Rezoluția Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, din 30 – 31 octombrie 2021

Scopul evenimentului a constituit promovarea bunelor practici de transfer inovațional prin sensibilizarea comunității pedagogice din sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice la exigențele actuale ale pieții muncii. În cadrul evenimentului științific s-au înregistrat 262 participanți, reprezentanți ai comunității științifice de peste hotare (România, Rusia, Ukraina), reprezentanți ai MEC, decani, cadre științifico-didactice, cercetători științifici din țară, conducători științifici ai tezelor de doctorat, doctoranzi, masteranzi, cadre didactice din învățământul general, persoane interesate în problematica cercetării și inovării etc.

Ședința plenară a fost moderată de către profesorul universitar, doctor habilitat, Maia BOROZAN, directorul Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice.

  • La debutul evenimentului, Rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol, Eduard COROPCEANU, prof. univ., dr., a luat în discuție, evidențiind dimesunile praxiologice ale managementului strategic în formarea culturii cercetării, acesta fiind unul dintre scopurile strategice în domeniul cercetării și inovării ale UST în contextul sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova.
  • Tendințele emergente în educația profesorilor din România Invitații conferinței Dr., univ., Claudiu LANGA, Decan Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie și Dr., conf. univ., Maria Magdalena STAN, Director al Departamentului de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești, România
  • Reprezentanta MEC, Șefa Direcției Cadrul Național al Calificărilor, D Tatiana GHERȘTEGA a prezentat structura, conținutul și perspectivele de dezvoltare a Cadrului Național al Calificărilor ca pilon de bază în modernizarea formării profesionale conform cerințelor pieții muncii.
  • Reprezentanta Institutului de Perfecționare a cadrelor didactice din învățământ, orașul Кемерово, Rusia, Dr., conf. univ., Инна Валерьевна КАРНАЕВА, a argumentat importanța valorificării mijloacelor audio-vizuale (видеоконтент) ca factor al comunicării interculturale în spațiul pluricultural.
  • Preocupările comunității academice privind crearea contextului pedagogic al transferului inovațional din perspectiva exigențelor pieții muncii au fost prezentate de către P univ., dr. hab., Maia BOROZAN, Director al Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice din UST.
  • Reprezentanta comunității academice din Belorusia, Dr., conf. univ., Зоя Владимировна ЛУКАШЕНЯ a descris Tehnologia consultanței pentru implementarea inovațiilor pedagogice.
  • Reprezentanta Universității Pedagogice de Stat din Кривой Рог, Украина a demonstrat relevanța pregătirii profesionale continue a specialistului STEM la toate nivelurile sistemului de învățământ.

În cadrul evenimentului științific, ca urmare a ședinței plenare, participanții s-au intrunit în secțiii, conform intereselor științifice: Științe exacte și Științele naturii, Științe socio-umanistice, Pedagogia învățământului superior și Managementul educațional, Pedagogia învățământului preșcolar și primar. Ca semn de recunoaștere a interesului comun al comunității științifice din țară și de peste hotare privind proiectarea și realizarea practică a transferului inovațional în contextul dezbaterilor actuale privind cultura cercetării reprezentanții Secțiilor au stabilit:

(a) impactul formativ al conferinței pe direcția conștientizării de către personalul didactic a strategiilor pedagogice de transfer inovațional în mediul școlar și academic;
(b) importanța organizării anuale sau bienale a conferințelor cu acest generic, având în vedere impactul acesteia asupra formării profesionale continue a cadrelor didactice;
(c) necesitatea formării tinerei generații în spiritul educației științifice;
(d) valorificarea în învățământul superior  a mecanismelor specifice predării în baza propriilor cercetări a cadrelor didactice universitare;  
(e) oportunitatea formării profesionale inițiale prin strategia instruirii prin cercetare;
(f) valorizarea plenară a dezideratului formării profesionale inițiale și continue pentru transferul inovațional prin adaptarea bunelor practici internaționale;
(g) evaluarea universitară și școlară a potențialului investigațional în baza unor criterii prestabilite a competențelor investigaționale și a competenței inovaționale a educaților (din învățământul general și din învățământul superior) în planul cerințelor normative curriculare referitoare la cultura cercetării.

În sinteză s-a convenit:

Conjugarea eforturilor de asigurare a cadrului conceptual și praxiologic al transferului inovațional în învățământul din R. Moldova prin crearea condițiilor psihopedagogice facilitatoare a sporirii culturii cercetării pedagogice, inclusiv prin elaborarea acordurilor de colaborare care aduc beneficii evidente în creșterea nivelului de cultură pedagogică a personalului didactic: (a) beneficii de natură teoretică (dezvoltarea parteneriatelor pedagogice, asigurarea contextului valorificării la scară națională a  modelelor pedagogice din tezele de doctorat etc.); (b) beneficii de natură praxiologică (perfecționarea strategiilor de cercetare specifică educației, consolidarea culturii investigaționale a personalului didactic etc.), investiție pe termen lung în dezvoltarea cercetării și inovării în învățământul general și superior. În contextul asumării responsabilității pentru soluționarea problematicii trasferului tehnologic pe direcția promovării excelenței în cercetare, conferința a avut ca impact social – sensibilizarea pentru inovarea educației prin modelul gândirii inovaționale a personalului didactic; realizarea unor programe de cercetare, organizarea evenimentelor științifice, a seminariilor metodologice, a workshop-urilor, dezvoltarea parteneriatelor funcționale în scopul producerii noilor cunoștințe științifice, crearea și validarea noilor metodologii de cercetare prin experimentarea noilor tehnologii pedagogice în acord cu exigențele pieții serviciilor educaționale și a pieții muncii etc.

31.X.2021