Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: BADARNE Ghalib
Conducător ştiinţific: GRATI Vasile, doctor habilitat în biologie, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02-21-38

Tema tezei: Integration of Information and Communication Technologies in the teaching-learning process of biology within middle school education from Israel / Integrarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din Israel

Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (Biologia)
Data: 05 noiembrie 2021
Ora: 13:00
Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 206, Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5

Componența consiliului științific specializat:

Tudor COZARI, doctor habilitat în biologie, profesor universitar; președinte, UST
Larisa SALI, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar; secretar științific, UST
Andrei BRAICOV, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar; membru, UST
Valeriu CABAC, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar; membru, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Eugenia CHIRIAC, doctor în biologie, conferențiar universitar; membru, UST

 

Referenți oficiali:

Dumitru PATRAȘCU, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Lora MOȘANU-ȘUPAC, doctor în biologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

 

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Moldovei, Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol, pagina Web a Universității de Stat din Tiraspol (https://ust.md/) și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctor în limba româna

Teza de doctor în limba engleză

Rezumatul tezei în limba româna

Rezumatul tezei în limba engleză

 

 

 

BADARNE Ghalib

Integration of Information and Communication Technologies in the teaching-learning process of biology within middle school education from Israel

Doctoral thesis in education sciences. Chisinau, 2021

Thesis structure: Abstract (in Romanian, Russian and English), abbreviations list, introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 183 titles, 8 appendices, 125 pages of the main text, 21 tables, 15 figures. The research results are reflected in 8 scientific articles, of which 4 articles in scientific journals of categories B and C and 4 articles at national and international conferences.

Keywords: information and communication technologies (ICT), biology, teaching and training, innovative pedagogy, motivation, gymnasium biology curriculum, secondary education in Israel, meaningful learning, competencies, teaching methods, methodology.

Research goal: theoretical justification, development and validation of a pedagogical model for integrating ICT into the process of teaching-learning biology in gymnasium, meant to contribute to the progress of students’ school results.

Research objectives: study of educational practices for the implementation and integration of ICT in learning environments; analysis of the advantages offered by ICT and arguing the need for their implementation in secondary education in biology; elaboration of a pedagogical model for the integration of ICT in the teaching-learning process of biology; revealing the methodological landmarks for implementing the elaborated pedagogical model; validation through pedagogical experiment of the efficiency of the pedagogical model of integration of information and communication technologies in the teaching-learning process of biology.

Novelty and scientific originality lie in the conceptual basis of the pedagogical model of integrating ICT into the process of teaching-learning biology with the help of theoretical and practical evidence that the use of ICT in teaching / contributes to: improving students’ school results in biology; increasing motivation to learn biology and self-efficacy in learning; adopting the positive attitude of students towards the integration of ICT in the study of biology; optimal improvement on the dimensions of significant learning.

The result obtained that contributes to solving an important scientific problem consists in determination of the theoretical and methodological foundations of the effectiveness of the biology educational process in the gymnasium using ICT, which led to the theoretical justification and development of pedagogical model for integrating ICT into the teaching-learning process of biology.

The theoretical significance of research consists in identifying, analysing and developing of the theoretical landmarks for the implementation of information and communication technologies in the biology teaching process; determining the theoretical-methodological foundations of the pedagogical model of integration of information and communication technologies in the teaching-learning process of biology.

The applicative value of the paper consists in the elaboration and experimental validation of the set of methodological and praxiological tools included in the pedagogical model of integration of information and communication technologies in the teaching-learning process of biology. The identified, developed and capitalized landmarks contributed to the increase of the school results in biology of the students from the middle school in Israel. The research carried out allowed to demonstrate the applicability in the educational practice in the classroom, of all pedagogical and technological tools concentrated in the pedagogical model developed and validated.

The implementation of the scientific results took place within the pedagogical experiment in which 145 students from the 9th grade from the Kafr Yasif secondary school, northern district, Israel were involved. Also, in the organization and conduct of the experiment were attended by 3 biology teachers who teach in the classes involved in the experiment, an informatics teacher and the school manager.

 

 

Badarne Ghalib

Integrarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din Israel

Teză de doctor în științe ale educației, Chișinău, 2021

Structura tezei: Adnotare (în limbile română, rusă și engleză), lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 183 de titluri, 8 anexe, 125 de pagini de text de bază, 21 tabele, 15 figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 8 articole științifice, dintre care 4 articole în reviste științifice de categoria B și C și 4 comunicări la conferințe naționale și internaționale.

Cuvinte cheie: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (TIC), biologie, predare-învățare, pedagogie inovatoare, motivație, curriculum gimnazial la biologie, învățământ gimnazial din Israel, învățare semnificativă, competențe, metode didactice, metodologie.

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea unui model pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei în gimnaziu menit să contribuie la progresul rezultatelor școlare ale elevilor.

Obiectivele cercetării: studiul practicilor educaționale de implementare și integrare a TIC în mediile de învățare; analiza avantajelor oferite de tehnologiile informaționale și comunicaționale și argumentarea necesității implementării lor în învățământul gimnazial la biologie; elaborarea unui model pedagogic de integrare a TIC în procesul de predare-învățare a biologiei; dezvăluirea reperelor metodologice de implementare a modelului pedagogic elaborat; validarea prin experiment pedagogic a eficienței modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei.

Noutatea și originalitatea științifică constă în fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de integrare a TIC în procesul de predare-învățare a biologiei prin dovezi teoretice și practice conform cărora utilizarea TIC în predare/învățare contribuie la: îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor la biologie; creșterea motivației pentru învățarea biologiei și a auto-eficienței în învățare; adoptarea atitudinii pozitive a elevilor față de integrarea TIC în procesul de studiere a biologiei; îmbunătățirea optimală pe dimensiunile învățării semnificative.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale eficientizării procesului de predare-învățare a biologiei în gimnaziu prin intermediul TIC, fapt ce a condus la fundamentarea teoretică și elaborarea modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei.

Semnificația teoretică a investigației constă în identificarea, analiza și dezvoltarea reperelor teoretice cu privire la implementarea TIC în procesul didactic la biologie; determinarea fundamentelor teoretico-metodologice ale modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea experimentală a setului de instrumente metodologice și praxiologice incluse în modelul pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei. Reperele identificate, dezvoltate și valorificate au contribuit la creșterea rezultatelor școlare la biologie ale elevilor din școala gimnazială din Israel. Cercetarea desfășurată a permis demonstrarea aplicativității în practica educațională la clasă a tuturor instrumentelor pedagogice și tehnologice concentrate în modelul pedagogic elaborat și validat.

Implementarea rezultatelor științifice a avut loc în cadrul experimentului pedagogic în care au fost implicați 145 de elevi din clasele a 9-a din gimnaziul Kafr Yasif, districtul de nord, Israel. De asemenea, la organizarea și desfășurarea experimentului au participat 3 profesori de biologie ce predau la clasele implicate în experiment, un profesor de informatică și managerul școlii.