Catedra Analiza Matematică și Ecuații Diferențiale

I. Informații generale

Dumitru Cozma

doctor habilitat, conferenţiar universitar
Șef catedră

II. Istoria catedrei

Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale a fost înfiinţată în 2007 în baza catedrei de Matematică (fondată în 1930). Primul şef al catedrei de Matematică a fost numit conferenţiarul universitar Victor Bîcikov. În anul 1966 catedra s-a divizat în două catedre Analiză Matematică şi Algebră Superioară. Catedra Analiză Matematică a fost condusă pînă în anul 2001 de către următoarele persoane: doctorii în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiari universitari Victor Bîcikov (1966 – 1967), Sergiu Miron (1967 – 1968), Nicolae Ceban (1968 – 1980), Ilie Mereuţă (1980 – 1996), lectorul superior Pahomii Morozanu (1997 – 1998), conferenţiarul universitar Ion Pancenco (1998 – 2000).

În anul 2001 catedrele Analiză Matematică şi Algebră Superioară s-au comasat într-o singură catedră Analiză Matematică şi Algebră, şef de catedră fiind ales doctorul în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiarul universitar Dumitru Cozma.


În anul 2007, în urma reorganizării catedrelor facultăţii de Fizică şi Matematică, se schimbă denumirea catedrei în Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale. La catedră activează doctorii în ştiinţe fizico-matematice Ion Pancenco, Nicolae Sandu, Vitalie Puţuntică, Angela Păşcanu, Vadim Repeşco. O parte a cadrelor didactice sunt angajate prin cumul: doctorii habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice, profesori universitari Mihail Popa, Vasile Neagu, Alexandru Şubă.

Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale

În anul 1999, la catedră a fost deschisă secţia de doctorantură la specialităţile 01.01.01-analiză matematică şi 01.01.02-ecuaţii diferenţiale. Au absolvit studiile prin doctorat şi postdoctorat 10 persoane, fiind susținute 9 teze de doctor şi o teză de doctor habilitat.

Din anul 2002, la catedră funcţionează seminarul ştiinţific “Ecuaţii diferenţiale şi Algebre” (biroul seminarului prof. univ. Mihail Popa şi Alexandru Şubă, conf. univ. Dumitru Cozma) reunind în şedinţele sale profesori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din 6 instituţii de cercetare, care este un satelit al seminarelor ştiinţifice de profil pe teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale din Republica Moldova. În perioada anilor 2002 – 2018 au avut loc peste 170 de şedinţe ale seminarului, la care au fost discutate şi înaintate spre susţinere 15 teze de doctor şi 2 teze de doctor habilitat, au fost prezentate peste 240 de comunicări ştiinţifice a cercetătorilor din ţară şi a profesorilor invitaţi (România, Belarus, Ucraina, etc).

III. Membrii catedrei

Cozma Dumitru, doctor habilitat, profesor universitar

Activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 1992, după absolvirea Facultății de Fizică și Matematică a acestei Universități, specialitățile matematică, fizică, informatică și thenică de calcul. În anul 1997 a susținut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar  în anul 2014 – teza de doctor habilitat în ştiinţe matematice.


Domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, integrabilitatea sistemelor diferențiale polinomiale, algebra computațională.

Activitatea ştiinţifico-didactică: Este autorul a unei monografii, a patru lucrări științifico-metodice și circa 90 lucrări științifice publicate în reviste de prestigiu din SUA, Italia, Spania, China, România, Ucraina, Republica Moldova. A participat la peste 30 conferinţe internaţionale peste hotare și a fost membru al comitetelor de organizare a diverselor conferinţe internaţionale din Republica Moldova (IEMAP, 2005; ASADE, 2007; CAIM, 2012; IMCS50, 2014 şi altele). A pregătit un doctor în științe matematice și a fost referent la 8 teze de doctor în ştiinţe fizico-matematice.  

Participări în proiecte: A activat în cadrul a trei granturi internaţionale (AUPELF – UREF, Canada-Franţa-Moldova, 1999 – 2001; CRDF–MRDA, USA-Moldova, 2001 – 2003; Grant of Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund, 2010), a unui proiect european FP7-PEOPLE-2012-IRSES, nr. 316338 „Dynamical systems and their applications”, 2012 – 2016, a patru proiecte naţionale (două Programe de Stat, 2010 – 2011, 2012 – 2014; două proiecte instituţionale, 2011 – 2014, 2015 – 2018).

Alte abilități profesionale: Este membru în colegiile de redacție al revistelor științifice: “ROMAI Journal” (România), “Creative Mathematics and Informatics” (România), “Acta et Commentationes. Științe Exacte și ale Naturii” (Moldova) și recenzent la revistele “Mathematical Reviews” (SUA), “Zentralblatt MATH”  (Germania).

Cursuri ținute: analiză matematică, ecuaţii diferenţiale, analiză funcţională, teoria funcţiilor de variabilă complexă, integrabilitatea sistemelor diferenţiale polinomiale, elemente din teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.  

Puțuntică Vitalie , doctor, conferențiar universitar

Activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 2003, după absolvirea Facultății de Fizică şi Matematică a acestei Universități, specialitatea matematică și informatică. În anul 2010 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice. Este prodecan al Facultății de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale (2010 – prezent).

Domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, integrabilitatea sistemelor polinomiale de ecuaţii diferenţiale, algebra computațională.

Activitatea ştiinţifico-didactică: A publicat circa 35  lucrări ştiinţifice şi 4 lucrări metodico-didactice.  

Participări în proiecte: A fost conducător a două proiecte pentru tinerii cercetători (“Model matematic de control al tuberculozei în Republica Moldova”, 2010 – 2011; “Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor metale tranziţionale cu proprietăţi utile şi arhitectură supramoleculară”, 2015) și executor într-un proiect de cercetare pentru tineret (“Sisteme Diferențiale Autonome și Aplicațiile lor”, 2017 – 2018).

Cursuri ținute: analiză matematică, ecuații diferențiale, matematica în geografie, metode computaţionale în analiza matematică, teoria probabilității și statistica matematică.   

Repeșco Vadim , doctor, conferențiar universitar

Activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 2008, după absolvirea Facultății de Fizică şi Matematică a acestei Universități, specialitatea matematică și informatică. În anul 2013 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.

Domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, integrabilitatea sistemelor polinomiale de ecuaţii diferenţiale, algebra computațională.

Activitatea ştiinţifico-didactică: A publicat circa 25 de lucrări ştiinţifice şi 2 lucrări metodico-didactice.

Participări în proiecte: A fost conducător de proiect pentru tinerii cercetători (“Sisteme Diferențiale Autonome și Aplicațiile lor”, 2017 – 2018) și executor în cadrul a două proiecte naţionale (Programul de Stat “Structuri continue şi aplicaţiile lor”, 2012 – 2014; Proiectul Instituţional “Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor”, 2015 – 2018).

Cursuri ținute: analiză matematică, ecuaţii diferenţiale, matematica în biologie și chimie, analiză complexă, elemente din teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.

Matei Angela , doctor, lector universitar

Activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 2002, după absolvirea Facultății de Fizică şi Matematică a acestei Universități, specialitatea matematică și informatică. În anul 2007 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.

Domenii de cercetare: teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, teoria invarianţilor algebrici ai ecuaţiilor diferenţiale; algebrele Lie şi ecuaţiile diferenţiale.

Activitatea ştiinţifico-didactică: A publicat circa 16  lucrări ştiinţifice şi a participat la peste 10 conferinţe ştiinţifice.

Participări în proiecte: Executor în cadrul proiectului catedral “Problemele Actuale în Analiza Matematică şi Algebră”, 2011 – 2014, 2015 – 2018.

Cursuri ținute: analiză matematică, ecuaţii diferenţiale, matematica în geografie, teoria func’iei de variabilă reală, teoria probabilităţii şi statistica matematică.

Popa Mihail , doctor habilitat, profesor universitar

Activează prin cumul în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 1996 și este Doctor Honoris Causa al acestei Universității (2013). În anul 1979 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar  în anul 1992 – teza de doctor habilitat în ştiinţe matematice.

Domenii de cercetare: Procese invariante în teoria calitativă a ecuaţiilor difernţiale, algebre Lie şi algebre graduate, funcţii generatoare şi serii Hilbert, teoria orbitelor, teoria stabilităţii după Lyapunov.

Activitatea ştiinţifico-didactică: Este autorul a 4 monografii, 2 manuale pentru studenți și masteranzi, 3 cărți de popularizare a științei și circa 120 lucrări științifice. A pregătit 10 doctori în științe fizico-matematice, dintre care 8 doctori absolvenți ai Universității de Stat din Tiraspol.

Participări în proiecte: Conducătorul proiectelor, ce ţin de organizarea Workshop-ului “Cercetarea calitativă a ecuaţilor diferenţale” (Chişinău, 14-15 februarie, 2003), conferinţei a doua a Societăţii Matematice din Moldova (Chişinău, 17-19 August, 2004) şi a Conferinţei Internaţionale “Sisteme algebrice şi aplicaţiile lor în ecuaţii diferenţiale şi alte domenii ale Matematicii” (Chişinău, 21-23 August, 2007). A fost conducător și executor în cadrul a două proiecte naționale (proiecte instituţionale, 2011 – 2014, 2015 – 2018).   

Alte abilități profesionale: Membru al Consiliului Științific al Institutului de Matematică şi Informatică; membru al Comisiei de experți la ANACEC; membru în Colegiul de Redacție al revistelor științifice: “ROMAI Journal” (România), “Buletinului AŞM. Matematica” (Moldova), “Acta et Commentationes. Științe Exacte și ale Naturii” (Moldova).  

Conducător al seminarului științific “Ecuații Diferențiale și Algebre” din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, pentru profesori, doctoranzi și masteranzi (2002 – prezent).

Cursuri ținute: ecuații diferențiale și algebre; modele matematice, algebre Lie și invarianți; teoria stabilității mișcării guvernate de sisteme diferențiale.Distincţii: Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări ”Aplicaţiile algebrelor la ecuaţii diferenţiale” (2003); Premiul “Academicianul Constantin Sibirschi” (2005) pentru ciclul de lucrări “Metode algebrice în teoria ecuaţiilor diferenţiale”; Doctor Honoris Causa a Universității de Stat din Tiraspol (2013); Medalia “Dimitrie Cantemir” (2014).

Șubă Alexandru , doctor habilitat, profesor universitar

Activează prin cumul în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 1991 și este Doctor Honoris Causa al acestei Universități (2014). În anul 1982 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar  în anul 1999 – teza de doctor habilitat în fizico-matematice.

Domenii de cercetare: Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, sisteme dinamice, teoria invarianţilor, teoria algebrelor Lie, algebra computaţională, baze Groebner.

Activitatea ştiinţifico-didactică: Este autorul unei monografii, a patru lucrări metodico-didactice și circa 130 lucrări științifice publicate în reviste de prestigiu din SUA, Italia, Spania, China, Rusia, România, Ucraina, Republica Moldova. A pregătit 5 doctori și un doctor habilitat în științe fizico-matematice, toți absolvenți ai Universității de Stat din Tiraspol.

Participări în proiecte: A activat în cadrul a două granturi internaționale (Canada-Franţa-Moldova, 1999 – 2001; USA-Moldova, 2001 – 2003) și a unui proiect  europen FP7-PEOPLE-2012-IRSES 316338 “Dynamical systems and their applications” (2012 – 2016). A fost executor în cadrul a două proiecte naționale (proiecte instituţionale, 2011 – 2014, 2015 – 2018).  

Alte abilități profesionale: Membru al Consiliului Științific al Institutului de Matematică şi Informatică; membru al Comisiei de experți la ANACEC; membru în Colegiul de Redacție al revistelor științifice “Вестник Гродненского госуниверситета” (Belarus), “Buletinului AŞM. Matematica” (Moldova), “Acta et Commentationes. Științe Exacte și ale Naturii” (Moldova); recenzent la revista “Mathematical Reviews” (SUA).

Cursuri ținute: analiză matematică, ecuații diferențiale, sisteme dinamice, varietăți algebrice și baze Groebner, ecuații diferențiale cu derivate parțiale, singularități și soluții algebrice.

Distincţii: Laureat al premiului ”Academicianul Constantin Sibirschi” (2013) pentru ciclul de lucrări “Sisteme dinamice: teorie topologică, integrabilitate și GL(2,R)orbite”; Doctor Honoris Causa a Universității de Stat din Tiraspol (2014).  

Neagu Vasile , doctor habilitat, profesor universitar

Activează prin cumul în cadrul Universității de Stat din Tiraspol din anul 1992. În anul 1974 a susţinut teza de doctor, iar  în anul 2003 – teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Domenii de cercetare: Ecuaţii integrale singulare, probleme la limită de tip Riemann pentru funcţii analitice, studiul algebrelor Banach generate de operatori integrali singulari și probleme de regularizare a ecuaţiilor integrale.

Activitatea ştiinţifico-didactică: Este autorul a două monografii, a 14 lucrări metodico-didactice și peste 100 lucrări științifice publicate în reviste din Republica Moldova, Rusia, România, Kazahstan, SUA, Ucraina, Republica Belarus, Georgia, Algeria. Este autor (și coautor) a patru manuale de analiză matematică pentru studenți, a manualelor și culegerilor de probleme de matematică pentru  clasele de liceu. Sub conducerea sa au fost susținute 5 teze de doctor în în ştiinţe fizico-matematice.

Participări în proiecte: A activat în cadrul a două Programe de Stat, obținute prin concurs de Universitatea de Stat din Tiraspol, 2010 – 2011, 2012 – 2014 și în proiectele instituționale ale USM.

 Alte abilități profesionale: Membru al comitetelor de organizare a diverselor conferinţe internaţionale în domeniul ecuaţiilor integrale (Chişinău, Odesa, Rostov pe Don, Harcov), membrul comisiei de experţi în matematică la ANACEC, președinte al seminarului științific de poroifil la specialitățile 111.01-Analiză Matematică și 111.02-Ecuații Diferențiale.

Cursuri ținute: analiză matematică, analiză funcțională, analiză complexă, operatori liniari și ecuații integrale, regularizarea operatorilor singulari.

Distincţii: Premiul Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova şi conferirea titlului “Savantul Anului 2007”pentru cele mai relevante lucrări ştiinţifice în matematică efectuate în anii 2002 – 2007.

IV. Lista disciplinelor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

V. Laboratoare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

VI. Activitatea didactică

Din anul 2002, la catedră funcţionează seminarul ştiinţific “Ecuaţii diferenţiale şi Algebre” (biroul seminarului prof. univ. Mihail Popa şi Alexandru Şubă, conf. univ. Dumitru Cozma) reunind în şedinţele sale profesori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din 6 instituţii de cercetare, care este un satelit al seminarelor ştiinţifice de profil pe teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale din Republica Moldova. În perioada anilor 2002 – 2018 au avut loc peste 170 de şedinţe ale seminarului, la care au fost discutate şi înaintate spre susţinere 15 teze de doctor şi 2 teze de doctor habilitat, au fost prezentate peste 240 de comunicări ştiinţifice a cercetătorilor din ţară şi a profesorilor invitaţi (România, Belarus, Ucraina, etc).

Membrii seminarului științific Ecuații Diferențiale și Algebre

Cercetările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei se referă la diverse direcţii din algebră, analiză funcţională, analiză complexă şi ecuaţii diferenţiale: probleme de frontieră a lui Riemann şi a ecuaţiilor integrale singulare pe suprafeţe riemanniene, teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, teoria algebrelor Lie şi algebrelor graduate ale invarianţilor la ecuaţiile diferenţiale, teoria seriilor Hilbert şi funcţiilor generatoare la ecuaţiile diferenţiale, teoria orbitelor la ecuaţii diferenţiale, teoria lupelor şi inelelor. În ultimii 10 ani colaboratorii catedrei au publicat 6 monografi, 12 lucrări ştiinţifico-metodice şi peste 180 de lucrări ştiinţifice în reviste de prestigiu din SUA, China, Italia, Spania, Franţa, Slovenia, Olanda, România, Rusia, Ucarina, Republica Moldova, ș.a.

A fost propusă o direcţie nouă de cercetare a problemei centrului pentru sistemele diferenţiale polinominale – problema consecutivităţilor centrice. În cadrul acestei direcţii a fost rezolvată complet problema centrului pentru sistemele diferenţiale cubice cu patru drepte invariante; cu trei drepte invariante; cu două drepte invariante şi o conică invariantă. A fost propusă o metodă nouă de soluţionare a problemei generalizate a centrului pentru sistemele diferenţiale polinomiale, ce nu presupune calcularea explicită a mărimilor focale pentru sistemele diferenţiale polinomiale de formă generală, ci doar determinarea tipurilor unor comitanţi unimodulari, care conţin ca coeficienţi pseudo-mărimile focale ale acestor sisteme. O contribuție semnificativă a fost adusă în teoria ecuațiilor integrale singulare în cazul conturului nemărginit și de tip Liapunov pe porțiuni. Au fost demonstrate teoremele lui Noether de rezolvabilitate a unor ecuații integrale singulare cu translații de tip Carleman.

Rezultatele ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei au fost prezentate şi înalt apreciate la Universitatea din Montreal (1994, 2000, 2002); Universitatea Luminy (Marseille), Universitatea Paris VI (1999); Universitatea din Varşovia (1995, 1998, 2000); Universitatea la Sapenza (2003); Universitatea din Piteşti şi Universitatea din Oradea (2003, 2004, 2008), Universitatea din Limoges (Franţa, 2006), Universitatea din Minsk (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), Universitatea din Craiova (2016, 2018), Universitatea Națională din Cernăuţi (2001– 2018) ş.a.

Colaboratorii catedrei participă activ la coordonarea cercetărilor şi realizarea obiectivelor în diverse proiecte ştiinţifice internaţionale (AUPELF – UREF, 1999 – 2000; CRDF–MRDA, 2001 – 2003; FP7, 2012 – 2016); proiecte științifice naţionale (Programe de Stat, 2009 – 2014, Proiecte pentru tineri cercetători 2010-2011, 2014-2015, 2017-2018 şi Proiecte Instituţionale, 2010 – 2014, 2015-2018); la pregătirea cadrelor didactice de înaltă calificare la următoarele specialităţi: (ciclul I) licenţiat în matematică, matematică şi informatică, matematică şi fizică, fizică şi informatică, informatică, informatică şi matematică; (ciclul II) master în matematici moderne şi tehnologii moderne în instruire. Colaboratorii catedrei ţin cursuri opţionale la specializările catedrei, ţin cursuri pentru perfecţionarea profesorilor de matematică, studiază diverse probleme în domeniul predării matematicii în gimnazii și licee.

VII. Planul de lucru a catedrei

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.