REZOLUȚIA ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

REZOLUȚIA

ședinței în cadrul evenimentului Masa rotundă

„Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superiororganizată de Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice

în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

la 3-4 Aprilie, 2021, în Regim online (Google Meet)

https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn

Organizarea evenimentului a fost determinată de importanța sensibilizării comunității universitare la problematica complexă a cercetării și a transferului inovațional universitar.

Scopul evenimentului științific, organizat la https://meet.google.com/ggi-msdj-wmn, a vizat crearea unui mediu de comunicare științifică, profesională, favorabil pentru identificarea direcțiilor strategice de management universitar al activității și performanței inovaționale și formularea mecanismelor funcționale de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior în acord cu politicile inovaționale dezvoltate în lume și în R. Moldova.

La evenimentul științific au fost înregistrați 109 participanți în google forms la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbH9Uyq_ZeBNPYySJXlq7lDjnAaVaiLkFzZp8fyk3Ars9Tkw/viewform.

Agenda evenimentului științific a inclus discursuri științifice lansate de Rectorul UST, Consultantul principal al AGEPI, șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, Prorectorul pentru activitatea științifică, Directorul Școlii Doctorale al UST și 14 cadre didactice și manageriale din învățământul superior din Republica Moldova (reprezentanții comunității științifice universitare: decan – UPSC, șefa de caterdă – USARB) și din România (directorul  departamentului „Științe ale educației”, Facultatea de Științe ale educației a Universității Pitești).

Dezbaterile în cadrul mesei rotunde au relevat faptul, că prin conținutul documentelor de politici inovaționale din R. Moldova se înaintează învățământului superior exigențe profesionale de cercetare și transfer inovațional în scopul valorificării produselor științei ca prioritate strategică națională, necesară pentru dezvoltarea instituțională, solicitând abordări conceptuale şi metodologice pentru identificarea unor direcții strategice de planificare a activității inovaționale în învățământul superior. În această ordine de idei, s-a constat necesitatea elaborării și validării în practica universitară a unor mecanisme funcționale de generare a excelenței universitare bazată pe performanță în cercetare și activitate inovațională.

Platforma de comunicare profesională on-line în cadrul sesiunii mesei rotunde a facilitat disponibilitatea participanților pentru identificarea unor direcții strategice și a unor mecanisme de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior:

I. Direcția strategică de management universitar al activității și performanței inovaționale. Mecanisme: elaborarea Strategiei de activitate inovațională a personalului didactic universitar, promovarea culturii cercetării și a antreprenoreatului inovativ în comunitatea științifică universitară, responsabilizarea personalului de conducere privind proiectarea activității inovaționale în cadrul subdiviziunilor universitare, invitarea unor experți de referință în domeniul inovării educației pentru schimb de experiență și servicii de consultanță, organizarea unor evenimente științifice universitare de lansare a modelelor de transfer inovațional (la nivel de produse curriculare elaborate în baza propriilor cercetări ale CDU) și a publicării acestora pe site-ul universității, motivarea personalului didactic universitar pentru activitate inovativă prin includerea în fișa de post a unor responsabilități specifice activității inovaționale, integrarea indicatorilor specifici activității inovaționale în Raportul de performanță a personalului didactic, constituirea parteneriatelor strategice ale universității cu mediul de afaceri pentru soluționarea unor probleme de natură tehnologică, instituirea unor platforme tehnologice și clastere inovaționale, stimularea inițiativelor originale de activitate inovațională în cadrul proiectelor naționale și internaționale

II. Direcția strategică de coordonare a activității inovaționale la nivelul centrelor responsabile de activitatea de cercetare și inovare.
Mecanisme: promovarea universitară a noilor direcții de cercetare dezvoltate de CDU în scopul dezvoltării unor școli științifice pe domenii, parteneriate cu centre similare din țară și de peste hotare, organizarea unor concursuri ale proiectelor de cercetare și inovare (doctoranzii universității), asigurarea serviciilor de consultanță pentru cercetare și inovare pedagogică, planificarea evenimentelor științifice de promovare a culturii cercetării (experiențe și modele de inovare a educației), elaborarea în colaborare a unor metodologii de dezvoltare inovațională universitară.

III. Direcția strategică de gestionare a activității la nivelul Școlii doctorale
Mecanisme: renovarea documentelor regulamentare pentru includerea unor indicatori de performanță ale doctoranzilor privind inovarea educației, organizarea unor evenimente științifice de promovare a modelelor de transfer inovațional, orientarea conducătorilor de doctorat spre planificarea activității inovaționale a doctoranzilor, publicarea pe pagina Web a școlii doctorale a informațiilor relevante despre conducătorii de doctorat, inclusiv, a experiențelor de transfer inovațional a acestora, motivarea doctoranzilor pentru publicarea elementelor de inovație și transfer tehnologic începând cu debutul studiilor.

IV. Direcția strategică dezvoltată la nivelul facultăților universitare
Mecanisme: comunicare strategică în vederea stabilirii parteneriatelor cu mediul de afaceri, planificarea evenimentelor științifice anuale de promovare a modelelor de transfer inovațional și transfer tehnologic, constituirea în subdiviziunile universitare a grupurilor de experți responsabili de studiul nevoilor de transfer tehnologic pe piața serviciilor educaționale și în mediul de afaceri, încurajarea personalului didactic al facultății pentru avansarea dosarelor de abilitare cu dreptul de conducere doctorat, crearea în subdiviziunile universitare a incubatoarelor inovative coordonate de CDU pentru coordonarea activității de cercetare a studenților, masteranzilor, profesorilor școlari cu implicarea reprezentanților mediului de afaceri, monitorizarea absolvenților de masterat pentru admiterea la doctorat prin intermediul conducătorilor de doctorat.

V. Direcția strategică dezvoltată la nivelul catedrelor universitare
Mecanisme: monitorizarea activității cercetare și transfer inovațional  al cadrelor didactice universitare, evidența respectării de către personalul didactic a fișelor de post (planificarea activității inovaționale), planificarea seminariilor metodologice cu tematică specifică metodologiei cercetării și a transferului inovațiional, responsabilizarea membrilor catedrei (profesori și conferențiari universitari) pentru constituirea unor grupuri de tineri cercetători (studenți, masteranzi interesați de cercetare), stimularea activismului studenților pentru activitatea de cercetare și inovare, evaluarea periodică și renovarea documentelor curriculare pentru integrarea produselor științifice inovative ale membrilor catedrei, publicarea culegerii anuale a elementelor inovative din tezele de masterat în scopul motivării masteranzilor ptr admitere la doctorat, colaborarea cu instituții de învățământ pentru colectarea bunelor practici de transfer inovațional.

La finalul ședinței mesei rotunde participanții au formulat concluzii privind eficiența dezbaterilor în baza discursurilor în conformitate cu agenda: (a) a publica materialele ședinței deoarece prezintă interes; (b) a publica pe pagina web a UST direcțiile strategice și mecanismele de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior relevate în contextul Mesei rotunde, ca argument al implementării politicii inovaționale ale R.Moldova și al realizării funcției de cercetare a universității prin transfer inovațional ca prioritate în UST pentru afirmarea culturii cercetării.

Participanții au manifestat interes pentru completarea chestionarului pentru autoevaluarea reprezentărilor CDU privind cercetarea și inovarea pedagogică aplicat cu scopul:

  1. identificării problemelor de transfer inovațional în activitatea didactică universitară,
  2. stabilirii mecanismelor de transfer inovațional în activitatea didactică universitară,
  3. determinării nevoilor de formare profesională continuă pentru transfer inovațional.

Impactul pozitiv al mesei rotunde a fost apreciat de către participanți, prin mesaje orale și scrise, lansate în chatul ședinței „evenimentul realizat este de amploare la nivel național, are implicații profunde asupra motivației pentru dezvoltare profesională prin cercetare și transfer inovațional”. Înregistrarea video și materialele ședinței se păstrează la Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice a UST.

Șefa CCIP din cadrul UST,
Maia Borozan,
doctor habilitat, professor universitar