializare – metode logice în inteligenţa artificială. Interese ştiinţifice: „Probleme privind structurarea şi activarea cunoştinţelor în sisteme de inteligenţă artificială”.

Activitatea profesională a început-o în 1973 în calitate de inginer-constructor al calculatoarelor  la Uzina maşinilor de calcul din Chişinau. Mulţi ani a activat la Universitatea Tehnică din Moldova, la Universitatea de Ştiinţe Aplicative din Moldova şi în alte universităţi din Republica Moldova şi România.

Din anul 2006 este conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol.

A elaborat şi a implementat în mai multe universităţi programele, materialele metodico-didactice la două discipline noi: „Structurarea şi activarea cunoştinţelor” şi  „Metode logice în inteligenţă artificială”, discipline care conceptual deschid o viziune nouă în conştientizarea şi studierea unei bune părţi a problemelor informaticii.

Predă preponderent discipline ce ţin de logică, programarea logică, inteligenţă artificială şi subdomeniile ei, cum ar fi sisteme expert, procesarea limbajului natural, agenţi inteligenţi, sisteme de inteligenţă artificială, sisteme informaţionale, inclusiv aspecte ce ţin de proiectarea, dezvoltarea şi utilizarea lor.

În calitate de analist de sistem şi programator, a participat la proiectarea, dezvoltarea şi implementarea a mai multor sisteme informaţionale şi pachete integrate. Dintre cele mai importante  pot fi numite sistemele „Quest”, „Studii”, „Contabil”, „Cadre” şi altele. Participă la dezvoltarea  şi menţinerea în stare de funcţionare a site-ului educaţional a www.prolog.md, prin care este coordonată toată activitatea universitară  a  studenţilor, licenţiaţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la disciplinele predate şi tezele coordonate de dlui.

Olga CERBU, doctor în matematică, conferențiar universitar

Activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol din anul 1995.

Născută la 30 iulie 1957 în s. Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă. 

În anul 1981 a absolvit cu menţiune Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea matematica şi cibernetica, obținând calificarea de matematician.

În perioada 2000–2001 îşi continuă studiile la magistratură la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de matematică şi informatică, la specialitatea matematica, şi susţine cu succes teza de magistru cu tema: „Găsirea unor clase precomplete de formule în extensia 16-valentă a unei logici modale local tabelare”. Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, teoria categoriilor, informatica. Competenţe profesionale în tehnica de calcul şi tehnologii informaţionale: Assembler, Visual Prolog, Lisp, Pascal, C, C++, C#, Java, Php, Delphi, Oracle.

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, Estonia, Belgia, Germania, Bulgaria etc. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al  ROMAI – Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială.

Are publicate peste 28 de lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

Este autor şi coautor al 2 cărţi  la disciplinele universitare „Securitatea informaţiei” şi “Criptografie”.

A avut stagii de documentare şi de stabilire a relaţiilor de colaborare internaţională cu universităţi din România şi Germania.

Sergiu CORLAT, lector superior universitar

Activează la Universitatea de Stat din Tiraspol din
anul 2008.

Născut la 23 ianuarie 1967 în s. Ciuciuleni, r. Nisporeni.

A absolvit școala medie din s. Ciuciuleni, apoi Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Matematică și Cibernetică, catedra Cibernetică Matematică, obținând titlul matematician, specializarea Matematică aplicată.

În 2014 obține titlul de Master în Științe Exacte, specializarea Informatică Aplicată.

Începând cu anul 2000 lucrează ca profesor de informatică la Liceul Teoretic Orizont.

Concomitent, începând cu anul 2008, activează în calitate de lector superior la Universitatea de Stat din Tiraspol, catedra Informatică și Tehnologii Informaționale.

Este un promotor activ al informaticii de concurs, leader al echipei Republicii Moldova la concursuri internaționale și regionale de Informatică (Olimpiada Balcanică la Informatică: 2003 – 2006, 2009; Concursul Central European la Informatică: 2009; Olimpiada Internațională le Informatică: 2014, 2015); membru al comitetului organizatoric a concursului punct Campion (România, 2005 – 2011); coordonator al proiectelor informatice în cadrul concursurilor Infomatrix (România, 2004, 2005, 2010), ISEF (Intel, SUA, 2014).

Autor și coautor a mai multor ediții ce țin de domeniul informaticii de concurs și instruirii asistate de calculator, printre care: ”Grafuri. metodologia predării în cadrul instruirii de performanţă la disciplinele Matematică & Informatică” – 2013, ”Metodologia utilizării TIC în învăţământul superior” – 2011, ”Informatică. Manual pentru clasa XII” – 2010, 2015, ”Algoritmi şi probleme de geometrie computaţională” -2009, ”Totul despre calculatoare pentru cei mici, părinţi şi bunici” – 1997.

Interesele în domeniul Informaticii: Teoria Grafurilor, Geometria computațională, Algoritmi și structuri de date, Informatica de concurs.

IV. Lista disciplinelor

Academicianul Radu Miron, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, un prieten al Catedrei ITI, prezent la Conferința Internațională Învățământul de performanță

Studenţii la I ciclu academic studiază următoarele cursuri de informatică:

 1. Sisteme de operare şi arhitectura calculatorului;
 2. Programare 1 (Programarea procedurală);
 3. Programare 2 (Programarea modulară);
 4. Programare 3 (Programarea orientată pe obiecte, limbajul C++);
 5. Robotica educațională;
 6. Limbaje de asamblare;
 7. Baze de date;
 8. Tehnologii Web;
 9. Tehnici de programare;
 10. Teoria grafurilor;
 11. Reţele Petri;
 12. Limbajul de programare Prolog;
 13. Inteligenţa artificială;
 14. Algoritmi genetici;
 15. Limbajul de programare JavaScript;
 16. Proiectarea şi analiza algoritmilor;
 17. Grafica asistată de calculator;
 18. Metode numerice;
 19. Procese stocastice;
 20. Softuri matematice;
 21. Didactica Informaticii;
 22. Reţele de calculatoare;
 23. Limbaje formale.
Februarie, 2020. Tabla interactivă un instrument eficient in studierea informaticii

Disciplinele ciclului II (masterat) sînt predate doar de profesori cu grad ştiinţific şi didactic. Pe parcursul celor doi ani de studii la masterat sunt predate următoarele cursuri:

 1. Tehnologii Web avansate;
 2. Criptografia;
 3. Sisteme distribuite;
 4. Metode logice în inteligenţa artificială;
 5. Structuri algebrice pe calculator;
 6. Teoria recursiei;
 7. Limbajul de programare Java;
 8. Limbajul de programare C#;
 9. Metode și tehnici moderne de cercetare în TIC;
 10. Programare vizuală avansată;
 11. Metode non tradiţionale de soluţionare a problemelor de informatică;
 12. Securitatea informaţională.

Absolvenţii specităţilor menţionate sînt angajați în diferite instituţii de stat sau particulare în calitate de programatori, administratori de reţea, profesori şcolari, ingineri etc.

V. Laboratoare

În prezent, Catedra ITI dispune de 8 săli de calculatoare moderne conectate la Internet, imprimante, scanere, camere video etc. Ea asigură pregătirea studenților la următoarele specialităţi:

 1. Informatică
 2. Informatică şi matematică
 3. Informatică şi fizică
 4. Matematică şi Informatică
 5. Fizică şi informatică
 6. Geografie şi informatică

În cadrul Catedrei ITI funcționează trei laboratoare :

 1. Laboratorul Tehnologii Informaționale “Prof. Doctor Iulian Marcov”
 2. Laboratorul ”Creative Artificial Intelligence”
 3. Laboratorul ”Algoritmi și Programare. Cyber”

VI. Activitatea didactică

Este necesar de menționat că în prezent toți membrii de bază a Catedrei ITI dețin gradul științific de doctor în științe.

Merită să remarcăm în mod expres efortul considerabil al profesorilor Catedrei ITI, care din anul 2010, organizează Olimpiada Interuniversitară de Informatică pentru studenți. În cadrul Olimpiadei respective participă studenți de la diverse universități din țară. Aceste manifestări științifice contribuie substanțial la implicarea studenților în procesul de cercetare.

Ianuarie, 2020. Membrii Catedrei ITI implicați intr-o discuție științifică despre tehnicile adaptive de căutare euristică.

Profesorii Catedrei ITI sunt specialişti de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile Informaticii şi Didacticii Informaticii. Drept confirmare sînt cele peste 700 de publicaţii ştiinţifice şi didactice, printre care monografii, manuale universitare şi preuniversitare, ghiduri pentru profesori.

Activitatea științifică ale personalului academic implicat în procesul didactic ține de următoarele direcții:

 1. Dezvoltarea unor ramuri din Informatică teoretică și aplicată;
 2. Fundamentarea teoretică și aplicativă ale unor compartimente din didactica informaticii în sistemul preuniversitar și universitar;
 3. Elaborarea algoritmilor privind soluționarea unor probleme din algebra abstractă, ecuații diferențiale, geometrie. Studierea structurilor algebrice pe calculator

În cazul catedrei ITI absolut toți membrii catedrei sunt implicați în procesul de cercetare. O caracteristică succintă a direcțiilor de cercetare este punctată mai jos:

I. Dezvoltarea unor ramuri din Informatică teoretică și aplicată

Temele de cercetare țin de:

 • Analizarea puterii de modelare a formalismul rețelelor Petri flux de lucru în scopul modelării atât a componentei hardware cât și a componentei software a unui sistem de calcul și elaborarea mecanismelor de translatare a sistemelor cu procese paralele în rețele Petri flux de lucru.
 • Elaborarea algoritmului pentru determinarea unei zone șablon dintr-o imagine, care va permite efectuarea căutărilor în bazele de date (în particular cu imagini medicale ultrasonografice) în scopul depistării anumitor particularități specifice.
 • Ajustarea și adaptarea metodei Rețelelor Petri extinzând sistemul de evacuare prin adăugarea de timp pentru problema dezastrelor sociale.
 • Efectuarea analizei cantitative și calitative a sistemului de evacuare a persoanelor din încăperi utilizând rețelele Petri stocastice generalizate.
 • Elaborarea tehnologiilor, produse şi sisteme informaţionale

Unele publicații la temele respective:

 1. Tițchiev I., ” Modeling of the movement of human flows in the process of evacuation from multi-storey buildings by Hierarhical Petri Nets”, Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of Informatics, MFOI’2018, July 2-6, 2018, Chisinau, Republic of Moldova, 259-264. ISBN 978-9975-4237-7-9.
 2. Țițchiev I., “Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets”, Computer Science Journal of Moldova, vol. 24, no. 2(71), Kishinev, 2016, p. 184-191.
 3. Pelin N., Pelin S. Programarea logica in proiectarea sistemelor informaționale. Ch.: UST, 2011. 221 p.

II. Fundamentarea teoretică și aplicativă ale unor compartimente din didactica informaticii în sistemul preuniversitar și universitar

Temele de cercetare țin de:

 • Impactul TIC asupra formării inițiale a cadrelor didactice preuniversitare de filologie.
 • Utilizarea tehnologiilor LMS pentru predarea-invatarea-evaluarea POO.
 • Utilizarea tehnologiilor LMS şi LCMS în procesul de predare-învăţare-evaluare a POO în învăţământul superior.
 • Utilizarea noilor Tehnologii Informaţionale în procesul de evaluare la informatică.
 • Preachiziţiile din domeniul TIC necesare formării inițiale ale învățătorului.
 • Integrarea competențelor – factor de asigurare a calității pregătirii profesionale a absolvenților universitari
 • Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaționale în procesul de studiere a disciplinei universitare ”tehnici de programare”

Unele publicații la temele respective:

 1. Globa A. Metodologia implementării noilor Tehnologii Informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018. 172 p. ISBN 978-9975-76-236-6.
 2. Gasnaș, A. Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învățării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte. Chişinău, S.N., 2019 (Tipografia UST), ISBN 978-9975-76-278-6, 176 pag.
 3. Anatol Gremalschi, Sergiu Corlat, Andrei Braicov. Educație digitală. Clasa II: Suport didactic pentru elevi și cadre didactice. Chișinău: S. n., 2019. Ediție multimedia. – 72 p. 
 4. Teodora Vascan. Studiul noilor tehnologii din perspectiva funcționalității în procesul educațional. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Revistă științifică Nr.2(16) (2019). Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019. pp.115-122. ISSN 1857-0623.
 5. Liubomir Chiriac, Lilia Mihălache. The methodology for preparing undergraduate students for Olympiad in informatics in extended format, Acta et Commentationes, Științe ale Educației, revista științifică, Nr. 4(18), 2019, ISSN 1857-0623, E-ISSN 2587-3636, p.37-45.

III. Elaborarea algoritmilor privind soluționarea unor probleme din algebra abstractă, ecuații diferențiale, geometrie. Studierea structurilor algebrice pe calculator

Temele de cercetare țin de:

 • Elaborarea algoritmilor privind identificarea proprietăților algebrice ale grupoizilor de ordin finit;
 • Cercetarea produselor directe speciale a quasigrupurilor de anumit tip;
 • Generarea guasigrupurilor de ordin finit;
 • Cercetarea la izomorfism a grupoizilor de ordin finit;
 • Soluționarea problemelor de geometrie computațională;
 • Algoritmi de soluționarea a unor ecuații diferențiale speciale.

Unele publicații la temele respective:

 1. Liubomir Chiriac, Structuri algebrice pe calculator, Chișinau, Tipografia Centrala, ISBN 978-9975-53-301-0, 2014, 60 p.
 2. Sergiu Corlat, Algoritmi și probleme de geometrie computațională, Editura Prut Internațional, CZU 519.6+514 C15, ISBN 978-9975-69-377-6, 2009, 76 p
 3. Лупашко Наталия. Коммутативные лупы Муфанг с некоторыми условиями минимальности. Тираспольский гос. ун-т. – Кишинэу: Б. и., 2017 (Tipografia UST). – 103 pL.
 4. Chiriac, A. Danilov, N. Lupasco, N. Josu. On non-isomorphic quasigroups of small order, CAIM 2018. 20th–23th September, 2018. Technical University of Moldova, Chişinău, Moldova, p. 87 – 88
 5. Bobeica Natalia, Chiriac Liubomir. O metodă de construcție a quasigrupurilor mediale și neparamediale. În: Revista Acta et Commentationes, Seria Științe Exacte și ale Naturii, nr.2 (4) 2017. Chișinău: UST, 2017. ISSN 2537-6284.

Profesorii de la catedra ITI în baza cercetărilor efectuate, în cazul unor teme, direcționează studenții de la programul respectiv și la realizarea tezelor de master.

Majoritatea profesorilor de la Catedra ITI (A. Braicov, S. Corlat, D. Pavel, A. Globa, N. Lupasco, etc) au fost ori sunt implicați în activități de cercetare și expertizare în cadrul următoarelor proiecte naționale și internaționale:

 1. Proiectul Structural Tempus Nr. 145035-TEMPUS-2008-LT-JPTHN WETEN (Western-Eastern Teacher Education Network), 2009 – 2011
 2. Proiectul Tempus IV. TEREC (Teacher Education Review and Update of Curriculum), 2010 – 2013
 3. Proiectul Tempus IV QUAEM (Developement of Quality Assurance in higher Education in Moldova Consortium), 2012 – 2014
 4. Proiectul Erasmus+ TEACH ME (Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education), 2015 – 2018
 5. Proiectul instituțional Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică, 2015 – 20196.
 6. Proiectul NATO SPS G5437 WITNESS (Wide InTegration of sensor Networks to Enable Smart Surveillance), 2018 – 2020
Decembrie, 2019. Catedra ITI, inteligența artificială: excelență și încredere în viitor

Catedra colaborează în cadrul proiectelor internaţionale cu diferite instituţii universitare naţionale şi internaţionale, printre care semnalăm:

 1. Institutul de Tehnologii din Kaunas (Lituania);
 2. Universitatea Regală de Tehnologii din Stokcholm (Suedia);
 3. Universitate din Hasselt (Belgia);
 4. Universitate din Aveiro (Portugalia);
 5. Universitatea Nouă din Lisabona (Portugalia);
 6. TimSoft din Timişoara (România);
 7. Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia);
 8. Universitatea din Craiova (România).
 9. Universitatea din Genova (Italia)

Catedra ITI, pe parcursul celor 35 de ani de activitate, şi-a adus un aport deosebit la realizarea priorităţilor  naţionale prin implementarea proiectelor axate pe demisiunile care ţin de educație şi instruire cât şi prin efectuarea numeroaselor studii şi cercetări.

IV. Tendințe și perspective de dezvoltare

În prezent toți membrii Catedrei ITI implementează, în cadrul Programului de Stat proiectul ”Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)” pe parcursul perioadei 2020-2023. În contextul respectiv vor fi elaborate o serie de lucrări științifico-didactice care lipsesc în sistemul educațional din Republica Moldova.

Profesorii Catedrei ITI cooperează cu cadrele didactice de la alte catedre din cadrul UST cu scopul de a efectua cercetări interdisciplinare.

Sub conducerea științifică a profesorului universitar Liubomir Chiriac au susținut lucrarea de doctorat următorii profesori : Teodora Gherman, Lilia Mihalache, Margarita Nijegorodova. Natalia Bobeică, Angela Globa, Natalia Lupașco, Lidia Popov. Iar sub conducerea conferențiarului universitar Andrei Braicov, și-a susținut teza de doctor  Tatiana Velicova, lector la Universitatea din Comrat, Ala Gasnaș, Tatiana Veveriță. 

Catedra ITI coordonează activitatea seminarului ştiinţifico-didactic ”Informatica şi didactica informaticii”. Catedra ITI a avut un rol major în fondarea revistei ştiinţifico didactice de matematică şi informatică ”DELTA” și ”Acta et Commentationes”.   În prezent membrii Catedrei ITI participa activ in diverse Comisii organizate de ANACEC. Catedra ITI organizează cursuri de perfecţionare la informatică pentru profesorii preuniversitari.

Astfel, menționăm cu o deosebită plăcere  succesele obținute de profesori noştri în elaborarea studiilor, nivelul remarcabil al unui mare număr de lucrări, precum şi debutul promiţător al celor tineri profesori care au fost  la primul lor studiu. Procesul de integrare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, reprezintă, în ultima perioadă, o prioritate naţională. Costurile integrării, după cum se vede, nu sunt mici, dar credem că beneficiile vor fi cu mult mai mari. În consecinţă, eforturile Catedrei ITI  vin să sprijine procesul de integrare europeană ale ţării noastre şi să promoveze valorile şi standardele europene în domeniul educației și cercetării.