Rezoluția Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice organizată la 27 februarie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol

Pe data de 27-28 februarie 2021, în ultimile zile ale iernii, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) a avut loc a patra ediție a Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice (CRCD). Evenimentul desfășurat a oferit o platformă largă pentru prezentarea experiențelor, a bunelor practici atestate în activitatea profesională, rezultatelor cercetărilor și studiilor realizate în diverse domenii: pedagogie, psihologie, matematică, fizica, informatică, biologie, chimie, geografie, filologie, management educațional etc. și fortificării relațiilor de parteneriat între instituțiile de învățământ superior și general.

În cadrul CRCD au fost înregistrați peste 800 de participanți din toată republica, dar și de peste Prut – fapt care indică relevanța unui atare eveniment. Cadrele didactice au prezentat comunicări în baza experienței didactice, rapoarte științifice în baza cercetărilor realizate, s-au implicat activ în examinarea problemelor actuale nu doar pentru sistemul de educație la nivel național, dar și internațional, care au fost abordate pe scală largă în cele 15 secții, unele din acestea fiind corelate și sintetizate cu datele unui studiu discutat în cadrul mesei rotunde. Materialele conferinței sunt reflectate în 6 volume, care cuprind peste 2000 de pagini, fiind disponibile în varianta electronică pe site-ul UST, www.ust.md.

În cadrul secțiilor, preocupările intense ale cadrelor didactice din învățământ general și superior s-au axat pe identificarea unor soluții cu referire la problemele și provocările constatate în domeniul științelor reale, umaniste, ale educației, naturii, sociale etc., precum și identificarea modalităților de instruire prin cercetare, inovare, transfer tehnologic.

În urma dezbaterilor constructive s-au ajuns la următoarele concluzii:

  • Preocuparea dominantă a cadrelor didactice se exprimă în adaptarea strategiilor didactice la activitatea de predare-învățare-evaluare în regim on-line, asigurarea legăturilor intra-, inter- și trans-disciplinare, motivarea elevilor pentru învățarea disciplinelor școlare, încurajarea tinerilor pentru carieră în domeniile STEAM;
  • Situația pandemică anunțată în țară reflectă necesitatea asigurării unui mediu educațional relevant pentru realizarea procesului instructiv-educativ în regim mixt și centrării pe subiect, sporirii rezistenței la factori stresogeni prin dezvoltarea inteligenței emoționale la actorii educaționali din învățământul general și superior, eficientizării procesului de adaptare psihosocială la diverse schimbări din mediul prin organizarea diverselor activități metodice (seminare, mese rotunde, consultații individuale și de grup, ateliere de lucru, training-uri, întruniri și ore metodice, consilii psihopedagogice, expoziții de carte etc.), prin utilizarea diferitor modalități de eficientizare a comunicării cadrelor didactice cu părinții.
  • Contextul provocărilor societale actuale determină domeniul educației în vederea redimensionării procesului de învățare și creează premise pentru dezvoltarea metodologiilor didactice eficiente în contextul postmodernității prin promovarea unei învățări inovatoare, inter/trandisciplinarității la lecții de biologie, chimie, fizică, istorie, elaborarea și validarea modelelor de abordări trandisciplinare, implementarea proiectelor STEM etc.
  • Demersul esențial al dezbaterilor s-a axat pe realitatea și problemele majore constatate în cadrul procesului instructiv-educativ la diverse discipline: modalitatea de receptare a mesajului unui text, promovarea valorilor general-umane prin intermediul operelor artistice, aspecte de imagologie literară, eficiența și randamentul atelierelor de discuție la lecțiile de literatură română; aspecte interesante din lexicologia și morfologia limbii române.
  • Eficacitatea procesului instructiv-educativ se asigură prin: utilizarea jocului didactic, textului narativ; familiarizarea copiilor cu tehnicile de comunicare orală care facilitează formarea competenței de comunicare; dezvoltarea competenței de self-management care constituie bază pentru performanțe în învățare, stimulează motivația în regim mixt de învățare.
  • Pentru ridicarea competitivității și consolidării acțiunilor cadrelor didactice în întreg sistem educațional se necesită identificarea unor soluții la provocările apărute în domeniul de predare a disciplinelor școlare (utilizarea Etwining-ului în cercetare, aplicarea platformelor Livresq, Wordwall, instrumentului Learning.apps.org etc.), implementarea tehnologiilor inovaționale în contextul învățământului on-line.

 

În urma celor menționate au fost trasate unele idei de perspectivă:

  • Elaborarea resurselor de predare-învățare-evaluare racordate la specificul conținuturilor educaționale în vederea sporirii gradului de accesibilitate și aplicabilitate în sistemul de învățământ.
  • Elaborarea resurselor educaționale în format digital.
  • Fondarea unui Centru de dezvoltare a didacticilor disciplinelor școlare.
  • Continuitatea organizării și desfășurării CRCD de către UST.

 

Deși a avut loc în format online, Conferința Republicană a Cadrelor Didactice s-a desfășurat la un nivel maxim, ceea ce s-a constatat din părerile și aprecierile care au venit din partea colegilor din instituțiile de învățământ din țară și de peste hotare. Desfășurarea unor astfel de evenimente este una oportună și vin să completeze formarea profesională a fiecărui cadru didactic.