Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliului științific specializat

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în
Consiliului științific specializat 

Candidat: PANCO Tatiana
Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01-21-29
Tema tezei: Formarea profesională etnopedagogică a învățătorului
Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară
Data:14 decembrie 2021
Ora: 1200
Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108, str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.
online, platforma Skype (Susținere teza Panco Tatiana)
Link de acces:https://join.skype.com/Er6XjJsRftey

 

Membrii Consiliului Științific Specializat D 533.01-21-29:

  1. BOROZAN Maia, președinte, dr. hab. în științe pedagogice, profesor universitar
  2. RUSU Elena, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
  3. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  4. PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  5. GOLUBIȚCHI Silvia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Referenţii oficiali:

  1. CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, USARB
  2. IANIOGLO Maria, doctor in științe pedagogice, conferențiar universitar, USC

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

 

 

Panco Tatiana
Formarea profesională etnopedagogică a învățătorului
Teză de doctor în științe ale educației, Chișinău, 2021

Structura tezei. Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, text de bază (148 pagini), bibliografie (223 surse), 17 tabele, 23 figuri şi 6 anexe. Rezultatele obţinute au publicate în 11 lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: etnopedagogie, formare etnopedagogică, formare profesională, cultura etnopedagogică, competența etnopedagogică, cunoștințe etnopedagogice / capacități / atitudini, pedagogia populară.

Domeniul cercetării: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea Modelului pedagogic de formare etnopedagogică inițială a învățătorului.

 Obiectivele cercetării: identificarea reperelor teoretice ale formării etnopedagogice a învățătorilor; determinarea structurii, conținutului, esenței științifice a conceptelor «cultură etnică», «cultură etnopedagogică; elaborarea criteriilor și indicatorilor de descriere a nivelurilor competenței etnopedagogice; determinarea nivelurilor și a conținutului competenței etnopedagogice a învățătorilor; fundamentarea științifică și validarea experimentală a Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor.

Noutatea și originalitatea științifică constă în determinarea structurii, conținutului științific al conceptelor „cultură etnică”, „cultură etnopedagogică” ca bază pentru formarea etnopedagogică inițială și a competenței etnopedagogice a învățătorilor; validarea experimentală a Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor ce reflectă principii, condiții, criterii de evaluare, indicatori, forme și strategii specifice pentru învățământul superior.

Problema științifică soluționată în cercetare constă în: funcționalitatea Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor; în descrierea particularităților formării competenței etnopedagogice la învățători; în determinarea criteriilor, indicatorilor și nivelurilor de formare a competenței etnopedagogice a învățătorilor; interpretarea științifică a rezultatelor cercetării ce demonstrează eficiența formării etnopedagogice a învățătorilor.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: identificarea fundamentelor teoretice ale formării etnopedagogice inițiale a învățătorilor; determinarea esenței științifice a conceptelor «cultură etnică», «cultură etnopedagogică» ca bază pentru formareaetnopedagogică inițială a învățătorilor; fundamentarea teoretică, dezvăluirea și identificarea condițiilor pedagogice care asigură formarea etnopedagogică inițială a învățătorilor; identificarea, fundamentarea și dezvăluirea specificului formării profesionale etnopedagogice inițiale a învățătorilor; dezvoltarea fundamentelor teoretico-metodologice ale formării etnopedagogice a învățătorilor; formularea concluziilor științifice și a recomandărilor importante pentru formarea etnopedagogică a învățătorilor.

Valoarea practică a cercetării constă în: elaborarea, întemeierea științifică și validarea experimentală a Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor; elaborarea și implementarea în practica universitară a cursului Etnopedagogie, axat pe formarea competenței etnopedagogice; valorificarea Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor la cursurile de formare continuă și recalificare profesională; elaborarea recomandărilor practice privind formarea etnopedagogică a învățătorilor.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic,  desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, precum și prin întermediul publicațiilor științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale și pe parcursul activității pedagogice.