Susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației a dnei Oboroceanu Viorica

Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației   Formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare.

Susținerea tezei va avea loc la 12 mai 2021, ora 1300, sala 206,  blocul central al Universității de Stat din Tiraspol, Republica Moldova (strada Gh. Iablocikin 5, mun. Chișinău, MD-2069).

Link de acces on-line: https://meet.google.com/vrh-gaji-woy

Autor: Oboroceanu Viorica.

Conducător științific: GOLUBIȚCHI Silvia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Comisia de Susținere Publică a tezei, a fost aprobată de către Senatul Universității de Stat din Tiraspol (proces verbal nr. __ din 17 noiembrie, 2020).

 Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. Borozan Maia, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – președintele comisiei
 2. Pavel Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – secretar științific
 3. Silistraru Nicolae, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 4. Darii Ludmila, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 5. Marin Mariana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Referenți oficiali:

 1. Șchiopu Constantin, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 2. Garștea Nina, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Rezumatul lucrării și  teza de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Științifică pe pagina web a Universității de Stat din Tiraspol (www.ust.md) și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md  )

 

 

LISTA PUBLICAȚIILOR AUTOAREI LA TEMA TEZEI

 • Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute
 1. ОБОРОЧАНУ, В. Эстетическое переживание как условие художественного восприятия литературного текста на уроках литературного чтения в начальной школе. Poland. Warsaw: International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 7(28) 2020. 152 с. (стр.125-130) ISSN 2544-9338 https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122020/7300
 2. ГОЛУБИЦКИ, С., ОБОРОЧАНУ, В. Интерпретационные отношения – усилитель критического мышления. Россия. Москва: Вестник Международного научного центра ”СОЦИУМ 2035” 2020. Т. 1. № 1. 132с., стр. 120 –128. УДК 37.01:82. ISSN 2687-0762
 • Articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, Categoria B
 1. OBOROCEANU, V . Textul literar – factor reper în formarea atitudinilor interpretative. În : Revista Studia Universitatis (Seria Științe ale Educației), Nr. 9 (129) / 2019. pp.178-182. ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025 CZU: 37.036:801.73.
 2. OBOROCEANU, V. Atitudini interpretative în opera literară. În: Acta et Commentationes, Sciences of Education,Revista științifică, nr.1(15), 2019. Chișinău: UST. p.143-148. ISSN 1857-0623.E-ISSN 2587-3636. CZU:37.016:81/82.135.1.
 • Articole în culegeri științifice

culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale

 1. ОБОРОЧАНУ, В. Воздействие современных технологии на формирование интерпретативных отношений, Материалы международной научно-практической конференции ЛИЧНОСТЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩЕСТВО „Современные образовательные технологии: Теория и практика использования (в дистанционном режиме), 04-05 ноября 2020, в 3 ч. Гродно: ГРОИРО, Беларусь Ч. 2. – 196 с., стр. 140-145, ISBN 978-985-6702-53-5
 2. ГОЛУБИЦКИ, С., ОБОРОЧАНУ, В. Формирование у учащихся начальных классов критического мышления. Материалы XIII Международной научно- практической конференции: Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, 02–03 апреля 2020. г. Россия. Москва: РУДН. 634 стр., с.567-571. ISBN 978-5-209-10315-8.
 3. ГОЛУБИЦКИ, С., ОБОРОЧАНУ, В. Методологический подход к эпическому тексту в начальных классах. Материалы XII Международной научно-практической конференции Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, 28–29 марта 2019 г. Москва: РУДН, ч. 2 – 429 с. стр.168-176. ISBN 978-5-209-09216-5.
 4. OBOROCEANU, V. Aspecte teoretice ale lecturii în clasele primare. În: Lucrările Conferinței științifice-internaționale” Orientări creative în învățământul și cercetarea românească la 30 de ani de la Revoluție.O privire intra- pluri- și transdis-ciplinară”, Decembrie 2019. România, Bacău: vol. I, 248 pag., pp. 50-53. ISBN 978-973-0-30978-2.
 5. OBOROCEANU, V. Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară. În: Materialele Simpozionului Științific Internațional ”Tradiție și inovație în educație “,18-19 Octombrie 2019. Chișinău: UST. vol.I, Învățământul general: tradiție și inovație. 2019. 299 p. ISBN 978-9975-76-289-2.
 6. OBOROCEANU, V. Lectura interpretativă a textului narativ în clasele primare. În: Materialele Simpozionului Internațional: RESPONSABILITATE PUBLICĂ ÎN EDUCAȚIE, Ediția a X, 24-25 noiembrie 2018. România, Constanța: Editura CRIZON. 355p. pp.153-156. ISSN 2066-3358.
 7. ГОЛУБИЦКИ, С., ОБОРОЧАНУ, В. Отношения к обучению в начальных классах: теоретические аспекты. Материалы XI Международной научно- практической конференции Высшая школа: опыт, проблемы,перспективы , 29–30 марта 2018 г., Москва: РУДН ч. 2. – 452 с. стр. 101-109. ISBN 978-5-209-08644-4.
 8. GOLUBIȚCHI, S., OBOROCEANU, V. Particularitățile textului literar în clasele primare. În: Materialele Simpozionului Internațional: Responsabilitate publică în educație, Ediția a IX, 9-10 decembrie 2017. România, Constanța: Editura CRIZON. 176p. pp.139-142. ISSN 2066-3358.

culegeri de lucrări ale conferințelor naționale cu participare internațională

 1. OBOROCEANU, V. Strategii didactice interactive valorificate în formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională: Învățământ superior: tradiții, valori, perspective, 29-30 septembrie 2020. Chișinău: UST, Vol.2, Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar.2020. 291p., pp.222-230. CZU: 372.881.13:373.3 ISBN 978-9975-76-313-4.
 2. OBOROCEANU, V. Abordarea textului literar în clasele primare. În: Lucrările Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională ,Ediția a III-a, „Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă “, 31 ianuarie-01 februarie 2020. Chișinău: UST. 2020. 383 p. pp.123-126. ISBN 978-9975-76-299-1. CZU:373.3:821
 3. OBOROCEANU, V. Aspecte teoretice ale atitudinilor interpretative în clasele primare. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională: Învățământ superior: tradiții, valori, perspective, 28-29 septembrie 2018. Chișinău: UST ,Vol.2, Didactica Învățământului Primar și Preșcolar. 2018. ISBN 978 – 9975-76-249-6.
 4. OBOROCEANU, V. Modalități de evaluare a lecturii în clasele primare. În: Materialele Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și preuniversitar,27-28 octombrie 2017. Chișinău: UST, Vol. II. 2017. 378p. pp.143-147. ISBN 978-9975-76-215-1.
 5. OBOROCEANU, V. Formarea competenței de comunicare scrisă în clasele primare. În: Materialele Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională, 22-23 aprilie,2016. Chișinău: UST. 2016 369 p. pp.153-158. ISBN 978-9975-76-168-0.

culegeri de lucrări ale conferințelor naționale

 1. OBOROCEANU, V. Valorificarea atitudinilor interpretative prin implementarea TIC în interpretarea textelor literare în clasele primare. În : Materialele conferinței republicane a cadrelor didactice, 27-28 Februarie 2021.Chișinău: UST. Vol. IV: Pedagogie în învățământul preșcolar și primar – 383 p. pp.302-309 CZU: 372.8821.135.1[004+373.3] ISBN 978-9975-76-318-9
 2. OBOROCEANU, V. Constante și variabile istorice ale conceptului de atitudine . În: Materialele conferinței republicane a cadrelor didactice, 28-29 Februarie 2020. IV. Educație preșcolară și primară. Chișinău: UST. 2020. 311p. pp.238-243. ISBN 978- 9975-76-301-1
 3. GOLUBIȚCHI, S., OBOROCEANU, V. Educație pentru valori comportamentale și atitudini. În: Materialele conferinței republicane a cadrelor didactice,1-2 martie 2019.Chișinău:UST . Vol. IV, Educație preșcolară și primară. 417 p. ISBN 978- 9975-76-269-4.
 4. GOLUBIȚCHI, S., OBOROCEANU, V. Aspecte teoretice ale competenței de lectură în clasele primare. În: Materialele Conferinței republicane a cadrelor didactice, 10-11 martie 2018. Chișinău: UST, Vol. IV, Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar, 300 p. pp.227-230. ISBN 978-9975-76-232-8.
 5. OBOROCEANU, V. Formarea competenței lectorale la elevii din clasele primare. În: Materialele Conferinței științifico-metodice: Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere, Chișinău, 7-8 noiembrie 2014, Chișinău: UST. 2014, 212 p. pp.173-177 ISBN 978-9975-76-134-5.
 • materiale didactice-suport:
 1. OBOROCEANU V.,(coautor) ș.a. Individualizarea procesului de învățare a citit- scrisului la copiii cu cerințe educaționale speciale: Suport didactic. Chișinău: Prut Internațional, 2018 (Combinatul Poligrafic)–200 p.,1000 ex., ISBN 978-9975-54-396-5. 376.091(075.8) I-502.

 

ADNOTARE

Oboroceanu Viorica. Formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare. Teză de doctor în științe ale educației, UST, Chișinău, 2021

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 136 pagini de text de bază, bibliografie din 250 de titluri, 42 anexe, 19 figuri și 42 tabele.

Publicații la tema tezei: rezultatele obținute sunt publicate în 22 de lucrări științifice.

Cuvintecheie: interpretare, atitudini interpretative, tipuri de atitudini, educație literar-artistică, auto-consistență a elevului, text literar, strategii de formare, lectura interpretativă, proces priunitar, profil personalizat al interpretării.

Scopul cercetării constă în elaborarea unei viziuni de formare a atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin textul literar, în baza strategiilor de formare a auto-consistenței elevilor prin lectură.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor teoretice ale formării atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin opere literare în contextul educației literar-artistice; dezvăluirea specificului conceptului de atitudine interpretativă și evidențierea caracteristicilor acestuia; identificarea principiilor, factorilor, criteriilor și condițiilor pedagogice ale formării la elevi a atitudinilor de interpretare a operei literare; diagnosticarea preexperimentală a nivelului de dezvoltare literară a elevilor din perspectiva atitudinilor interpretative ale acestora; elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare; interpretarea rezultatelor cercetării.

Noutatea și originalitatea științifică ale cercetării rezidă în: determinarea reperelor teoretice privind formarea atitudinilor și a atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare în procesul valorificării textelor literare și consemnarea Bazei propensive a atitudinilor interpretative; modelarea Strategiei de formare a atitudinilor interpretative, bazată pe profilul personalizat al lecturii și interpretării textului și pe nevoia de auto-consistență a elevului prin lectură; elaborarea Modelului pedagogic de formare a atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare și demonstrarea valabilității funcționale a acestuia.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante rezidă în conceptualizarea Modelului pedagogic de formare a atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare, fapt care a contribuit la formarea atitudinilor interpretative ale elevilor în vederea răspunderii nevoii de auto-consistență a elevilor prin lectură.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de precizarea principiilor și a factorilor determinativi ai formării atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare; argumentarea științifică a relevanței și a necesității formării atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare din perspectiva educației literar-artistice; semnificarea noțiunii de auto-consistență a elevilor prin lectură, a profilului personalizat de lectură și interpretare a textului.

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de elucidarea experiențelor praxiologice ale formării atitudinilor, în general, și a atitudinilor interpretative, în special, ale elevilor din clasele primare prin textele literare, experiențe care pot fi valorificate și la nivelul claselor gimnaziale sau prin alte tipuri de texte (nonliterare). Rezultatele experimentale și concluziile cercetării pot fi utilizate în reconsiderarea ideilor și concepțiilor existente cu privire la formarea atitudinilor interpretative ale elevilor în procesul educației literar-artistice.

Implementarea rezultatelor științifice. Cercetarea aplicativă s-a desfășurat în Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, mun. Chișinău, în anul școlar 2018 – 2019, constituit din 18 subiecți – învățători și 106 subiecți – elevi (4 clase), în evidențierea caracteristicilor atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare.

 

Adresa electronică a ȘD la care pot fi transmise avize/comentarii la teza înaintată spre susținere: ust.scoaladoctorala@gmail.com