Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul „Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”

Şcoala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă pentru data de 7 februarie, 2020, ora 14:00 în sala 108, blocul 1 a  Universităţii de Stat din Tiraspol (MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin, 5), susţinerea publică a tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu tema Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”.

Autor: Florea Viorica.

Conducător ştiinţific: Silistraru Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar.

Comisia de îndrumare:

 1. Cojocaru Victoria, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar;
 2. Botnari Valentina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar;
 3. Golubiţchi Silvia, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat, aprobată de Senatul  Universităţii de Stat din Tiraspol (proces verbal nr. 2 din 24 septembrie, 2019).

Membrii Сomisiei de susținere publică:

 1. COJOCARU Victoria, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar;
 2. GOLUBIŢCHI Silvia, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar;
 3. PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar;
 4. POGOLŞA Lilia, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar.

Referenţii oficiali:

 1. GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
 1. BOTNARI Valentina, doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;
 2. VOLCOV Valeriu, doctor în științe pedagogice, Muzeul Pedagogic Republican.

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei de doctorat:

Articole în reviste ştiinţifice

 1. Florea, V. Abordări conceptuale în taxonomia formelor educaţiei formale şi nonformale.

      În: Acta et Commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. Revistă ştiinţifică, Chişinău: Universitatea

      de Stat din Tiraspol. 2018, nr.1 (12), pp. 163-176. ISSN 1857-0623.

 • Florea, V. Dimensiuni şi caracteristici ale proiectării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar. În: Acta et Commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. Revistă ştiinţifică, Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol. 2018, nr. 3 (14), pp. 154-162. ISSN 1857-0623.
 • Florea, V. Proiectarea didactică – o condiţie esenţială în eficientizarea procesului educaţional în instituţia extraşcolară. În: Studia Univesitatis Moldaviae. Ştiinţe ale educaţiei. Revistă ştiinţifică, Chişinău: CEP USM. 2018, nr. 9 (119), pp. 335-340. ISSN 1857-2103.

Articole în culegeri de studii:

 • Silistraru, N., Florea, V. Cercul şcolar şi extraşcolar – formă principală a realizării educaţiei nonformale. În: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii. Vol. I, Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, pp. 4-13. ISBN 978-9975-76-207-6.
 • Florea, V. Esenţialitatea principiilor, condiţiilor şi factorilor în acţiunea de proiectare şi organizare a activităţilor extraşcolare. În: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, vol. I. ISBN 978-9975-76-207-6.

Articole/teze în lucrările conferinţelor

 • Florea, V. Problematica şi specificul proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar. În: Monitorizarea cunoaşterii axată pe obţinerea performanţelor. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională, 22-23 aprilie 2016. Chişinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, pp. 187-194. ISBN 978-9975-76-168-0.
 • Florea, V. Conceptualizarea şi clasificarea formelor educaţiei: tendinţe şi pespective. În: Învăţământul superior: valenţe şi oportunităţi educaţionale, de cercetare şi transfer inovaţional. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 28-29 septembrie 2016.  Chişinău, CEP USM, pp. 190-195. ISBN 978-9975-71-826-4.
 • Florea, V. Oportunităţi ale educaţiei nonformale în contextul învăţământului din Republica Moldova. În: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 27 aprilie 2017. Ed. I-a. Bălţi, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, pp. 198-201. ISBN 978-9975-132-8.
 • Silistraru, N., Florea, V. Proiectarea activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar: niveluri şi modele pedagogice. În: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională, 27-28 octombrie 2017, Chişinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, Vol. 1, pp. 269-276. ISBN 978-9975-76-213-7.
 • Florea, V. Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective. În: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, 24-25 noiembrie 2017, Chişinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, pp. 237-243.  ISBN 978-9975-76-220-5.
 • Silistraru, N., Florea, V. Caracteristici şi funcţii ale proiectării activităţilor în instituţia extraşcolară. În: Responsabilitate publică în educaţie. Ed. a IX-a. Materialele Simpozionului Internaţional, 9-10 decembrie 2017. Constanţa: Editura CRIZON, pp. 145-148. ISSN 2066-3358.
 • Silistraru, N., Florea, V. Secvenţe din experimentul de constatare privind proiectarea şi organizarea activităţilor în instituţiile de învăţământ extraşcolar. În: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, 28-29 septembrie 2018. Chişinău, Universitatea de Stat din Tiraspol. Vol. 3, pp. 121-129.  ISBN 978-9975-76-250-2.
 • Silistraru, N., Florea, V. Diagnosticarea oportunităţii proiectării şi organizării activităţilor în instituţiile de învăţământ extraşcolar prin intermediul experimentului de   constatare. În: COLLOQUIA PROFESSORUM. Tradiţie şi inovare în cercetarea știinţifică. Ed. a VIII-a. Bălţi, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2019. pp. 236-250. [online]. ISBN 978-9975-50-235-1. Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/479.
 • Florea, V. Modelul pedagogic de conceptualizare, proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar. În: Inovații pedagogice în era digitală. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 28-29 iunie 2019. Chişinău, Institutul de Formare Continuă, pp. 114-121. ISBN 978-9975-3325-2-1.

ADNOTARE

Florea Viorica

Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar

Teză de doctor în științe pedagogice, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, 2020

             Volumul şi structura tezei. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, text de bază – 152 pagini, bibliografie – 186 surse, 45 tabele, 15 figuri şi 11 anexe.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Cuvintecheie: proiectare pedagogică, modelul de proiectare tradiţională (didacticist), modelul de proiectare curriculară, modelul de proiectare curriculară cognitiv-constructivist, formele generale ale educaţiei, cerc, educația formală, educația nonformală, educația informală.

Domeniul de cercetare: Teoria generală a educaţiei.

Obiectul cercetării: procesul proiectării şi organizării activităţilor educaţionale în instituţia de învăţământ extraşcolar.

Scopul cercetării constă în stabilirea fundamentelor psihopedagogice, elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar.

Obiectivele cercetării: vizează: analiza multiaspectuală a conceptului de proiectare: pedagogică (didactică), managerială (decizională), acţională; stabilirea principiilor, funcțiilor și condițiilor ale conceptualizării proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar; analiza micromodelelor de proiectare şi organizare a activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar; elaborarea Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar; valorificarea experimentală a Modelului pedagogic, prin implementarea Programului de formare a competenței de proiectare a activităților educaționale în instituția de învățământ extrașcolar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: sinteza teoretică a abordărilor conceptuale ale proiectării din mai multe perspective: pedagogică (didactică), managerială (decizională) şi acţională; fundamentarea conceptuală a proiectării şi organizării activităților educaționale extrașcolare; determinarea fundamentelor teoretice (psihopedagogice) şi metodologice (organizarea resurselor pedagogice) a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar; elaborarea Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare este de natură epistemologică, prin valorificarea cadrului conceptual, care a constituit fundamentarea teoretică și aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar, implementat prin Programul de formare a competenței de proiectare  a activităților educaționale. În baza implementării Modelulul pedagogic, s-a reuşit sporirea nivelului de formare a competenţei de proiectare a activităților educaţionale în instituția de învățământ extrașcolar.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susținută de actualizarea conceptelor ştiinţifice: proiectare pedagogică (didactică), modelul didacticist al proiectării pedagogice, modelul curricular al proiectării pedagogice, modelul curricular-constructivist al proiectării pedagogice, ca repere teoretice şi metodologice în elaborarea fundamentelor psihopedagogice de conceptualizare, proiectare şi organizare a activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar; determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale conceptualizării proiectării și organizării activităților educaționale extrașcolare; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar.

Valoarea aplicativă a lucrării constă elaborarea şi validarea pe cale experimentală a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar, implementat prin Programul de formare a competenţei de proiectare a activităţilor educaționale este utilă din perspectiva formării şi dezvoltării competenţelor (de proiectare a activităților educaţionale) ale cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost reflectate prin intermediul  conferințelor naționale și internaționale, și în cadrul activităților de formare la Centrul Educației Estetice „Lăstărel”.