Informații generale

I. Scurt istoric

Facultatea Filologie a fost constituită prin ord. nr.1 din 1.X.1930 al primului Director (Av.Bihman) al Institutului de Învăţâmânt Public ca o unitate structurală de bază a instituției.

În perioada 1932-1940 facultatea a pregătit cadre didactice la specialitățile: „Limba şi Literatura Moldovenească”, „Limba şi Literatura Moldovenească şi Istorie”, „Limba Moldovenească în Școala Rusă”, „Limba şi Literatura Rusă în Școala Naţională”. Primul decan al Facultăţii de Filologie a fost Polina Chicot, absolventa Institutului Pedagogic din Poltava. Alături de ea au activat profesori remarcabili: G. Cociur, A. Craciun – absolventa Institutului Pedagogic din Tiraspol „S. Kosior”, care a condus facultatea în timp de război (1941-1945).

Începând cu anii 50, o contribuţie importantă în pregătirea cadrelor didactice pentru învățământul din Moldova au avut pedagogii V. Titov, M. Vaisman, E. Chireeva, Z. Suhanova, A. Miheev. Pentru pregătirea specialiştilor, facultatea a avut de înfruntat mari dificultăţi: editarea manualelor şi textelor de crestomaţie, pregătirea şi perfecționarea cadrelor didactice.

Între anii 60-80 facultatea realizează o creștere rapidă: se mărește numeric cu cadre de calificare înaltă, se editează manuale, monografii, instrucțiuni didactice.

În 1984 Catedra de Filologie Română este redeschisă în cadrul Facultăţii de Pedagogie, iar în 1994 – transferată în structura Facultăţii de Filologie. Este important aportul în dezvoltarea imaginii facultăţii adus de decani din diferite perioade – coferențiari universitari P. Chicot, V. Şabalin, V. Zapadaev, A. Drujinin, V. Cistov, G. Bogatîriova, P. Tolocenco, Ev. Florea, M. Laur, L. Soloviova.

Printre primele personalități de vază care și-au început activitatea științifică în cadrul facultății au fost savanți notorii: I. Grosul (ulterior primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), A. Lazarev (ulterior rectorul Universităţii de Stat din Chişinău), N. Chiricenco (ulterior rector al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău), scriitorii: N. Marcov, L. Cornianu, M. Oprea, S. Mospan, I. Ciobanu, N. Cabac, P. Cruceniuc, P. Darienco.

În perioada 1994-2009 un mare ajutor în pregătirea specialiştilor ne-au acordat savanţii de la UPS ”Ion Creangă”, USM, AŞM: doctori habilitaţi, profesori universitari A. Burlacu, L. Doneţkih, T. Melnic, N. Băieşu și doctori, conferențiari universitari V. Zagaevschi, L. Luţevici

În prezent pregătirea specialiştilor este realizată atât de catedrele din cadrul facultăţii: Catedra de Limbă şi Literatură Română şi Catedra de Limbi şi Literaturi Străine, cât şi de catedrele universitare: Catedra de Pedagogie şi Psihologie generală, Catedra de Ştiinţe sociale. Catedrele reunesc specialişti filologi de înaltă calificare, cunoscuţi în mediul academic. Principiul magistral al colectivului didactic al Facultăţii constă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru învăţământul naţional din Republica Moldova.

II. CADRE DIDACTICE

La facultate activează 27 cadre didactice dintre care 3 profesori universitari, doctori habilitați; 14 conferențiari universitari, doctori; 3 lectori universitari, doctori; 7 lectori universitari.

III. BAZA MATERIALĂ

Pentru desfășurarea procesului de instruire a studenților facultății și a activității de cercetare se utilizează 9 săli de curs, 5 cabinete de profil, 3 săli de calculatoare. Toate sălile sunt dotate cu echipament modern și respectă standardele cerute pentru derularea procesului educaţional. La dispoziţia facultăţii este Bibliotecă universitară, Bibliotecă digitală; Sala de sport cu toate spaţiile adiacente, Sala de Festivităţi, cantina, bufetul, holul blocului. Spaţiile educaţionale şi de cercetare UST sunt accesibile pentru toţi studenţii și profesorii facultății.

IV. FACILITĂȚI ȘI COMPETENȚE

Programele de studiu propuse de Facultatea de Filologie dezvoltă competenţele generale şi specifice ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei şi domeniului filologic, propune un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de limbă şi literatură română/rusă și limbă engleză/franceză.

Programele de studiu sunt deschise spre noile tendinţe în domeniul de formare profesională prin includerea cursurilor şi seminarelor opţionale care reflectă problemele contemporane ale ştiinţelor pedagogice, filologice, de comunicare ş.a.

Varietatea şi competenţa ştiinţifică a cursurilor propuse în cadrul programelor de studiu constituie o premisă în vederea continuării formării şi în cadrul programelor de studii superioare de master (Ciclul II), asigură astfel inserţia profesională a absolvenţilor pe piaţa muncii conform cerinţelor complexe ale spaţiului public actual.

Absolvenții programelor de studiu (Ciclul I) au dreptul de angajare în instituţiile de învăţământ preuniversitar în calitate de profesor de limbă şi literatură română/rusă și limbă engleză/franceză, metodist, manager în sistemul educational.

Absolvenții programelor de studiu (Ciclul II) au dreptul de angajare în instituţiile de învăţământ preuniversitar (liceu, colegiu) în calitate de profesor de limbă şi literatură română/rusă și limbă engleză/franceză, metodist, manager în sistemul educational, precum și ca asistent universitar. Absolvenții au dreptul să continue studiile la Ciclul III (doctorat) în domeniul Științe ale educației și Filologie.

Calificarea obţinută permite absolvenţilor să activeze în următoarele domenii: cercetare în filologie, consiliere în învăţământ, în instituţii publice şi publicitate, media (referent literar, redactor, publicist, reporter, ş.a.), traducere, ș.a.

V. RELAȚII INTERNAȚIONALE

Facultatea de Filologie pe parcursul activității a stabilit relații de colaborare cu instituții de învățământ superior din diferite țări ale lumii.

România

 • Universitatea din Bucureşti
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Universitatea „Danubius” din Galaţi
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Ucraina

 • Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici”, Cernăuţi
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Gr.Skovoroda”, Pereiaslav-Hmelniţki, Kiev
 • Universitatea Naţională „Ivan Oghienko” din Kameneţ-Podolsk.

Belorusia

 • Universitatea de Stat din Belorusia, Minsk.

Estonia

 • Universitatea din Tallinn.

Rusia

 • Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova
 • Institutul de Limbă Rusă „A.S.Puşkin” din Moscova
 • Universitatea Nouă din Rusia, Moscova.

Polonia

 • Universitatea Jan Dlugosz Czestochowa
 • Universitatea Pedagogică din Cracow

În 2017-2018 profesorii de la Facultate au beneficiat de Programe de mobilitate: Gherlovan Olga (Institutul de Limbă rusa „A. S. Puşkin” din Moscova, Rusia; Universitatea Pedagogică din Kraków, Polonia), Ionaş Anatolie (Universitatea din Craiova, România), Ciorba Tatiana (Universitatea din Piteşti, România), Pocopii Liuba (Râmnicu Vâlcea, România), Taburceanu Polina şi Constantinov Lilia (Universitatea Pedagogică din Kraków, Polonia), care s-au soldat cu iniţierea unor relaţii de colaborare profesională.

VI. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Planificarea şi susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic se realizează în cadrul catedrelor. Tematică cercetărilor ştiinţifice este determinată de domeniul general de studii şi conţinutul programelor de studiu.       Rezultatele ştiinţifice ale cadrului didactic se reflectă în diferite tipuri de publicaţii. În ultimii 5 ani profesorii de la facultate au publicat: monografii – 4; suporturi de curs – 11; articole în reviste de profil (categoria C) – 4; articole în alte reviste internaţionale – 2; articole în alte reviste – 6; articole în culegeri – 85.       Cadrele didactico-științifice de la Facultatea de Filologie participă în proiecte naționale și internaționale: Gherlovan O. (Proiect MECC Standarde de dotare minimă a cabinetelor de studiu la disciplinele şcolare în instituţiile de învăţământ general); Rusu E. (Proiect naţional „Tehnologii facilitoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar”), Gherlovan O. (Proiect TEMPUS QAEM Development of quality assurance in higher education in Moldova (2012 – până în prezent); Stah D. (2015 – 2016 – executor proiect Erasmus+ Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (TEACH ME); 2009 – prezent – NET4SOCIETY – Trans-national co-operation among National Contact Points for Socio-economic sciences and the Humanities, www.net4society.eu; 2012 – 2014 – PeopleNetwork+, The Marie Curie Actions: career opportunities for researchers, www.peoplenetworkplus.eu; 2011 – 2013 – Erasmus Mundus Action 2 Lot, 8204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUSEMA21; Octombrie 2012 – Mai 2013 – Incluziunea socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale prin dezvoltarea parteneriatului: familie – echipa multidisciplinară – comunitate, Grant: nr. 99/11/M finanțat de Ambasada Regală a Norvegiei, APDI-Humanitas, Chișinău, Moldova). Personalul academic participă activ la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională