Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației în Consiliul Științific Specializat D 531.01–55, candidat Duminică Stella

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

 

Candidat: DUMINICĂ Stella
Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–55
Tema tezei: Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor
Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 28 iunie 2021
Ora: 1400
Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108, str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

 

Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01-55:

  1. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar – preşedinte;
  2. MÎSLIȚCHI Valentina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar – secretar științific;
  3. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
  4. BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
  5. PANICO Vasile, doctor în pedagogie, profesor universitar;
  6. BARALIUC Nadejda, doctor în pedagogie, lector universitar.

 

Referenţii oficiali:

  1. BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
  2. MOCANU Liuba, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

 TEZA        REZUMATUL

 

DUMINICĂ Stella,

Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor, Teză de doctor în științe ale educației, Chișinău, 2021

Structura tezei. Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (290 de surse), 33 anexe. În total conține 145 pagini text de bază, 18 figuri și 17 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 22 lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: cultură pedagogică, cultură profesional pedagogică, familie, instituție preșcolară, cultura de gen, educația de gen, preșcolar, educator parental, activități centrate pe educația de gen, parteneriat educațional, valori de gen.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educației.

Scopul cercetării constă în determinarea și validarea experimentală a reperelor teoretico-aplicative ale formării culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor, structurate într-un model funcțional.

Obiectivele cercetării: interpretarea epistemologică a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen; elucidarea evoluției educației de gen ca parte componentă a genezei culturii pedagogice familiale și a politicilor și practicilor educaționale și sociale; determinarea implicațiilor educative ale resurselor parteneriatului familie-instituție preșcolară asupra formării CP a părinților din perspectiva EG a preșcolarilor; determinarea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva EG; elaborarea, experimentarea și validarea Modelului de formare a CP a familiei din perspectiva EG a preșcolarilor (care include reperele teoretico-aplicative).

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în determinarea şi argumentarea ştiinţifică a reperelor teoretico-aplicative ale culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen; precizarea şi delimitarea conceptelor de bază ale culturii pedagogice ale familiei, realizate în baza analizei și esențializării evoluției abordărilor și teoriilor problematicii în contextul educației de gen; scoaterea în evidență și analiza politicilor statale privind asigurarea egalității șanselor între bărbați și femei, formarea abilităților și competențelor parentale, sensibilizarea și educația de gen a copiilor și adulților; identificarea și fundamentarea condițiilor psihopedagogice și a principiilor formării culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor în cadrul colaborării instituție preșcolară-familie; fundamentarea, argumentarea și validarea științifică a Modelului de formare a CP a familiei din perspectiva EG a preșcolarilor.

Rezultatele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și valorificarea reperelor teoretico-aplicative a culturii pedagogice a familiei, structurate în Modelul de formare a culturii pedagogice din perspectiva EG a preșcolarilor, implementarea căruia a condus la schimbarea cognițiilor, atitudinilor și comportamentelor părinților, contribuind la depășirea dificultăților familiale în educația de gen a preșcolarilor cu accent pe formarea identității de gen, a parteneriatului de gen, centrat pe nondiscriminare, prevenirea segregării de gen și respectarea echității și egalității de gen.

Semnificația teoretică a cercetării. Importanța teoretică a cercetării este susţinută de conceptualizarea, analiza și determinarea reperelor teoretice privind formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen; stabilirea condiţiilor psihopedagogice și a principiilor desfăşurării eficiente a educației de gen în familie; determinarea specificului de învățare/cultivare a părinților și respectare a particularităților psihologice de vârstă ale copilului preșcolar în contextul educației de gen; argumentarea științifică a procesului educației de gen a preșcolarilor în cadrul familiei și instituție preșcolară.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice, concentrate în Modelul de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor, care, prin esența și importanța lor teoretică și praxiologică reprezintă fundamentele pedagogice operaționalizate. Reperele teoretico-aplicative, determinate, elaborate și valorificate conform condițiilor stabilite în cercetare, au contribuit la formarea CP a familiei și culturii de gen a preșcolarilor. Cercetarea realizată a demonstrat că toate instrumentele pedagogice, care au fost incorporate în Modelul de formare a CP din perspectiva EG a preșcolarilor: Curriculum „Educația de gen a preșcolarilor” (destinat cadrelor didactice și părinților); Grila caracteristicilor comportamentelor de gen ale preșcolarilor; Modelele familiale și EG; Dificultățile familiei, privind EG; Matricea EG în copilărie și adolescență; Harta psihopedagogică a EG a preșcolarilor în cadrul familiei și IP; Structura culturii pedagogice a familiei din perspectiva EG; Descriptorii competențelor parentale și ai comportamentului de gen al preșcolarilor; Programul de colaborare IP – familie centrat pe EG a cadrelor didactice, părinților și preșcolarilor; Ghidul practic orientativ al priorităților EG în cadrul familiei; Programul de formare a culturii profesional pedagogice a cadrelor didactice; Programul de formare a CP a părinților și Programul de formare a CG a preșcolarilor și pot fi aplicate cu succes în ședințele cu părinții, centrate pe formarea culturii pedagogice a acestora din perspectiva EG; formarea continuă a cadrelor didactice și EG a preșcolarilor.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic, desfășurat în trei etape în 4 instituții de educație timpurie pe un lot experimental alcătuit din cadre didactice, părinți și preșcolari prin constatarea situației la tema investigată, dar și prin experimentarea şi validarea Modelului de formare a CP a familiei din perspectiva EG a preșcolarilor, inclusiv prin intermediul publicațiilor științifice și a comunicărilor la seminarele metodologice, ședințele metodice, conferințele științifice naționale și internaționale și a activităților practice cu preșcolarii și părinții acestora.