Susţinerea tezei de doctor – Globa Angela

Tema tezei: Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare ”Tehnici de programare”

Pretendent: GLOBA Angela
Conducător: CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 06

Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii

Data: 25.11.2016 Ora: 14:00

Local: Universitate de Stat din Tiraspol, str. Iablocikin 5, bloc I, Facultatea FMTI, sala 304

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Globa A. Utilizarea tablei interactive în procesul de predare-învățare a tehnicii Divide et Impera din cadrul cursului universitar Tehnici de programare. În: Univers Pedagogic Nr. 2(46), 2015. p.45-55. ISSN:1811-5470. (Categoria C)

Globa A. Aspecte didactice privind implementarea strategiilor de instruire la predarea tehnicilor de programare în alte țări. În: Didactica Pro. Revistă de teorie şi practică educaţională a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Nr.5-6 (93-94), 2015. p.52-58. ISSN:1810-6455. (Categoria C)

Chiriac L., Globa A. Studierea informaticii în învăţământul preuniversitar prin prisma metodelor și tehniciilor moderne de programare. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale educaţiei, Nr. 5(95), 2016. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2016. p.231-241. ISSN:1857-2103. (Categoria B)

Globa A. Abordări metodice privind implementarea unor tehnici de programare prin prisma complexităţii algoritmilor. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Revistă științifică Nr.1(4) (2014). Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. p.41-49. ISSN 1857-0623.

Globa A. Abordări didactice complexe privind predarea – învățarea tehnicii Divide et Impera prin intermediul tablei interactive. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Revistă științifică Nr.2(7) (2015). Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2015. p.14-23. ISSN 1857-0623.

Globa A., Pavel D. SMART Notebook 11. Ghid de iniţiere. Chişinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2014. 102 p. ISBN 978-9975-76-121-5.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată este axată pe determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare prin intermediul noilor tehnologii ingormaționale în cadrul formării inițiale a viitoarelor cadre didactice și specialiști din domeniile Informaticii și Tehnologiilor Informaționale orientat spre dezvoltarea competențelor profesionale.

Conţinutul de bază al tezei:

În Introducere se argumentează actualitatea temei de cercetare, importanța ei, se descrie situaţia în domeniul de cercetare și sunt evidențiate problemele care apar în procesul de studiere al cursului universitar Tehnici de programare.

Capitolul 1

„Abordări didactice moderne de implementare a TIC în procesul de studiere a cursului univesitar Tehnici de programare” este dedicat studierii și analizei literaturii de specialitate atât din perspectiva implementării TIC în procesul didactic cât și a noilor tendinţe şi paradigme educaționale integrate în procesul didactic raportate la TIC. Au fost punctate un șir de facilități aduse de integrarea TIC în procesul de studii, atât profesorilor cât și studenților. Studiul comparativ, efectuat de autor, cu privire la unele aspecte didactice privind studierea tehnicilor de programare în alte ţări, a permis evidențierea strategiilor și tehnologiilor didactice moderne adoptate de cele mai prestigioase universități din lume în domeniul științe exacte și științe ale educației. La fel, au fost reliefate etapele includerii tehnicilor de programare în învățământul universitar și preuniversitar din Republica Moldova. Studierea literaturii și analiza situației în domeniu a permis identificarea contradicțiilor și a demonstrat necesitatea reexaminării tehnologiilor didactice aplicate în studierea cursului universitar Tehnici de programare.

Capitolul 2

”Modelul pedagogic și metodologia de integrare a noilor tehnologii informaţionale în procesul didactic la disciplina universitară Tehnici de programare”este efectuată o analiză comparativă, din perspectivă didactico-istorică, de utilizare a TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare a tehnicilor de programare. Esența capitolului 2 o constitue elaborarea și fundamentarea teoretică a modelului pedagogic de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare prin implementarea NTI și a metodologiei de realizare a lui. Sunt conturate aspectele metodologice privind utilizarea tablei interactive, sistemelor de testare interactivă în procesul de studiere a cursului universitar Tehnici de programare.

Capitolul 3

„Argumentarea experimentală a eficienţei modelului şi a metodologiei elaborate”, este descrisă proiectarea şi desfășurarea experimentului pedagogic; este efectuată analiza statistică a rezultatelor experimentului pedagogic prin utilizarea aplicaţiilor SPSS și MS Excel. Pentru demonstrarea ipotezelor de cercetare au fost aplicate testul parametric t-Student și testul neparametric (U) Mann –Whitney. Au fost calculați indicele de asimetrie Fisher, mărimea efectului și aplicate testele de contrast polinomiale pentru a determina tendința grupurilor cercetate. La finele fiecărui capitol sunt prezentate concluziile respective.

Principalele rezultate obţinute:

În scopul sporirii calității procesului didactic la disciplina universitară Tehnici de programare a fost elaborat modelul pedagogic și metodologia de implementare a modelului, centrate pe integrarea NTI în procesul didactic și orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor specifice cursului respectiv și asigurarea finalităților de studii. În baza modelului elaborat, a fost extins arsenalul de complexe instructiv-metodice la disciplina Tehnici de programare fapt ce a permis ca conținutul să fie desfășurat, profund și informativ. S-a argumentat, că demersul didactic a disciplinelor informatice din învăţământul universitar poate fi realizat în baza modelului pedagogic elaborat fiind ajustat particularităţilor unităților de curs respective.