UST anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

Universitatea de Stat din Tiraspol
anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții: didactice și științifico-didactice vacante:

1. Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: asistent universitar  – 1
2. Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar: conferențiar universitar –  2
3. Catedrei Limbi şi Literaturi Străine: asistent universitar – 4
4. Catedra Limba şi Literatura Română: conferențiar universitar2
5. Catedra Geografie Generală: asistent universitar – 1
6. Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale: conferențiar universitar3
7. Catedra Chimie: conferențiar universitar1
8. Catedra Biologie Vegetală: asistent universitar – 1
9. Catedra Biologie Animală: asistent universitar – 1

 

În baza prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova și Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor didactice                   și                științifico-didactice           în    Universitatea    de    Stat    din    Tiraspol (https://ust.md/wp- content/uploads/2021/08/Regulament_functii_st_did_15_06_2021_final_semant.pdf)   se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea uneia din funcții didactice și științifico-didactice vacante, candidații urmează să îndeplinească prevederile Regulamentului menționat, inclusiv:

 • candidații în termen de 30 zile de la data publicării avizului în presa republicană și pe site-ul UST, vor depune şi vor înregistra la Serviciul personal (bir.212) al universității cererea de înscriere și dosarul de participare;
 • Dosarul de participare va conține cel puțin:
  1. curriculum-ul vitae Europass;
  2. copiile diplomelor de studii corespunzătoare funcției solicitate (copii ale diplomei de licență, de master sau echivalentele acestora; copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar);
  3. lista lucrărilor științifice, științifico-metodice şi didactice publicate, avizată de Secretarul științific al UST, cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
  4. raportul de activitate metodico-didactică și științifică pentru ultimii 5 ani de activitate și alte documente, care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției;
  5. copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obținut.

 

Informaţii suplimentare la telefoanele 022 240084. Adresa UST: Chişinău, str. Gh.Iablocichin, 5.

 

 

 

Universitatea de Stat din Tiraspol
anunţă concurs pentru suplinirea funcției de conducere vacante

 1. Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar:
Șef catedră – 1

 

În baza prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova și Regulamentului privind ocuparea funcțiilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST (decan, șef catedră) (https://ust.md/wp-content/uploads/2020/01/Regulament_ocuparea-posturilor-_decan_sef- catedra_UST-1.pdf) se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea funcției de conducere anunțate vacante, candidații urmează să îndeplinească prevederile Regulamentului menționat, inclusiv:

 • Candidații în termen de 30 zile calendaristice de la data publicării avizului în presa republicană și pe site-ul UST, vor depune şi vor înregistra la Serviciul personal (bir.212) al universității cererea de înscriere și dosarul de participare;
 • Dosarul de participare va conține cel puțin:
  1. cererea de admitere la concurs;
  2. CV-ul, model Europass;
  3. lista lucrărilor științifice, științifico-metodice şi didactice publicate în ultimii 5 ani;
  4. certificatul care confirmă titlul științifico-didactic în domeniul respectiv sau înrudit;
  5. confirmarea funcției științifico-didactice de bază Ia facultate;
  6. un program privind activitatea catedrei pentru o perioadă de 5

În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcțiilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST (aprobat în ședința Senatului UST din 15.06.2022, proces- verbal nr.11) în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea la catedră a listei candidaților la funcția de șef catedră, se convoacă ședința catedrei prezidată de decanul facultății, care informează catedra referitor la fiecare candidat. Candidații la funcția de șef catedră, în termen cel mult de 20 de zile după expirarea termenului de înscriere la concurs, prezintă darea de seamă despre activitatea științifico-didactică în ultimii 5 ani și programul privind activitatea catedrei în fața colectivului catedrei. Alegerile în funcția de șef catedră se organizează în conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcțiilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST din 15.06.2021, proces-verbal nr.11 și cerințele stipulate în p.24 al Regulamentului.

 

Informaţii suplimentare la telefoanele 022 240084. Adresa UST: Chişinău, str. Gh.Iablocichin, 5.