Catedra Chimie

I. Informații generale

Arsene Ion

dr. conferențiar universitar
Șef catedră

Cele mai intense colaborări catedra le are cu Institutul de Chimie, Institutul de Fizică aplicată, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, precum şi cu unele organizaţii de stat şi private („Apă-Canal”, Institutul de Metrologie şi Standardizare etc.). Membrii catedrei colaborează cu specialiștii din domeniu de la diferite universități din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cât și universități de peste hotare: Universitatea Pedagogică din Krakow, Universitatea din Craiova, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Universitatea din Cernăuți, Universitatea din Torino, Universitatea din Palermo, Universitatea din Brașov, Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din București, Institutul de Chimie Generală și Anorganică din Moscova etc. Compuşii sintetizaţi la catedră sunt supuşi unor analize la Institutul de Chimie pentru determinarea compoziţiei. La Institutul de Fizică aplicată se determină structura compuşilor, precum şi unele proprietăţi ca: luminiscenţa, capacitatea de sorbţie, proprietăţile anticorozive etc. La Institutul de Microbiologie şi Biotehnologii se testează proprietăţile de stimulare a unor procese fiziologice la fungi şi alge. Calitatea unor produse alimentare este analizată atât în laboratoarele catedrei, cât şi la Institutul de Standardizare şi Metrologie, unele laboratoare ale întreprinderilor din domeniul industriei alimentare.

Odată cu înființarea instituției în 1930 cursurile de chimie erau predate la specialitățile facultății. Catedra Chimie a fost înființată în luna august 1937. Primul ei conducător a fost profesorul V. Bogatschi. În luna iulie 1949 prin concurs a fost ales şef al catedrei profesorul universitar Alexandru Camenev. După plecarea la Kiev a profesorului Alexandru Camenev în anul 1952, şef al catedrei a fost numit prin ordinul rectorului Eugen Nirca.

Mai târziu funcţia de şef al catedrei au deţinut-o Tudor Rusu, Moise Faerştein, Tudor Carabadjac. În legătură cu creşterea numărului de studenţi la cele trei secţii ale facultăţii Biologie şi chimie, chimia fiind introdusă drept disciplină de studiu la facultatea Geografie, Fizică şi matematică, a crescut în mod substanţial numărul de ore şi respectiv corpul profesoral didactic unde activau deja 15 specialişti, având drept invitaţi la catedră: academicienii Antonie Ablov, Iurie Lealicov, Gheorghe Lazurievski, prof. Mihail Cherdivarenco etc.

Permanent pe lăngă catedra Chimie a funcţionat un seminar al profesorilor chimişti din oraş şi raioane, unde erau rezolvate probleme stringente cu scopul aprofundării cunoştinţelor didactice teoretice şi abilităţilor practice. În domeniul respectiv au fost depuse eforturi pentru organizarea olimpiadelor republicane şi raionale.

Începând cu anul 1992, după evacuarea universității la Chişinău, în legătură cu conflictul transnistrian, membrii catedrei au întreprins măsuri energice pentru crearea bazei materiale moderne, dotarea laboratoarelor cu echipamentul necesar, amenajarea sălilor, procurarea calculatoarelor și softurilor educaționale specifice chimiei etc. Având sediul la Chișinău, catedra a fost condusă de Tudor Para, Tidel Şonţovoi, Eduard Coropceanu, Grigore Filip, Alexandru Ciocârlan, Ion Arsene. Au fost deschise noi specialităţi: Chimie, Chimie şi Fizică, Chimie şi Biologie, Chimie și Informatică, Securitate ecologică.

La moment catedra Chimie oferă servicii educaționale la toate trei cicluri universitare: licență, masterat, doctorat. Membrii catedrei Chimie participă la formarea profesională continuă a cadrelor didactice, precum și la recalificarea specialiștilor din alte domenii. Seminarul științifico-metodic „Didactica chimiei” are misiunea unei platforme de discuții, unde sunt abordate cele mai actuale probleme în domeniul procesului de instruire la chimie.

Cu scopul sporirii competențelor profesionale membrii catedrei Chimie realizează stagii de formare continuă în diverse instituții din țară, precum și mobilități academice în instituții de prestigiu de peste hotare (Universitatea Pedagogică din Krakow, Universitatea din Craiova, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Universitatea din Cernăuți, Universitatea din Torino, Universitatea din Palermo, Universitatea din Brașov, Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din București, Institutul de Chimie Generală și Anorganică din Moscova etc.).

La catedră sunt invitați cu lecții publice personalități în domeniu din țară și de peste hotare: Popescu R., Geană I., Moldoveanu C., Zbanciog Gh., Pui A., Giuseppe LAZZARA, Rotaru A., Sandu M. etc.

Ion Arsene, dr. conf. univ. 

e-mail:  arsene.ion@ust.md , arsene_ion@mail.ru

Domenii de cercetare:
Studiul structurii electronice şi stabilității sistemelor moleculare;
Studiul suprafeţelor de energie potenţială, dinamica, profilul energetic  şi mecanismul reacţiilor chimice;
Studiul cuanto-chimic al mecanismului unor reacții radicalice, de substituție și de condensare.
Investigarea structurii geometrice și determinarea unor descriptori energetici ce caracterizează reactivitatea speciilor chimice studiate. Studiul cuanto-chimic al stabilității și instabilității a unor sisteme chimice. Modelarea computațională a unor conformeri-izomeri, compuși de natură organică cu obținerea speciei mai stabile energetic. Studiul dinamicii de reacție utilizând metodele de calcul ale chimiei computaționale.
Investigarea unor mecanisme de reacții de tip organic, cum ar fi, reacțiile de substituție, de condensare, de esterificare cu determinarea teoretică a structurilor geometrice ale reactanților, ale stărilor de tranziție și a produșilor de reacție cu stabilirea profilului energetic. Studii cuanto-chimice a unor compuși coordinativi cu determinarea unui șir de parametri geometrici și energetici, determinanți principali ai activității chimice a acestor compuși.

Publicații selective
Natalia Gorinchoy, M. Yu. Gorbachev, Ion Arsene, O. A. Budei. Surface Tension of Liquids with π-Conjugated Planar Molecules: DFT Calculation. Journal of Molecular Liquids 2014, 190, p.50-53 (IF=2,82).

Mikhail Gorbachev, Natalia Gorinchoy, Ion Arsene Antioxidant properties of dihydroxyfumaric acid and its dimethyl ether: A comparative DFT study of their reactions with the stable radical DPPH*. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2015, 10(1), p.89-94.

Э. Б. Коропчану, О. А. Болога, И. Арсене, А. Витиу, И. И. Булхак, Н. Горинчой, П. Н. Боурош. Синтез и исследование продуктов внутрисферного замещения в азид-содержащих диоксиматах Co(iii). Координационная химия. 2016. Т. 42. № 8, p. 480-502(IF=0,6).

Mikhail Yu. Gorbachev, Natalia N. Gorinchoy, Ion Arsene Surface tension of near-boiling liquids with intramolecular πσ*-hyperconjugation: DFT calculations. Journal of Molecular Liquids Volume 237, July 2017, Pages 108–112 (IF=3,65).

Gorinchoy N. N., Arsene I., Bersuker I. B. Buckybowl Structure of Sumanenes and Distortions of Thiophenes Induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect. J. Phys.: Conf. Ser. 1148, 2018, p. 1-12.

Eduard Coropceanu, dr., profesor universitar

e-mail: coropceanu.eduard@ust.md , ecoropceanu@yahoo.com

Domenii de cercetare:
Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai metalelor tranziționale;
Elaborarea tehnologiilor ergonomice de stimulare a proceselor fiziologice la organismele vii în baza preparatelor chimice complexe;
Elaborarea mecanismelor de eficientizare a procesului de instruire la chimie prin tehnologii motivante;
Integrarea metodelor de cercetare în procesul educațional în domeniul Științe ale naturii.
Sinteza noilor liganzi organici în baza condensării moleculelor cu diferite grupe funcționale și asamblarea în baza lor a compușilor coordinativi cu structură polimerică 1D, 2D și 3D. Studiul compoziției, structurii și proprietăților utile ale noilor materiale polifuncționale (luminescență, adsorbție, anticoroziune, stimulatori ai proceselor fiziologice la fungi, alge și plante superioare etc.). Elaborarea tehnologiilor inovaționale ergonomice privind utilizarea noilor compuși coordinativi în asigurarea creșterii randamentelor unor procese fiziologice sau inginerești.
Integrarea metodelor moderne de cercetare în procesul educațional și dezvoltarea competenței de cercetare și a calităților inovaționale pentru asigurarea pregătirii specialiștilor de a elabora soluții originale în activitatea profesională (Științe ale naturii). Elaborarea mecanismelor motivaționale pentru instruirea la chimie.

Publicații selective
Coropceanu E., Croitor L., Siminel A., Fonari M. Preparation, structural characterization and luminescence studies of mono- and binuclear Zn(II) and Cd(II) acetates with pyridine-4-aldoxime and pyridine-4-amidoxime ligands // Polyhedron. 2014. 75. P. 73-80. (IF: 2.047)

Cocu M., Bulhac I., Coropceanu E., Melnic E., Shova S., Ciobănică O., Gutium V., Bourosh P. Synthesis and structure of new mononuclear octahedral cobalt(III) dioximates derived from isonicotinic hydrazide // Journal of molecular structure. 2014. 1063. P. 274-282. (IF: 1.594)

Croitor L., Coropceanu E., Masunov A., Rivera-Jacquez H., Siminel A., Fonari M. Mechanism of Nonlinear Optical Enhancement and Supramolecular Isomerism in 1D Polymeric Zn(II) and Cd(II) Sulfates with Pyridine-4-aldoxime Ligands // The Journal of Physical Chemistry C. 2014. 118. P. 9217-9227. (IF: 4.814)

Croitor L., Coropceanu E., Chisca D., Baca S., Leusen J., Kögerler P., Bourosh P., Kravtsov V., Grabco D., Pyrtsac C., Fonari M. Effects of anion and bipyridyl bridging ligand identity on the Co(II) coordination networks // Crystal Growth & Design. 2014. 14. 3015-3025. (IF: 4.558)

Croitor L., Coropceanu E., Masunov A., Rivera-Jacquez H.J., Siminel A., Zelentsov V., Datsko T., Fonari M. Polymeric Luminescent Zn(II) and Cd(II) Dicarboxylates Decorated by Oxime Ligands: Tuning the Dimensionality and Adsorption Capacity // Crystal Growth & Design. 2014. 14. 3935-3948. (IF: 4.558)

Melnic E., Coropceanu E., Kulikova O., Siminel A., Anderson D., Rivera-Jacquez H., Masunov A., Fonari M., Kravtsov V. Robust Packing Patterns and Luminescence Quenching in Mononuclear [Cu(II)(phen)2] Sulfates // The Journal of Physical Chemistry. C 2014. 118. P. 30087-30100. (IF: 4,772)

Croitor L., Grabco D., Coropceanu E., Pyrtsac C., Fonari M. Structure and mechanical features of one-dimensional coordination polymer catena-{(μ2-adipato-O,O′)-bis(pyridine-4-aldoxime)-copper(II)} // CrystEngComm. 2015. 17. p. 2450-2458. (IF: 3.849)

Croitor L., Coropceanu E., Petuhov O., Kramer K., Baca S., Liu S.-X., Decurtins S., Fonari M. A one-dimensional coordination polymer based on Cu3-oximato metallacrowns bridged by benzene-1,4-dicarboxylato ligands: structure and magnetic properties // Dalton Transactions. 2015. 44. 7896–7902. (IF: 4.177)

Chisca D., Croitor L., Petuhov O., Coropceanu E., Fonari M. MOF-71 as a degradation product in single crystal to single crystal transformation of new three-dimensional Co(II) 1,4-benzenedicarboxylate // CrystEngComm. 2016. 18. P. 38-41. (IF: 3.849)

Chisca D., Croitor L., Coropceanu E., Petuhov O., Baca S., Krämer K., Liu S., Decurtins S., J. Rivera-Jacquez H., Masunov A., Fonari M. From Pink to Blue and Back to Pink Again: Changing the Co(II) Ligation in a Two-Dimensional Coordination Network upon Desolvation. CrystEngComm. 2016, 18, P. 384-389. (IF: 3.849)

Coropceanu E., Rija A., Lozan V., Bulhac I., Duca Gh., Kravtsov V., Bourosh P. Discrete Binuclear Cobalt(III) Bis-dioximates with Wheel-and-Axle Topology as Building Blocks To Afford Porous Supramolecular Metal−Organic Frameworks// Crystal Growth & Design. 2016. 16. P. 814-820. (IF: 4.425)

Coropceanu E., Croitor L., Siminel A., Chumakov Yu., Fonari M. The luminescence attenuation in the solid state by fluoride anion entrapped in the one-dimensional Zn(II) dioximate and mononuclear Cd(II) dioxime. Polyhedron. 2016. 109. P. 107-114. (IF: 2.108)

Коропчану Э.Б., Болога О.А., Арсене И., Витиу А., Булхак И.И., Горинчой Н., Боурош П.Н. Cинтез и исследование продуктов внутрисферного замещения в азид-содержащих диоксиматах Сo(III) // Коорд. химия. 2016. T. 42. N 8. C. 480-502. (IF: 0.541)

Melnic E., Coropceanu E., Forni A., Cariati E., Kulikova O., Siminel A., Kravtsov V., Fonari M. Discrete Complexes and One-Dimensional Coordination Polymers with [Cu(II)(2,2′-bpy)]2+ and [Cu(II)(phen)]2+ Corner Fragments: Insight into Supramolecular Structure and Optical Properties. Crystal Growth & Design. 2016. 16. 6275−6285. (IF: 4,425)

Chisca D., Croitor L., Coropceanu E., Petuhov O., Volodina G., Baca S., Krämer K., Hauser J., Decurtins S., Liu S.-X., Fonari M. Six Flexible and Rigid Co(II) Coordination Networks with Nicotinamide-Like Ligands: Impact of Non-Covalent Interactions in Retention of Dimethylformamide Solvent // Crystal Growth & Design. 2016, 16. 7011−7024. (IF: 4.425)

Croitor L., Coropceanu E., Duca Gh., Siminel A., Fonari M. Nine Mn(II), Zn(II) and Cd(II) mixed-ligand coordination networks with rigid dicarboxylate and pyridine-n-aldoxime ligands: impact of the second ligand in structures’ dimensionality and solvent capacity. Polyhedron. 2017. V 129. P. 9-21. (IF: 2.047)

Коропчану Э.Б., Булхак И., Штефырцэ A.A., Ботнарь В.Ф., Мелничук М., Кулигин Е., Боурош П.Н. Cинтез, кристаллическая структура и биологические свойства комплекса [Co(DH)2(Seu)1.4(Se-Seu)0.5(Se2)0.1][BF4] // Коорд. химия. 2017. T. 43. N 3. C. 156-63. (IF: 0,674)

Croitor L. Chisca D., Coropceanu E., Volodina G., Petuhov O., Fonari M. Solvent-rich layered cobalt(II) 1,4-benzenedicarboxylate based on binuclear {Co2(-OH2)(RCOO)2} secondary buiding unit // J. Mol. Struct. 2017. V. 1137. P. 136-141. (IF: 2. 011)

Коропчану Э.Б., Кроитор Л., Чилочи А.А., Тюрина Ж.П., Дворнина Е.Г., Кодреану C.З., Фонарь М.С. Cинтез и строение моноядерных комплексов цинка с пиридин-2-альдоксимом // Коорд. химия. 2017. T. 43. N 5. C. 268-264. (IF: 0.674)

Коропчану Э.Б., Кроитор Л., Чилочи А.А., Клапко С.Ф., Лаблюк С.В., Кодреану C.З., Фонарь М.С. Cинтез и исследование некоторых 1,2-циклогександиондиоксиминов цинка и кадмия // Коорд. химия. 2017. T. 43. N 7. C. 399-406. (IF: 0.674)

Витиу А.А., Коропчану Э.Б., Боурош П.Н. Кристаллическая структура α-диметилглиоксиматов Co(III) c имидазолом // Ж. структ. химии. 2017. N. 3. C. 554-559. (IF: 0.524)
Витиу А.А., Коропчану Э.Б., Боурош П.Н. Cинтез и строение новых координационных полимеров Zn(II) и Co(II) с 1,3,5-бензолтрикарбоновой кислотой // Коорд. химия. 2017. N. 11. C. 676-683. (IF: 0.674)

Chisca D., Croitor L., Petuhov O., Kulikova O., Volodina G., Coropceanu E., Masunov A., Fonari M. Tuning Structures and Emissive Properties in a Series of Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers Containing Dicarboxylic Acids and Nicotinamide Pillars // CrystEngComm. 2018. 20. P. 432-447. (IF: 3.474)

Lidia Calmuțchi, dr., conf. univ. interimar

e-mail: lidia.hariton@mail.ru

Domenii de cercetare:
Formarea competențelor ecologice la studenții chimiști;
Studiul substanţelor biologic active/antioxidanţi din componenţa produselor vegetale;
Extracţia substanţelor biologic active sub formă de flavonoide, aprecierea;
Capacităţi antioxidante a substanţelor biologic active din plante medicinale și produse alimentare;
Efectuarea cercetărilor factorilor de mediu;
Expertiza produselor alimentare, farmaceutice și cosmetice.
Implementarea procesului de formarea competenței ecologice în formarea inițială a profesorului de chimie.
Monitorizarea calității factorilor de mediu (apă, sol, aer).
Investigații privitor la efectuarea expertizei produselor alimentare, farmaceutice și cosmetice.
Cercetarea substanțelor biologice active din produse vegetale.
Evaluarea și aprecierea capacității antioxidante a flavonoidelor din plantele medicinale și produse alimentare.

Publicații selective
Calmuțchi L. şi a. Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrare pe student. Acta et commentationes.Ştiinţe ale Educaţiei. Revistă ştiinţifică, Nr. 1 (10), 2017, p. 125, ISBN 1857-0623.

Calmuțchii L. Modelarea matematică și realizarea interdisciplinarității în procesul predării chimiei. Caim 2018, THE 26 TH – conferance on APPLIED AND industrial matematecs. Chișinău, Moldova, september 20-23, 2018.

Calmuțchi L., Filipenco T. Formarea orientărilor eco-valiologice a personalității elevilor în predarea Chimiei organice. Probleme actuale ale didacticii științelor reale. Conferința științifico-didactică națională cu participare internațională, ediția a II-a, consacrată Aniversării a 80-a profesorului universitar Ilie Lupu. Volumul II., UST. Chișinău, 2018.

Calmuțchi L. Воспитание здорового образа жизни учащихся адаптированием эколого-валеологического материала в обучением химии. Международная научно-практическая конференция, «Педагогика и современное образование традиции», Пенза , Росия, 2018, ISBN 978-5-907103-80-1.

Calmuţchi L., Melentiev E., Cumpătă L. Educaţia eco – valeologică a studenţilor chimişti în contextul Dezvoltării Durabile ,Materialele Conferenței științifice cu participare internațională Mediul și dezvoltarea Durabilă , Ediția II-a (22-24-septembrie 2017 pag 204.

Diana Chișca, dr., conf. univ. interimar

e-mail: chisca.diana.ich@gmail.com

Domenii de cercetare:
Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi;
Didactica bazată pe competențe – valori şi limite;
Căi de mediere didactică în procesul de învățământ – aplicație la disciplina chimie.
Elaborarea schemelor de sinteză și obținerea combinațiilor complexe noi. Determinarea compoziției și structurii combinațiilor complexe prin utilizarea metodelor contemporane de cercetare precum: analiza elementală, spectroscopia IR, difracția razelor X pe monocristal și pulbere, analiza termică combinată (TG-DTG-DTA), adsorbția gazelor (azot și hidrogen) la 77 K, magnetochimia, testări microbiologice, analiza luminescentă și mecanică.
Formarea competențelor cognitive de căutare, de aplicare și analiză critică a informației din diferite surse referitoare la conținuturile selectate de către profesor şi care vor trebui să fie explorate de către elevi, prin activități desfășurate de aceștia pentru a ajunge la înțelegerea conceptelor. Integrarea cunoștințelor din domeniul chimiei cu abilitățile metodologice, măiestria pedagogică și capacitatea de a organiza colectivul de elevi.

Publicații selective
Chișca D., et. al. MOF-71 as a degradation product in single crystal to single crystal transformation of new three-dimensional Co(II) 1,4-benzenedicarboxylate. In: Cryst.Eng.Comm., 2016, Vol. 18, p. 38-41. (IF 3,849)

Chișca D. et. al. Six flexible and rigid Co(II) coordination networks with dicarboxylate and nicotinamide-like ligands: impact of non-covalent interactions in retention of dimethylformamide solvent. In: Cryst.Growth.Des., Vol.16, 2016, p. 7011−7024. (IF 3,97)

D. Chisca, et. al.: “Tuning structures and emissive properties in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers containing dicarboxylic acids and nicotinamide pillars”. CrystEngComm, 2018, 20, 432–447. (IF 3,849)

D. Chișca, ” Crocodyle Chemystri- experimente virtuale utilizate în predarea și învățarea chimiei”, Culegere de lucrări la conferință, UST, 2018, p. 79-84.

Grigore Filip, dr., conf. univ.

e-mail: catedra.chimie@ust.md

Domenii de cercetare:
Eterii volatili a diferitor plante, Separarea și cercetarea lor;
Aplicarea cromatografiei, Spectrele IR și RMN
Eterii volatile răspândiți în plante, ca sursă de compuși naturali cu largă aplicare. Studierea compoziției chimice a uleiurilor eterice cu aplicarea diferitor metode de cercetare. Studierea bioactivității unor componente din plantele ce conțin uleiuri eterice.

Publicații selective

Compendiu Lucrări practice la Chimia organică, Prtea I, Chişinău, 2015.

Compendiu Lucrări practice la Chimia organică, Prtea II, Chişinău, 2016.

Eugenia Melentev, dr., conf. univ.

e-mail: catedra.chimie@ust.md

Domenii de cercetare:
Studiul compușilor coordinativi a unor lantanide cu β-dicetone și baze organice;
Monitorizarea calității apelor naturale din fântâni, râuri și apele reziduale în baza unor parametri de calitate și studiul unor substanțe biologic active extrase din plante medicinale;
Metodologia rezolvării problemelor cu parametri la chimie.
Sinteza și analiza compușilor coordinativi ai lantanidelor (europiu și samariu) cu β-dicetone și fenantrolină sau α,α-dipiridil și aprecierea proprietăților unicale fluoriscente.
Monitorizarea calității apelor naturale și reziduale în baza unor parametri chimici și estimarera gradului de poluare.
Investigații privitor la eficientizarea procesului de instruire universitară și preuniversitară. Este coautorul Materialelor științifico-didactice, Suport de curs în domeniul compușilor complecși pentru masterat; Hidrochimie, Chimie coloidală pentru studenți; Manuale pentru clasele a VII, VIII, IX, XI; Culegeri de probleme pentru gimnaziu, licee și cu un grad sporit de dificitate, Caiete de evaluare pentru clasele VII, VIII, IX.
Investigarea unor substanțe biologic active extrase din plante medicinale. Aprecierea capacităţii antioxidante a flavonoidelor.

Publicații selective
Melentiev E. şi al. Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrare pe student. Acta et commentationes.Ştiinţe ale Educaţiei. Revistă ştiinţifică, Nr. 1 (10), 2017, p. 125, ISBN 1857-0623.

Melentiev Eugernia, Patraș Tatiana. Chimie, problem și exerciții pentru evaluări și performanțe. Chișinău, 2018, 144 pag. ISBN 978-9975-73-210-9.

Melentiev E., Lozovan V., Coropceanu E. Chimie coordinativă, lucrări practice (exerciții și probleme). Lucrări de laborator (obținerea compușilor coordinativi, Studiul calitativ și cantitativ), Chișinău, 2018, 120 pag., ISBN 978-9975-76-244-1.

Leșco A., Trofim A., Frunze N., Melentiev E. Studiul nanobacteriilor în calculii biliari și renali. Revista „Intellectus”, 2, 2018, p. 106, CZU 579.8.

Calmuţchi L., Melentiev E., Cumpătă L. Educaţia eco – valeologică a studenţilor chimişti în contextul Dezvoltării Durabile ,Materialele Conferenței științifice cu participare internațională Mediul și dezvoltarea Durabilă , Ediția II-a (22-24-septembrie 2017 pag 204.

Tudor Para, dr., conf. univ.

e-mail: catedra.chimie@ust.md

Domenii de cercetare:
Mecanismul de substituție a liganzilor la compușii de coordinație;
Interpretarea teoretică a procesului de oxido-reducere la compușii de coordinație;
Studiul fizico-chimic al compușilor de coordinație al metalelor Pt și Pd cu hidrazina.
Procesul de oxido-reducere depinde de structura compusului coordinativi. Investigația acestui process are la bază cis- și trans- complecși. Așa metale ca Pt și Pd cu grade de oxidare (+4) nu întodeauna pot fi reduse cu cel mai puternic reducător. Experiența arată că forma geometric tetraedrică și octaedrică se deosebesc la ambele metale în sensul reducerii. Se cercetează mecanismul efectuării acestui process. Tetraedrele sunt formate pe baza gradelor de oxidare (+2), iar octaedrele (+4). Respectiv numerele de coordinare sunt (4) și (6). La numerele de coordinare 6 cu ligandul rodano- grupa (SCN-) la Pt (IV) nu se observă reducere. Mecanismul se cercetează.

Publicații selective
Пара Ф.И. Синтез некоторых гидразиновых соединений Рt. Журнал неорганисеской химии, Т. ХII, выпуск 5, УДК-546. 924-388.05, отдельный оттиск. АН СССР, Москва, 1967, 4 С.

Пара Ф.И. Синтез некоторых гидразиновых соединений Рd. Журнал неорганисеской химии, Т. ХIII, выпуск 3, УДК-546. 982-388, отдельный оттиск. АН СССР, Москва, 1968, 4 С.

Пара Ф.И. О взаимодействии гидрозиновых соединений Pt и Pd с непредельными углеводородами. Журнал неорганисеской химии, Т.IV, выпуск 1, отдельный оттиск. АН СССР, Москва, 1969, 4С, УДК. [546,92,171.51:541.124]: 547.31+[546.98,171.51: 54.124]: 547,3].

Пара Ф.И. Синтез некоторых гидразиновых соединений Рt. Журнал неорганисеской химии, Т. ХII, выпуск 5, УДК-546. 924-388.05, отдельный оттиск. АН СССР, Москва, 1967, 4 С.

Para T. și a. Unele aspecte ale compușilor coordinativi (curs de lecții teoretice). UST, Chișinău, 2014.

Para T. Fenomenul radioactivității în chimie. UST, Chișinău, 2012, 34 pagini.

Para T. Lucrări practice la chimia anorganică. Partea I și II. Chișinău, 2012, 89 pag.

Andrei Rotaru, dr., conf. univ.

e-mail: andreirotaru2016@yahoo.com

Domenii de cercetare:
Studii de cinetică eterogenă formală şi aplicată la descompunerea termică a materialelor.
Studiul materialelor oxidice: sinteza şi caracterizarea feroelectricilor şi a relaxorilor dielectici.
Analiză termică şi calorimetrie.
Proprietăţi termice ale materialelor.
Aspecte termofizice ale metodelor spectroscopice (compoziţionale, dielectrice, mecanice).
Cinetică şi termodinamică fundamentală & cinetica proceselor eterogene: metode izoconversionale, proceduri liniare incrementale avansate, metode cinetice complexe pentru discriminarea modelelor cinetice, metode “Master plots”.
Procese dinamice în materiale: modelarea relaxărilor induse termic ale dipolilor dielectrici.
Materiale funcţionale electroceramice: dielectrici, relaxori, feroelectrici, multiferoici).
Relaţia structură-proprietăţi în materiale ceramice de tip tungsten bronz tetragonal (TTB) şi perovskitice.
Comportamentul termic al unor compuşi organici (cristale lichide şi coloranţi).
Analiza termică şi calorimetrică a combustibililor solizi: cărbune (lignit, huilă) & biomasă (lemn, porumb, etc.).

Publicații selective

Andrei Rotaru, Finlay D. Morrison; Structural, electrical and relaxor properties of Sc-In solid solution in tetragonal tungsten bronze ceramics. Ceramics International, 45(2,B) 2710-2718, 2019.

Andrei Rotaru; Discriminating within the kinetic models for heterogeneous processes of materials by employing a combined procedure under TKS-SP 2.0 software; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 126 (2), 919-932, 2016.

Andrew J. Miller, Andrei Rotaru, Donna C. Arnold, Finlay D. Morrison; Effect of local A-site strain on dipole stability in A6GaNb9O30 (A = Ba, Sr, Ca) tetragonal tungsten bronze relaxor dielectrics. Dalton Transactions, 44, 10738-10745, 2015.

Andrei Rotaru, Donna C. Arnold, Aziz Daoud-Aladine, Finlay D. Morrison; Origin and stability of dipolar response in a family of tetragonal tungsten bronze relaxors; Physical Review B, 83, 18, 184302, 2011.

Andrei Rotaru, Mihai Goşa. Computational thermal and kinetic analysis. Complete standard procedure to evaluate the kinetic triplet form non-isothermal data; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97, 2, 421-426, 2009.

Mihail Iacob, dr., lector universitar

e-mail: iacob.mihai@ust.md , iacob.mihai@icmpp.ro

Domenii de cercetare:
Nanoparticule magnetice pentru aplicații biomedicale;
Elastomeri siliconici pentru aplicații electro-mecanice;
Nanofluide pentru transfer termic.
Institutul de Chimie al AȘM, 2016 Obținerea nanoparticulelor de oxizi metalici prin procedee chimice precum precipitarea în mediu puternic bazic, metoda solvotermala, descompunerea termică, iradiere cu microunde ș.a.; Funcționalizarea nanoparticulelor cu surfactanți siliconici pentru aplicații biomedicale (livrare și eliberare controlată de medicamente, agenți de contrast pentru imagistica prin rezonanță magnetică); Elastomeri dielectrici pe baza de siliconi și nanofileri pentru aplicații electro-mecanice precum actuație, senzori piezoelectrici sau generatori de energie; Nanofluide pe baza de apă și materiale cu conductivitate termică mare pentru transfer de caldură.

Publicații selective

C. Racles, M.-F. Zaltariov, M. Iacob, M. Silion, M. Avadanei, A. Bargan. Siloxane-based metal–organic frameworks with remarkable catalytic activity in mild environmental photodegradation of azo dyes. Applied Catalysis B-Environmental 2017, 215, 78-92. (FI = 11.698)

M. Iacob, C. Racles, C. Tugui, G. Stiubianu, A. Bele, L. Sacarescu, D. Timpu, M. Cazacu. From iron coordination compounds to metal oxide nanoparticles. Beilstein J. Nanotechnol 2016, 7, 2074–2087. (FI = 3.13)

A. Bele, M. Dascalu, C. Tugui, M. Iacob, C. Racles, L. Sacarescu, M. Cazacu. Dielectric silicone elastomers filled with in situ generated polar silsesquioxanes: Preparation, characterization and evaluation of electromechanical performance. Materials & Design 2016, 106, 454-462. (FI = 4.525)

C. Tugui, G. Stiubianu, M. Iacob, C. Ursu, A. Bele, S. Vlada, M. Cazacu. Bimodal silicone interpenetrating networks sequentially built as electroactive dielectric elastomers. J. Mater. Chem. C 2015, 3, 8963-8969. (FI = 5.976)

M. Iacob, A. Bele, X. Patras, S. Pasca, M. Butnaru, M. Alexandru, D. Ovezea, M. Cazacu. Preparation of electromechanically active silicone composites and some evaluations of their suitability for biomedical applications. Materials Science and Engineering C, 2014, C43, 392-402. (FI = 5.080)

Sergiu Codreanu, lector universitar

e-mail: codreanu.sergiu@ust.md, codreanu_sergiu@mail.ru

Domenii de cercetare:
Studiul compoziției chimice a diferitor sisteme chimice cu ajutorul metodelor fizico-chimice de analiză;
Studiul și investigarea conținutului chimic a unor surse naturale de apă, sol;
Studiul, analiza și implementarea diferitor metode și strategii didactice în procesul educațional.
Utilizarea diferitor metode fizico-chimice de analiză pentru determinarea compoziției unor produse alimentare (conținutul de zahăr, apă etc.) ce ar permite controlul calităţii unor alimente.
Determinarea conținutului unor componenți chimici în sursele de apă, în sol, a unor factori de mediu și impactul lor negativ asupra sănătății omului.
Utilizarea și studiul diferitor metode, procedee, mijloace de învățământ specifice chimiei, cât și forme de activitate prin care se întărește caracterul formativ al predarii-învățării chimiei, cât și verificarea eficienței lor în practică.

Publicații selective

Melentiev E., Codreanu S.. Memorator de chimie. Pregătire pentru BAC. Chişinău, Editura “Prut”, 2014, 224 pag, ISBN 978-9975-54-093-3.

Коропчану Э.Б., Кроитор Л., Чилочи А.А., Клапко С.Ф., Лаблюк С.В., Кодреану C.З., Фонарь М. С.. Cинтез и исследование некоторых 1,2-циклогександион-диоксиминов цинка и кадмия. москва, Kоординационная химия, 2017, том 43, № 7, с. 399-406. УДК 546.47-386:543.427.

Codreanu S., Arsene I., Coropceanu E. Utilizarea unor modalități moderne de calcule cuanto-chimice a stării energiei sistemelor moleculare în cursul de chimie. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică, Nr. 1(10), 2017, p. 147-156. ISSN 1857-0623, Tip C.

Codreanu S. Rolul interdisciplinarității în formarea profesională initială a studentului chimist. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică, Nr. 1(12), 2018, p. 183-192. ISSN 1857-0623, Tip C.

Codreanu S., Arsene I. Chimia compușilor macromoleculari. Îndrumar de laborator și aplicații practice. Ed. a 2-a revizuită și completată, Chișinău, 2018 (Tipogafia UST), 30 p, ISBN 978-9975-76-234-2.

Catedra Chimie oferă servicii educaționale pentru specialitățile: Chimie, Chimie şi Fizică, Chimie şi Biologie, Chimie și Informatică, Securitate ecologică, Biologie și Chimie, Geografie și Biologie (ciclul I).

Forma de studii Specialitatea Durata, ani
Zi Chimie 3
Securitate ecologică 3
Chimie și Biologie 4
Chimie și Informatică 4
Chimie și Fizică 4
Frecvență redusă Chimie 4

La ciclul II (masterat) sunt formați specialiști la două specialități:

 • Chimie contemporană și tehnologii educaționale;
 • Chimie ecologică.

La ciclul III (doctorat) sunt formați specialiști la specialitatea Didactica chimiei.

În cadrul specialităților catedrei se realizează diferite studii inter- și transdisciplinare, fapt care permite formarea specialiștilor capabili să analizeze integru probleme și fenomene naturale și să corespundă situației actuale din sfera educațională.

Lista disciplinilor licență

 1. Bazele teoretice ale chimiei anorganice
 2. Bazele teoretice ale chimiei analitice
 3. Chimia hidrocarburilor
 4. Chimia analitică calitativă
 5. Chimia elementelor
 6. Tehnologii informaționale aplicate în chimie
 7. Chimia analitică cantitativă
 8. Chimie nucleară
 9. Energetica proceselor chimice
 10. Hidrochimia
 11. Chimia organică a funcțiilor simple
 12. Termodinamica chimică
 13. Bazele cineticii chimice
 14. Tehnologii chimice
 15. Metode fizico-chimice de analiză
 16. Structura substanței
 17. Chimia compușilor coordinativi
 18. Chimia biologică
 19. Chimia organică a funcțiilor mixte
 20. Electrochimia
 21. Bazele chimiei coloidale
 22. Modelare computațională la chimie
 23. Chimia alimentară
 24. Cristalochimie
 25. Istoria chimiei
 26. Chimia produselor farmaceutice și cosmetice
 27. Metodologia rezolvării problemelor la chimie
 28. Tehnici de sinteză chimică
 29. Chimia compușilor macromoleculari
 30. Chimia heterociclurilor
 31. Chimia coloranților organici
 32. Chimia corpului solid
 33. Chimia metalelor rare
 34. Didactica chimiei
 35. Tehnologia experimentului chimic în școală
 36. Chimia ecologică
 37. Auditul calității mediului ambiant
 38. Substanțe chimice nocive
 39. Radiochimia
 40. Chimia aliajelor
 41. Chimia metaloorganică
 42. Chimia produselor petroliere
 43. Compuși terpenici
 44. Agrochimie
 45. Reciclarea deșeurilor tehnologice
 46. Oximați ai metalelor tranziționale
 47. Securitatea ecologică

Lista disciplinelor master

 1. Chimie computaţională
 2. Legislaţia mediului
 3. Expertiza produselor alimentare
 4. Metode contemporane de analiză instrumentală în chimie
 5. Metode de determinare a calităţii factorilor de mediu
 6. Securitatea ecologică a produselor alimentare
 7. Mecanisme de reacţii în chimia organică
 8. Managementul proiectelor
 9. Nanotehnologii
 10. Chimia ecologică şi protecţia mediului
 11. Metode contemporane de determinare a structurii substanţelor
 12. Compuşi de importanţă vitală şi industrială
 13. Stereochimie
 14. Rezonanță magnetică nucleară
 15. Produse modificate genetic şi impactul lor asupra sănătăţii
 16. Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor
 17.  Procese biochimice
 18. Stagiu de practică în domeniul chimiei experimentale
 19. Metodologia experimentului chimic
 20. Metodologia rezolvării problemelor cu parametri la chimie
 21. Bazele fundamentale ale chimiei anorganice şi ale chimiei fizice
 22. Chimie coordinativă şi supramoleculară
 23. Chimia metalelor rare și biolelementelor
 24. Dezvoltarea competenței de cercetare la chimie
 25. Chimia cuantică
 26. Metode și tehnologii de gestionare a deșeurilor

Catedra dispune de laboratoare educaționale și de cercetare specializate:

 • Chimie anorganică;
 • Chimie organică;
 • Chimie fizică;
 • Chimie analitică;
 • Tehnologii informaționale aplicate în chimie;
 • Didactica chimiei;
 • Chimie experimentală (laborator de cercetare).

La catedră activează cercul „Tânărul chimist”, în cadrul căruia studenții au posibilitatea de a realiza diferite experiențe distractiv-demonstrative, prezintă rapoarte despre fenomene chimice, realizări recente în chimie, rezultate personale în cadrul cercetărilor științifice, se întâlnesc cu personalități marcante în domeniu etc. La inițiativa studenților, pe bază de voluntariat, au loc întâlniri cu elevii din licee, orfelinate, instituții cu statut special, în cadrul cărora studenții prezintă o serie de experiențe ce captivează elevii, generează o serie de întrebări privind fenomene enigmatice, motivează pentru un studiu mai profund al disciplinei. Pentru copii din instituții cu obiective de protecție socială studenții organizează activități de binefacere.

Implicarea studenților în cercetarea științifică

Studenții de la ciclul I și II sunt implicați în cercetări din diverse domenii: sinteza compușilor organici, asamblarea polimerilor coordinativi, studiul proprietăților chimice, fizice și biologice a compușilor sintetizați, studii cuantice asupra diferitor sisteme energetice, analiza calității surselor acvatice, a solului și a produselor alimentare, elaborarea mecanismelor de eficientizare a procesului de instruire la chimie.

Studenții programelor catedrei sunt implicați în realizarea unor proiecte de cercetare instituțională (Rotaru Mihaela, Stati Dumitru, Gorobeț Anastasia, Cociu Vera, Budei Olga etc.). În cadrul universității se desfășoară proiectele de cercetare pentru studenți cu finanțare internă:

 1. Sinteza și studiul proprietăților compușilor coordinativi noi cu design molecular polimeric în baza liganzilor cu diverse grupe funcționale, coord. Chișca D. (dir. Cociu V., Pliusnina M., Benea E., Rotaru M., Cernei G.);
 2. Studiul cuanto-chimic al stabilității energetice a unor molecule și al profilului energetic a mecanismelor unor reacții chimice, coord. Arsene Ion (dir. Purcel Z., Dabija D., Barbaroș E., Gorobeț A., Morari V.).

Mobilitatea academică a studenților

Cu scopul familiarizării studenților cu experiența altor instituții din țară și de peste hotare se organizează mobilitatea academică în universități cu specialități de profil. Studenții cu cele mai înalte performanțe, în bază de concurs, sunt selectați pentru stagii în Universitatea din Krakow, Universitatea din Craiova și altele (Nemciuc Gheorghe, Rotaru Mihaela, Munteanu Mihaela, Stati Dumitru etc.).