Structura facultății filologie

I. CATEDRELE FACULTĂŢII

 1. Catedra de limbi și literaturi străine
 2. Catedra limba și literatura română

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Gherlovan Olga, decanul Facultății de Filologie, dr., conf.univ., Preşedintele Consiliului Facultăţii.
 2. Zdraguș Vera, prodecanul Facultății de Filologie, lector superior, Catedra Limbi și literaturi străine, Președinte al Comisiei de Evaluare și Asigurare a calității
 3. Ionaș Anatol, șeful Catedrei Limba și Literatura Română, dr., conf.univ.
 4. Ciorba-Lașcu Tatiana, șeful Catedrei Limbi și Literaturi Străine, lector universitar
 5. Taburceanu Polina, dr., conf.interimar, Catedra Limbi și literaturi străine, Președintele Biroului Sindical al Facultății, secreterul Consiliului
 6. Ursu Lucia, dr., conf.univ., Catedra Limba și Literatura Română
 7. Străjescu Natalia, dr., conf.univ., Catedra Limba și Literatura Română
 8. Roșca Dorin, student la anul III, gr.302b
 9. Druță Cătălina, studentă la anul III, gr.303

Planul de activitate al consiliului facultății pentru anul de studii 2018-2019

1. SEPTEMBRIE Prezintă Grup de lucru
1.1. Aprobarea Programului de activitate al Consiliului Facultăţii de Filologie pentru anul universitar 2018-2019. Gherlovan O.
1.2. Despre formarea grupelor studenţeşti la Facultatea de Filologie. Gherlovan O.
1.3. Despre aprobarea curatorilor în grupele de la anul I şi II.
1.4. Repartizarea locurilor în căminul studenţesc la facultate.
1.5. Cu privire la lichidarea restanţelor la Facultatea de Filologe. Ionaş A.
Ciorbă T.
Zdraguş V.
1.6. Aprobarea burselor la studenţii de la facultate. Gherlovan O. Ghevrasiev R.
Roşca D.
1.7. Aprobarea repartizării şarjei didactice a profesorilor la catedre. Ionaş A.
Ciorbă T.
Zdraguş V.
Străjescu N.
1.8. Aprobarea componenţei Comisiei de Asigurare şi Evaluare a Calităţii la facultate. Gherlovan O. Ionaş A.
Ciorbă T.
1.9. Diverse.
2. OCTOMBRIE Prezintă Grup de lucru
2.1. Discutarea şi aprobarea Planului de acţiuni cu privire la Admiterea 2019. Prodecanul facultăţii,
şefii de catedre
Stratan N.
Procopii L.
2.2. Proiectarea, coordonarea, organizarea activităţii educative la Facultatea de Filologie pentru anul 2018-2019. Zdraguş V. Curatorii
2.3. Discutarea şi aprobarea programelor analitice la disciplinele ciclului I, II elaborate pentru studenţii la Catedra Limbi şi literaturi străine. Ciorbă T.
Ionaş A.
Taburceanu P.
Străjescu N.
2.4. Despre realizarea Planului de acţiuni pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei de evaluare externă. Coordonatorii Programelor de studiu Ciorba T.
Ghevrasiev R.
Roşca D.
2.5. Discutarea şi aprobarea Planului de lucru a Comisiei de Asigurare şi Evaluare a Calităţii la facultate. Zdraguş V Gherlovan O.
Manolii C.
2.6. Diverse.
3. NOIEMBRIE Prezintă Grup de lucru
3.1. Aprobarea rapoartelor despre activitatea ştiinţifică a membrilor catedrei în anul 2017. Ionaş A.
Ciorbă T.
Chiperi G.
Burdujan R
3.2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor ciclului II şi planificarea lichidării obiecţiilor. Ionaş A. Ursu L.
3.3. Despre actualizarea / îmbunătăţirea curricululei pe discipline la Catedra Limba şi literatura română, Facultatea de Filologie. Ionaş A. Roşca D.
Taburceanu P.
3.4. Totalizarea rezultatelor stagiilor de practică pedagogică la anul IV Responsabilii de practică Manolii C.
Gherlovan O.
3.5. Despre practica pedagogică a studenţilor ciclului II: probleme şi rezolvări. Ursu L.
Zdraguş V.
3.6. Diverse.
4. DECEMBRIE Prezintă Grup de lucru
4.1. Admiterea 2018-2019: realizarea planului de admitere la catedre. Şefii de catedre Chiperi G.
Arpentii T.
4.2. Evaluarea calităţii lucrului individual a studenţilor Facultăţii de Filologie. Zdraguş V. Procopii L.
Stratan N.
4.3. Aprobarea decesivă a temelor la tezele de licenţă/masterat la Facultatea de Filologie. Ionaş A.
4.4. Despre activitatea ştiinţifică a colectivului profesoral la facultatea de filologie Ciorbă T.
Ionaş A.
Membrii catedrelor
4.5. Diverse.
5. IANUARIE Prezintă Grup de lucru
5.1. Evaluarea rezultatelor sesiunii de iarnă a studenţilor la Facultatea de Filologie (secţia de zi; secţia cu frecvenţă redusă). Gherlovan O.
5.2. Activitatea educaţională la facultate. Zdraguş V. Curatorii
5.3. Aprobarea rezultatelor mobilităţii academice a studenţilor şi profesorilor. Gherlovan O. Ciorbă T.
Ionaş A.
5.4. Aprobarea Programelor analitice la Facultatea de Filologie (semestrul II). Şefii de catedre Zdraguş V.
5.5. Diverse.
6. FEBRUARIE Prezintă Grup de lucru
6.1. Calitatea pregătirii disciplinelor de specialitate la ciclul II (master). Ionaş A. Gherlovan O.
Zdraguş V.
6.2. Asigurarea calităţii cursurilor opţionale elaborate de profesorii catedrelor de la facultate. Şefii de catedre
6.3. Aprobarea materialelor Conferinşei republicane a cadrelor didactice. Gherlovan O. Membrii catedrelor
6.4. Diverse.
7. MARTIE Prezintă Grup de lucru
7.1. Cu privire la stagiile de practică pedagogică la specialităţile I şi II: sugestii, obiective, calitate etc. Procopii L.
Ursu L.
Profesorii metodişti
7.2. Lucrul ştiinţifico-metodic la catedre pentru asigurarea procesului de studiu cu literatură de specialitate. Ciorbă T.
Ionaş A
Zdraguş V.
Bâcu N.
Manilii C.
7.3. Despre rezultatele catedrei Limbii şi literaturii române în elaborarea şi editarea suporturilor de curs pentru studenţii ciclului II. Plasarea materialelor pe platformele educaţionale. Ionaş A.
7.4. Despre organizarea Conferinţei ştiinţifice studenţeşti Zdraguş V. Moderatori secţiilor
7.5. Diverse.
8. APRILIE Prezintă Grup de lucru
8.1. Totalizarea rezultatelor Conferinţei ştiinţifice studenţeşti la facultate. Ciorbă T.
Ionaş A.
Bîcu N.
Manilii C.
8.2. Cu privire la activitatea Comisiei de asigurare a calităţii la Facultatea de Filologie. Zdraguş V. Gherlovan O.
Străjescu N.
8.3. Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă şi de master: rezultate şi probleme. Ionaş A.
8.4. Monitorizarea lucrului individual al studenţilor. Zdraguş V. Şefii de catedre
8.5. Diverse.
9. MAI Prezintă Grup de lucru
9.1. Evaluarea activităţii cercurilor ştiinţifice la Facultatea de Filologie. Şefii de catedre Responsabilii de activitatea cercurilor ştiinţifice
9.2. Despre admiterea în anul de studii 2018-2019: rezultate prealabile. Gherlovan O. Şefii de catedre
9.3. Proiectarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul de studii 2020. Gherlovan O.
9.4. Modificarea Planurilor de învăţământ pe specialităţii şi recomandarea lor pentru a fi aprobate la Senatul universităţii. Responsabilii de programe Ursu L.,
Străjescu N.,
Gherlovan O.
9.5. Diverse.
10. IUNIE Prezintă Grup de lucru
10.1. Totalizarea rezultatelor sesiunii de vară a studenţilor (secţia de zi; secţia cu frecvenţă redusă) Gherlovan O.
10.2. Cu privire la rezultatele examenelor de licenţă. Gherlovan O. Membrii Comisiei de Licenţă
10.3. Recomandarea candidaţilor la studii postuniversitare. Secretarul
10.4. 4. Aprobarea Programelor analitice pentru anul de studii 2019-2020 (sem. I). Ciorbă T.
Ionaş A.
10.5. Diverse.

III. ASIGURAREA CALITĂȚII

Comisia de asigurare a calității

1 Zdraguş Vera, Preşedintele Comisiei, prodecanul facultăţii de Filologie;
2 Gherlovan Olga , decanul facultăţii de Filologie;
3 Ciorba Tatiana, şef catedră Limbi şi literaturi străine;
4 Taburceanu Polina, doctor, conferenţiar universitar interimar, catedra Limbi şi Literaturi străine;
5 Ionaş Anatol , doctor, conferenţiar universitar, șef catedra Limba şi Literatura română;
6 Străjescu Natalia , doctor, conferenţiar universitar interimar, catedra Limba şi literatura română;
7 Manolii Claudia , masterat anul I;
8 Dolgu Liudmila, studentă gr.302b;
9 Bîcu Nastea , studentă gr.402a;