Susținerea tezei de doctor în Consiliul Științific Specializat D 36 532.02 – 09

Se anunţă susţinerea tezei de doctor 

Pretendent:    GASNAȘ Ala

Conducători:  BRAICOV Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

CIOBAN Mitrofan, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 09

Tema tezei: Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte.

Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii

Data: 23.06.2018 Ora: 8:00

Adresa: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, bloc I, sala 304

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Gasnaş A. Studiu comparativ al caracteristicilor de bază ale limbajelor de programare orientate pe obiecte. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, nr. 9(89), p. 114-121. ISSN 1857-2103.

2. Gasnaş A. Programarea orientată pe obiecte: particularităţi de predare. În: Acta et Commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. Revistă ştiinţifică, 2014, nr. 2(5), p. 41-45. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. ISSN 1857-0623.

3. Gasnaş A. Tendinţe de aplicare a sistemelor LMS în predarea–învăţarea–evaluarea informaticii. În: Didactica Pro. Revistă de teorie şi practică educaţională a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, nr.1 (101), 2017, p. 17-23. ISSN:1810-6455

4. Braicov A., Gasnaș A. Metode didactice interactive pentru studierea programării orientate pe obiecte. În: Didactica Pro. Revistă de teorie şi practică educaţională a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Nr.1 (107), 2018. p.32-37

5. Braicov A., Gasnaş A. Un model pedagogic centrat pe implementarea Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte. In: The Conference on Applied and Industrial Mathematics. Iaşi, România, 15-16 septembrie 2017, p. 93-95.

6. Gasnaş A. Determinarea nivelului de pregătire al studenţilor pentru utilizarea platformelor LMS. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale “The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova. Dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachevici”. Chişinău, 28 iunie – 2 iulie 2017, p. 135-143.

7. Gasnaș A. Rolul evaluării în procesul de studiu al programării orientate pe obiecte. Conferinţa ştiinţifico-didactică naţională cu participare internaţională ediția a II-a, Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale, consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu. Chişinău, 11–12 mai, 2018.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată este axată pe determinarea fundamentelor teoretico-praxiologice a eficientizării procesului de studiere a Programării Orientate pe Obiecte, prin elaborarea unui model pedagogic de predare-învăţare-evaluare în baza cursului universitar Programarea Orientată pe Obiecte, axat pe utilizarea Sistemelor de Management al Învăţării şi orientat spre formarea competenţei de Programare Orientată pe Obiecte la viitorii specialişti în informatică (inclusiv în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei).

Conţinutul de bază al tezei:  

Capitolul 1, „Repere teoretice ale Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte”, este structurat în trei paragrafe. Acest capitol este dedicat studierii şi analizei situaţiei în domeniile e-Learning şi POO; este cercetată literatura de specialitate din perspectiva implementării SMÎ în procesul didactic; sunt evidenţiate facilităţile aduse de implementarea SMÎ în procesul de studii. Este analizat rolul sistemelor de management al învăţării în educaţie. A fost realizată analiza comparativă a sistemelor de management al învăţării, ceea ce a permis stabilirea celor mai bune SMÎ pentru aplicarea în procesul didactic la studierea cursului POO. Cercetarea caracteristicilor de bază ale limbajelor de programare orientate pe obiecte au determinat alegerea limbajului de programare POO în predarea cursului respectiv.

Capitolul 2, „Bazele metodologice de formare a competenţei de Programare Orientată pe Obiecte prin utilizarea Sistemelor de Management al Învăţării”, este dedicat elaborării şi fundamentării teoretice a modelului pedagogic centrat pe utilizarea SMÎ în procesul didactic la disciplina Programarea Orientată pe Obiecte. Au fost identificate componentele modelului şi ale nucleului lui, care constă din cinci module integratoare: Proiectare, Activităţi, Instrumente, Resurse şi Evaluare. În acelaşi capitol sunt reflectate aspectele metodologice privind utilizarea SMÎ Moodle în procesul de studiere a disciplinei Programarea Orientată pe Obiecte.

În capitolul 3, „Demersuri experimentale în implementarea Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte”, este efectuată analiza statistică a rezultatelor experimentului pedagogic prin utilizarea aplicaţiilor SPSS şi MS Excel.

Principalele rezultate obţinute:

1.    Au fost determinate caracteristicile optime ale Sistemelor de Management al Învăţării pentru sistemul educaţional universitar şi s-a identificat că sistemul Moodle este un SMÎ cu caracteristici optime.

2.    Modelul pedagogic centrat pe utilizarea Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte.

3.    Metodologia de implementare a modelului pedagogic elaborat.

4.    Curriculumul la cursul universitar Programarea Orientată pe Obiecte, adaptat la modelul pedagogic.

5.    Resursele digitale pentru cursul universitar POO, plasate pe SMÎ Moodle.