Catedra Biologie Vegetală

I. Informații generale

Eugenia Chiriac

Doctor, conferențiar universitar
Șef catedră

Actualmente, catedra menţine legăturile de colaborare profesională cu centrele ştiinţifice ale AŞM (Grădina Botanică, Institutul de Genetică și Fiziologie a plantelor, Institutul de Cercetări ştiinţifice „Porumbeni”, rezervaţia „Codrii”), cu comunitatea profesorală din majoritatea instituțiilor preuniversitare, unde activează absolvenții facultății de Biologie și Chimie, precum și unele instituții universitare din Moldova, Ucraina, România, Polonia. Din anul 2016, catedra are contract de colaborare cu catedra Biologie vegetală, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, care are drept scop promovarea instruirii și cercetării prin antrenarea celor mai de seamă specialiști din domeniu în procesul de instruire, cercetare și perfecționare a cadrelor științifico – didactice, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Un loc aparte în activitatea catedrei îl ocupă – perfecţionarea profesorilor din şcoli şi licee în vederea acumulării valorilor didactice care contribuie la îmbunătățirea creativității, protecției și aplicării în practică a competențelor și cunoștințelor.

Un interes deosebit pentru studenți prezintă cercul ”Botanistul”, coordonatori: Eugenia Chiriac, dr., conf. univ. Boris Nedbaliuc, dr., conf. univ., Sofia Grigorcea, dr., conf. univ., la ședințele căruia deseori participă elevii împreună cu profesorii de la multe Licee și Centre de excelență din municipiul Chișinău.

Majoritatea profesorilor de la catedră sunt împlicați în elaborarea materialelor și petrecerea Olimpiadei de Biologie (zonală și republicană).

Începând cu anul fondării catedrei şi până-n prezent toate cercetările ştiinţifice s-au efectuat în două direcţii care corespund celor două subdiviziuni ale catedrei: Biodiversitatea, ameliorarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale şi Problemele contemporane ale didacticii biologiei.

II. Istoria catedrei

Catedra Biologie Vegetală a fost fondată în august 1954 prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist şi Consiliului de Miniştri a R.S.S.M, în rezultatul transferării Facultății de Știinţe naturale şi Geografie a Institutului Pedagogic din Chişinău în orașul Tiraspol. La catedra de Botanică, șeful căreia a fost numit tânărul doctor în ştiinţe Boris Matienco, se preda următoarele discipline:  Botanică (Anatomie, Morfologie, Sistematica plantelor inferioare şi superioare); Fiziologie; Ecologie; Microbiologie; Metodica predării biologiei şi practica pedagogică; Bazele agriculturii; Pomicultura; Viticultura; Zootehnia, iar tematica cercetărilor ştiinţifice la catedra era orientată în mai multe direcții.

După susținerea tezei de doctor în biologie cu tema: „Originea anatomo-morfologică a fructelor plantelor din familia Cucurbitaceae”, tânărul cercetător Boris Matienco iniţiază  cercetări fundamentale cu genericul „Strategia dezvoltării anatomo-morfologică a fructelor de Cucurbitaceae”, implicând atât tinerii specialiști de la catedră, cât și unii studenți pasionați de biologia vegetală.

O altă direcţie de cercetare a fost hibridizarea vegetativă a diferitor soiuri de plante. Unele studii din cadrul catedrei se efectuau în concordanță cu cercetările de la Grădina Botanică din Chișinău, care aveau drept scop, studierea florei şi vegetaţiei Republicii Moldova şi introducţia noilor specii de plante (lemnoase şi ierboase, decorative, etero-oleaginoase, tehnice, furagere, medicinale etc.), inventarierea patrimoniului naţional. În aceasta context, o mare contribuţie prin cercetările lor au avut-o profesorii: Abram Vainştein, doctor în biologie, a cercetat codrii Orheiului, pădurile raionului Soroca, evidenţiind arborii rari şi exotici din Moldova; Gheorghe Simonov, doctor, lector superior, a studiat pădurile din partea de nord-vest a Codrilor centrali și brioflora Republicii Moldova; Petru Tarhon a fondatla Staţiunea biologică a Institutului Pedagogic din Tiraspol, o pepinieră şi un dendrariu, care includea circa 400 specii de plante arborescente de diferită proveninţă geografică.

Între anii 1959-61, în rezultatul concursului organizat de Gradina Botanică a ASM, Boris Matienco obține funcția de şef al Laboratorul de Microscopie Electronică (unul din primele din fosta Uniune Sovietică) scopul căreia era  studierea bio-ultrastructurii plantelor. În acest context, se  formează un colectiv care realizează cercetări în domeniul anatomiei vegetale, mulți dintre care aveau tangențe cu catedra de Biologie vegetală din Tiraspol. Mulți absolvenți ai facultății Biologie și chimie, tineri specialiști de la catedra de Botanică au devenit doctori în ştiinţă, doctori habilitaţi, şefi de laboratoare, contribuind esenţial la dezvoltarea culturii naţionale şi păstrării patrimoniului naţional, printre care se pot menționa: Eudochia Cebanu (Zagornean), Valentin Codrean (Coadă), Gheorghe Rotaru, Varvara Colomeicenco, Eugenia Pulbere, Laurenţia Artemi, Tatiana Calalb, Mircea Ciuhrii, V. Bucățel și alții.

În baza catedrei de Botanică, în 1963, au fost create două catedre noi, catedra de Fiziologie a plantelor şi Metodica predării biologiei și catedra Bazele agriculturii.

În perioada anilor 1963-1969, respectiv, 1974–1977, catedra de Botanică a fost condusă de Vladimir Şuberneţchii, conferențiar universitar (docent), doctor, specialist teoretician în studierea evoluţiei procesului de înmulţire sexuată la plante. În procesul de predare, dumnealui utiliza și unele materiale ilustrative originale (efectuate personal),reprezentate prin culori, simboluri şi scheme. În această perioadă la catedra de Botanică activau lectorii superiori: Andrei Blajevschi, Nina Migulea, Ion Pavalache, docentul Irina Jîlchina și Andrei Negru, lector asistent. Ulterior, Andrei Negru se consacră activității științifice, devenind personalitate marcantă, cunoscut și apreciat în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul biologiei vegetale, florei fosile și contemporane. Academicianul Andrei Negru este fondatorul Școlii de paleobotanică din Republica Moldova.

În perioada anilor 1969–1974; 1977–1984, în fruntea catedrei s-a aflat Ion Danilov, docent, doctor în biologie, specialist recunoscut în Sistematica plantelor inferioare. Dumnealui a desfășurat studii ştiinţifice importante având ca subiect diversitatea, ecologia şi importanţa algelor verzi din bazinele acvatice ale Republicii Moldova, atragând în cercetare mulți studenţii pasionați de știință. Printre cadrele didactice de la catedra de Botanică, selectate riguros pe baza aptitudinilor și profesionalismului, din perioada respectivă, pot fi menționați: Valentin Codreanu, Vasile Chirtoacă, Larisa Neniţă (Zamba), Afanasie Istrati, Ion Pavalache, Ion Mândâcanu, Lucia Malancea, Tudor Seinic, Eugenia Pulbere, Vasile Grati, Vladimir Șubernețchi, Ion Danilov, Varvara Colomeicenco, Ana Ștefîrță, Andrei Blajevschi şi alții. Ulterior, Ana Ștefîrță s-a consacrat activității științifice, devenind cercetător științific coordinator în Laboratorul  Floră și Geobotanică din cadrul Grădinii Botanice, șef al Ierbarului, participantă activă la construcția Grădinii Botanice

Dintre colaboratorii de la catedră care și-au făcut doctoratul sub conducerea profesorului Boris Matienco, se enumără Varvara Colomeicenco cu teza Schimbările submicroscopice ale organizării celulelor în fructele suculente de harbuz în procesul de maturizare (1975) și Eugenia Pulbere cu lucrarea Histogeneza fructelor de zămos (pepene galben) (1977).

În anul 1983 Catedra de Botanică trece printr-o criză de cadre didactice. Unii membrii (Nina Migulea, Irina Jîlchina, Vladimir Şuberneţchi) au atins sau erau deja de vârsta pensionară. Şeful catedrei de atunci, Ion Danilov, se pregătea să plece la Universitatea din Nicaragua în calitate de profesor universitar.

În rezultatul concursului (1984) pentru suplinirea postului de docent (conferențiar) şi şef al catedrei de Botanică a fost ales Vasile Grati, doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Legumiculturii Irigate (or. Tiraspol), absolvent al instituției date (promoţia anului 1963). Anterior, a activat la catedra de Botanică în calitate de asistent (anii 1963-1965) și a predat prin cumul la catedra de Anatomie şi Fiziologie a Omului (1979-1983) cursurile de Genetică şi Darwinism. În anul 1985 Împreună cu colectivul Laboratorului Genetica tomatelor a Institutului condus de către academicianul Alexandru Jucenco, expreşedinte al Academiei de Ştiinţe a RSSM, Vasile Grati devine Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei pentru ciclul de lucrări „Recombinogeneza – factor al evoluţiei şi selecţiei”. În anul 1987 a susţinut teza de doctor habilitat la specialităţile Botanica – Genetica, iar în anul 1989 a obţinut gradul de profesor universitar.

Ulterior, la catedră au fost atraşi unii din cei mai buni absolvenţi ai facultăţii: Eugenia Rusu (Chiriac), Ludmila Cocovenco, Irina Andriuşcenco, Boris Nedbaliuc, Adam Begu (Institutul de Cercetări Ştiinţifice din Tiraspol, în calitate de lector superior).

Profesori – discipoli: primele competențe în determinarea speciilor de plante, la stânga: Eugenia Pulbere (dr. conf. univ.) și Eugenia Chiriac (asist. univ.) la dreapta

În luna mai 1992 Institutul Pedagogic din Tiraspol obţine statutul de Universitate de Stat, iar în iulie 1992 în urma declanşării conflictului de pe Nistru, Universitatea de Stat din Tiraspol este evacuată în municipiul Chişinău.

Catedra a fost lipsită de baza materială didactică şi ştiinţifică, fiind nevoită să treacă prin noi încercări pentru a-şi restabili potenţialul didactic, suportând reformele învăţământului superior şi a obţinând rezultate performante.

Comunitatea universitară, inclusiv şi membrii catedrei s-au pomenit în fața unui nou început. A urmat o muncă de mare responsabilitate: restabilirea și amenagarea laboratoarelor și sălilor de curs cu utilaje, materiale și instrumente corespunzătoare, crearea condițiilor pentru desfășurarea optimală a orelor de curs, lucrărilor de laborator și aplicațiilor de teren. Au avut loc și optimizări între catedre. Astfel, Catedra de Botanică se comasează cu Catedra de Fiziologie a plantelor și Metodica predării biologiei (cu profesorii respectivi: Vladimir Macoveev, conf. univ., dr., Mircea Navroțchi, conf. univ., dr., Rodica Nedbaliuc, lect.sup.) și Catedra Bazele agriculturii (Vladimir Olaru, conf. univ., dr.) într-o singură catedră – Catedra de Botanică și Fiziologie a plantelor.

La catedra nou formată sunt invitați doctorii în ştiinţe agrare: Petru Patienco şi Elena Iurcu-Străistaru, precum şi proaspeţii absolvenţi: Nicolai Aluchi ( promoția 1993), Stela Gînju (promoția 1993), Liliana Zepca (promoția 1997), Ion Botezatu (promoția 1993).

A fost necesară și colaborarea cu alte instituții din țară, de exemplu V. Grati, E. Chiriac, N. Aluchi au inițiat legături de colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, I. Olaru și P. Patienco – cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, M. Navroțchi și R. Nedbaliuc – cu Institutul de Științe ale educației, B. Nedbaliuc – cu Universitatea de Stat din Moldova. Crearea bazei materiale a catedrei, pregătirea materialelor didactice, lucrul științific în condiții de evacuare au cerut mari eforturi intelectuale și fizice.

După evacuare, aflându-ne la Chișinău, unii tineri specialiști de la catedră au elaborat și susținut cu succes teza de doctor în știință, Nicolai Aluchi, Odetta Grama (Țîganaș), Stela Nistor (Gînju), iar, Petru Patienco a susținut teza de doctor habilitat în Legumicultură, ulterior, prmind gradul didactic de profesor universitar.

Pe lângă activitățile de predare și cercetare unii membri ai catedrei s-au implicat în elaborarea primelor programe de învățământ pentru licee (profil real și umanist), colegii și gimnazii. De exemplu, Vasile Grati, Eugenia Chiriac, Boris Nedbaliuc au fost membri ai Comisiei de atestare a cadrelor didactice din învățământul general. V. Grati a fost coautorul curriculumului național pentru învățământul liceal (biologie, 1999). La fel, V. Grati, B. Nedbaliuc, R. Nedbaliuc au efectuat stagii de formare pe lângă Institutul de Științe ale Educației, activând în calitate de formatori centrali pentru implementarea curriculumului în școală.

La 1 octombrie 2000, Universitatea de Stat din Tiraspol a împlinit 70 de ani de la fondare și 8 ani de evacuare.

Membrii catedrei și invitații de onoare, prezenți la festivitatea aniversării de 70 de ani ai Universității de Stat Tiraspol (cu sediul la Chișinău), de la stânga la dreapta: Vasile Grati (dr.hab., prof. univ), Tatiana Pîrlea (laborant), Eugenia Pulbere (dr., conf. univ.), Boris Metienco (academician), Eugenia Chiriac (dr., conf. univ.), Nicolai Aluchi (dr., conf. univ.), Petru Patienco (dr.hab., prof. univ), Boris Nedbaliuc (dr., conf. univ.), Petru Tarhon (dr.hab., prof. univ).
Secvență de la ședința catedrei de Biologie Vegetală (anul 2000), în incinta Blocului central de pe strada Iablocikin,5. În rândul din stânga: Eugenia Pulbere, conf. univ., dr.; Nicolai Aluchi, lector superior; Eugenia Chiriac, conf. univ., dr.; Tatiana Pîrlea, laborant. Rândul din dreapta: Adam Begu, conf. univ., dr. (decanul facultății); Elena Iurcu-Străistari, conf. univ., dr.; Boris Nedbaliuc, conf. univ., dr.; Petru Patienco, dr. hab; Vasile Grati, dr. hab., prof. univ.

În decembrie 2000, în legătură cu Reforma învăţământului universitar şi preuniversitar din Republica Moldova s-a format catedra de Biologie vegetală, condusă în continuare de Vasile Grati, doctor habilitat, profesor universitar. Catedra se orientează în continuare pe domeniile principale: activitatea didactică, activitatea de cercetare științifică, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale, contribuind de rând cu întreaga comunitate universitară la pregătirea cadrelor didactice de înaltă calificare, la modernizarea învățământului formativ în contextul integrării europene.

Astfel domeniile de cercetare se diversifică, se modernizează metodele de predare-învățare și de evaluare a studenților, se abordează metode și tehnici noi de investigare a plantelor.

Veteranii catedrei Biologie vegetală: de la stânga la dreapta –Vladimir Macoveev, dr., conf. univ., Petru Patienco, dr. hab., prof. univ., Vasile Grati, dr. hab., prof. univ., Mircea Navroțchi, dr., conf. univ.

În anul 2003, Facultatea de Biologie și chimie beneficiază de un nou local în municipiul Chișinău – Drumul Viilor 26A. Pentru colectivul facultății a fost un nou început. Membrii catedrei s-au mobilizat și cu mai mari eforturi, inclusiv, cele personale, contribuind la îmbunătățirea bazei materiale a laboratoarelor didactice cu aparate și instrumente necesare, reactivi, coloranți, etc. Majoritatea membrilor catedrei au efectuat o muncă colosală în elaborarea materialului didactic (manuale, ghiduri, compendii, etc.) de exemplu: Botanica. Sistematica plantelor superioare, manual, autori: Grati V., Begu A., Pulbere E., Chiriac E., Nedbaliuc B; Citologie generală, compendiu de lucrări practice, autori: Grati V., Pulbere E., Chiriac E., Grama O.; Citologie generală, manual, partea I. și Partea II, autor, V. Grati; Anatomia și morfologia plantelor, compendiu de lucrări practice, autori: Grati V., Pulbere E.; Biogeografie ecologică, manual, autor, Begu A. În mod analogic au fost elaborate suporturi de curs la Fiziologia plantelor (Aluchi N., Iurcu E.), Bazele agriculturii (Olaru I., Patienco P.), Microbiologie (Nedbaliuc B.), Didactica Biologiei (Navroțchi M., Nedbaliuc B., Nedbaliuc R.).

În biblioteca catedrei sunt prezente și lucrările foștilor absolvenți, cum ar fi: Gheorghe Postolache, Vegetația Republicii Moldova; Andrei Negru, Determinator de plante din flora Republicii Moldova; Vasile Florea, Cultura plantelor medicinale; Pavel Pînzaru, Taxoni rari din flora Republicii Moldova, etc.

În anul 2004, lui Nicolai Aluchi i s-a decernat premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru ciclul de lucrări științifice „Aspecte ale fiziologiei rezistenței plantelor de cultură, vizând diagnosticarea toleranței și realizarea potențialului de productivitate”. La fel, este coautor la 4 brevete de invenție.

Din noiembrie 2009 și până în prezent, catedra este condusă de Eugenia Chiriac,conferențiar universitar, doctor,absolventa Facultății de Biologie și chimie (promoția 1985). A făcut studiile de doctorantură în Laboratorul academicianului Boris Matienco, sub conducerea dnei Eudochia Zagornean. Suține teza de doctor cu tema „Particularitățile citologice de depozitare a amidonului în sistemul pericarp-sămânță la tomate” în 1993, publicând apoi (1995), împreună cu colaboratorii Laboratorului de Microscopie Electronică monografia „Structura și funcționalitatea fructelor”. Printre alte domenii de activitate științifică ale dnei Eugenia Chiriac se pot enumăra Biodiversitatea vegetală și Didactica biologiei (predarea interdisciplinară).          

La 1 octombrie 2010, Universitatea de Stat din Tiraspol împlinește 80 de ani de la fondare și 18 ani de evacuare. Membrii catedrei de rând cu întreg colectivul academic al universității de Stat din Tiraspol au activat în direcția reorganizării tuturor componentelor procesului de învățământ în legătură cu punerea în aplicare a exigențelor Procesului de la Bologna și realizarea Programului de asigurare a Calității procesului de învățământ și cercetare.

Membrii catedrei Biologie vegetală (2010), rândul doi de la stânga: Petru Patienco, dr. hab., prof. univ.; Boris Nedbaliuc, dr., conf. univ. (decanul facultății); Vladimir Macoveev, dr., conf. univ .; Nicolai Aluchi, dr., conf. univ. (prorector); Vasile Grati, dr., conf. univ.; Mircea Navroțchi, dr., conf. univ.; rândul întâi de la stânga: Tatiana Muștuc, asist. univ.; Rodica Nednaliuc, lector superior; Elena Iurcu-Străistaru, dr., conf. univ.; Eugenia Chiriac, dr., conf. univ.(șef catedră); Natalia Cîrlig, laborant; Sofia Grigorcea, laborant; Iuliana Ganciacovschi, laborant.

Ulterior, disciplinele de la catedră au trecut printr-un proces continuu de actualizare, de integrare a noilor domenii de rând cu cele de bază prin prisma aplicativă și a interdisciplinarității, atât la ciclul I – licență, căt și ciclul II – masterat.

Membrii catedrei Biologie vegetală elaborează și actualizează (anual) programele analitice la disciplinele catedrei ce aparțin celor trei forme de organizare a învățământului, contribuind activ la pregătirea cadrelor de înaltă calificare la următoarele specialități: Ciclul I, Învățămănt cu frecvență: Biologie și chimie (240 credite); Biologie (180 credite); Ecologie (180 credite); Chimie și biologie (240 credite); Chimie (180 credite); Geografie și biologie (180 credite), total, 28 de programe; Frecvență redusă: Biologie (240 credite); Chimie (240 credite); total, 19 programe; Ciclul II, Masterat: Biologie modernă și tehnologii în instruire (120 credite); Biologia și psihologia sănătății; Biologie aplicată (120 credite), total, 22 programe.

Cercetarea științifică a cadrelor didactice s-a diversificat și a căpătat, treptat atât caracter interdisciplinar, cât și aplicativ, contribuind la îmbunătăţirea calităţii prosesului de predare și cercetare.
În perioada 2009 -2012 membrii catedrei Biologie vegetală: Eugenia Chiriac, Nicolae Aluchi și Rodica Nedbaliuc au participat în cadrul Programului de formare „Educaţia centrată pe cel ce învaţă”, coordonatori: UNICEF Moldova, Ministerul Educaţiei și UST.

Sofia Grigorcea, dr., conf. univ. la o ședință a cercului „Botanistul”

Cercetările științifice pentru anul 2014 au fost axate pe studierea Biodiversității structurale, funcţionale şi taxonomice a organismelor vegetale, reflectate prin prizma impactului de mediu şi antropic, precum și Educaţia centrată pe subiect –imperativ în dezvoltarea durabilă a societăţii.

La catedră sunt invitați titulari noi, cum ar fi Sofia Grigorcea, absolventa Facultății de Biologie și chimie (promoția 2008, licență; promoția 2010, masterat). Pe lângă munca de predare efectuiază cercetări ştiinţifice în domeniile: Biotehnologie agricolă și Micologie.

Daniela Placinta, asistent universitar, profesor de biologie, doctorandă, absolventa facultății de Geografie, specialitatea, Georgrafie și Biologie (promoția 1996), autor de Curricula și Ghid metodologic la biologie (ediția 2019), formator național de implementare a Curriculei la biologie (ediția 2019). Coordonatorul revistei online de biologie Ritm ProBiologic.

La 1 octombrie 2015, Universitatea de Stat din Tiraspol ajunge la cea de a 85-a aniversare și 23 de ani de evacuare.

Asistentul universitar, Eugen Ciobanu în laboratorul de Biotehnologii ecologice

Sintetizând rezultatele cercetărilor efectuate de către membrii catedrei, constatăm diversitatea problemelor urmărite și varietatea tematicii abordate la elaborarea tezelor de licență și master. Pe lângă numeroasele articole originale, publicate mai cu seamă în reviste din țară, au fost elaborate mai multe sinteze, ghiduri, compendii, etc. O altă preocupare a catedrei este înnoirea cu cadre tinere.

Din august, 2019, la catedră activează ca titular, dna Lilia Brînză, doctor, conferențiar universitar, specialist în domeniul Fiziologiei stresului și adaptării plantelor. La fel, este angajat și Ciobanu Eugen, asistent univ. drd, care activează și în cadrul Laboratorului Biotehnologii ecologice.

Prin cumul, activează Pavel Pînzaru, dr., cercetător științific coordonator, conferențiar universitar, specialist în Biodiversitatea și conservarea patrimoniului vegetal din Republica Moldova.

III. Membrii catedrei

Cadrele didactice de la Catedra de Botanică (din perioada respectivă): Valentin Codreanu, Vasile Chirtoacă, , Larisa Neniţă (Zamba), Afanasie Istrati, Ion Pavalache, Ion Mândâcanu, Lucia Malancea, Tudor Seinic, Eugenia Pulbere, Vasile Grati, selectate riguros pe baza aptitudinilor și profesionalismului, alături de Vladimir Șubernețchi, doctor, conferențiar universitar (docent), Ion Danilov, doctor, conferențiar universitar (docent), Varvara Colomeicenco, doctor, conferențiar universitar (docent), Andrei Blajevschi, lector superior, Irina Jîlchina, doctor, conferențiar universitar (docent), Nina Migulea, doctor, conferențiar universitar (docent) şi alții, au depus o amplă activitate științifico – didactică care a contribuit la imbunătățirea calității instruirii la catedră.

Pulbere Eugenia, conferențiar universitar

Eugenia Pulbere, absolventă a Facultății de Științe ale  Naturii și Geografie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (promoția 1965). În perioada anilor 1965–2011 a activat la Catedra de Botanică, la început ca asistent, lector superior, până la conferențiar universitar (docent). Discipola  academicianului Boris Matienco. Domenii de activitate ştiinţifică: Botanica (morfologia şi anatomia plantelor, sistematica vegetală), Citologia, Vegetația Moldovei, Botanica și bazele ecologiei. A elaborat și predat cursuri universitare la ciclul I (Licență)  şi ciclul II (Masterat). Autor a cca 55 lucrări ştiinţifico–metodice, inclusiv, monografii, manuale şi materiale didactice. Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Apreciată cu Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Grati Vasile, doctor habilitat, profesor universitar

În perioada anilor 1984-2009, locul vacant de șef al Catedrei de Botanică este ocupat prin concurs de către domnul Vasile Grati, doctor habilitat, profesor universitar. Absolvent al Facultății de Biologie și chimie (promoția 1963). Domenii de activitate ştiinţifică: Citogenetica vegetală (tomatele), Botanica (morfologia şi anatomia plantelor, cariosistematica), Didactica biologiei. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) şi ciclul II (Masterat). Este autor a cca 172 lucrări ştiinţifico– metodice, inclusiv, monografii, manuale şi materiale didac -tice. Savantul Vasile Grati este coautor a 8 soiuri noi de tomate, dintre care şase sunt omologate în Republica Moldova. Este autor a unui brevet de invenţii şi deţinător a două certificare de autor. Membru al Seminarului ştiinţific la Botanica și Didactica biologiei. Membru al Comisiei de experţi de pe lângă Comitetul Naţional de Evaluare şi Acreditare. Formator central pentru implementarea Curriculumului în învăţământul gimnazial şi liceal. Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a RM. Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova; Deținător al medaliilor: „Veteran truda”; „Meritul civic” și „Dimitrie Cantemir”.

Activitatea didactică și științifică desfășurată de către colectivul catedrei a contribuit în permanență la dezvoltarea învățământului general și a cercetării din Republica Moldova. Unul din obiectivele principale a fost și rămâne – completarea catedrei cu cadre tinere și talentate. În acest context la catedră sunt invitați absolvenții – Eugenia Chiriac, promoția 1985 și Boris Nedbaliuc, promoția 1986. De la Institutul de Cercetări ştiinţifice în domeniul Agriculturii irigate şi Legumiculturii este Adam Begu în calitate de lector asistent.

Nedbaliuc Boris, doctor, conferențiar universitar

Absolvent al Facultății de Biologie și chimie (promoția 1986). Domenii de activitate ştiinţifică: Taxonomie, Ecologie şi productivitatea algelor. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Maste -rat). Este autor și coautor la cca 150 lucrări științifico – metodice, inclusiv – monografii, manuale şi materiale di -dactice. A efectuat stagii de perfecționare în România (Craiova), Polonia (Cracow) și Moldova. Participă în cadrul unor proiecte interne și instituționale. Coordonator de proiect cu studenții. Membru al Seminarului ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare “Instruire prin cercetare pentru o societate pros -peră” din cadrul Facultății Biologie şi Chimie, UST. Membru al Consiliului facultății Biologiei şi chimie. În perioada 2001 -2012 a deținut funcția de decan al facultății de Biologie și chimie. Membru Seminarului Științific de Profil 03.00.05. Șeful Laboratorului „Biotehnologii ecologice” din cadrul facultății Biologie și chimie. Deține Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova (2014).

Begu Adam, doctor habilitat, profesor universitar

În anul 1988 susține cu succes teza de doctor în agricultură și este invitat, în calitate de lector, la catedra de Botanică. Do -menii de activitate ştiinţifică: Ecobioindicație, Biogeo -grafie, Conservarea patrimoniului vegetal. Decan al facul -tăţii Biologie şi chimie (1993-2001). Director al Institu -tului Naţional de Ecologie (2006-2008). Autor și coautor a circa 150 de publicații științifice în domeniul botanicii, agriculturii irigate, bioindicaţiei, biogeografiei, inclusiv 6 monografii și articole de popularizare.

În vara anului 1992, când războiul de pe Nistru ia amploare, din partea primelor persoane de stat a Republicii Moldova se emite un Ordin de retragere urgentă a primei Instituții de Învățământ Superior la Chișinău. Astfel, Institutul pedagogic ”Taras Șevcenco” din Tiraspol, devine Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Comu -nitatea universitară, inclusiv și membrii catedrei: (cu câteva excepții, care au hotărât să rămână în Tiraspol) s-au pomenit în fața unui nou început. A urmat o muncă de mare responsabilitate: restabilirea și amenajarea laboratoarelor și sălilor de curs cu utilaje, materiale și instrumente corespunzătoare; crearea condițiilor pentru desfășurarea optimală a orelor de curs, lucrărilor de laborator și aplicațiilor de teren. Au avut loc și optimizări între catedre. Astfel, Catedra de Botanică se comasează cu Catedra de Fiziologia plantelor și Metodica predării biologiei (cu profesorii respectivi: Vladimir Macoveev; Mircea Navroțchi; Rodica Nedbaliuc) și Catedra Bazele agriculturii (Vladimir Olaru) într-o singură catedră – Catedra de Botanică și Fiziologie a plantelor.

Macoveev Vladimir, doctor, conferențiar universitar

A activat la Facultatea de Biologie și chimie, Institutul Peda -gogic de Stat din Tiraspol, începând cu anul 1962, la Catedra de Biologie și bazele agriculturii. În rezultatul remanierilor din cadrul universității, în perioada 1992-2013 a activat la Catedra de Botanică (ulterior Biologie vegetală). Domenii de activitate ştiinţifică: Genetica, Didactica biologiei. Autor a circa 78 de publicaţii ştiinţifice. Membru al Comisiei pentru Olimpiada republicană de biologie. Metodist la cursurile de perfecționare a învățătorilor din Republica Moldova.

Navroțchi Mircea, doctor, conferențiar universitar

În perioada 1992-2014 a activat la Catedra de Botanică (ulterior Biologie vegetală). Domenii de activitate ştiinţifică: Didactica biologiei. Autor a circa 33 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv o monografie, manual (coautor). Metodist la cursu -rile de perfecționare a învățătorilor din Republica Moldova.

Nedbaliuc Rodica, lector universitar

Absolventă a Facultății de Biologie și chimie (promoția 1988). Domenii de activitate ştiinţifică: Didactica biologiei, Metode contemporane de instruire. A elaborat şi predă cursurile universitare la Didactica biologiei, Botanica la ciclul I. Este autor și coautor a circa 33 de lucrări ştinţifico-didactice, dintre care 5 manuale şi suporturi de curs.

La catedra nou, formată sunt invitați doctorii în ştiinţe agrare: Petru Patienco şi Elena Iurcu-Străistaru, precum şi proaspeţii absolvenţi: Nicolai Aluchi (promoția 1993), Stela Gânju (promoția 1993), Ion Botezatu (promoția 1993); Liliana Zepca (promoția 1997).

Patienco Petru, doctor habilitat, profesor universitar

A activat la Facultatea de Biologie și chimie, catedra Botanică și fiziologie vegetală, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), în perioada anilor 1993-2015. Domenii de activitate ştiinţifică: Legumicultura. Autor și coautor a circa 100 de lucrări ştinţifico-didactice, dintre care 4 mono -grafii, 3 manuale şi suporturi de curs.

Iurcu-Străistaru Elena, doctor conferențiar universitar

A activat la Facultatea de Biologie și chimie, catedra Botanică vegetală, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), în perioada anilor 1994-2018. Domenii de activitate ştiinţifică: Fiziologia plantelor, Hidrobiologia, Fitopatologia. A elaborat și predat cursuri universitare la cic -lul I (Licență) și ciclul II (Masterat). Autor și coautor la cca 120 lucrări științifice.  

Aluchi Nicolai, doctor conferențiar universitar

Absolvent al Facultății de Biologie și chimie (promoția 1993). Domenii de activitate științifică: Fiziologia plantelor, Genetica, Biologia generală. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat). Este autor și coautor la peste 70 lucrări științifico–metodice, inclusiv, monografii și materiale didactice. A efectuat stagii de perfecționare în România (Craiova), Polonia (Cracow) și Moldova. Începând cu anul 2012 și până în prezent, deține prin concurs, funcția de decan al Facultății de Biologie și chimie. Coautor la 4 brevete de invenție. Coorganizator al Seminarului ştiinţifico-didactic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, 6 ediții. Președinte al Consiliului Facultății Biologie și chimie. Membru al Senatului Universității de Stat din Tiraspol. Apreciat cu Premiul Academiei de Științe a Moldovei.

În decembrie 2000, în legătură cu Reforma învățământului universitar și preu -niversitar din Republica Moldova s-a format Catedra de Biologie vegetală, condusă în continuare de Vasile Grati, doctor habilitat, profesor universitar.

Chiriac Eugenia, doctor, conferențiar universitar, şeful catedrei

Din noiembrie 2009 și până în prezent, catedra este condusă de Eugenia Chiriac, doctor, conferențiar universitar. Absolventa Facultății de Biologie și chimie (promoția 1985). Domenii de activitate științifică: Biodiversitatea și conservarea patrimoniului vegetal; Didactica biologiei. Este preocupată de predarea interdisciplinară. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat). Este autor și coautor la cca 120 lucrări științifico–metodice, inclusiv, monografii, manuale şi materiale didactice. A efectuat stagii de perfecționare în România (Iași), Polonia (Cracow) și Moldova. Coordonatorul Cercului de Botanică. Participă în cadrul unor proiecte interne și instituționale. Membru al Comitetului Olimpic la Biologie. Coorganizator și Membru al Seminarului ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” din cadrul Facultăţii Biologie şi Chimie, UST. Membru Consiliului și Comisiei metodice ale facultății Biologiei şi chimie. Membru al Senatului UST. Deține Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova.

În această perioadă, disciplinele de la catedră untr-un proces continuu de actualizare, de integrare a noilor domenii de rând cu cele de bază prin prisma aplicativă și a interdisciplinarității, atât la ciclul I – licență, cât și ciclul II – masterat. La catedră sunt invitați cadre noi titulari și prin cumul:

Grigorcea Sofia, doctor, conferențiar universitar

Absolventa Facultății de Biologie și chimie (promoția 2008, licență; promoția 2010, masterat). Domeniul de activitate ştiinţifică – Biotehnologie agricolă și Micologie. A elaborat și predă cursuri universitare la ciclul I (Licență) și ciclul II (Masterat). Este autor și coautor la cca 84 lucrări științifico–metodice, inclusiv-monografii, manuale şi materiale didactice. Participă în cadrul unor proiecte interne, instituționale și internaționale. Director proiect „Tineri cercetători”, coordonator de proiect cu studenții. Membru al Seminarului ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” din cadrul Facultăţii Biologie şi Chimie, UST. Membru al Consiliului facultăţii Biologiei şi chimie. Deținătoarea Bursei de excelenţă a Guvernului RM pentru anul 2012; Diploma Gold Medal: European exhibition of creativity and innovation (EUROINVENT), Iaşi-Romania (2015); Diploma Medalia de aur la Salonul internaţional de invenţii şi inovaţii “Traian Vuia”, Timişoara; (2015); Menţiune în cadrul concursului pentru tineret în domeniul Știinţei, Tehnicii, Literaturii şi Artelor , ediţia 2015.

Daniela Placinta, asistent universitar, profesor de biologie, doctorand

Absolventa Facultatea de Geografie, specialitatea, Georgrafie și Biologie (promoția 1996). Autor de Curricula și Ghid metodologic la Biologie, ediția 2019. Formator național de implementare a Curriculei la Biologie, ediția 2019. Autor, ”Standarde de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ general, disciplina Biologie”. Este autor și coautor la cca 14 lucrări științifico–metodice. Coordonatorul Revistei online de biologie Ritm ProBiologic.

Pavel Pînzaru, dr., cercetător științific coordonator, conferențiar universitar

Absolvent al Facultății de Geografie din Tiraspol (1982), specialitatea geografie și biologie. Autor și coautor a peste 160 de lucrări științifice despre flora și vegetația Republicii Moldova, Basarabiei de Nord și de Sud și a Italiei, inclusiv, 11 monografii. Descrie 5 specii noi pentru știință: Saussurea italica Pînzaru (2006), Gentiana annaverae Pînzaru (2009), Viola danielae Pînzaru (2012), Thalictrum delponteanum Pînzaru (2013) 2014, Centaurea x pulberiana Pînzaru (2018). Evidențiază pentru prima dată în flora Republicii Moldova 31 specii de plante vasculare. Descrie 3 alianțe și 13 asociații noi pentru știință din vegetația republicii. Activează la catedră prin cumul.

IV. Lista disciplinelor

Catedra Biologie vegetală contribuie la pregătirea cadrelor de înaltă calificare la următoarele specialități (cu disciplinele respective):

Ciclul I

Frecvența la zi:

Biologie: Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Citologia; Microbiologia; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Vegetația Moldovei; Bazele biologice ale agriculturii; Genetica; Biogeografia; Hidrobiologie; Evoluționismul; Fiziologia vegetală; Practica de inițiere.

Ecologie: Morfoecologie vegetală I; Morfoecologie vegetală II; Citologie ecologică; Microbiologie ecologică; Taxonomia vegetală I; Taxonomia vegetală II; Genetica; Biogeografia; Floricultura; Evoluționismul; Ecofiziologia vegetală;Practica de producție; Practica de licență.

Biologie și chimie Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Citologia; Didactica biologiei; Microbiologia; Agrobiologia; Practica pedagogică I; Genetica; Biogeografia;  Evoluționismul; Istoria biologiei; Fiziologia vegetală; Practica de inițiere;  Practica pedagogică II; Practica de licență.

Chimie și biologie: Morfologie vegetală; Sistematica vegetală; Citologia; Didactica biologiei; Fiziologia vegetală; Fitopatologia; Genetica; Hidrobiologie.

Chimie: Bazele biologiei.

Frecvență redusă:

Biologie: Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Citologia; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Microbiologia; Genetica; Floricultura; Didactica biologiei; Practica pedagogică I; Biogeografia; Fiziologia vegetală; Istoria biologiei; Practica pedagogică II;  Evoluționismul; Bazele biologice ale agriculturii.

Biologie și sanologie: Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Citologia; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Genetica; Floricultura; Didactica biologiei; Practica pedagogică I; Biogeografia; Fiziologia vegetală; Istoria biologiei; Practica pedagogică II;  Evoluționismul; Plantele medicinale; Microbiologia medicală.

Chimie: Botanică; Fiziologia plantelor.

Ciclul II

Biologie modernă și tehnologii în instruire: Metode contemporane de instruire în biologie; Istoria și metodologia biologiei; Bionica; Fiziologia rezistenței ecologice a plantelor de cultură; Bioindicatorii și evaluarea calității mediului; Micologia experimentală; Flora și vegetația Republicii Moldova; Stagiu de practică la specialitate.

Biologie aplicată: Genetica umană și biologia moleculară; Istoria și metodologia biologiei; Bionica; Fiziologia rezistenței ecologice a plantelor de cultură; Bioindicatorii și evaluarea calității mediului; Micologia experimentală; Flora și vegetația Republicii Moldova; Stagiu de practică la specialitate.

Biologie și psihologia sănătății: Genetica umană și biologia moleculară; Fitoterapia; Microbiologia medicală.

V. Laboratoare

În present catedra Biologie vegetală dispune de 4 laboratoare didactice și Herbarul.

Laboratorul Morfologia şi Anatomia plantelor are drept obiective: studierea celulei ca unitate structurală și funcțională a viului; cunoașterea structurii, ultrastructurii, compoziției chimice, reproducerii, diferențierii și metodelor de studiere a celulelor vegetale procariote și eucariote; studierea particularităților șidiversității structurii organismelor vegetale, prin prisma funcției și modificărilor în evoluție a organelor (vegetative și generative) în dependență de condițiile ecologice; studierea diversității modului de reproducere a plantelor și evoluția reproducerii sexuate; studierea evolutivă a diversității formelor vitale ca rezultat al interacțiunii cu mediul.

Studenții anului I, învățământ cu frecvență, la orele de laborator la Morfologia şi Anatomia plantelor sub îndrumarea dnei Eugenia Chiriac, dr., conf. univ.
D-na Eugenia Pulbere, dr., conf. univ. împreună cu studenţii grupei 102, b/ch, în cadrul lucrărilor de laborator la morfologia vegetală (2008)
Studenții anului II, învățământ cu frecvență redusă la orele de curs la Sistematica plantelor, responsabil de curs, dna Eugenia Chiriac, dr., conf. universitar

Laboratorul de Sistematica vegetală are drept obiective: studierea principiilor, metodelor și regulilor de clasificare a lumii vegetale prin prisma cunoașterii, răspândirii și utilizării raționale a resurselor vegetale de pe Terra, adaptării lor la diferite condiții de viață; studierea legăturilor filogenetice dintre diferite grupuri de organisme vegetale, conștientizarea necesității ocrotirii și conservării biodiversității în condițiile actuale; acumularea și sistematizarea informației în elaborarea principilor și procedeelor de folosire și conservare a fitocenozelor; studierea comunităților vegetale prin prisma factorilor geografic și antropic.

Secvență de la orele de seminare la Fiziologia plantelor, titular de curs, Elena Iurcu- Străistaru, dr., conf. univ.

Laboratorul Fiziologia vegetală are ca obiective: cunoașterea mecanismelor fiziologo-biochinice și moleculare ale proceselor vitale ale plantelor; cunoașterea esenței celor mai importante procese vitale – fotosinteza, respirația, creșterea și dezvoltarea organismului vegetal.

Laboratorul Didactica biologiei are obiectivele: familiarizarea studenților cu conținutul curriculei, manualelor de biologie, literaturii suplimentare la disciplinele biologice și specificul predării lor în școala modernă; cunoașterea teoretică a materialului de studiu; identificarea metodelor și formelor de lucru cu studenții în vederea proiectării și organizării lecțiilor în predarea biologiei, inclusiv în perioada de pandemie.

Conferința de totalizare a practicii pedagogice la anul IV, invățământ cu frecvență,
coordinator Rodica Nedbaliuc, lector superior

Herbarul catedrei reprezintă o colecție de plante de peste 3 000 specii răspândite în Republica Moldova, clasificate după familii și gradul de raritate, inclusiv, plantele incluse în Cartea Roșie. În afară de Herbarul științific, la catedră se elaborează Herbarul de lucru pentru studenți, care poate fi utilizat la lecțiile practice și de laborator.

Pavel Pânzaru, fondatorul Herbarului de la catedra de Biologie vegetală și Eugenia Chiriac, șefa catedrei analizând speciile de ferigi din Republica Moldova
Sofia Grigorcea (a doua, rândul din stânga) și Boris Nedbaliuc (al doilea, rândul din dreapta) împreună cu studenții în Laboratorul Biotehnologii ecologice

Catedra Biologie vegetală activează în cluster cu Laboratorul de Biotehnologii ecologice, având ca prioritate cercetări din domeniile: Ecologie şi productivitatea algelor, Biotehnologie agricolă și Micologie, etc

În cadrul catedrei activează cercul „Botanistul”, se organizează concursuri, victorine, excursii, etc. 

Membrii cercului „Botanistul”și invitanții de la IPLT „Spiru Haret” (Chiținău) și Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, împreună cu profesorii:de la stânga, rândul de jos, Nicolai Aluchi, Boris Nedbaliuc, Eugenia Chiriac, rândul doi din stânga, Ana Pelin, rândul trei din dreapta, Rodica Nedbaliuc, ultimul rând din stânga, la finalizarea ședinței cersului de botanică cu tema „Din secretele crizantemelor” (2019)
Participanții (studenții anului I, facultatea Biologie și chimie (UST) împreună cu semenii lor, din cadrul Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” (coordonatori: Eugenia Chiriac, dr., conf., univ. UST, și Ludmila Ivancov, profesor de biologie, CEMF „Raisa Pacalo”) la victorina interinstituțională la unitatea de curs Botanica, consacrată academicianului Boris Matienco, ediția a II-a. Evenimentul s-a desfășurat sub egida parteneriatului educativ, având la bază: competența, irudiția și originalitatea, fiind apreciat de un juriu alcătuit din persoane din domeniu: Eduard Coropceanu, prof., univ. dr., rectorul UST; Nicolai Aluchi conf., univ. dr., decanul Facultății de Biologie și chimie, UST, Ludmila Botnarciuc, dr., metodist CEMF „Raisa Pacalo”, precum și discipola academicianului Boris Matienco – Tatiana Calalb profesor universitar, dr. hab., USMF„ N. Testemițanu”

Schimbările sociale şi politice ale țării din ultima perioadă s-au reflectat inclusiv şi asupra activităţii catedrei. În acest context, membrii catedrei sunt mereu preucupați de: îmbunătățirea permanentă a condițiilor de instruire și cercetare a studenților biologi;revizuirea periodică/elaborarea curriculumurilor (programelor analitice) pentru unitățile de curs ale catedrei; promovarea la un nivel științifico-metodic înalt a cursurilor fundamentale, de specializare, seminarelor, lucrărilor practice și de laborator;organizarea lucrului individual și extracuricular cu studenții; dirijarea procesului de elaborare și susținere a tezelor de licență și de master;  organizarea și efectuarea cercetărilor științifice, evidențierea aspectului aplicativ, implementarea unor aspecte în procesul instructiv-didactic;organizarea și dirijarea practicii pedagogice, stagiilor de inițiere în producție, de licență și de master, etc.

Anul 2020 a început cu o nouă provocare atât pentru țara noastră, cât și pentru lumea întreagă, pandemia –COVID-19. Întreaga societate civilă a intervenit cu măsuri de răspuns pentru atenuarea impactului acestei infecții asupra sistemului educațional. Membrii catedrei Biologie vegetală, de rând cu întregul colectiv profesoral al Universității de Stat Tiraspol s-au mobilizat pentru găsirea soluțiilor tehnice în scopul facilitării instruirii studenților în format on-line, folosind ca instrument – tehnologiile informaționale.În aceste condiții, studenții și profesorii comunică deja nu în sălile de clasă, ci de acasă, la monitorul calculatorului, astfel încât procesul de studii să nu fie oprit. Se utilizează mai multe platforme educaționale, la care, studenții au acces la suporturile de curs, și au posibilitatea de a expedia profesorilor temele îndeplinite, inclusiv, lucrul individual. Astfel, activitatea membrilor catedrei demonstrează că revenirea din carantină la procesul de instruire normal, va avea un impact pozitiv asupra utilizării mai eficiente a instrumentelor digitale în diverse activități instructiv–educative.

  • Revizuirea periodică/elaborarea curriculumurilor (programelor analitice) pentru unitățile de curs ale catedrei;
  • Promovarea la un nivel științifico-metodic înalt a cursurilor fundamentale, de specializare, seminarelor, lucrărilor practice și de laborator;
  • Organizarea lucrului individual cu studenții; dirijarea procesului de elaborare și susținere a tezelor de licență și de master;   
  • Organizarea și efectuarea cercetărilor științifice, evidențierea aspectului aplicativ,  implimentarea unor aspecte în procesul instructiv-didactic;
  • Organizarea și dirijarea practicii pedagogică, stagiilor de inițiere în producție, de licență și de master.