Catedra Științe Sociale

Valentin Constantinov

Data, luna şi anul naşterii: 02.02.1971.
2010 february 11 – Conferenţiar cercetător
2003.04.24 – Doctor în istorie: Universitatea Al.I.Cuza Iasi.
2002.09.17 – Diploma de Studii Aprofundate (Master). Profilul Istorie. Specializarea Izvoarele istoriei antice si medieval. Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi – Romania.
1998. 07.17 – Diploma de Licenta. Licentiat in Istorie/ Profilul Istorie/ specializarea Istorie. Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi – Romania.

Activitatea didactică şi de cercetare.
2003-2019 – Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al AŞM (din 2004 Cercetător ştiinţific superior; 2010 cercetător ştiinţidic coordonator)
2003-2019 – Conferenţiar universitar (din 2006 interimar, 2010 plin) la Catedra Ştiinţe Sociale al UST.
2016-2019 – Şeful Catedrei Ştiinţe Sociale.
 
Publicarea monografiei Radu Mihnea domn al Ţării Româneşti şi al Ţării Moldovei, distinsă cu premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române. Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale 1611-1634, 2014. Editarea în colaborare cu prof. univ. dr. Ioan Caproşu a volumului XVIII din colecţia naţională de izvoare Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova. Referent ştiinţific al volumelor realizate de cercetătorii sectorului de Istorie medie al Institutului de Istorie.  Participarea la mai multe conferinţe ştiinţifice internaţionale. Participarea la proiecte comune realizate în cadrul Institutului de Istorie al AŞM – Enciclopedia istorică şi enciclopedia Domnii Ţării Moldovei. Coordonatorul volumului XI al colecţiei Documentelor privitoare la istoria Ţării Moldovei (1787-1800), continuare la colecţia Moldova în epoca feudalismului. Bursier al Comisiei poloneze UNESCO, 2006-2008, 2010-2014; Programul Lane Kirkland, Comisia Polono-Americană a Fulbright-ului 2004-2005; Centrul Internaţional de Cultură Cracovia, 2011 Conducător şi participant la proiecte naţionale şi internaţionale. Colaborarea cu istoricii din România, Polonia, Rusia, Ucraina, Bielorusia, Italia, Cehia, Franţa.
Autor a peste 140 de publicaţii: monografii, colecţii de documente, studii, articole, prezentări de carte, recenzii publicate în Romania, Polonia, Federaţia Rusă, Ucraina, Bielorusia, Republica Moldova

Rodica Maistru- Doctorconferențiar universitar în ştiinte filosofice .

1978 – 1983: Studii superioare   Universitatea de Stat din  Sankt- Petersburg , facultatea de Filosofie.
1989 – 1993 Doctorantura  Universitatea Pedagogica de Stat din Moscova,  Doctor în ştiinţe filosofice. Activează la UST din 1983.

La compartimentul  activitate ştiinţifică – lucrează asupra problemei consacrate idealului social şi a modelelor alternative de constituire socială. Este o problemă actuală  nu numai pentru ţara noastră , dar şi în context civilizaţional. În cadrul acestei tematici am publicat Publicaţii – 32
-Globalizarea  şi cosmopolitismul în contextul civilizaţiei. Conferinţă ştiinţifică internationala Republica Moldova intre Est si Vest .Optiunile tineretului la etapa actuala, Chisinau 2013 p.27-32
Activitate didactica – am  elaborat si publicat un suport de curs.
-Философия: дидактико – методические материалы. Учебное пособие , Chişinau UST 2006, ч.1.2 c.136 ş.a.
 
Coorganizator:
-Conferinta stiintifica internaţională . Republica Moldova intre Est si Vest opţiunile tineretului la etapa actuala . Chisinau 2013.
-Conferinţa stiinţifica internaţională . Tineretul şi globalizarea . Prebleme şi oportunitaţi. 11-12 aprielie 2014

Maria Diacon-Doctor în Ştiinţe politice, conferenţiar universitar interimar.

Data, luna şi anul naşterii: 30 septembrie 1987, Zubreşti, r. Străşeni, Republica Moldova.
Doctor în Ştiinţe politice, conferenţiar universitar interimar.

Predă cursul universitar Integrare economic europeană dedicat studenţilor la etapa de licenţă.
Coordonează Modulul Jean Monnet, Programul ERASMUS+, cu finalitatea formării competenţelor de predare a integrării europene în şcoala modernă. (2016-2019).

Are publicată peste 25 de lucrări o ştiinţifice şi metodico-didactice, printer care, o monografie Prevederi de politică externă în documentele de program și în activitatea partidelor politice din Republica Moldova (2016), un manual universitar Uniunea Europeană. Istorie și actualitate (2016), note de curs Uniunea Europeană. Istorie și actualitate. Teste de aplicare (2017).
Domenii de cercetare: procesul de integrare europeană, prevederi programatice de politică externă, politica de educare şi formare profesională, sisteme de educaţie în Uniunea Europeană.

Aurelia Felea

Absolventă a Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie (1989). Doctor în istorie (1997). Lector la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie (1994-1998) şi la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale (1998-2002).

 Bursieră a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, 2000), a Open Society Institute, Higher Education Support Program, Southeast European Faculty Development Program (2001-2004), a Institutului de Studii Avansate Colegiul Noua Europă din Bucureşti (2007-2008) şi a Institutului Cultural Român din Bucureşti (2008). Preocupări ştiinţifice: istoria Europei Centrale şi de Est; metamorfoze identitare în timpul transformărilor sociale de anvergură; memoria perioadei comuniste. Din 2009, lector universitar la Catedra Ştiinţe Sociale a UST. În 2017-2018, bursieră a Colegiului Europa Nouă de la Bucureşti.
 
Lista disciplinelor:
Integrarea Europeană
Politologia
Filosofia
Culturologia
Politici educaţionale europene.

Vasile Crețu

Data naşterii: 17 iunie 1963                    
1984 – 1989  Studiile la Universitatea de Stat din Belarus (Minsk), fac-tea de istorie
1989 – 1992  Lector-asistent la catedra Șt. Sociale UST (or. Tiraspol)
1994 – 1997  Studiile la Doctorantură la USM, catedra, istoria românilor 
1992 – 2019  Lector universitar la catedra Științe Sociale UST cu sediul la Chișinău

Publicaţii-29:
– „Învățământul secundar din Basarabia în primii ani după Unire”,  Materialele conferinței științifice internaţionale a USM din martie 2014.
– „Legislația română în domeniul învățământului primar din perioada interbelică”,  Materialele conferinței științifice internaționale a UST „Evoluția mentalității tineretului în contextul integrării Moldovei în UE” din 16-17 martie 2015.
– „Aspecte ale învățământului din Republica Moldova în contextul social-politic actual”,  Materialele conferinței științifice internaționale a UST: „Dialectica necesității și libertății în educație” din 30.03 – 1.04.2016
– „Obligativitatea învățământului primar în Basarabia interbelică. În: Revista de Științe Socioumane, Nr. 1 (38), 2018. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 2018. p. 42 – 52. ISSN 1857-0119 (Categoria C), 0.8 c.a. 
– Procesul de naționalizare a învățământului public din Basarabia în anii 1917 – 1921.  În: Revista de Științe Socioumane, Nr. 1 (38), 2018. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 2018. p. 52 – 63. ISSN 1857-0119 (Categoria C), 0.92 c.a.
– Legislația românească în domeniul învățământului primar (1918 – 1940). În: ACADEMOS. Revista de știință, inovare, cultură și artă, Nr. 2 (49), 2018. Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, 2018. p. 78 – 85. ISSN 1857-0461 (Categoria B), 0.91 c.a.
– Lupta pentru școala națională în Basarabia (1917 – 1918). În volumul: „În memoriam Gheorghe Palade (1950 – 2016)”. Chișinău: Bons Offices, 2018. p. 293 – 304. ISBN 978-9975-87-372-7, 0.8 c.a., ș.a.