Catedra de limbi și literaturi străine

I. Informații generale

Tatiana Ciorba-Lașcu

Asistent universitar, doctorandă
Șef catedră

Catedra Limbi şi Literaturi Străine a fost reorganizată în baza catedrelor Limbi Străine, Limbi Moderne şi Limba şi Literatura Rusă în 2012 şi reuneşte specialişti filologi de înaltă calificare, devotaţi muncii şi vocaţiei lor, cunoscuţi în mediul educațional al Republicii, inclusiv doctori în filologie și pedagogie, conferenţiari universitari, lectori universitari care deţin titlul de master şi lectori doctoranzi. Membrii catedrei asigură desfașurarea eficientă a activităților didactice, metodice și de cercetare atât la facultățile umanistice cât și la cele de științe exacte.

Obligațiunile și principiile de activitate ale profesorilor catedrei au ca obiectiv realizarea prelegerilor, seminarelor și orelor de curs prevăzute de planurile de învățământ, conducerea practicii pedagogice, acordarea ajutorului reciproc în lucrul individual al studenților, integrarea studenţilor în programele de studiu cu cooperare internaţională,  realizarea modulelor didactico-metodice și de cercetare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

Radu BURDUJAN, doctor în pedagogie, conferențiar universitar interim.

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea Limba Franceză – Limba Engleză. A urmat studiile de master în aceeași instituție, Specialitatea Filologie Romanică. Activează la Catedră din 2004. A făcut studiile de doctorat la Institutul de Științe ale Educației. În 2010 a susținut teza de doctor în pedagogie cu tema: “Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale”.

Este autorul lucrărilor metodico-didactice “Indicaţii metodice la gramatica limbii engleze”, “La langue française pour la faculté de pédagogie”, a monografiei „Competența literar-artistică interculturală”. A publicat mai multe articole în reviste, culegeri de circulaţie naţională și internaţională.

Domeniul intereselor științifice ține de dezvoltarea competențelor literar-artistice la studenți, metodica predării limbilor franceză și engleză.

Printre cursurile predate în cadrul universității se numără: Literatura Engleză, Didactica limbii engleze, Didactica limbii franceze, Sintaxa limbii engleze, Sintaxa limbii franceze, Lexicologia limbii engleze, Limbaj specializat și comunicare (limba engleză), Lexicul de specialitate, Curs practic de limbă engleză, Tehnici de comunicare prin lecturi (limba engleză) , etc. De asemenea este profesor de limbă franceză și engleză la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional și secundar.
e-mail: burdujan@mail.ru

Burea-Titica Svetlana , doctor în pedagogie, conferențiar universitar interim.

S-a nascut în satul Răzeni, raionul Ialoveni.
Studiile: după absolvirea şcolii medii Răzeni a absolvit Şcoala Normală „Ştefan Velovan”, Craiova, Romania, Specialitatea- învăţător de clasele primare. În anul 2000 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Specialitatea Limba Română și Limba Engleză, licenţiată în filologie, în 2008 a susţinut teza de doctor în pedagogie în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu tema “Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză prin utilizarea textului publicistic”. In 2008 îsi Începe activitatea didactică în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol la catedra Limbi şi Literaturi Străine.

Predă cursurile: Metodica predării limbii engleze, Gramatica limbii engleze, Tehnici de comunicare prin lecturi, Analiza funcțională a textului.

Este autoare a peste 40 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, coautor a curricumului de formare continuă la limba engleză. Svetlana Burea este implicată în desfăşurarea seminarelor de formare profesională ETRC, Consiliul American în cadrul programului Flex Alumni Program RM, UST, Lessons Planning, Preschool English. Participă în cadrul proiectelor internaţionale sociale Youth pass Training and Network Projects, membră activă a asociaţiei META. Pe parcurs participă la stagii de formare continuă, conferinţe, workshop-uri din ţară şi peste hotare (Georgia, Austria) Creativitate si inovare in predarea ESL, ETRC; Active Teaching and Learning Strategies and Technology Enhanced Learning, institutional agreement Kingston University, London şi USP-USM, Project collaboration; Integrating Sustainable Goals in English Languahe Instruction Hackathon, IEARN Moldova, AICE, USA Government; Pedagogul-versus exigențele atestării, UST.

Domeniul intereselor ştiinţifice: formarea competenței de comunicare prin valorificarea textului, metodologia predării limbii engleze şi lingvistica contrastivă.
Email: svetlanaburea@gmail.com

Ciorba-Laşcu Tatiana –asistent universitar, doctorandă, Șef al Catedrei Limbi și Literaturi Străine

Tatiana Ciorba-Lașcu a absolvit Universitatea de Stat «A. Russo» din Bălți, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, licențiată în Filologie, Specialitatea Limba Franceză și Limba Engleză. Activează în cadrul catedrei de Limbi și Literaturi Străine din 1998. In anul 2005 a susținut teza de magistru în Psihopedagogie, UST. In 2017- prezent își face studiile prin Doctorat în cadrul școlii doctorale „Stiinte ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățamant superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institul de Stiințe ale Educației, Specialitatea 02- Didactici pe trepte și disciplini. Este autor a 4 elaborări metodice pentru studenții filologi și a peste 40 de publicații cu caracter științific. Colaborează cu Agenția Francofonă, Alianța Franceză, ETRC (centrul de resurse a profesorilor de limba engleză), unde participă la conferințe, seminare, workshop-uri. In luna februarie 2018 a participat la Programul de mobilitate pentru predare Erasmus, Universitatea din Pitești, România, în 2019 a realizat un stagiu de mobilitate academică la Universitatea Pedagogică din Cracovia, Polonia, un stagiu de mobilitate de formare a programului ERASMUS+ la universitatea Akdeniz din Antalya, Turcia.

Printre stagiile de formare continuă se numără : Curs on-line organizat de Universitatea de Oregon, Statele Unite ale Americii cu tema “Tell Your Story In English: Reading and Writing Skills for Language Learners; Atelier de formare : Orientări noi în predarea limbii franceze», organizat de Asociația Profesorilor de limba franceză din Moldova; Atelier de formare organizat de Asociația Profesorilor de franceza din Moldova, în cadrul proiectului « Appel aux Initiatives Nationales et/ou regionales de la Federation Internationale des Professeurs de Français, etc.

Predă cursul practic de Limba Engleza studenților filologi, Lexicologia limbii engleze, Istoria literaturii franceze, Tehnici de comunicare prin lecturi (limba engleza) și Morfologia limbii engleze.

Preocupările fundamentale științifice țin de : Abordarea discursivă a textului literar în formarea competenței de comunicare în limba engleză la studenții filologi; valențele și relațiile de interacțiune comunicativă ale textului literar; competența lingvistică vs competența comunicativă în procesul de studiere a limbii străine, hermeneutica textului.
Email: tatianaciorba@yahoo.com

Zdraguş Vera –  asistent universitar, doctorandă

A absolvit Institutul pedagogic de Stat «A. Russo» din Bălți, Facultatea de Limbi Străine, specialiatatea Limba franceză. In 2005 a susținut teza de magistru în Psihopedagogie, UST. 2017- prezent își face studiile prin Doctorat în cadrul școlii doctorale „Stiinte ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățamant superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institul de Stiințe ale Educației, Specialitatea 02- Didactici pe trepte și disciplini. Autor a 2 lucrări metodice pentru studenții facultății de Filologie și biologie și chimie și 30 de publicații cu caracter științific. Colaborează cu Agenția Francofonă, unde participă la conferințe, seminare, workshop-uri. Este membrul al biroului administratif al APFM.

Printre stagiile de formare continuă se numără : « Educatia pentru Integrarea Europeana », Universitatea de Stat din Tiraspol ; Atelier de formare : Orientări noi în predarea limbii franceze», organizat de Asociația Profesorilor de limba franceză din Moldova; Atelier de formare organizat de Asociația Profesorilor de franceza din Moldova, în cadrul proiectului « Appel aux Initiatives Nationales et/ou regionales de la Federation Internationale des Professeurs de Francais, etc. In iulie-august, 2016 a participat la cursurile de vară organizate de Universitatea liberă din Bruxelles. Responsabil de cursurile : Limba franceză (curs practic), Morfologia limbii franceze, Lexicologia limbii franceze, Analiza textului literar.

Domeniul de cercetare stiintifica: Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză din perspectiva interculturală (aspecte metodologice).
Email: zdragusvera@gmail.com

Arpentii Tatianamagistru, asistent  universitar, licentiată în filologie

A absolvit U.P.S. „I. Creanga”, Facultatea Psohologie și Psihopedagogoe Specială, Specialitatea Psihologie și Limba Engleză in anul 2001. Din anul 2003 activează la Catedra de Limbi și Literaturi Străine în calitate de profesor de limba engleză.

Preda cursurile de Limba Engleză- curs practic, Morfologia limbii engleze, Limbaj specializat și comunicare, Tehnici de comunicare prin lecturi (limba engleză). Colaborează cu ETCR, unde participă la conferințe, seminare, workshop-uri organizate în cadrul acestui centru. Este autor a unei elaborări metodice și 10 publicații.

Stagii de formare: « Educatia pentru Integrarea Europeană », Universitatea de Stat din Tiraspol, 26.02.–13.03. 2018’’ Predarea Web mediatică. Instrumente didactice digitale”, 20 credite, Universitatea de Stat din Tiraspol, Iulie –august 2016

Domeniul de cercetare științifică ține de morfologia contrastivă, formarea competenței de comunicare la studenți.
Email: tatianaarpentii@yahoo.com

Constantinov  Liliaasistent universitar, doctorandă

Master în Filologie Germanică (ULIM, 2007-2008), licențiată în Filologie: Limba și Literatura Engleză și Limba Italiană (USM, 1996-2001).

Stagii de formare: Curs de formare continuă organizat de ETCR cu tematica : « Teaching Writing », 2018, Curs de formare continuă în cadrul proiectului Long Life Learning Euteach cu genericul Educația pentru Integrarea Europeană, martie 2018; Training for Continuous Professional Development for English Teachers organizat de ETRC (Asociația Profesorilor de engleză) ianuarie; 2017 noiembrie.

Cursuri predate: Cultura și civilizația engleză, Lexicologia limbii engleze, Teoria și practica traducerii, Curs practic de limba engleză, Limbaj specializat și comunicare, Limba engleză (pe domenii de specialitate).

Domeniul intereselor științifice ține de metodologia predării limbii engleze și parteneriatul școală-familie.
Email: chiriaclilia@yahoo.com

In prezent corpul didactic al Catedrei asigură însușirea următoarelor discipline de studii:

 • Limba engleză ( fonetică și vocabular)
 • Tehnici de comunicare prin lecturi ( limba engleză/limba franceză)
 • Limbaj specializat și comunicare
 • Exprmare orală (limba engleză/ limba franceză)
 • Morfologia limbii franceze/limbii engleze
 • Lexicologia limbii engleze/limbii franceze
 • Metodologia limbii engleze/franceze
 • Istoria literaturii engleze/franceze
 • Sintaxa limbii engleze/franceze Literatura engleză pentru copii
 • Cultura și civilizația engleză
 • Interpretarea textului literar englez/ francez
 • Semiotica textului englez
 • Hermeneutica textului englez
 • Lexicul de specialitate (limba engleză)

Sub egida catedrei au fost create trei laboratoare dotate cu videoproiector, calculator, ecran fixat. In spatiul acestor laboratoare se desfașoară activitatea cercurilor studențești precum:

a)   cercul studențesc la limba engleză «Page Turners».

b)   cercul studențesc la limba franceză «Les Francophiles»,

c)   cercul studențesc de limba rusă « Словесник”.

În cadrul Catedrei de Limbi şi Literaturi Străine îşi desfaşoară activitatea seminarul ştiinţifico-metodic: „Textul – probleme filologice şi metodologice”, care reuneşte lingvişti, literaţi şi didacticieni întru discutarea subiectelor centrate, orientate spre autoperfecţionarea, continuitatea intereselor ştiintifice individuale, dar şi spre procesul de învăţământ; formarea la studenţi a deprinderilor de analiză filologică.

    In scopul realizarii celor evidențiate mai sus, membrii catedrei activează cu insistență în directia de cercetări știintifice, cum ar fi optimizarea procesului de studiere a limbii străine în învăţământul superior:

•   studierea limbii străine din perspectiva lingvistică, literară și didactică

•   textul și contextul – valențe lingvistice, discursive și didactice

•   dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale la viitorii profesori

•  dinamizarea reflecției metalingvistice în scopul dezvoltării competențelor lingvistice și pragmatice ale studenților.

Rezultatele sunt valorificate prin organizări/participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mese rotunde cu invitația unor specialiști străini, manifestări cu caracter ştiinţific intra/interuniversitare, prezentarea unor comunicări metodico-didactice.

Sub îndrumarea profesorilor catedrei, anual, sunt elaborate și publicate de către studenți lucrări care prezintă rezultatele muncii lor științifice.

Au devenit tradiţionale unele activităţi extraauditoriale, ce poartă caracter educaţional, organizate de către membrii catedrei: Zilele Francofoniei, concursuri la disciplinele studiate, serate, mese rotunde etc.

Ca rezultat al pregătirii eficiente unii profesori și studenţi de la facultatea de Filologie au posibilitatea de a obţine burse în cadrul proiectului Erasmus Mundus Corporation, la Universitatea Michel de Montaigne, Bordeaux, Franţa ; Universitatea din Cracovia, Polonia ; Universitatea din Pitești, România, Universitatea din Craiova, România.

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine desfăşoară o activitatea importantă de colaborare internațională cu Agenția Universitară Francofonă şi Alianța Franceză care oferă multiple posibilități profesorilor şi studenților de la specialitățile cu limbă franceză: burse de mobilitate academică, formări profesionale, seminare metodologice, vizionare de filme, expoziții, conferințe ştiințifice, concursuri tematice, colaborare fructuoasă cu Universitatea de Stat de Lingvistică din Moscova, Rusia, Universitatea pedagogică de Stat din Moscova.

Profesorii catedrei sunt membri ai Asociaţiei profesorilor de limba rusă și franceză (APFM) din Republica Moldova şi al Centrului  de resurse pentru profesori de limba engleză (ETRC), care este un centru multimedia creat pentru profesorii de limba engleză, în scopul promovării colaborării şi perfecționării abilităților de predare a limbii engleze în Republica Moldova.

Participările la diverse traininguri, conferinţe ştiinţifice și stagii naţionale și internaţionale, dragostea de muncă și atitudinea creatoare în predarea limbii străine au contribuit substanţial la educaţia unei pleiade întregi de profesori de limba engleză, franceză și rusă.

In prezent corpul didactic al Catedrei asigură însușirea disciplinelor de studii la specializările :

1.   Limba si Literatura Româna și Limba Engleză

2.   Limba și Literatura Româna și Limba Franceză

3.   Pedagogia Invățământului Primar și Limba Engleză

4.   Geografia și Limba Engleză

Într-o lume globalizată şi multiculturală, aceste specialități solicită dezvoltarea unor competenţe specifice comune, dintre care menţionăm: capacitatea de a folosi corect şi nuanţat limbile străine studiate, capacitatea de orientare în spaţiul cultural străin şi românesc, capacitatea de producere şi interpretare a textului, capacitatea de comunicare interculturală şi de facilitare a dialogului intercultural. Acestea sunt competenţele principale pe care le dezvoltă disciplinele fundamentale din programele de studiu din cadrul Catedrei Limbi și Literaturi Străine.