Rezoluţia conferinţei ştiinţifice a studenţilor cu participare internațională, ediţia a LXX-a

La 28 aprilie 2021 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol a avut loc Conferința Științifică a Studenților cu participare internațională, ediţia a LXX-a. Lucrările conferinței s-au desfășurat în 21 de secții, în care au participat peste 800 de studenți ai ciclului I, II și III din Republica Moldova, România, Polonia, Ucraina, Turcia (Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Universitatea de Stat din Comrat; Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinau, Republica Moldova; Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație; IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, Republica Moldova; Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, România; Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România; Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România; Universitatea din București, România; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România; Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, România; Pedagogical University of Krakow, Poland; „T. H. Shevchenko” National University “Chernihiv Collehium”, Chernihiv, Ukraine; Universitatea Akdeniz din Antalya, Turcia; Çag University in Mersin, Turcia etc.).

Conferința a avut drept scop crearea unui mediu de discuții constructive pentru promovarea dezvoltării durabile în educație, în mediul natural, social și economic, diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice, susținerea ideilor inovative și a propunerilor de implementare.

Atmosfera motivantă, stimulativă, comunicările reușite, ce reflectă clar traseul investigațional, întrebările relevante versus răspunsurile convingătoare, valorizarea ideilor-cheie, argumentarea & contraargumentarea pe marginea celor prezentate sunt caracteristici ale activității
studenților în cadrul conferinței.

În secții au fost prezentate rezultatele investigațiilor realizate de către studenții ciclului I și II în cadrul proiectelor de cercetare, tezelor de licență și master, lucrări de an. Raportorii au abordat diverse tematici de actualitate contemporană din domeniul zoologiei, ecologiei, sănătății, botanicii, pedagogiei, psihologiei, managementului educațional și inovațional, chimiei, științei materialelor, matematicii, fizicii, astronomiei, informaticii, geografiei, filologiei etc. reflectând atât aspectul teoretic, cât şi cel praxiologic al problemelor cercetate. Studiile realizate și prezentate sunt actuale și relevante, au un caracter practic și util pentru domeniile Științelor Educației, Științelor Exacte, Științelor Naturii etc.

Doctoranzii au prezentat soluții teoretico-metodologice utile pentru un șir de probleme ale sistemului educațional din țară, inclusiv: dezvoltarea culturii inovaționale a cadrelor didactice; formarea culturii ecologice a școlarului mic prin integrarea conținuturilor curriculare; activizarea liceenilor în cadrul procesului de evaluare formativă la lecțiile de geografie; consilierea și terapia familiei din perspectiva responsabilității parentale; profilaxia anxietății școlare; proiectarea curriculumului Psihopedagogia disciplinelor medicale din perspectiva valorilor; valorificarea proiectului de cercetare ca instrument de evaluare în liceu; învățarea bazată pe proiect din perspectiva educației STE(A)M; valorificarea metodelor alternative de receptare a textului literar și de dezvoltare a limbajului literar-artistic al elevilor; dezvoltarea competenței de realizare a experimentelor în științe umanistice; valorizarea caracteristicilor identității personale ale elevilor din perspectiva dezvoltării inteligenței emoționale; formarea competenței interculturale ale elevilor în cadrul orelor de limbă engleză; consilierea educațională a studenților în mediul universitar; realizarea educației prin valori a preșcolarilor; integrarea eficientă a TIC în predarea matematicii în liceu; diminuarea efectelor sindromului incapacității parentale asupra elevilor provenind din familii defavorizate; dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor cu dizabilități; dezvoltarea competenței elevilor de a învăța să înveți; analiza stărilor termice în studierea integrată a proceselor din domeniul Științe ale naturii în cadrul învățământului general; instruirea interactivă în mediul digital; asigurarea bunăstării elevilor; valorizarea metacogniției în procesul educațional; formarea competenței evaluative a elevilor prin valorificarea TIC.

Făcând o sinteză a comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei, rezumăm următoarele: participanţii la conferinţă au demonstrat un interes ştiinţific și didactic revelatoriu, conturul căruia va fi definitivat fie în alte lucrări științifice, fie în lucrările de licență și de master, fiind o experiență deosebită pentru ei.

În final participanții au apreciat la nivel înalt această formă de etalare a rezultatelor cercetării, accentuând valoarea conferinței pentru autodevenirea în noul rol – cel de Cercetător, membru al Comunității Științifice.

Efectuând o sinteză a rapoartelor prezentate în cadrul Conferinței Științifice Studențești cu participare internațională, pot fi formulate următoarele concluzii și recomandări:

  • valorificarea și fortificarea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de învățământ general și superior din țară și din străinătate prin participarea unui număr mai mare de studenți din Republica Moldova și exteriorul tării
  • promovarea bunelor practici, diseminarea rezultatelor cercetării, sporirea internaționalizării prin respectarea continuității desfășurării Conferinței Științifice a Studenților cu participare internațională;
  • motivarea și antrenarea studenților în proiecte de cercetare, în diverse manifestări, evenimente și activități cu caracter științific;
  • susținerea interesului ştiinţifico-metodic a studenților prin rezultatele experimentale obţinute, rigurozitate prelucrării, interpretării și prezentării datelor cu caracter științific;
  • sporirea calităţii cercetărilor ştiinţifice a studenţilor prin continuă elaborare şi implementare a unor noi tehnologii metodologice preluate din domeniile: geografie, biologie, pedagogie, psihologie, matematică, fizica, informatică, chimie, filologie,
    management educațional etc.;
  • sporirea activităţii ştiinţifice a studenţilor prin organizarea şi desfăşurarea diverselor evenimente de caracter intra-, inter- și transdisciplinar atât în cadrul universității, cât şi în parteneriat cu structurile de profil din țară și de peste hotare;
  • fortificarea infrastructurii de cercetare, fondarea și dotarea laboratoarelor cu utilaj cu scopul dezvoltării studiilor moderne bazate pe metode performante cu rezultate validate cu o precizie înaltă și cotate la nivel internațional