Catedra de limbi și literaturi străine

I. Informații generale

Tatiana Ciorba-Lașcu

lector universitar, doctorandă
Șef catedră

   Catedra Limbi şi Literaturi Străine a fost reorganizată în baza catedrelor Limbi Străine, Limbi Moderne şi Limba şi Literatura Rusă în 2012 şi reuneşte specialişti filologi de înaltă calificare, devotaţi muncii şi vocaţiei lor, cunoscuţi în mediul educațional al Republicii, inclusiv doctori în filologie și pedagogie, conferenţiari universitari, lectori universitari care deţin titlul de master şi lectori doctoranzi. Membrii catedrei asigură desfașurarea eficientă a activităților didactice, metodice și de cercetare atât la facultățile umanistice cât și la cele de științe exacte.

   Obligațiunile și principiile de activitate ale profesorilor catedrei au ca obiectiv realizarea prelegerilor, seminarelor și orelor de curs prevăzute de planurile de învățământ, conducerea practicii pedagogice, acordarea ajutorului reciproc în lucrul individual al studenților, integrarea studenţilor în programele de studiu cu cooperare internaţională,  realizarea modulelor didactico-metodice și de cercetare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

Gherlovan Olga  doctor în filologie, conferențiar universitar, Decan al Facultății de Filologie.

Doctorul conferențiar Olga Gherlovan, activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol din anul 1986. Dupa absolvirea cu menţiune a Facultatii de Filologie a UST, este repartizată de Ministerul Învăţământului în calitate de profesor la Catedra de Literatură Rusă şi Universală. Dumneai continua studiile postuniversitare prin doctorat în cadrul Institutului de Literatură Universală „Maxim Gorkii” al Academiei de Ştiinţe din Rusia. În anul 1996 susţine cu succes teza de doctor la specialitatea „Literatura rusă”.

Activitatea didactica si stiintifica
2012 -prezent – Decan al Facultaţii de Filologie a Universităţii de Stat din Tiraspol;
1997 – 2012 – Şef al Catedrei de Limba şi Literatura Rusă a Universităţii din Tiraspol

Participă în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale, proiecte internaționale printre care:

• Membru al Colegiului de redacţie al revistei ISSN 1857-0623 ACTA ET COMMENTATIONES. Ştiinţe ale Educaşiei. Revista ştiinţifică.UST; membrul al Seminarului specializat de susţinere a tezelor de doctor la specialitatea  Teoria şi metodologia instruirii (pe obiect), cifrul 13.00.02 din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol;
• Membru al Seminarului specializat de susţinere a tezelor de doctor la specialitatea Teoria şi metodologia instruirii (pe obiect), cifrul 13.00.02 din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”;

• Membru al organizaţiei obşteşti Organizaţiei de bază al CSI pentru predarea limbii ruse (Institutul limbii ruse A.S. Puşkin, Moscova); coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea testelor pentru BAC la disciplina limba şi literature rusa;

• Proiect MECC Standarde de dotare minimă a cabinetelor de studiu la disciplinele şcolare în instituţiile de învăţământ general

• Proiect TEMPUS QAEM Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova

• Proiectul internaţional moldo-rus 09.820.07.04/U Promovarea comunicării interculturale eficiente: depăşirea stereotipurilor şi prejudecăţilor în procesul interacţiunii culturilor ruse şi moldoveneşti, realizat cu sprijinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei  şi Fundaţiei Umanitare Ştiinţifice din Rusia, etc.

Pentru munca prodigioasă, contribuţia adusă la pregătirea cadrelor didactice, succesele realizate în activitatea de cercetarea ştiinţifică, Olga Gherlovan, dr, conferenţiar universitar, a fost distinsă cu Diploma de Excelenţă a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii MoldovaDiplomă Premiul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru cartea ”Хрестоматия: современная русская литература для филологических факультетов и лицеев” (под общей редакцией Г.А. Каюровa; науч.руководитель О.К. Герлован.- К.: «Cuşnir&Co», 2012. -608 р.) (Salonul Internaţional de Carte, ed XXI 2012, consacrat 180 de ani a fondării Bibliotecii Naţionale 31.08 – 4.09.2012); Diplomă de Gradul Întîi, conferită de Guvernul Republicii Moldova. Este autor a peste 100 de lucrări știițifice și științifico-metodice în domeniul istoriei literaturii ruse, științei literaturii, analizei operelor artistice.

Predă cursurile de Istoria literaturii ruse vechi, sec.18, Istoria literaturii ruse sec. 19, Teoria Literaturii, Întroducere în teoria literaturii, Hermeneutica textului literar, Teoria și practica evaluării, Bazele cercetării filologice, etc..

Preocupările ştiinţifice sunt legate de problemele de dezvoltare al procesului literar-istoric, hermeneutica textului, lectura explicativă și interpretativă, comunicarea interculturală, evaluarea competenţelor la elevi şi studenţi

Taburceanu Polina – doctor în filologie, conferenţiar universitar

Din 1992 își desfășoară activitatea didactică în cadrul Facultății de Filologie a Universității de Stat din Tiraspol la Catedra Limbi şi Literaturi Străine.

În 2010 susține cu succes teza de doctor în filologie cu tema Motive biblice şi anticlericale în creaţia lui Leon Donici-Dobronravov, Institutul de Filologie, Academia de Științe a Moldovei, Specialitatea: Literatura română. Polina Taburceanu se autoperfecționează, își sporește nivelul profesional: a urmat cursuri de perfecționare în cadrul Universității „A.I. Cuza” din Iaşi ; cursuri organizate la Prodidactica ce țin de problemele de predare a limbii şi literaturii române pentru alolingvi şi elaborarea programelor științifice la disciplinele didactice ; cursuri de Formare continuă în cadrul UST: „Pedagogul – versus exigențele atestării”; „Educația pentru integrarea europeană”; „Pedagogia învățământului superior”; Tehnologii digitale pentru predare. În aprilie 2017 a avut o stagiere științifică în or. Krakow, Facultatea Pedagogie, UP din Krakow. Cunoașterea literaturilor ruse, române şi universale i-a determinat sfera intereselor sale științifice: cele peste 40 de publicații ştiinţifico-metodice sunt consacrate științei literaturii contrastive, analizei textului artistic. A coordonat participarea studenților la tradiționalele conferințe științifice și a activat în calitate de conducător științific la teze de licență și de master.

În prezent predă cursurile de literatură universală, istoria literaturii ruse sec. al XIX-lea și sec. XX, folclorul rus, postmodernismul literaturii ruse, probleme de literatură în perspectivă comparată, teoria și metodologia filologiei ruse, relații interculturale în textul artistic. A coordonat participarea studenților la tradiționalele conferințe științifice.

Polina Taburceanu contribuie activ la sporirea prestigiului catedrei, fiind membru a Consiliului Olimpic la limba și literatura rusă (școala națională). Ea este membru şi secretar al Consiliului Facultății de filologie a UST.

Procopii Liuba – doctor în filologie, conferenţiar universitar

Născută în s. Talmaza, judeţul Tighina, astăzi raionul Ştefan-Vodă, în 1982 absolveşte cu menţiune Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol „T.G.Şevcenco”, Facultatea Filologie, specialitatea Limba și Literatura Rusă și Pedagogia, după care a lucrat un an profesoară de limba şi literatura rusă în şcoala Nr.2 din satul natal.

Din 1983 până în prezent activează la Catedra Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Tiraspol. Din 2008, după susţinerea tezei de doctor în filologie activează în calitate de doctor conferenţiar. În anii 2006-2013, 2016 –prezent, a ocupat postul de Preşedinte al Comitetului Sindical din Alma Mater – UST. În perioada 2013 -2018 a îndeplinit funcţia de Șef al Centrului de activitate extraauditorială.

Predă cursurile: Întroducere în lingvistică; Limba rusă literară contemporană ; Didactica limbii si literaturii ruse; Slava veche; Gramatica istorică; Istoria limbii ruse contemporane; Introducere în filologia slavă; Literatura rusă de peste hotare; Psiholingvistică; Lingvistică comparată; Tehnologii educaţionale contemporane etc. la ciclul I şi II. Are publicate câteva suporturi de curs, compendiumuri, Ghid pentru practica pedagogică etc. Colaborează cu mai multe ziare şi reviste din ţară („Literatura şi Arta”, „Universitas” etc.), cu postul de radio „Antena C”, cu editura „Prut-Internaţional. În 2010 a publicat cartea de versuri „Casa Sufletului meu”. Participă la concursul de romanțe ”Crizantema de argint”, ca autoare de versuri și muzică, obținând mai multe mențiuni.

Interesele ştiinţifice sunt axate pe mai multe probleme actuale: Psiholingvistica; Traductologia; Analiza lingvoculturologică a textului; Intertextualitatea etc.

Stah Dianadoctor în filologie, conferenţiar universitar

Diana Stah îşi desfăşoară activitatea în cadrul Catedrei Limbi Străine a universităţii începînd cu anul 2000. În anul 2002 obţine bursa doctorală a Ministerului Educaţiei din România şi pe parcursul următorilor patru ani lucrează asupra tezei de doctorat la „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În anul 2007 obţine titlul de doctor în filologia engleză şi revine la catedră. Din 2008 şi până în prezent deţine funcţia de conferenţiar universitar. În 2011 – 2012 este bursier SOTL (Scholarship of Teaching and Learning) a Universităţii Central Europene, Budapesta, Ungaria. În 2012 obţine bursa Humphrey a Guvernului SUA şi pe parcursul anului academic 2012 – 2013 desfăşoară un program individual de activitate la Universitatea de Stat Pennsylvania, PA, SUA. Este titular la disciplinele: Istoria Literaturii engleze (1, 2, 3), Lexicologia limbii engleze (1, 2), şi seminare opţionale.

În 2009 – 2011 este angajată de către Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în calitate de Expert Naţional în Comitetul de Program al Comisiei Europene pentru domeniul Ştiinţe socio-economice şi umanistice. Îşi continuă activitatea în acest domeniu şi după asocierea Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, devenind Punct Naţional de Contact şi Expert Naţional în Comitetul de Program al Comisiei Europene pentru domeniul Societăţi Incluzive, reflexive şi sigure. Pe parcursul anilor de activitate la Catedră se implică în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, printre acestea: 2011 – prezent – NET4SOCIETY – Trans-naţional co-operation among National Contact Points for Socio-economic sciences and the Humanities, FP7 ; 2009 – 2011 – WETEN – Western-Eastern Teacher Education Network, TEMPUS ; 2006 – 2010 – proiect instituţional Calitatea Învăţământului Superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice, UST. Activitatea de cercetare este reflectată în cele aproximativ 30 publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, apărute în ţară şi peste hotare.

Radu BURDUJAN, doctor în pedagogie, lector universitar

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea Limba Franceză – Limba Engleză. A urmat studiile de master în aceeași instituție, Specialitatea Filologie Romanică. Activează la Catedră din 2004. A făcut studiile de doctorat la Institutul de Științe ale Educației. În 2010 a susținut teza de doctor în pedagogie cu tema: “Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale”.

Este autorul lucrărilor metodico-didactice “Indicaţii metodice la gramatica limbii engleze”, “La langue française pour la faculté de pédagogie”, a monografiei „Competența literar-artistică interculturală”. A publicat mai multe articole în reviste, culegeri de circulaţie naţională și internaţională.

Domeniul intereselor științifice ține de dezvoltarea competențelor literar-artistice la studenți, metodica predării limbilor franceză și engleză.

Printre cursurile predate în cadrul universității se numără: Literatura Engleză, Didactica limbii engleze, Didactica limbii franceze, Sintaxa limbii engleze, Sintaxa limbii franceze, Lexicologia limbii engleze, Limbaj specializat și comunicare (limba engleză), Lexicul de specialitate, Curs practic de limbă engleză, Tehnici de comunicare prin lecturi (limba engleză) , etc. De asemenea este profesor de limbă franceză și engleză la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional și secundar.

Burea-Titica Svetlana , doctor în pedagogie, lector universitar

S-a nascut în satul Răzeni, raionul Ialoveni.

Studiile: după absolvirea şcolii medii Răzeni a absolvit Şcoala Normală „Ştefan Velovan”, Craiova, Romania, Specialitatea- învăţător de clasele primare. În anul 2000 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Specialitatea Limba Română și Limba Engleză, licenţiată în filologie, în 2008 a susţinut teza de doctor în pedagogie în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu tema “Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză prin utilizarea textului publicistic”. In 2008 îsi Începe activitatea didactică în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol la catedra Limbi şi Literaturi Străine.

Predă cursurile: Metodica predării limbii engleze, Gramatica limbii engleze, Tehnici de comunicare prin lecturi, Analiza funcțională a textului

Este autoare a circa 30 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, coautor a curricumului de formare continuă la limba engleză. Svetlana Burea este implicată în desfăşurarea seminarelor de formare profesională ETRC, Consiliul American în cadrul programului Flex Alumni Program RM, UST, Lessons Planning, Preschool English. Participă în cadrul proiectelor internaţionale sociale Youth pass Training and Network Projects, membră activă a asociaţiei META. Pe parcurs participă la stagii de formare continuă, conferinţe, workshop-uri din ţară şi peste hotare (Georgia, Austria) Creativitate si inovare in predarea ESL, ETRC; Active Teaching and Learning Strategies and Technology Enhanced Learning, institutional agreement Kingston University, London şi USP-USM, Project collaboration;  Integrating Sustainable Goals in English Languahe Instruction Hackathon, IEARN Moldova, AICE, USA Government; Pedagogul-versus exigențele atestării, UST.

Domeniul intereselor ştiinţifice: formarea competenței de comunicare prin valorificarea textului, metodologia predării limbii engleze şi lingvistica contrastivă.

Zdraguş Vera –  lector superior, doctorandă

Prodecan al Facultatii de Filologie. Este absolventă a Institutului pedagogic de Stat «A. Russo» din Bălți, Facultatea de Limbi Străine, specialiatatea Limba franceză. In 2005 a susținut teza de magistru în Psihopedagogie, UST. 2017- prezent își face studiile prin Doctorat în cadrul școlii doctorale „Stiinte ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățamant superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institul de Stiințe ale Educației, Specialitatea 02- Didactici pe trepte și disciplini. Autor a 2 lucrări metodice pentru studenții facultății de Filologie și biologie și chimie și 25 de publicații cu caracter științific. Colaborează cu Agenția Francofonă, unde participă la conferințe, seminare, workshop-uri. Este membrul al biroului administratif al APFM.

Printre stagiile de formare continuă se numără : « Educatia pentru Integrarea Europeana », Universitatea de Stat din Tiraspol ; Atelier de formare : Orientări noi în predarea limbii franceze», organizat de Asociația Profesorilor de limba franceză din Moldova; Atelier de formare organizat de Asociația Profesorilor de franceza din Moldova, în cadrul proiectului « Appel aux Initiatives Nationales et/ou regionales de la Federation Internationale des Professeurs de Francais, etc. In iulie-august, 2016 a participat la cursurile de vară organizate de Universitatea liberă din Bruxelles. Responsabil de cursurile : Limba franceză (curs practic), Morfologia limbii franceze, Lexicologia limbii franceze, Analiza textului literar.

Domeniul de cercetare stiintifica: Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză din perspectiva interculturală (aspecte metodologice).

Ciorba-Laşcu Tatiana –lector universitar, doctorandă, Sef al Catedrei Limbi și Literaturi Străine

Tatiana Ciorba-Lașcu a absolvit Universitatea de Stat «A. Russo» din Bălți, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, licențiată în Filologie, Specialitatea Limba Franceză și Limba Engleză. In 2005 a susținut teza de magistru în Psihopedagogie, UST. In 2017- prezent își face studiile prin Doctorat în cadrul școlii doctorale „Stiinte ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățamant superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institul de Stiințe ale Educației, Specialitatea 02- Didactici pe trepte și disciplini. Este autor a 4 elaborări metodice pentru studenții filologi și 27 de publicații cu caracter științific. Colaborează cu Agenția Francofonă, Alianța Franceză, ETRC (centrul de resurse a profesorilor de limba engleză), unde participă la conferințe, seminare, workshop-uri. In luna februarie 2018 a participat la Programul de mobilitate pentru predare Erasmus, Universitatea din Pitești, România.

Printre stagiile de formare continuă se numără : Curs on-line organizat de Universitatea de Oregon, Statele Unite ale Americii cu tema “Tell Your Story In English: Reading and Writing Skills for Language Learners; Atelier de formare : Orientări noi în predarea limbii franceze», organizat de Asociația Profesorilor de limba franceză din Moldova; Atelier de formare organizat de Asociația Profesorilor de franceza din Moldova, în cadrul proiectului « Appel aux Initiatives Nationales et/ou regionales de la Federation Internationale des Professeurs de Francais, etc.

Predă cursul practic de Limba Engleza studenților filologi, Lexicologia limbii engleze, Istoria literaturii franceze, Tehnici de comunicare prin lecturi (limba engleza) și Morfologia limbii engleze.

Preocupările fundamentale științificețin de : Abordarea discursivă a textului literar în formarea competenței de comunicare în limba engleză la studenții filologi; valențele și relațiile de interacțiune comunicativă ale textului literar; competența lingvistică vs competența comunicativă în procesul de studiere a limbii străine, hermeneutica textului.

Arpentii Tatianamagistru, lector  universitar, licentiată în filologie

A absolvit U.P.S. „I. Creanga”, Facultatea Psohologie și Psihopedagogoe Specială, Specialitatea Psihologie și Limba Engleză in anul 2001. Din anul 2003 activează la Catedra de Limbi și Literaturi Străine în calitate de profesor de limba engleză.

Preda cursurile de Limba Engleză- curs practic, Morfologia limbii engleze, Limbaj specializat și comunicare, Tehnici de comunicare prin lecturi (limba engleză). Colaborează cu ETCR, unde participă la conferințe, seminare, workshop-uri organizate în cadrul acestui centru. Este autor a unei elaborări metodice și 10 publicații.

Stagii de formare: « Educatia pentru Integrarea Europeană », Universitatea de Stat din Tiraspol, 26.02.–13.03. 2018’’ Predarea Web mediatică. Instrumente didactice digitale”, 20 credite, Universitatea de Stat din Tiraspol, Iulie –august 2016.

Domeniul de cercetare științifică ține de morfologia contrastivă,  formarea competenței de comunicare la studenți.

Constantinov  Lilialector universitar

Master în Filologie Germanică (ULIM, 2007-2008), licențiată în Filologie: Limba și Literatura Engleză și Limba Italiană (USM, 1996-2001).

Stagii de formare: Curs de formare continuă organizat de ETCR cu tematica : « Teaching Writing », 2018,  Curs de formare continuă în cadrul proiectului Long Life Learning Euteach cu genericul Educația pentru Integrarea Europeană, martie 2018; Training for Continuous Professional Development for English Teachers organizat de  ETRC (Asociația Profesorilor de engleză) ianuarie; 2017 noiembrie. 

Cursuri predate: Cultura și civilizația engleză, Lexicologia limbii engleze, Teoria și practica traducerii, Curs practic de limba engleză, Limbaj specializat și comunicare, Limba engleză (pe domenii de specialitate).

Domeniul intereselor științifice ține de metodologia predării limbii engleze și parteneriatul școală-familie.

Caracaş Vioricaasistent universitar licenţiat în Filologie

Specialitatea Limbi Moderne și Clasice, traducător de limbă franceză şi limbă engleză, magistru în Filologie, Specialitatea Filologie Romanică.

Predă cursurile: limba engleză (curs practic). Este autor a 2 publicaţii.

Domeniul de cercetare ţine de originea socio-lingvistică a limbilor de pe Terra

In prezent corpul didactic al Catedrei asigură însușirea următoarelor discipline de studii:

 • Istoria literaturii ruse sec. al XIX-lea și sec. XX
 • Folclorul rus
 • Filologia slavă
 • Limba rusă  literară contemporană
 • Postmodernismul literaturii ruse
 • Teoria și metodologia filologiei ruse
 • Relații interculturale în textul artistic
 • Limba engleză/franceză – curs practic
 • Lexicologia limbii engleze/limbii franceze
 • Morfologia limbii franceze/limbii engleze/ruse
 • Lexicologia limbii engleze/limbii franceze
 • Metodologia limbii engleze/franceze/ruse
 • Istoria literaturii ruse/engleze/franceze
 • Sintaxa limbii ruse/engleze/franceze
 • Limbaj specializat și comunicare
 • Cultura și civilizația engleză
 • Analiza textului literar.

Sub egida catedrei au fost create trei laboratoare dotate cu videoproiector, calculator, ecran fixat. In spatiul acestor laboratoare se desfașoară activitatea cercurilor studențești precum:

a)   cercul studențesc la limba engleză «Page Turners».

b)   cercul studențesc la limba franceză «Les Francophiles»,

c)   cercul studențesc de limba rusă « Словесник”.

   În cadrul Catedrei de Limbi şi Literaturi Străine îşi desfaşoară activitatea seminarul ştiinţifico-metodic: „Textul – probleme filologice şi metodologice”, care reuneşte lingvişti, literaţi şi didacticieni întru discutarea subiectelor centrate, orientate spre autoperfecţionarea, continuitatea intereselor ştiintifice individuale, dar şi spre procesul de învăţământ; formarea la studenţi a deprinderilor de analiză filologică.

    In scopul realizarii celor evidențiate mai sus, membrii catedrei activează cu insistență în directia de cercetări știintifice, cum ar fi optimizarea procesului de studiere a limbii străine în învăţământul superior:

•   studierea limbii străine din perspectiva lingvistică, literară și didactică

•   textul și contextul – valențe lingvistice, discursive și didactice

•   dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale la viitorii profesori

•  dinamizarea reflecției metalingvistice în scopul dezvoltării competențelor lingvistice și pragmatice ale studenților.

Rezultatele sunt valorificate prin organizări/participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mese rotunde cu invitația unor specialiști străini, manifestări cu caracter ştiinţific intra/interuniversitare, prezentarea unor comunicări metodico-didactice.

Sub îndrumarea profesorilor catedrei, anual, sunt elaborate și publicate de către studenți lucrări care prezintă rezultatele muncii lor științifice.

Au devenit tradiţionale unele activităţi extraauditoriale, ce poartă caracter educaţional, organizate de către membrii catedrei: Zilele Francofoniei, concursuri la disciplinele studiate, serate, mese rotunde etc.

Ca rezultat al pregătirii eficiente unii profesori și studenţi de la facultatea de Filologie au posibilitatea de a obţine burse în cadrul proiectului Erasmus Mundus Corporation, la Universitatea Michel de Montaigne, Bordeaux, Franţa ; Universitatea din Cracovia, Polonia ; Universitatea din Pitești, România, Universitatea din Craiova, România.

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine desfăşoară o activitatea importantă de colaborare internațională cu Agenția Universitară Francofonă şi Alianța Franceză care oferă multiple posibilități profesorilor şi studenților de la specialitățile cu limbă franceză: burse de mobilitate academică, formări profesionale, seminare metodologice, vizionare de filme, expoziții, conferințe ştiințifice, concursuri tematice, colaborare fructuoasă cu Universitatea de Stat de Lingvistică din Moscova, Institutul de Literatură Rusă, Sankt-Petersburg, Rusia, Universitatea pedagogică de Stat din Moscova, Institutul de Literatură Universala a Academiei de Ştiinţe din Rusia.

Profesorii catedrei sunt membri ai Asociaţiei profesorilor de limba rusă și franceză (APFM) din Republica Moldova şi al Centrului  de resurse pentru profesori de limba engleză (ETRC), care este un centru multimedia creat pentru profesorii de limba engleză, în scopul promovării colaborării şi perfecționării abilităților de predare a limbii engleze în Republica Moldova

Participările la diverse traininguri, conferinţe ştiinţifice și stagii naţionale și internaţionale, dragostea de muncă și atitudinea creatoare în predarea limbii străine au contribuit substanţial la educaţia unei pleiade întregi de profesori de limba engleză, franceză și rusă.

In prezent corpul didactic al Catedrei asigură însușirea disciplinelor de studii la specializările :

1.   Limba și Literatura Rusă și Limba Engleză

2.   Limba si Literatura Româna și Limba Engleză

3.   Limba și Literatura Româna și Limba Franceză

4.   Pedagogia Invățământului Primar și Limba Engleză

5.   Geografia și Limba Engleză

Într-o lume globalizată şi multiculturală, aceste specialități solicită dezvoltarea unor competenţe specifice comune, dintre care menţionăm: capacitatea de a folosi corect şi nuanţat limbile străine studiate, capacitatea de orientare în spaţiul cultural străin şi românesc, capacitatea de producere şi interpretare a textului, capacitatea de comunicare interculturală şi de facilitare a dialogului intercultural. Acestea sunt competenţele principale pe care le dezvoltă disciplinele fundamentale din programele de studiu din cadrul Catedrei Limbi și Literaturi Străine.