CATEDRA FIZICĂ TEORETICĂ ȘI EXPERIMENTALĂ

I. Informații generale


Igor Postolachi

dr. conferențiar universitar
Șef catedră

II. Istoria catedrei

Catedra de Fizică a fost formată la 1 octombrie 1930, odată cu fondarea Universității și facultății de Fizică și matematică. Pe parcursul istoriei, denumirea catedrei a fost modificată: în 1960 a fost împărțită în două catedre: catedra fizică și bazele tehnicii de producție; catedra fizică și didactica fizicii. În anul 1974 – catedra de fizică generală; catedra fizică teoretică și catedra mijloace tehnice de instruire și tehnică de calcul. Aceste catedre au activat până în anul 1992 – perioada când Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată în Chișinău, iar fizicienii au fost uniți în cadrul a două catedre: catedra Fizică teoretică și experimentală și catedra Mijloace tehnice de instruire și metodica fizicii. Din anul 2000 fizicienii activează în componența unei catedre cu denumirea „Fizică teoretică și experimentală”.

Pe parcurs managementul catedrelor de profil fizic a fost realizat de Alexei Cotorobai, profesor universitar Miroslav Cozlovschi, conferențiar universitar Alexandru Frenc, conferențiar universitar Alexandru Popov, profesor universitar Ion Burdian, conferențiarii universitari: Leontie Grosul, Victoria Burciacova, Boris Corolevschi, Iacov Ghendler, Igor Postolachi, Grigore Stepanov, Stepan Bodrug, Nicolae Constantinov, Viorel Bocancea, profesor universitar Eugeniu Gheorghiță.

Pe parcurs au activat sau au susținut cursuri de specializare următoarele personalități notorii din țară, cum ar fi: academician Dumitru Ghițu – Doctor Honoris Cauza a Universității noastre; academician, președinte CNAA a Moldovei Valeriu Canțer – Doctor Honoris Cauza a Universității noastre; membru corespondent a AȘM Ion Geru; doctor habilitat, profesor universitar Miroslav Cozlovschi (primul doctor habilitat și profesor universitar în UST); doctor habilitat, profesor universitar Ion Burdian; doctor habilitat, profesor universitar Viorel Trofim; doctor habilitat, profesor universitar Valeriu Dorogan și alții. La fel, ne mândrim cu absolvenții noștri, care au atins clasamente superioare în știință și didactica contemporană, cum ar fi: membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor universitar Teodor Șișianu; doctor habilitat, profesor universitar Fiodor Munteanu; doctor habilitat, profesor universitar Mihail Caraman; doctor habilitat, profesor universitar Mihail Vladimir; doctor habilitat, profesor universitar Eugeniu Gheorghiță; doctori în științe fizico-matematice, conferențiari universitari: Igor Postolachi, Valentina Postolachi, Leonid Guțuleac, Pantelei Untila, Mihail Calalb, Liuba Țarălungă, Leonid Palachi, Tidel Șonțovoi, Radion Radu; Vladimir Brega, Pentru Donțoi, Vasile Cibotaru, Vasile Rotaru, Ion Stratan, Vitalie Chistol, Alexandru Macheicic, Ion Mironov, Ștefan Urîtu, Nicolae Scripnic, Petru Parasca, Vasile Moraru, Anatolie Blașcu, Dumitru Țîpișca, Valeriu Cioban, Veaceslav Pogorlețchi, Grigorie Stepanov, Ilie Melentiev, Fiodor Raileanu, Nicolae Constantinov, Viorel Bocancea și alții care păstrează cu sfințenie autoritatea Universității.

În fotografie prezentăm pe primul doctor habilitat, profesor universitar Miroslav Cozlovschi în laboratorul de cercetare cu primul microscop electronic instalat în Tiraspol. La acest microscop au realizat cercetări științifice colaboratorii catedrei și studenții.

În următoarea fotografie prezentăm pe doctor habilitat, profesor universitar Ion Burdian cu colaboratorii săi Ion Mironov și Grigorie Stepanov în laboratorul tiraspolean de cercetare a proprietăților fizice a semiconductorilor.

Aportul esențial în pregătirea cadrelor didactice ale catedrei și a bazei materiale a fost recunoscut prin decernarea titlului onorific doctor  Honoris Cauza la personalități, fizicieni cunoscuți pe arealul științific internațional: academician, șef de laborator în Institutul Fizico-Tehnic „A. Ioffe”, Academia de Științe a Rusiei, Sankt-Petersburg Vladimir Ivanov-Omskii; academicianul Academiei de Științe a Moldovei Dumitru Ghițu, academician Valeriu Canțer; academicianul Academiei de Științe Pedagogice din Rusia V. Usova.

În următoarea poză sunt prezentați studenții grupei 508, absolvenții specialității „Fizică și chimie”, anul 1965. Toți au fost încadrați în câmpul muncii în sistemul educațional, și-au îndeplinit și îndeplinesc funcțiile în conformitate cu cerințele. Din această grupă 8 au grade și titluri științifice.

Urmează poza cu aceeași grupă după 20 ani de la absolvire.

În urma conflictului transnistrean catedra a fost lipsită de bază materială. Activând în Chișinău din 1992 am restabilit baza materială a catedrei. Actualmente baza materială a catedrei este concentrată în 8 laboratoare de studii și un laborator Interdepartamental de cercetare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi format în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei.

Colectivul de cercetare din cadrul catedrei a organizat un șir de manifestări științifice de rang unional, internațional și național, cum ar fi tradiționalul simpozion internațional „Fizica semimetalelor și semiconductoarelor cu banda energetică interzisă îngustă”,, în colaborare cu Universitatea din Riga s-a organizat seminarul internațional „Fizica materialelor compuse”; seminarul național „Fizica antimoniului de galiu”, diferite manifestări de rang internațional pe problemele didacticii fizicii, conferința internațională „Evrika” două ediții; simpozionul cu participare internațională „Materiale moi multifuncționale și studierea proprietăților fizice” și alte activități.

Activitatea didactică a catedrei este strâns legată și de activitatea de cercetare a colaboratorilor, precum și cu problema organizării și dirijării lucrului științific al studenților.

Studiile serioase în domeniul fizicii corpului solid la catedră s-au început din anii 1954-1955. Anume în această perioadă în Institutul Pedagogic de Stat „Taras Șevcenco” din Tiraspol au fost deschise două laboratoare: laboratorul „Procesele de cristalizare în corpurile solide” (conducător științific al acestui laborator a devenit tânărul fizician, doctor Miroslav Kozlovski, care pe parcurs a susținut cu succes teza de doctor habilitat în științe fizico-matematice, primul doctor habilitat în universitate, profesor universitar). Direcția științifică a acestui laborator a fost determinarea influenței câmpului electric asupra proceselor de cristalizare. Sub conducerea profesorului Miroslav Kozlovski au continuat activitatea științifică în direcția nominalizată dr., conferențiar universitar Ilie Melentiev, Grigore Coșcodan Ion Stratan, Dumitru Brodicico, Ștefan Bodrug, Victoria Burciacov, E. Novac  etc.

Aproximativ în aceeași perioadă a fost creat și al doilea laborator „Fizica și chimia semiconductorilor” condus de dr. Ion Burdian, din 1974 doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar. Direcția științifică a acestui laborator a fost studierea spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în semiconductorii compuși. La dezvoltarea și perfecționarea cercetărilor științifice în direcția nominalizată și-au adus aportul un grup destul de mare de fizicieni, care actualmente activează în diferite centre științifice și centre universitare din Moldova, definindu-și direcțiile științifice proprii recunoscute în țară și peste hotarele ei. Au studiat problemele legate de comportarea diferitor dopanți și migrarea lor în compușii cu proprietăți de semiconductori din familia AIIIBV sun conducerea profesorului universitar Ion Mironov, Chiril Arseni, Fiodor Șișianu.

Primii pași în cercetarea semiconductorilor în laboratoarele catedrei i-au făcut Dumitru Ghițu – doctor habilitat, profesor universitar, academician – fondatorul unei direcții științifice noi – spectrul energetic al semimetalelor în bază de bismut și semiconductorilor cu lărgimea benzii interzise înguste. Cu participarea nemijlocită a academicianului D. Ghițu a realizat investigații științifice originale Tudor Munteanu (absolvent al Universității) – doctor habilitat, profesor universitar. Această direcție științifică a fost pasionată și de alți colaboratori ai catedrei – dr., conferențiar universitar Boris Coorolevschi, dr., conferențiar universitar Alexandru Popov, dr., conferențiar universitar Visarion Bivol, regretatul dr. Alexandru Macheicic etc. O altă direcție în condițiile laboratorului catedrei a fost inițiată de absolventul facultății fizică și matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol – Tudor Șișianu – doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, șef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei – ea a fost consacrată studierii influenței câmpului electric la procesele de difuzie în compușii AIIIBV, direcție exercitată și de regretatul dr. conferențiar universitar Chiril Arseni și Anatol Blașcu.

Un anumit aport la formarea concepției contemporane despre spectrul energetic al purtătorilor de sarcină în semiconductorii amorfi a adus absolventul facultății fizică și matematică a Universității noastre regretatul dr., conferențiar Grigore Stepanov. Tot în această perioadă, anii 1962-1968, s-au format ca teoreticieni ce au contribuit la formarea și dezvoltarea unei concepții teoretice în baza rezultatelor experimentale obținute în laborator regretații Iacob Rozneriță și Iacob Matrenițchii.

Direcția „Studierea antimoniului de galiu și a soluțiilor solide în baza lui” a fost continuată și îmbogățită cu rezultate remarcabile obținute de către dr., conferențiar Ion Mironov. Pentru prima dată dl Ion Mironov a studiat antimoniul de galiu dopat cu fier, nichel, a prezentat modelul structurii centrului fier și nichel în antimoniul de galiu, a confecționat un polarizator. Pentru prima dată în condițiile laboratorului s-au obținut aliajele sistemelor GaSb-CdTe (Alexandru Macheicic), GaSb-ZnTe (Boris Korolevski), GaSb-AlSb (Ion Burdian), InSb-GaSb (Ion Mironov), AlSb-HgTe (Eugen Gheorghiță), GaSb-HgTe (Vasile Ambros), Cd3P2 (Tudor Munteanu). O nouă direcție științifică în laboratorul catedrei a fost inițiată de Eugen Gheorghiță (absolvent al UST) – doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician al Academiei de Științe din New-York, academician al Academiei Internaționale a școlii superioare, șef de catedră. Ea a fost dedicată studierii proprietăților fizice ale materialelor din semiconductori cu banda energetică interzisă îngustă Hg1-xCdxTe, Hg1-x-yCdxZnyTe, GaSb‹Mn,Gd,Eu,Fe›.

În anii 1982 începe era studierii semiconductorilor semimagnetici, materiale cu un viitor promițător în special în spintronică. Igor Postolachi, dr., conferențiar universitar, (absolventul Universității 1977), a observat în premieră că intensitatea radiativă în spectrele de fotoluminescență a monocristalelor de p-Hg1-xMnxTe se amplifică aproape cu două ordine în câmp magnetic exterior. Pentru prima dată tehnologia peliculelor epitaxiale ale semimagneticilor Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe a fost realizată de Pantelei Untilă – dr., conferențiar universitar (absolventul Universității-1974), a confecționat fotoreceptori în baza semimagneticilor cu parametri destul de favorabili.

Spectrul localizat al impurităților în diferite materiale AIIIBV și aliajelor Hg1-xMnx, Hg1-x-yCdxMnyTe, Hg1-x-yCdxZnyTe a fost studiat detailat de dr., conferențiar universitar Leonid Guțuleac (absolventul Universității-1987). Anumite rezultate în dezvoltarea cercetărilor științifice au obținut Veaceslav Pogorlețchi, Valeriu Cioban, Dumitru Țîpișca. Problemele tehnologiei dispozitivelor optoelectronice în baza combinațiilor AIIIBV au fost abordate de dr., conferențiar universitar Liuba Țarălungă. Un loc deosebit în dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul chimiei semiconductorilor ocupă lucrările dlui Tidel Șonțovoi – dr., conferențiar universitar (absolventul Universității).

În domeniul menționat se prelungesc cercetările științifice de colaboratorii catedrei. Cu succes în ultimii ani au fost susținute două teze de doctor în științe fizico-matematice: V. Pîntea (absolventa Universității noastre) și A. Mihălache (absolventul Universității -1995) sub conducerea profesorului universitar Eugeniu Gheorghiță. Cercetările științifice în laboratorul catedrei pe parcursul a multor ani au fost susținute de diferite laboratoare ale Institutului Fizico-Tehnic A. Ioffe AȘ Rusia, Sankt-Petersburg de profesorii Nina Goriunova, Dumitru Nasledov, Boris Kolomieț, Vladimir Ivanov-Omski, Veaceslav Safarov, Iurie Șmarțev, Vadim Masterov, Iuliu Uhanov, etc. în colaborare cu Institutul de Fizică Aplicată AȘM (Dumitru Ghițu, Tudor Munteanu, Sergiu Rădăuțan), cu Universitatea din Cernăuți (dr., profesor universitar Nicolae Gavaleșco, dr., profesor universitar Stepan Parancici), cu Universitatea „A.I.Cuza” Iași, România (dr., profesor universitar Gheorghe Russu), Universitatea Cluj-Napoca (dr., profesor universitar Emil Burzo), Universitatea de Stat din Moldova (dr., profesor universitar Mihail Caraman), Universitatea de Nord, Baia Mare, România, (dr., profesor universitar Radu Todoran), Institutul Pedagogic de Stat din Sankt-Petersburg (dr., profesor universitar Gheorghe Ivanov) și alte centre științifice din lume.

Sunt menționate în literatura de specialitate și rezultate științifice valoroase obținute în domeniul astronomiei teoretice și experimentale, direcție științifică dezvoltată de dr., conferențiar universitar Miron Polanuer, dr., conferențiar universitar Veaceslav Șolohov, precum și de dr., conferențiar universitar Luca Bragari. O planetă mică descoperită poarte numele lui L. Bragari (Bragaria) (absolventul facultății).

Cu problemele fizicii teoretice în diferite perioade s-au ocupat: dr., conferențiar universitar Alexandru Frenk, dr., conferențiar universitar Leontie Grosul, dr., conferențiar universitar Oscar Diminștein, lectorii superior Iacov Rozneriță, Iacov Matrenițchi. Rezultate actuale în domeniul fizicii teoretice sunt prezentate în lucrările dr., conferențiar universitar Mihail Cernei, dr., conferențiar universitar Mihail Calalb, activ s-a încadrat în cercetările fizicii teoretice și absolventa Universității, magistru în fizică Felicia Ermalai.

Rezultatele științifice de performanță în domeniul didacticii universitare pe parcurs au obținut Boris Korolevski, Visarion Bivol, Pantelei Untila, Igor Postolachi, Eugeniu Gheorghiță, Mihail Cernei, Mihail Calalb, Liuba Țarălungă, Leonid Guțuleac, A. Frenk etc.

Au prezentat Moldova peste hotarele ei ca profesori de fizică în școlile superioare din Algeria, Burundi dr., conferențiar universitar Boris Korolevski, dr., conferențiar universitar Visarion Bivol, dr., conferențiari universitari Ion Stratan, Alexandru Popov, Ștefan Bodrug.

Ținem să menționăm, că un ajuns al catedrelor de fizică în componența facultății de fizică și matematică, și activitatea a două birouri de construcție a studenților BCS-1 și BCS-2 în care au trecut o practică solidă de activitate câteva generații de studenți. Conducătorii acestor birouri au fost în componența Institutului Pedagogic de Stat „T. G. Șevcenco” din Tiraspol conferențiarii universitari Piotr Romanico și Feodosii Mașnîi. În cadrul acestor birouri studențești s-au creat sisteme automate tehnice de instruire instalate aproximativ în toate școlile din Republica Moldova, s-au alcătuit și multiplicat și slaiduri prezentări pentru tot cursul de fizică preuniversitar necesare modernizării sistemului de predare-învățare a fizicii.

Printre cei care au trecut această școală destul de competitive evidențiem: dr., conferențiari universitari Igor Postolachi, Pantelei Untila, Ștefan Urîtu și mulți alți profesori din sistemul preuniversitar.

În ultimii 5 ani următorii absolvenți ai catedrei au susținut gradul didactic superior: Vasile Spînu, Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, Strășeni; Maria Duca, Colegiul Feroviar-Bancar, Chișinău; Dumitrașcu Zinaida, Liceul Teoretic, Criuleni; Macaria Elena, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Cantemir; Iovcev Ion, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Tiraspol; Igor Postolachi, gimnaziul nr.99, Trușeni, Musteață Silvia, Liceul Teoretic Chișinău, Valentina Postolachi, liceul Teoretic European și mulți alții.

În anul 1995 dl Eugen Gheorghiță a fost ales academician al Academiei de Științe din New-York. În anul 2013 a fost ales academician al Academiei Internaționale a Școlii superioare.

Colectivul catedrei pe parcursul ultimilor ani și în toată perioada de activitate realizează și a realizat și un vast program de cercetări științifice în cadrul diferitor proiecte naționale și internaționale câștigate prin concurs, proiecte în care sunt incluși studenții, masteranzii și doctoranzii. Ca exemplu, în perioada 2015-2019, în bază de concurs, sau realizat cercetări științifice în cadrul a două proiecte instituționale cu finanțare din buget cu o sumă de aproximativ 500 mii lei anual și anume proiectul „Cercetarea  modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimoniul de galiu sub influența dopanților din grupele elementelor de tranziție și pământuri rare și a interacțiunii donor-acceptor”, director de proiect – doctor, conferențiar universitar Igor Postolachi; proiectul „Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor științifice în medii virtuale de învățare activă”, directorul acestui proiect este doctor, conferențiar universitar Mihail Calalb. În perioada 2018 – 2020 MIDAS – Control of Team of Mini-UAVs to Support Counter-Terrorism Missions, proiect finanțat de NATO Science for Peace and Security Division, directorul acestui proiect este doctor, conferențiar universitar Mihail Calalb.

Pe parcursul activității cadrele didactice ale catedrei au publicat peste 2000 de lucrări științifice și științifico-didactice implementate în procesul de instruire și în cercetare.

Rezultatele principale ale cercetărilor științifice au fost publicate: Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications. Technology, Properties and Devices. Eds. Springer International Publishing Switzerland; Solid State Comunication, Semiconductors, Columbia International Publishing. Journal of Luminescence and Applications, American Institute of Physics; Moldavian Journal of the Physical Sciences; «Физика и техника полупроводников»; Неорганические материалы, Columbia International Publishing. Journal of Luminescence and Applications; materialele diferitor conferințe naționale și internaționale și multe altele.

Igor Postolachi, dr. conf. univ.

e-mail: postolachi@list.ru

S-a născut la 18 septembrie 1956 în satul Parcani, raionul Soroca, Republica Moldova. După absolvirea şcolii medii din satul natal, în anul 1973, este înmatriculat în Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol, facultatea fizică şi matematică, specialitatea fizică, pe care l-a absolvit în anul 1977. În anii 1977-1979 – serviciul militar în rîndurile Armatei Sovietice, apoi este angajat în cîmpul muncii la Alma-mater în funcţie de asistent la catedra de fizică. În anii 1982-1985 – studiile la doctorantură în Institutul Fizico-Tehnic “A. Ioffe”, Sankt-Peterburg, după care revine la catedra de fizică a IPS Tiraspol. După susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice în anul 1986 pînă în prezent deţine fincţiile lector superior, conferenţiar universitar, şeful catedrei Fizică teoretică şi experimentală, primprorector a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău. În anii 2005- 2007 – postdoctorand la Academia de Ştiinţe a Moldovei;
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică generală la compartimentele: „Circuite electrice”, „Optica cuantică”, precum si „Istoria şi metodologia fizicii”, „Radioelectronica”, cursuri de specializare, cursuri de specializare la ciclul II – masterat.

Direcţiile ştiinţifice:
 Influenţa manganului asupra spectrului energetic al purtătorilor de sarcină liberi şi localizaţi în materialele cu bandă îngustă în baza de Hg1-xCdxTe;
 Cercetarea proprietăţilor fizice ale semiconductoarelor semimagnetice Hg1-xMnxTe, Hg1-xFexTe, Hg1-x-yCdxMnyTe, Hg1-x-yCdxZnyTe în scopul de obţinere a materialelor noi ca alternative pentru confecţionarea receptoarelor de radiaţie infraroşie;
 Studierea proprietăţilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu pămînturi rare.
În cadrul direcţiei ştiinţifice abordate pentru prima dată a studiat experimental structura spectrelor de iradiere ale materialelor semimagnetice de tipul HgMnTe, a demonstrat că la temperaturi joase în cîmpuri magnetice slabe creşte esenţial intensitatea de iradiere determinînd în aşa fel diverse posibilităţi de aplicaţie la confecţionarea laserilor magnetici.
Numărul total de publicaţii – 91.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Specific features in the energy spectrum of the narrow-gap semiconductor bicrystals Bi1–xSbx (0.06≤x≤0.20)//Semiconductors, 2007, Vol. 41, No. 10, pp. 1178–1180. (coautor)

Evaluarea studenţiolr în contextul procesului de la BOLOGNA//Chişinău 2006. (coautor)

Полуманитные полупроводнкики Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe как детекторные материалы: сравнение с Hg1-xCdxTe//Chişinău, 2005. (coautor)

Photoluminescence Features of GaSb Doped by Fe. Columbia International Publishing. Journal of Luminescence and Applications. Vol. 1. No.1. pp. 1-6. 2014, IF 2,367, ISSN: 0022-2313

Unele componente de nanotehnologii în antimonidul de galiu. International Scientific Conference „10 years of nanotehnology development in the Republic of Moldova”, Bălţi, 2012, p. 10-11, ISBN 978-9975-50-085-9

Leonid Guțuleac, dr. conf. univ.

e-mail: gutuleacleonid@mail.ru

S-a născut la 30 iulie 1965 în satul Holoşniţa–Nouă, raionul Drochia, Republica Moldova. După absolvirea şcolii medii nr. 1 din Drochia, în anul 1982, este înmatriculat în Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol, facultatea fizică şi matematică, specialitatea fizică şi astronomie, pe care l-a absolvit în anul 1989 şi este angajat în cîmpul muncii la Alma-mater în funcţie de asistent la catedra de fizică generală. În anii 1990-1995 – stagiul şi doctorantura în Institutul Fizico-Tehnic „A.F.Ioffe”, Sankt-Petersburg. În anul 1995 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice „Spectroscopia acceptorilor în bază de HgTe şi în InSb şi GaSb”. Din anul 1996 pînă în prezent deţine funcţiile lector superior şi conferenţiar universitar la catedra Fizică teoretică şi experimentală, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică generală la compartimentele: „Mecanica”, „Fizica moleculară”; „Complemente în cursul liceal de fizică”, cursuri de specializare, cursuri de specializare la ciclul II – masterat.

Direcţiile ştiinţifice:

 Influenţa manganului asupra spectrului energetic al purtătorilor de sarcină liberi şi localizaţi în materialele cu bandă îngustă în baza de Hg1-xCdxTe;
 Cercetarea proprietăţilor fizice ale semiconductoarelor semimagnetice Hg1-xMnxTe, Hg1-xFexTe, Hg1-x-yCdxMnyTe, Hg1-x-yCdxZnyTe în scopul de obţinere a materialelor noi ca alternative pentru confecţionarea receptoarelor de radiaţie infraroşie;
 Studierea proprietăţilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu pămînturi rare.
În cadrul direcţiilor ştiinţifice abordate a realizat o analiză teoretică şi experimentală a structurii energetice a stărilor acceptoare în diferite materiale HgTe, InSb, GaSb. Rezultate originale a obţinut analizînd efectele de relaxare spinică în diferite materiale.
Numărul total de publicaţii: 80

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Probleme de fizică. Optica. Fizica atomului//Chişinău, 1997.
Фотовозбуждение мелкого акцептора в р-InSb//Физика и Техника Полупроводников, 1996, т.30, в.8, с.1460. (coautor)

Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucrărilor de control la fizică//Chişinău, 1999.
Particularitățile relaxării spinului electronilor în antimonidul de galiu dopat cu fier. The VIII International Conference on Microelectronics and Computer Science ICMCS-2014. Chișinău, 2014, p. 42-47. ISBN 978-9975-45-329-5

Recombination processes in nickel-doped gallium antimonide. VІІI Мiжнародна школа – конференція „Aктуальні проблеми фізики напівпровідників”. Дрогобич, Україна, 25-28 iunie 2013.

Photoluminescence Features of GaSb Doped by Fe. Columbia International Publishing. Journal of Luminescence and Applications. Vol. 1. No.1. pp. 1-6. 2014, IF 2,367, ISSN: 0022-2313

Mihail Calalb, dr. conf. univ.

e-mail: mcalalb@hotmail.com

S-a născut la 9 septembrie 1962 în satul Chircăieşti, raionul Căuşeni, Republica Moldova. A absolvit şcoala medie din satul natal cu medalie de aur. În anul 1985 este înmatriculat în Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol, facultatea Fizică şi Matematică, specialitatea Fizica, pe care l-a absolvit cu menţiune în anul 1990 şi este angajat în cîmpul muncii la Alma-mater în funcţie de lector universitar la catedra de fizică. În anii 1990-1993 îşi face studiile la doctorantură în Institutul Fizică Aplicată a AŞM, după care revine la catedra. Din anul 1997 cînd susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice pînă în prezent deţine funcţiile de lector superior, conferenţiar universitar la Catedra Fizică teoretică şi experimentală a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică teoretică la compartimentele: „Termodinamică şi fizică statistică”, „Probleme actuale ale fizicii”, „Capitole ale fizicii moderne”, precum şi a cursului „Metode ale fizicii matematice”, cursuri de specializare la ciclul II – masterat.
În anii 2003-2005 a studiat managementul non-profit în cadrul studiilor MBA la Newport University SUA, unde susţine teza în domeniul gestionării programelor şi proiectelor educaţionale. În 2009 efectuează un stagiu la Bruxelles la Comisia Europeană pentru Educaţie şi Cultură în cadrul căruia studiază problematica instruirii adulţilor, instruirii pe parcursul vieţii şi stabileşte relaţii de colaborare cu principalele instituţii şi organizaţii europene din domeniul educaţiei.

Direcţia ştiinţifică:

Fenomene colective şi proprietăţi termodinamice a materialelor supraconductibile cu mai multe benzi energetice.
Preocupările ştiinţifice ţin de dezvoltarea şi generalizarea teoriei a două benzi energetice pentru materiale supraconductibile noi, ţinînd cont de fenomenul suprapunerii benzilor energetice, interacţia de tip inter şi intrabandă a cuplurilor electronice şi alte proprietăţi caracteristice materialelor noi.
Din 1998 pînă în prezent este preşedintele Organizaţiei pentru Reforma şi Dezvoltarea Sistemului Educaţional din Republica Moldova.
Numărul total de publicaţii – 81

Monografia „The Theory of High-Temperature Superconductivity in Many Mand Systems”, editura „Ştiinţa”, 2007.

The Splitting of SDW State into Commensurable and Incommensurables Ones and the Peculiarities of the Behavior of Thermodynamic Quantities in a Magnetic Field Arbitrarily Oriented to Magnetization in Quasi Two-Dimensional Systems, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, May 2014, Volume 27, Issue 5, pp 1299-1308.

The Electrical Resistivity And The Thermoelectric Coefficient In Layered Structures With Anisotropic Energy Spectrum, Journal of Superconductivity and Novell Magnetism, impact factor 0.702.

The Electrical Resistivity in Layered Superconducting Structures, Cygnus, România, 2013.

Research on Correlation Between High School Physics Curricula and Contemporary Physics on The Example of Photovoltaic Energy, Cygnus, România, 2013.

Valentina Postolachi, dr. conf. univ.

e-mail: postolaki65@mail.ru

S-a născut la 13 aprilie 1965 în oraşul Şoldăneşti, Republica Moldova. După absolvirea şcolii medii din localitatea natală, în anul 1982 este înmatriculată la Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol, facultatea Fizică şi Matematică, specialitatea Fizică şi astronomie. În anii 1987-1992 lucrează în calitate de profesor de fizică la şcoala nr. 113 Barnaul, Rusia. Din anul 1992 pînă în prezent deţine funcţiile de asistent universitar, lector universitar, lector superior, conferenţiar interimar la Catedra Fizică teorectică şi experimentală a Universităţii de Stat din Tiraspol. În anul 2003 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică generală la compartimentele: „Optica cuantică”, „Mecanica”, precum şi a cursului liceal de fizică.
Numărul total de publicaţii – 34.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Investigation of energetic states, determinated by Cu and Cd impurity atoms, at surface of GaS and GaSe monocrystaline layers//Moldavian Journal of the Physical Sciences, vol. 6, Nr. 2, 2007 (coautor)

On the luminiscence of GaS (Cu) single crystals//Journal of Luminiscence, nr. 101, 2003. (coautor)

Probleme la optică, Chişinău, 2013
Elemente de spintronică în cursul de fizică modernă (studii de masterat). Conferinţa Internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova„Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele” ITSN-2012, p. 62-64. 2013, ISBN 978-9975-124-34-8.

Profilul calificării „FIZICA”. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi naturale. obiective. Strategii. Perspective”, Chișinău, 2014.

Felicia Ermalai, lector universitar

e-mail: feliciaermalai@mail.ru

S-a născut la 25 aprilie 1981 în satul Corpaci, raionul Edineţ, Republica Moldova. După absolvirea şcolii medii din satul Brânzeni, în anul 1998 este înmatriculată la Universitatea de Stat din Tiraspol, facultatea Fizică şi Matematică, specialitatea Fizică şi Informatică. În anii 2003-2004 – studii postuniversitare (magistratura), specialitatea Fizica stării condensate; 2004-2007 – studii de doctorat la Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologie Industrială a AŞM. Din anul 2003 pînă în prezent deţine funcţiile asistent, lector la catedra Fizică Teoretică şi Experimentală a Universităţii; inginer categoria II, AŞM, Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologie Industrială, laboratorul Structuri şi dispozitive cu microfir.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică generală la compartimentele: „Electromagnetismul”, „Fizica moleculară”, „Optica clasică”; „Teoria corpului solid”, cursuri de specializare la ciclul II – masterat la masterat.

Direcţiile ştiinţifice:

 Studierea problemei electronului în câmpul periodic unidimensional;
 Studierea tunelării spin-dependente în structuri semiconductoare tensionate şi a efectului de anizotropie în tunelarea spin-dependentă prin structura de barieră cu polarizare electrică;
 Efecte spintronice în nanostructuri semiconductoare cu polarizare electrică şi interacţiune de schimb.
Numărul total de publicaţii – 24.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Spin-orbit coupling induced by electrical polarization and spintronics effects in semiconductor structures.//European Materials Research Society-2005, p. B-8/13, Strasbourg, France, 2005 (coautor)

Spin-orbit interaction and spintronics effects in semiconductor structures driven by interband coupling through optical phonon like displacements.//Annual International Semiconductor Conference-2005, V.2, Sinaia, România, 2005 (coautor)

Studierea efectului GMR în cursurile universitare de fizică. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi naturale. obiective. Strategii. Perspective”, Chișinău, 2014.

Importanţa studierii problemelor actuale ale fizicii contemporane. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi naturale. obiective. Strategii. Perspective”, Chișinău, 2014

Luminescence of Manganese-Doped Zinc Thioindate. The 3rd International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices , book of abstract, Belgrade, Serbia, September 3rd – September 6th, 2012, P. 149.

Pantelei Untilă, dr. conf. univ.

S-a născut la 7 octombrie 1947 în comuna Speia, raionul Anenii Noi, Republica Moldova. În anul 1966a absolvit şcoala medie din satul Bulboaca; în anii 1966 – 1969 – serviciul militar în Armata Sovietică, apoi este înmatriculat în Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol, facultatea fizică şi matematică, specialitatea fizică, pe care l-a absolvit în anul 1974 şi este angajat în cîmpul muncii la Alma-mater în funcţie de laborant la catedra de fizică generală. În anii 1979-1982 e angajat în funcţie de inginer superior al Biroului Studenţesc de Construcţii, apoi în 1982-1983 – asistent la catedra fizică teoretică a Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol. În anii 1983-1987 – doctorantura în Institutul Fizico-Tehnic „A.F.Ioffe”, Sankt-Petersburg. Din anul 1987 pînă în 1992 deţine funcţiile de lector, lector superior la catedra Metodica predării fizicii; lector superior la catedra Fizică generală a Institutului Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol; din anul 1992 pînă în prezent – conferenţiar universitar la catedra Fizică teoretică şi experimentală şi prodecan al facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică generală la compartimentele: „Electromagnetismul”, „Optica clasică”, complemente la cursul liceal de fizică, cursuri de specializare, cursuri la ciclul II – masterat.

Direcţiile ştiinţifice:

 Influenţa manganului asupra spectrului energetic al purtătorilor de sarcină liberi şi localizaţi în materialele cu bandă îngustă în baza de Hg1-xCdxTe;
 Cercetarea proprietăţilor fizice ale semiconductoarelor semimagnetice Hg1-xMnxTe, Hg1-xFexTe, Hg1-x-yCdxMnyTe, Hg1-x-yCdxZnyTe în scopul de obţinere a materialelor noi ca alternative pentru confecţionarea receptoarelor de radiaţie infraroşie;
 Studierea proprietăţilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu pămînturi rare.
În cadrul direcţiei ştiinţifice abordate pentru prima dată a rezolvat problema obţinerii materialelor HgCdMnTe prin metoda epitaxiei de fază într-un sistem închis şi a obţinut rezultate originale privitor la modificarea spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în materiale semimagnetice cu lărgimea îngustă a benzii energetice interzise.
Numărul total de publicaţii – 81.

Aplicarea legilor lui Kirchhoff la calcularea circuitelor ramificate electrice//Chişinău, 1996.

Culegere de probleme la electromagnetism//Chişinău, 2005.

Specific features of optic qualities of Hg1-xMnxTe and Hg1-x-yCdxMnyTe semimagnetic materials with narow gap compared with Hg1-xCdxTe nonmagnetic semiconductor.// Moldavian Journal of the Physical Sciences, Chişinău, 2008, V. 7, Nr. 4, p. 449-455. (coautor)

Aplicarea diagramelor vectoriale şi a numerelor complexe la calcularea circuitelor curentului electric alternativ. Chişinău, 2012.

Probleme la optică. Chişinău, 2013.

Mihai Cernei, dr. conf. univ.

e-mail: mihailcernei@mail.ru

S-a născut la 9 februarie 1949 în satul Chircăieşti, raionul Căuşeni, Republica Moldova. După absolvirea şcolii-internat Nr. 1 din or. Bender, în anul 1966 este înmatriculat la Facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău, specialitatea Fizica. În anii 1969 – 1993 este angajat în calitate de laborant superior la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; inginer la Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM; învăţător de fizică şi matematică în satul Rezeni, raionul Căinari; apoi la şcoala-internat Nr. 1 din oraşul Bender; lector la catedra Metodica predării matematicii; lector superior la catedra Fizică teoretică şi experimentală, Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol. În anul 1989 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Influenţa câmpului magnetic şi a impurităţilor asupra sistemelor normale şi supraconductoare la temperaturi joase”. Din 1993 pînă în prezent deţine funcţiile de conferenţiar universitar la catedra Fizică teoretică şi experimentală, de Preşedinte al Comitetului Sindical a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău; de profesor de fizică, grad didactic superior la Liceul Real Republican.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea cursului de fizică teoretică la compartimentele: „Teoria câmpului”, „Electrodinamica”, „Mecanica cuantică”, precum şi a cursului „Istoria şi metodologia fizicii”, cursuri de specializare, cursuri la ciclul II – masterat la masterat, cursuri de reciclare a profesorilor de fizică.

Direcţia ştiinţifică:

„Influenţa câmpului magnetic şi a impurităţilor asupra sistemelor normale şi supraconductoare la temperaturi joase”
În cadrul direcţiei ştiinţifice abordate a făcut următoarele cercetări: reieşind din modelul Habbard a găsit dependenţa temperaturii critice a trecerii în stare supraconductoare a aliajelor binare AxB1-x; a determinat dependenţa susceptilităţii magnetice a stărilor de undă spinică şi undă de densitate a sarcinilor de temperatură.
Numărul total de publicaţii – 52.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Influenţa impurităţilor asupra undei de densitate spinică. Aproximarea potenţialului coerent//“Metalofizica”, Nr. 6, 1989. (coautor)

Supraconductanţa aliajelor binare//“Теоретическая математическая физика” v. 79, Nr. 21, 1989 (coautor)
Proprietăţile sistemelor cuasiunidimensionale cu completarea nesimetrică a zonei energetice la temperaturi joase//Editura “Ştiinţa”, “Metode cuantice de cercetare a sistemelor normale şi supraconductoare”, Chişinău, 1988. (coautor)

Constantele fizice fundamentale şi integrarea lor în cursul liceal de fizică, Cygnus, România, 2013.

Un cuvânt, care schimbă multe (creșterea abilității elevilor în rezolvarea problemelor prin modificarea condițiilor lor). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi naturale. obiective. Strategii. Perspective”, Chișinău, 2014

Boris Korolevskii, dr. conf. univ.

S-a născut la 17 februarie 1938 în satul Temeleuţi, (actualmente raionul Călăraşi, Republica Moldova). După absolvirea şcolii nr. 1 or Călăraşi, în 1957 este înmatriculat în Universitatea de Stat din Chişinău, facultatea Fizică şi Matematică, specialitatea Fizica, pe care a absolvit-o în anul 1962. După absolvire, a fost repartizat în calitate de asistent la catedra de fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol. În anul 1969 finalizează studiile la aspirantura în cadrul Institutului Pedagogic „A. I. Ghertzen” din Sankt-Petersburg, apoi revine la catedră în funcţie de lector superior. În anul 1972 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: „Studiul proprietăţilor şi a spectrului energetic în compuşii Bi-Sb”. În anii 1976-1980, 1988-1992 lucrează în calitate de doctor, docent la Institutul Politehnic din Bumerdes, Algeria şi la Universitatea din Burundi şi Academia militară din Bujumbura. În anii 1980-1988 lucrează în calitate de doctor-docent şi şef al catedrei Fizică generală. Începînd cu anul 1992 pînă în prezent deţine funcţiile de docent la catedra Fizică teoretică şi experimentală, prodecan şi decan la facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii.
La catedră asigură pregătirea, predarea, controlul calităţii lucrului individual şi evaluarea la toate compartimentele cursului de fizică generală, cursului de Fizica stării condensate, Teoria electronică a substanţei, cursuri de specializare la ciclul II – masterat.

Direcţia ştiinţifică:

Studiul proprietăţilor şi a spectrului energetic în compuşii Bi-Sb dopaţi cu Te.
Numărul total de publicaţii – 102.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Эффективность Те в Bi и сплавах Bi-Sb// Известия АН СССР, Неорганические материалы, № 6, 1971 (coautor)

Manual în limba franceză «Cours de physique – mécanique et cheleur”//Institute National de Hydrocarbure, Algerie, Boumerdes, 1978;
Problèmes et exercices de physique – Electromagnétisme//Institute National de Hydrocarbure, Algerie, Boumerdes, 1981.

Calcularea circuitului curentului sinusoidal în numere complexe. Conferinţa Internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova„Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele” ITSN-2012, p. 71-76. 2013, ISBN 978-9975-124-34-8.

Particularităţile efectelor de transport în antimonidul de galiu dopat cu nichel. A IV-a Conferinţă Internaţională “Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” „ICTEI-2012”, Editura UTM, Chişinău, 17-20 mai, 2012, p. 262-266. ISBN 978-9975-45-200-7.

O термоэлектрической эффективности сплавов и легированных и . A IV-a Conferinţă Internaţională “Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” „ICTEI-2012”, Editura UTM, Chişinău, 17-20 mai, 2012, p. 346-347. ISBN 978-9975-45-200-7.

Adrian Gheorghiță dr. cercetător științific

S-a născut la 10 mai 1975 în oraşul Tiraspol, Republica Moldova. După absolvirea şcolii medii nr. 3 din oraşul nominalizat, în anul 1992 este înmatriculat la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Fizică, pe care l-a absolvit în anul 1997 şi este angajat în cîmpul muncii în funcţie de asistent la catedra Fizică teoretică şi experimentală a Universităţii. În anii 1997-2000 – studiile la doctorantură în Institutul de Fizică Aplicată a AŞM, după care revine la catedră. În anul 2007 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Efecte optice şi cuantice oscilatorii de transport şi particularităţile interacţiunii purtătorilor de sarcină cu suprafaţa de delimitare în bicristale Bi-Sb”. Din anul 2000 pînă în prezent deţine funcţiile de lector universitar şi cercetător ştiinţific la Catedra Fizică teoretică şi experimentală a Universităţii.
Numărul total de publicaţii – 36.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Pecularity of semiconductor-semimetal transition in magnetic field in bicrystals of Bi1-xSbx (0,08≤x≤0,12) alloys//Moldavian Journal of the Physical Science, Chişinău, Nr. 2, 2002 (coautor)

Laserul în cursul liceal de fizică (curs opţional pentru liceeni şi studenţi)//Editura „Iulian”, Chişinău, 2006 (coautor)

Unele componente de nanostructuri în antimonidul de galiu. Conferinţa Internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova„Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele” ITSN-2012, p. 86-90, 2013, ISBN 978-9975-124-34-8.

Particularitățile relaxării spinului electronilor în antimonidul de galiu dopat cu fier. The VIII International Conference on Microelectronics and Computer Science ICMCS-2014. Chișinău, 2014, p. 42-47. ISBN 978-9975-45-329-5.

Magnetic and galvanomagnetic phenomena in bicrystals of semiconducting Bi1−x Sbx (0.07 < x <0.22) alloys. VІІI Мiжнародна школа – конференція „Aктуальні проблеми фізики напівпровідників”. Дрогобич, Україна, 25-28 iunie 2013.

Victoria Melinte laborant superior, cercetător științific

e-mail: victoria.melinte@mail.ru

S-a născut la 12 aprilie 1970 în satul Crişcăuţi, raionul Donduşeni, Republica Moldova. După absolvirea şcolii medii, a fost înmatriculată la Universitatea de Stat din Moldova. În anul 2007 absolveşte masteratul din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău la specialitatea Fizica. La catedră activează din anul 1992. Este un lucrător disciplinat, cunoaşte tehnica laboratoarelor de fizică, se bucură de autoritate la facultate şi în cadrul catedrei. Cunoaşte calculatorul şi posibilităţile lui în modernizarea lucrărilor de laborator şi în cercetare. Din anul 1992 activează în calitate de cercetător ştiinţific în cadrul proiectului de cercetare instituţional. Partticipă activ la cercetare. Este coautoare a 23 lucrări ştiinţifice. Participă la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate:

Particularităţile spectrelor de iradiere ale tioindatului de zinc dopat cu mangan. Conferinţa Fizicienilor din Moldova „CFM-2012”, Rezumatele comunicărilor, Bălţi, 2012, p. 40-41, ISBN 978-9975-50-087-6.

Recombination processes in nickel-doped gallium antimonide. VІІI Мiжнародна школа – конференція „Aктуальні проблеми фізики напівпровідників”. Дрогобич, Україна, 25-28 iunie 2013.

Particularitățile proprietăților fizice ale antimonidului de galiu dopat cu diferite impurități. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi naturale. obiective. Strategii. Perspective”, Chișinău, 2014.

Iradierea excitonică în semiconductoarele semimagnetice la temperaturi joase. Meridian ingineresc, 2011, nr. 1, 71-76. ISSN 1683-853X.

Licenţă

 • Mecanica şi acustica
 • Optica clasică
 • Practicumul de laborator la fizică
 • Fizica moleculară
 • Optica cuantică
 • Astronomia
 • Electrodinamica
 • Simularea experimentului fizic la PC
 • Metodele fizicii matematice
 • Teoria elecronică a substanţei
 • Termodinamica şi fizica statistică
 • Efecte de transport 
 • Fizica nucleului şi a particulelor elementare
 • Fizica sistemelor cu dimensiuni reduse
 • Bazele fizicii generale
 • Protecţia civilă
 • Introducere în microelectronica
 • Istoria fizicii

Master

 • Fizica moderna 1
 • Fizica moderna 2
 • Fizica modernă 3
 • Fizica corpului solid
 • Circuite electrice
 • Efecte optice şi fotoelectrice în fizica contemporană
 • capitole suplimentare din fizica stării condensate
 • Efecte cinetice in fizica starii condesate
 • Probleme actuale ale fizicii moderne
 • Arhitectura fizica a calculatorului
 • MNRPF
 • Protectia mediului
 • Istoria, metodologia special
 • Microelectronica
 • Simularea experimentului fizic
 • mecanisme de imprastiere
 1. Laboratorul de mecanică
 2. Laboratorul de fizică moleculară şi termodinamică
 3. Laboratorul de electromagnetism
 4. Laboratorul de optică, optică cuantică
 5. Laboratorului Interdepartamental „Fizica stării condensate”
 6. Laboratorul de radioelectronică
 7. Laboratorul de astronomie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.