UST organizează Conferinţa știinţifică cu participare internaţională „Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”


UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău

organizează

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR: TRADIŢII, VALORI, PERSPECTIVE

1-2 OCTOMBRIE, 2021, ora 900, în regim online (Google Meet)
 

Evenimentul are ca scop reunirea experților naționali și internaționali din domeniul educației, reprezentanților ai învățământului general și superior, ai organizațiilor de cercetare, factorilor de decizie la nivel de politici educaționale, care vor prezenta și aborda noile provocări în științe ale educației.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 1. Științe Exacte și Didactica Științelor Exacte;
 2. Științe ale Naturii și Didactica Științelor Naturii;
 3. Pedagogia Școlii Superioare și Managementul Educațional;
 4. Psihopedagogia: actualitate, relevanță, perpective;
 5. Pedagogie Preșcolară;
 6. Pedagogie în Învățământul Primar;
 7. Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice;
 8. Educaţia în faţa noilor probleme sociale.

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 10 septembrie, 2021, accesând link-ul: https://forms.gle/NndqpY7CWhpxU1JD9

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până la 25 august 2021, la adresa de e-mail: conferinte@ust.md

Lucrările vor fi publicate în culegerea oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 11, italic.
 • Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Structura lucrării:
  • articolele teoretice: introducere; subcapitole teoretice; limite, contradicții și discuții (validitatea datelor și limitele acestora); concluzii; bibliografie;
  • articolele cu caracter experimental: introducere; metodologia cercetării; rezultate și discuții; concluzii; bibliografie.
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze patrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos.

Pentru cărți:
Autor(i). Titlul.  Loc apariție: Editura, an apariție. Nr. total de pagini.
Pentru publicații seriale:
Autor(i). Titlul articolului. În: Denumirea completă a revistei. Anul, volumul, numărul, paginile lucrării.
Pentru resurse electronice (pe Internet):
Autor(i). Titlul articolului. Se indică titlul documentului consultat on-line, urmat de URL

Exemplu găsiți aici.

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei (pentru paticipanții de peste hotare 5 euro).
 • participare cu publicarea  lucrării în varianta electronică, și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei (pentru paticipanții de peste hotare 10 euro).
 • Eliberarea volumului pe suport de hârtie și a certificatului electronic – 200 lei (pentru paticipanții de peste hotare 20 euro).

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

RECHIZITELE BANCARE (LEI)

                      UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cod fiscal              1007600007036

Codul IBAN          MD90AG000000022512014654    

Cont bancar          22512014654  MDL    

Denumirea băncii – BC “Moldova-Agroindbank” SA , sucursala nr. 15, Chişinău

Codul bancii  – AGRNMD2X443

Destinatia platii: Plata taxei de participare la Conferinta UST 1-2.10.2021

 

RECHIZITELE BANCARE (EURO)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

 

N.B.: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA Vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

Telefon de contact: 022-24-00-84
E-mail:  conferinte@ust.md

 

=====


TIRASPOL STATE UNIVERSITY
headquartered in Chisinau

organizes the

SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE
HIGHER EDUCATION: TRADITIONS, VALUES, PERSPECTIVES

OCTOBER 1st-2nd, 2021, at 9:00 am (local time), online (Google Meet)

 

The event aims at bringing together national and international experts in the field of education, representatives of general and higher education, research organizations, education policy makers, who will present and address the new challenges in education sciences.

Conference sections:

 1. Exact Sciences and Didactics of Exact Sciences;
 2. Natural Sciences and Didactics of Natural Sciences;
 3. Higher Education Pedagogy and Educational Management;
 4. Psychopedagogy: topicality, relevance, perspectives;
 5. Preschool Pedagogy;
 6. Primary School Pedagogy;
 7. Socio-Humanistic Sciences and Didactics of Socio-Humanistic Sciences;
 8. Education and current social issues.

To register as a conference participant, please fill in the registration form accessing the following link: https://forms.gle/NndqpY7CWhpxU1JD9

Registration deadline: September 10, 2021

Full papers should be submitted  before August 25, 2021 at  conferinte@ust.md

 

Accepted papers will be published in the official collection of the Conference materials with ISBN number.

PAPER FORMAT GUIDELINES

Requirements:

 • The paper should be written in Microsoft Word, A4 paper size, in 12 points Times New Roman font and 1.5 line spacing, with diacritics.
 • Margins: top – 2 cm; bottom – 2 cm; left – 2 cm; right – 2 cm.
 • The paper title should be capitalized, written in 14 points Times New Roman font, bold and centered, followed by the full name of the author / authors written in 14 points Times New Roman font, centered; followed by institutional affiliation (institution, city, country for authors and co-authors).
 • The papers can have maximum 3 authors.
 • The paper page limit is 47
 • The Abstract (200-500 signs or 75-100 words) in Romanian and English should be written without indentation, in 11 points Times New Roman font, italicized, left-right aligned.
 • Keywords in Romanian and English should include 3-7 conceptual terms, written in the same format as the abstract (without indentation, left-right aligned and 11 points Times New Roman font).
 • Paper structure:
  • Theoretical articles: introduction; theoretical subchapters; limitations, contradictions and discussions (data validity and limitations); conclusions; references;
  • Experimental articles: introduction; research methodology; results and discussions; conclusions; references.
 • The figures (photos, images, diagrams, and schemes) should be centered, placed directly after the respective reference in the text. The figure number and title appears under the figure and the title should be italicized.
 • The tables should be numbered, with the title placed above the table, right- aligned and bold.
 • The paper should address aspects with a high degree of interest covering topics according to the conference themes; it should be original and include personal experiences.
 • The papers can be presented in Romanian, English, and Russian.
 • The authors are responsible for the content of their papers.
 • References, enclosed in square brackets, are inserted in the text corresponding to the reference list.
 • The reference list is presented at the end of the paper using Arabic numerals, according to the format below:

For books:
Author(s). Title. Place of Publication: Publishing House, Year of Publication. Total number of pages.
For serial publications:
Author (s). Article Title. In: Full name of the magazine. Year, volume, number, pages of the paper.
For electronic sources (the Internet):
Author (s). Article title. Electronic sources should include the URL of the web site at which they may be found.

Click here for an example.

 

CONTRIBUTIONS AND BENEFITS

The participation fee for the Conference covers the necessary amount for the conference planning expenses:

 • participation without paper, with the issuance of the participation certificate in electronic format – 50 lei(for participants from abroad 5 euros).
 • participation with the publication of the paper in the electronic format, and the issuance of the electronic participation certificate – 100 lei. (for participants from abroad 10 euros).
 • Issuance of the printed version of the volume and of the electronic certificate – 200 lei (for participants from abroad 20 euros).

Fees can be paid in cash at the UST (Tiraspol State University) accounting cashier, as well as at the UST bank accounts.

 

 

BANK DETAILS(LEI):

TIRASPOL STATE UNIVERSITY

Fiscal Code           1007600007036

IBAN Code         MD90AG000000022512014654    

Bank Account       22512014654  MDL    

Bank Name – BC “Moldova-Agroindbank” SA, branch no. 15, Chisinau

Bank Code – AGRNMD2X443

Payment destination: Participation fee for the UST Conference 1-2.10.2021

 

 

BANK DETAILS(EURO):

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

N.B.: in case of the payment at the “Moldova-Agroindbank” SA branches, please indicate the complete name of the University (Tiraspol State University).

 

Contact number: 022-24-00-84
E-mail:  conferinte@ust.md