SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01 – 03

se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Pretendent: SHTRAL Niva

Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar

Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01 – 03

Tema tezei: Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă

 școlară mică

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 05 februarie 2019

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Iablocikin 5, sala 108.

Membrii Consiliului Științific Specializat:

  1. PATRAȘCU Dumitru, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
  3. GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  4. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar
  5. POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

  1. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  2. GARȘTEA Nina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 1. Shtral N., Botnari V. Efectele strategiilor acționale de formare la elevii mici a competențelor lingvistică, de citire și scriere în contextul respectării interconexiunii. În: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar. Materialele Conferinței științ.-practice naționale cu participare internațională. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, p. 182-190. 2.Shtral N. Correct reading, comprehension and verbal language skills as a function of reading skills teaching approach. În: Educația pentru dezvoltare durabilă: Inovație, competitivitate, eficiență. Materialele Conferinței științ. internaționale. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2013, p. 507-511. 3.Shtral N. Developing language skills reciprocity. În: Acta et commentationes. Științe ale Educației, 2015, nr. 1 (6), p.69-79. 4.Shtral N. Failure in meeting schedules amongst Primary school pupils. Incapacitatea elevilor claselor primare de a face față programului școlar. În: Univers Pedagogic, 2014, nr.3 (43), p. 50-55. ISSN 1811-5470. 5.Shtral N. Identifying the correlation between reading, writing and linguistic competences. În: Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere. Materialele Conferinței științ.-metodice. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014, p. 197-205. 6.Shtral N. Parallel development of language skills components to elementary school pupils. Dezvoltarea paralelă a componentelor competenței lingvistice a elevilor de vârstă școlară mică. În: Artă şi educaţie artistică, Revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională, 2015, nr. 1 (25), p. 72-79. ISSN 1857-0445. 7.Shtral N. Success is the driving force for pleasure from reading amongst children. În: Educația din perspective valorilor: Idei, concept, modele. Materialele Conferinței internaționale. Alba-Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918”, 2013, p.243-246. 8.Shtral N. The Contribution of Language to Reading, Writing and Reading Comprehension, 2014, Carmel College, Hifa, Israel. 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată:

Scopul cercetării constă în conceptualizarea, elaborarea și aprobarea experimentală a Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică, implicit și a Programului de intervenție axat pe formarea concomitentă a competențelor lingvistică, de citire și de scriere.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu vizează elucidarea valorii interconexiunii în asigurarea progresului formării competențelor lingvistică, de citire și de scriere prin eltexaborarea și validarea Modelului Pedagogic HIVE, implementat în contextul experiențelor firești de formare a acestora.

2. Conţinutul de bază al tezei: 

Structura tezei include adnotarea (în limba română, rusă, engleză), abrevieri, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 216 titluri, 17 anexe, 131 pagini text de bază, 5 figuri, 8 tabele.

În Introducere este prezentată actualitatea și importanța problemei abordate, se formează problema care a generat investigația, este definit scopul și obiectivele cercetării, este precizată noutatea și originalitatea științifică a lucrării, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării, aprobarea rezultatelor cercetării și sumarul compartimentelor tezei.

În Capitolul 1. Fundamente teoretice ale interconexiunii în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică, au fost redate abordările conceptelor privind interconexiunea, competența, competența lingvistică, competența de citire și scriere, relația dintre competențele lingvistică, de citire și scriere, precum și efectele reciproce în cazul formării interconexe a acestora.

Capitolul 2 –Studiul contextelor și valorilor achiziționate de către elevi pentru competențele lingvistică, de citire și scriere – cuprinde analizaexperiențelor cadrelor didactice axate pe formarea la elevii mici a competențelor lingvistică, de citire și scriere; sunt descrise rezultatele experimentului de constatare privind nivelului inițial al competențelor lingvistică, de citire și scriere la subiecții din lotul experimental și lotul de control.

În Capitolul 3  Procesul formării interconexe la elevi a competențelor lingvistică, de citire și scriere – sunt redate reperele conceptuale, epistemologice și praxiologice ale strategiilor optimale de predare a citirii și a scrierii, cu valențe evidente în dezvoltarea lingvistică, implementate în contextul Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică.

3. Principalele rezultate obţinute:

Noutatea și originalitatea științifică constă în fundamentarea și elaborarea Modelului Pedagogic HIVE de formare intercondiționată a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică, respectând interconexiunea cu statut de principiu; rezidă în validarea Programului de intervenție axat pe formarea concomitentă a competențelor lingvistică, de citire și de scriere, elaborat în baza Modelului Pedagogic HIVE, care a direcționat intervențiile pedagogice spre juxtapunerea fazelor de formare a competenței la legile învățării din perspectiva curentului conexionist, precum și asigurarea interconexiunii între dimensiunile strategiilor de predare propuse în 2014 de Ministerul Educației din Israel.

Semnificația teoretică a lucrării este marcată prin elucidarea argumentelor științifice privind importanța procesului de achiziție a competenței lingvistice în deținerea competențelor de citire și scriere de către elevii de vârstă școlară mică; argumentarea necesității stabilirii corelației dintre fazele formării competenței și legile învățării din perspectiva curentului conexionist; elaborarea Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în implementarea și validarea Programului de intervenție ce include strategii didactice speciale derivate din Modelul Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică; validarea tehnologiilor de implementare a strategiilor „Puterea cititorului” și „Cheia magică” în vederea formării interconexe a competențelor lingvistică, de citire și scriere nu numai în cazul predării limbii ebraice, dar și a altor limbi, inclusiv a celor studiate în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

 link aici  Teza 

  link aici   Abstract engleza

  link aici  Abstract romana