The Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress

Tiraspol State University, located in Chisinau, the Republic of Moldova, in partnership with the

Pedagogical University of Krakow, Poland, and University of Craiova, Romania, is organizing,

the Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress:

Education, Politics and Society on May 13-15, 2021.

Venue of the event: Tiraspol State University, 5, Gh. Iablocikin st., MD-2069, Chisinau,

(trolleybus station Calea Ieșilor or Piața Dimitrie Cantemir for trolleybuses 5 and 8).

Conference sections:

 1. Education Sciences
 2. Political and Administrative Sciences
 3. Social and Human Sciences

 

The event is addressed to all those interested in the announced issues in the context of new

challenges in the age of transformations that modern society has to face.

Please confirm your participation in the Congress until 1 May 2021

at the following e-mail address: walentkonstant@yahoo.fr or at phone number +373 79350258.

Please provide us with your electronic communications in 4-7 complete pages by

May 1, 2021, in accordance with the following editing guidelines:

 • The Microsoft Word editor will be used;
 • Paper size: A4;
 • Borders: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • The title of the paper should be capitalized using the font Times New Roman, Bold, letter 14, centred;
 • followed by the surname and full name of the author (s), Times New Roman font, 14 centred body; and the institutional affiliation (chair/department and institution);
 • The text of the paper will be written in Times New Roman font with diacritics, letter 14, 1.25 mm spacing;
 • References, enclosed in square brackets, are inserted in the text according to the bibliographic list;
 • Calculation formulas are incorporated in the text using the Equation Editor;
 • Charts, histograms, pictures, etc. are centred, only in black and white (hits and gradient are admitted); their numbering and title shall be placed below them and centred;
 • Statistical tables are embedded in the text and centred, preceded by the title placed to the right;
 • Works can have up to 3 authors;
 • The works are presented in Romanian, English, Russian, French;
 • Bibliography is placed at the end of the paper, with Arabic numbering, according to the format:

For books:

 1. Popescu R. Title. City: Publishing house, year of publishing. No of. pages.

For articles:

 1. Popescu R. Title of the article. In: the magazine, the collection, the conference. Location. The pages of the article.

The presented papers will be published in the ISBN official collection of the conference materials.

The material is reproduced after the author’s manuscripts. Authors bear responsibility for the content of the works.

 

INVITAȚIE

          Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea din Craiova organizează în perioada 13-15 mai 2021 Congresul Știinţific Internaţional polono-moldo-român: Educaţie, Politică şi Societate.

Secțiile conferinței:

 1. Științe ale educației
 2. Științe politice și administrative
 3. Științe socio-umaniste

 

Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi de problematica anunţată în contextul noilor provorcări în epoca transformătilor prin care trece societatea modernă.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la Congres până pe data de 1 mai 2021 la adresa de mail: walentkonstant@yahoo.fr sau la nr. de telefon  +373 79350258.

De asemenea, până pe data de 1 mai 2021 vă rugăm să ne puneți la dispoziţie comunicările DVS în format electronic, în volum de 4-7 pagini complete, în conformitate cu normele de redactare:

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

Se va utiliza redactorul Microsoft Word;

Formatul hârtiei: Paper size A4;

Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Sus – 2 cm; Jos – 2 cm; Stânga – 2 cm; Dreapta – 2 cm;

Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);

Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;

Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;

Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;

Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului

Equation Editor ;

Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru;

Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la dreapta;

Lucrările pot avea cel mult 3 autori;

Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză;

Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

Pentru cărți:

 1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. pagini.

Pentru articole:

 1. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, conferința. Locația. Paginile articolului.

 

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

 

ADRESA: Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova, Chișinău,  str. Ghenadie Iablocikin 5,  (stația Calea Ieșilor sau Piața Dimitrie Cantemir a troleibuzelor 5 și 8).