Catedra limba și literatura română

I. Informații generale

Ionaș Anatolie

dr. conferențiar universitar
Șef catedră

Catedra Limba şi Literatura Română este o componentă structurală a Facultăţii de Filologie, asigură pregătirea universitară şi prin masterat a specialiştilor-filologi. Actualmente, statele de personal ale catedrei numără şapte persoane: Ionaş Anatol, seful catedrei, doctor în ştiinţe filologice , conferenţiar universitar Chiper Grigore, doctor în ştiinţe filologice , conferenţiar universitar Străjescu Natalia, doctor în ştiinţe filologice , conferenţiar universitar Stratan Natalia, doctor în ştiinţe filologice , conferenţiar universitar Ursu- Bunescu Lucia, doctor în ştiinţe filologice , conferenţiar universitar Botnaru Tatiana, doctor în ştiinţe filologice , conferenţiar universitar Lebediuc Adela, lector universitar

Vectorul primordial strategic al catedrei consistă în menţinerea şi dezvoltarea ofertei educaţionale; formarea specialiştilor pentru activităţile economice şi sociale, de învăţământ, ştiinţă şi cultură; pregătirea cadrelor calificate din domeniul Ştiinţe ale educaţiei prin cercetare ştiinţifică, educaţie şi formare profesională.

În ultimii ani, profesorii catedrei şi-au canalizat eforturile şi experienţa acumulată spre realizarea cerinţelor de orientare europeană a învăţămîntului universitar şi racordarea acestuia în conformitate cu rigorile Procesului de la Bologna. Sunt regândite şi reconceptualizate disciplinele de bază, se elaborează şi se redactează noi cursuri opţionale, noi metodologii şi tehnici de predare/învăţare şi evaluare a cunoştinţelor. Activitatea de cercetare ştiinţifică a profesorilor catedrei asigură procesul de pregătire a tinerilor specialişti. Membrii catedrei desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică în domeniile: Literatura Română, Universală și Comparată; Limba Latină; Lingvistica generală şi semiotica, Lingvistica contrastivă şi traducerea; Didactica limbii şi literaturii române; Studiul textului: abordări multiaspectuale; Sociolingvistica etc. Rezultatele cercetătii sunt reflectate în monografii şi manuale (Chiper Grigore, Poezia optzecistă basarabeană. Schimbare de paradigmă. Editura „TipoMoldova“, Iaşi; Ionaş Anatol, Paradigmatica şi sintagmatica numelor de culori de ton roşu în limbile rusă şi română; Ionaş Anatol, Limba Latină; Botnaru Tatiana, Tipologia baladei populare), suporturi de curs (Ionaş Anatol, Legislaţia lingvistică şi problema reglementării relaţiilor dintre limbi, Bunescu-Ursu Lucia, Figuri şi strategii narative în textul literar; Stratan Natalia, Limba română contemporană. Fonetica. Lexicologia; Străjescu Natalia, Teoria literaturii etc.), materiale didactice, ghiduri metodice, articole ştiinţifice şi comunicări la simpozioane, mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale.

Catedra colaborează cu unităţile de profil universitare şi cu instituţii academice din republică (USM, USP “Ion Creangă”, USP “Al. Russo” din Bălţi, ASEM, Institutul de Filologie al A.Ş.M., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “B.P. Hajdeu” din Cahul) şi de peste hotare (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România; Universitatea Pedagogică din Cracow, Polonia etc.).

II. Istoria catedrei

Catedra Limba şi Literatura Română este una dintre primele catedre ale Facultăţii de Filologie care activează din octombrie 1930. În perioada 1932-1940 catedra a asigurat pregătirea cadrelor la specialităţile Limba şi Literatura Moldovenească, Limba şi Literatura Moldovenească şi Istorie, Limba Moldovenească în şcoală rusă. Pe parcursul anilor asuferit multe modificări de structură şi de viziune. După 1940, contingentul de profesori, împreună cu studenţii care-şi făceau studiile la specialitatea Limba şi Literatura Moldovenească, a fost transferat la instituţia nou formată – Institutul Pedagogic din Chişinău (actualmente – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”).În 1984, Catedra de Filologie Română este redeschisă în cadrul Facultăţii de Pedagogie, iar peste 10 ani, în 1994, este transferată în structura Facultăţii de Filologie care reluase pregătirea specialiştilor de limbă şi literatură română.

Printre primele personalităţi de vază care şi-au început activitatea ştiinţifică şi au contribuit la dezvoltarea Catedrei/Facultăţii, au fost scriitorii  L.Cornianu, N.Cabac, I.Ciobanu, N.Marcov, P.Darienco, P.Cruceniuc, M.Oprea, S.Mospan.

În perioada 1994-2009, un  ajutor  important în pregătirea specialiştilor-filologi au acordat savanţii A. Burlacu, doctor habilitat, prof. universitar; T. Melnic, doctor habilitat, prof. universitar; N. Băieşu, doctor habilitat, prof. universitar; V. Zagaevschi, doctor, conferenţiar universitar, S. Spânu, doctor, conferenţiar universitar; Gr. Canţîr, doctor, conferenţiar universitar; V. Fonari, doctor, conferenţiar universitar. Din iniţiativa Catedrei Limba şi Literatura Română în martie 2002 a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa D-lui profesor, doctor V. Crăciun, preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. În martie, 2005 titlul Doctor Honoris Causa este acordat D-lui academician Mihai Cimpoi, ex-preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. 

          În prezent, catedra asigură instruirea la specializările:

Ciclul I

 • Limba şi Literatura Română şi Limba Engleză
 • Limba şi Literatura Română şi Limba Franceză
 • Limba şi Literatura Română
 • Pedagogie în învăţământul Primar şi Pedagogie preșcolară
 • Pedagogie în învăţământul Primar şi Limba Engleză
 • Pedagogie în învăţământul Primar şi Psihopedagogie

 Ciclul II

 • Limba şi Literatura Română Contemporană şi Tehnologie Educaţionale

      Principiul magistral al colectivului didactic al catedrei consistă în munca de pregătire a specialiştilor înalt calificaţi pentru învăţământul naţional din Republica Moldova. Totodată, buna cunoaştere a stilurilor şi limbajelor profesionale, a culturii române,  le oferă absolvenţilor posibilităţi largi de angajare în diverse instituţii – în gimnazii, licee şi colegii, la radio şi TV, în redacţiile diferitelor ziare şi reviste, la edituri.

III. Membrii catedrei

Ionaș Anatol, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

Născut la 15 noiembrie 1965 în satul Suruceni, Ialoveni. În 1982 a absolvit cu medalie de aur şcoala medie din sat, în 1989 Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova. În 1997 a finalizat cursurile depline ale doctoranturii de la USM. Devine doctor în ştiinţe filologice în 2000.  Mai bine de 28 de  ani activează la Universitatea de Stat din Tiraspol.  Din 2003 şi până în prezent este conferenţiar la Catedra de Limba şi Literatura Română a UST.  Participă activ la conferinţele şi simpozioanele de lingvistică, naţionale şi internaţionale.  Este autor de manuale, articole şi studii privind unele probleme de gramatică a limbi latine, sociolingvistică, semiotică, lingvistică generală şi contrastiv- tipologică. 

 Disciplinele predate:

 • Ciclul I: Introducere în lingvistică, Limba latină (Morfologia), Lingvistica generală, Introducere în semiotică
 • Ciclul II: Legislaţia lingvistică şi problema reglementării relaţiilor dintre limbi, Semiotica lingvistică, Limba Latină (Sintaxa).

Publicaţii recente:

Monografii:

 • IONAŞ, Anatol.Paradigmatica şi sintagmatica numelor de culori de ton roşu în limbile rusă şi română. Chişinău, Ed. UST, 2015, 192 p., ISBN 978-9975-76-135-2.

Manuale şi suporturi de curs:

 • IONAŞ, Anatol. Limba Latină. Manual pentru studenţii ciclului I şi II. Chişinău: UST, 2017, 316 p., ISBN 978-9975-76-217-5.
 • IONAŞ, Anatol. Legislaţia lingvistică şi problema reglementării relaţiilor dintre limbi. Suport de curs. – Chişinău : Editura „Tipografia UST”, 2018, ISBN 978-9975-76-255-7.

Articole ştiinţifice:

 • IONAŞ, Anatol. Aspecte socio-lingvistice în Republica Moldova din perspectivă didactică. În: Acta et Comentationes. – Chişinău, nr.1 (10), 2017, p. 219-224, ISSN 1857-0623.
 • IONAŞ, Anatol. Abateri lexico-semantice în cadrul cultivării/educării limbii/limbajului. În: Univers Pedagogic, nr.4 (56) – Chişinău, 2017, p. 36-40, ISBN 1811-5470.
 • IONAŞ, Anatol. Educarea limbajului şi rolul limbii în educaţie. În:Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională”Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”. – Chişinău: UST, 2017, p. 258-261, ISBN 978-9975-76-220-5.
 • IONAŞ, Anatol. Contactul dintre limbi, tipuri de contacte . În: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii VOL.II, nr.1 UST, Chişinău 2018, p.105-109,  ISBN 978-9975-76-262-5.
 • IONAŞ, Anatol. Legislaţia lingvistică şi problemele însuşirii limbii române de alolingvi//Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective (Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, 28-29 septembrie 2018), Vol. IV, ştiinţe socio-umanistice şi didactica ştiinţelor socio-umanistice, Chişinău, 2018, pag.49-53, ISBN 978-9975-76-251-9.

Alte activităţi:

Este cofondator al Societăţii pentru Cultură Vatra. Activează în calitate de compozitor, textier, scenarist al spectacolelor muzicale. A lansat trei albume (CD) muzicale cu diferiţi interpreţi de muzică uşoară din republică, inclusiv albumul Raza de soare cu cântece pentru copii.   

Stagii: 

 • 1994, 1998, martie-aprilie  Universitatea “AL. I. Cuza” din laşi, România.
 • 2003, 2008, 2014, aprilie,  septembrie   Universitatea Pedagogică de Stat “lon Creangă” din Chişinău.
 • 2018, februarie    Universitatea din Craiova, România.


Ursu Lucia, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

Născută la 04 august 1975, în satul Văscăuţi, raionul Camenca, a absolvit şcoala medie din s. Temeleuţi, r. Camenca (1990). Urmează Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Şincai”, oraşul Blaj, judeţul Alba, România (1995), apoi Universitatea de Stat din Tiraspol (2000), iar în anul 2008  susţine teza de doctor în filologie la Institutul de Filologie al AŞM. În perioada anilor 2011 – 2013 este Şef la Catedra Limba şi Literatura Română, iar în 2012 – aleasă, prin  concurs, în calitate de conferenţiar universitar. Din 2016 este numită Şef Secţie instructiv-metodică a Departamentului Managementul Procesului de Instruire şi Asigurare a Calităţii al UST.

Activitatea didactică: din 2000 activează la Universitatea de Stat din Tiraspol la Catedra Limba şi Literatură Română. Interese de cercetare: Folclorul, Literatura pentru copii, Istoria literaturii române, Teoria literaturii, Didactica limbii şi literaturii române.

Publicaţii recente:

 • BUNESCU-URSU Lucia. Folclor literar românesc.Suport de curs. – Chişinău: Editura UST,  2014, 104 p., ISBN 978-9975-76-124-6;
 • BUNESCU-URSU Lucia. Figuri şi strategii narative în textul literar. Suport de curs. – Chişinău: Editura UST,  2014, 73 p., ISBN 978-9975-76-129-1;
 • BUNESCU-URSU Lucia, PROCOPII Liuba. Practica pedagogică. Ghid pentru studenţii stagiari. Chişinău, UST, 2017,  60 p., ISBN 978-9975-76-197-0;
 • BUNESCU-URSU Lucia. Metodologia elaborării testelor de evaluare pentru clasele gimnaziale. Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistică, Literatură Română şi Glotodidactică, 26 noiembrie 2016. – Chişinău, UST, 2016,  p. 323-329, ISBN 978-99775-175-8;
 • BUNESCU-URSU Lucia, GOLUBIŢCHI Silvia. Paradigma constructivismului în educaţia modernă //Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspective interconexiunii învăţământului modern general şi universitar, vol. I. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională 27-28 octombrie, 2017. – Chişinău, 2017, p. 207-212, ISBN 978-9975-76-214-4.

Predă cursurile de: Folclor, Literatura pentru copii, Istoria Literaturii române (perioada interbelică, postbelică), Didactica limbii şi literaturii române.

Chiperi Gheorghe, doctor în filologie, conferențiar universitar

S-a născut la 16 aprilie 1959 în Copanca, Căușeni. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova. A fost angajat la Universitatea Tiraspol în 1982. A predat cursuri de limba și literatura română. A publicat un studiu monografic: Poezia optzecistă basarabeană. Schimbare de paradigmă. Ed. TipoMoldova, Iași, 2013. Coautor al manualului Limba și literatura română, clasa  a X-ea, Ed. ARC, Chișinău, 2001. Autor al unui studiu, cu aplicaţii practice, care au la bază proza lui Liviu Rebreanu: Proza lui Liviu Rebreanu. Ed. ARC, Chișinău, 2009. A publicat mai multe articole și a participat la conferinţe știinţifice organizate de Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Știinţe a Moldovei. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al altor organizaţii scriitoricești. În calitate de scriitor a publicat cărţi de poezie, proză și jurnal literar. Susţine două rubrici la revistele de cultură și literatură Contrafort și Revista literară.

Străjescu Natalia, doctor în filologie, conferențiar universitar

S-a născut la 25 august 1981, în satul Petreşti, raionul Ungheni. A absolvit Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din oraşul Ungheni; Universitatea de Stat din Tiraspol (2004).

Activitatea didactică: Liceul de Informatică şi Limbi Moderne (2004-2005); doctorandă a Institutului de Filologie al AŞM (2004-2007); lector unuversitar (din 2006), confereniar universitar (din 2017) la Catedra Limba şi Literatura Română, UST; în 2010 a susţinut teza de doctor în filologie cu tema Epic şi etic în opera lui Ioan Slavici.

Interese de cercetare: Istoria literaturii române, Teoria literaturii.

Publicaţii: Teoria literaturii (suport de curs), Chişinău: UST, 2016; Realismul scrierilor lui Ioan Slavici (suport de curs), Chişinău: UST, 2017; Elemente biografice în memorialistica lui Ioan Slavici. În: Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar, Chişinău, 27-28 octombrie, 2017; Bunătatea creştină a personajelor lui Ion Druţă. În: Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Chişinău, 24-25 noiembrie, 2017; Figura lui Miron Costin în romanul „Cumplite vremi” de Vladimir Beşleagă. În: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol II. Chişinău: UST, 2018;  Nuvela Grura satului de Ioan Slavici – etalon al romanului popular. În: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol II. Chişinău: UST, 2018 etc.

Predă cursurile: Istoria literaturii române (perioada veche, modernă), Introducere în teoria literaturii, Teoria literaturii, Literatura română contemporană basarabeană, Postmodernismul literar românesc.

Stratan Natalia, doctor în filologie, conferențiar universitar

Născută la 12 august în anul 1968, cetăţeană a Republicii Moldova, conferenţiar universitar la Catedra de Limbă şi Literatură Română, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Nivelul de studii:

– Studii superioare: 1985-1989, Facultatea de Filologie,  Universitatea de Stat ,,Ion Creangă”;

– Specializare la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, România, 1.03. 1999-31.03. 1999;

– Studii postunversitare: 2004-2008, Institutul de Filologie,  Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Activitatea profesională: 1989 până în present: Universitatea de Stat Tiraspol, facultatea Filologie, Catedra Limba şi literatura română, conferenţiar universitar.

Disciplinele predate:

Licenţă: secţia cu frecvenţă/frecvență redusă, Facultatea de Filologie: Limba romană contemprană. Fonetica. Lexicologia., Morfologia limbii române. Gramatica istorică., Ortografia şi punctuaţia., Greşeli frecvente în vorbire., Teoria şi metodologia specialităţii de bază., Organizarea vocabularului limbii române contemporane.
Masterat: Predarea limbii şi literaturii române din perspectiva tehnologiilor informaţionale., Dinamica vocabularului limbii române.

Publicaţii recente

Suporturi de curs:

 • STRATAN  Natalia. Limba română contemporană. Fonetica. Lexicologia.-2016ISBN 978-9975-76-177-2
 • STRATAN Natalia. Dinamica vocabularului limbii române.– 2016 ISBN 811.135. 1,37 (075.8)

Articole:

 • STRATAN Natalia.  Verbele şi expresiile impersonale în limba română. În: Limba română, nr. 5-6. anul XXVII. 2017. ISSN 0235-9111
 • STRATAN N. Despre abuzul de neologisme din limbile moderne. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, 24-25 noiembrie, 2017. Chişinău: UST, p. 9-16. ISBN 978-9975-76-220-5
 • STRATAN N. Pleonasmul în limbajul presei şi al audiovizualului. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, 24-25 noiembrie, 2017. Chişinău: UST, p. 99-105.  ISBN 978-9975-76-220-5
 • STRATAN Natalia.  Despre E-learing în sistemul de învăţământ. În: Conferinţa republicană a cadrelor didactice. 10-11 martie, 2018 ISBN 978-9975-76-231-1.

Lebediuc Adela, lector universitar

Născută la 24 martie 1979 în satul Ilenuţa, Făleşti.

Nivelul de studii: Studii superioare: Ciclul I: 1996 – 2001 – Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, facultatea Filologie, specialitatea Limba şi literatura româna şi limba franceză.

Ciclul II-masterat: 2002 – 2003 – Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, facultatea Filologie, magistru în lingvistică.

Postuniversitare:2003 – 2006 – Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie.

Activitatea profesională: 2002 – în prezent, Universitatea de Stat Tiraspol, facultatea Filologie, Catedra Limba şi Literatura Română, lector universitar.

Cursuri predate: Limba română contemporană, Romanistica, Sintaxa, Introducere în studiul creaţiei eminesciene, Istoria limbii române literare.

Publicaţii recente:

 1. Strategii didactice de dezvoltare a competenţelor transdisciplinare în procesul studierii liricii filosofice//Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale,UST, 11-12 mai, 2018.
 2. Termeni pentru măr şi măr pădureţ în graiurile moldoveneşti // Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională. Chişinău, 28-29 septembrie, 2018, pag. 53-55.
 3. Utilizarea mijloacelor de învăţământ la studierea operelor artistice // Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională. Chişinău, 28-29 septembrie, 2018, pag. 137-140.

IV. Lista disciplinelor

Actualmente, corpul didactic al Catedrei Limba şi Literatura Română asigură însuşirea următoarelor discipline:

 • Folclorul românesc
 • Literatura pentru copii
 • Istoria literaturii române (per. medievală, modernă, interbelică, postbelică,    contemporană)
 • Postmodernismul literaturii române/basarabene
 • Teoria literaturii/introducere în teoria literaturii
 • Analiza textului literar
 • Istoria criticii literare/Estetica genului literar
 • Limba română contempoprană (fonetica, lexicologia, morfologia, sintaxa)
 • Limba Latină
 • Introducere în romanistică
 • Istoria limbii române literare
 • Teoria şi metodologia filologiei române
 • Lingvistica generală/introducere în lingvistică
 • Didactica limbii şi literaturii române
 • Semiotica lingvistică/introducere în semiotică
 • Dinamica limbii române actuale
 • Lingvistica textului

V. Laboratoare

Catedra Limba şi Literatura Românâ dispune de un laborator amenajat, înzestrat cu materiale didactice/ilustrative, utilaj şi mijloace tehnice necesare pentru realizarea procesului de studii şi activităţilor extracurs.

VI. Activitatea didactică

Activitatea Catedrei Limba şi Literatura Română se axează pe trei module de bază: didactico-metodic, ştiinţific şi extracurricular(extracurs). Modulul didactico-metodic este primordial, se desfăşoară atât la nivel de Licenţă, cât şi la Ciclul II-Masterat. Preocupările didactico-metodice ale profesorilor catedrei sunt:

 • elaborarea proiectelor didactice, a suportului pedagogic şi tehnic respectiv;
 • integrarea noilor strategii şi tehnologii informaţionale în procesul de predare/învăţare;
 • editarea materialului didactic;
 • coordonarea academică a stagiului practic, a tezelor de licenţă şi master;
 • planificarea managerială în concordanţă cu asigurarea calităţii;
 • integrarea studenţilor în programele de studiu cu cooperare internaţională etc.

         Cursurile, seminarele şi lucrul individual utilizează metode centrate pe student, care pun în valoare conştientizarea învăţării. Strategiile de predare-învăţare-evaluare sunt bazate pe: dezvoltarea gândirii critice, problematizare, explorare/investigare, interactivitate şi tehnologii informaţionale,  studii de caz, proiecte, e-learning etc.

O modalitate importantă de inserţiune în domeniul profesional reprezintă şi antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare. Unul dintre obiectivele importante ale Catedreiconsistă în stimularea şi realizarea lucrului ştiinţific studenţesc care depăşeşte cadrul Conferinţelor tradiţionale ale studenţilor şi masteranzilor (desfăşurate anual), dar prevede şi implicarea lor în procesul unor manifestări de amploare, cum ar fi: participarea în cadrul diferitelor proiecte de cercetare, de mobilitate academică (în universităţi din ţară sau de peste hotarele ei), de editare a creaţiei ştiinţifice în diferite reviste de profil etc. Ca rezultat al pregătirii eficiente, studenţii au beneficiat de burse în cadrul proiectului Erasmus Mundus Corporation, la Universitatea Michel de Montaigne, Bordeaux, Franţa, la Universitatea Deusto, Bil-Bao, Spania, Universitatea Algarve, Faro, Portugalia.

Activitatea didactică propune o abordare teoretică a comunicării, o modalitate de exprimare în faţa unui auditoriu şi, dezvoltând spiritul de analiză şi sinteză, susţinerea unei argumentări, dezvoltarea potenţialului relaţional şi înţelegerea interacţiunilor umane.

Catedra Limba şi Literatura Română desfăşoară şi activităţi extracurriculare, având un impact mobilizator asupra studenţilor. Este valorificat potenţialul creativ-artistic al studenţilor, aceştia având posibilitatea de a-şi manifesta talentul prin cântec, teatru sau poezie (spectacole muzical-artistice, cercuri literare, cenacluri etc.). Studenţii participă activ la numeroasele întâlniri, organizate de/la catedră, cu scriitorii şi oamenii de cultură din republică şi din alte ţări: Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Nicolae Dabija, Vlad Ciubucciu, Valeriu Matei, Renata Verejanu, Stelian Dumistrăcel (profesor universitar, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Filialei Iaşi a Academiei Române), E. Uricaru (romancier şi eseist, România) ş. a.

Actualmente, cadrele didactice demonstrează prin fapte că Catedra Limba şi Literatura Română a devenit un veritabil centru de instruire şi cerectare, iar profesorii ei sunt, pedagogi iscusiţi şi redutabili cercetători, care au menirea de a învăţa studenţii şi masteranzii să genereze idei, să elaboreze articole ştiinţifice, teze de doctor, manuale şi monografii.