Rezoluția Conferinței Internaționale “Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a III-a

Rezoluția Conferinței Internaționale
“Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a III-a

20-21 mai 2022

La data de 20-21 mai 2022, catedra Limba și Literatura Română a Facultatății de Filologie a UST a organizat ediția a III-a a Conferinței Științifice Internaționale Educația Lingvistică și Literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane. La eveniment au participat persoane din diverse instituții de învățământ din Republica Moldova, România, Sri Lanka, Polonia.

La secția Lingvistică au fost ținute 11 comunicări și au participat 18 cadre didactice fără comunicare. În cadrul secţiei au fost abordate diverse tematici de cercetare lingvistică elucidând atât aspecte teoretice ale problemelor studiate, cât şi cele practic aplicative. Raportorii au prezentat cercetările ştiinţifice în format audio și power point.

Temele și domeniile abordate pot fi circumscrise câtorva aspecte științifice și științifico-didactice. Trebuie remarcat că marea majoritate a comunicărilor au abordat problemele de cercetare sub o perspectivă multiaspectuală:

 • aspectul semantic, semiotic al diverselor sfere ale vocabularului și aspectul structural-semantic al discursului:, Caracteristici structural-semantice ale discursului automobilistic rus contemporan, Procedee lingvistice ale dinamismului semantic, Eponimele în vocabularul limbii române actuale, Aspecte ale modificării semantice a vocabularului: transferul onomasiologic; Semiotica metamorfozei personajelor literare,
 • limbaj și comunicare: Limbajul și persuasiunea, comunicarea persuasivă versus manipularea în mass-media; Limbajul artificial și argotic al elevilor.

Făcând o sinteză a comunicărilor prezentate în cadrul secției Limba Română și Lingvistica Generală, putem menționa următoarele:

 • Cercetările întreprinse au fost bine documentate, sistematizate, prezentate într-o ținută științifică elevată și cu material faptic concludent, ce vine să ilustreze tezele teoretice.
 • Comunicările au trezit un viu interes printre participanții și comunicatorii conferinței.

În cadrul secției a participat și lect. univ. dr. Ovidiu Drăghici de la Universitatea din Craiova. Domnia Sa a transmis un cuvânt de salut călduros tuturor participanților de la secție.

Rezoluţia a fost adoptată de către participanţii la cea de-a III-a ediţie a Conferinţei științifice naționale cu participare internațională.

La secția Literatura și Folclor au fost abordate subiecte complexe din istoria literaturii române și universale, din folclorul național autohton și străin. Temele care au fost abordate sunt de o actualitate majoră, raportorii împărtășindu-și ideile derivate din domeniul lor de cercetare, cât și de experiențele rezultate din activitatea pedagogică propriu-zisă. Fiecare articol, luat în parte, prezintă interes pentru sfera literaturii, în general, dovadă fiind discuțiile și polemicile care au rezultat în urma prezentărilor.

Ținând cont de propriile direcții de interes, participanții au cercetat următoarele aspecte: promovarea valorilor general-umane prin intermediul operelor artistice, aspecte de interculturalitate, idei despre literatura scriitorilor contemporani basarabeni și impactul operelor lor asupra cititorului.

Făcând o sinteză a articolelor științifice expuse în cadrul secției, rezumăm că participanţii au demonstrat un interes ştiinţific vădit, fiind o experiență deosebită pentru fiecare dintre actanți.

Deși a avut loc în format on-line, atelierul și-a desfășurat lucrările într-un mod constructiv, fiind deja o tradiție cu răsunet științific.

În cadrul secției Didactică și Glotodidactică au participat 10 persoane din Republica Moldova, 1 peroană din Polonia și 1 persoană din Sri-Lanka.

Participanții au prezentat comunicări adresate celor mai stringente, actuale probleme ale lingvisticii, literaturii române și universale, didactica limbilor, care au generat dezbateri ştiinţifice axate pe realitatea comunicării în mediul academic și, implicit, in intreaga societate.

În cadrul secțiunii au fost puse în discuţie numeroase probleme, cum ar fi:

 • Contribuții ale literaturii la formarea deprinderilor de comportare civilizată.
 • Abordarea discursivă a textului literar în procesul de studiere a limbii engleze.
 • Dezvoltarea valorilor general umane prin strategii didactice interactive.
 • Aspecte didactice ale proverbelor în dezvoltarea valorilor general umane.
 • Strategii didactice interactive la orele de limba și literatura română în clasa a III-a.
 • Impactul lecturii asupra formării competențelor comunicative
 • Abordarea interacționistă a interculturalității în procesulde studiere a limbii francize.

Studiile realizate au un caracter practic și util pentru domeniul Științe ale Educației.

Făcând o sinteză a comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei, rezumăm următoarele: participanţii la conferinţă au demonstrat un interes ştiinţific și didactic revelatoriu, conturul căruia va fi definitivat și în alte lucrări științifice. Prezentările au fost de o bună calitate de cercetare prin care autorii au reușit să dovedească buna pregătire şi competenţa profesională.

Lucrările s-au derulat într-o atmosferă destinsă, cu atenția concentrată asupra expunerilor, urmate de întrebări, discuții, comentarii și sugestii.

În urma dezbaterilor constructive au fost valorificate unele idei:

 • avansarea unor teme atractive de cercetări teoretico-aplicative cu caracter interdisciplinar pronunțat.
 • necesitatea de a identifica noi soluții, modele și strategii ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului educațional actual.
 • asigurarea unui proces de cercetare bazat pe excelență, integrat în circuitul internațional de cercetare și orientat spre satisfacerea necesităților crescânde ale societăți.
 • identificarea celor mai eficiente tehnologii, instrumente, tehnici educaționale în contextul promovării valorilor general-umane.

https://filoust.blogspot.com/2022/05/conferinta-stiintifica-internationala.html