Parteneriatele mobilizează,stimulează şi provoacă o colaborare productivă

Pe parcursul a patru ani, între Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Liceele Teoretice „ORIZONT” din Chişinău există o colaborare fructuoasă. Autorul Acordului de Parteneriat este doamna Larisa Şofron, doctor, conferenţiar universitar, UST, director adjunct, LT „ORIZONT”.

În cadrul acestui parteneriat, au loc mai multe activităţi instructiv-educative utile pentru teoreticieni şi practicieni. Acest fapt constituie o dovadă elocventă a legăturii indisolubile dintre învăţământul preuniversitar şi cel universitar. Parteneriatul prevede mai multe activităţi:

 • schimb de experienţă între profesorii universitari şi cei din liceele noastre;
 • organizarea şi monitorizarea conferinţelor ştiinţifico-practice, a seminarelor, a trainingurilor, a atelierelor cu diverse tematici, a workshopurilor;
 • cadrele didactice, în special cele tinere, de la Liceele Teoretice „ORIZONT” frecventează cursurile la Masterat;
 • studenţii Universităţii efectuează practica pedagogică în Liceele „Orizont”;
 • studenţii Universităţii sunt angalaţi în aceste licee ca educatori;
 • se predau lecţii publice pentru cadrele didactice care participă la cursuri de perfecţionare;
 • în incinta liceelor se organizează cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice din Chişinău;
 • sunt proiectate activităţi extracurriculare (susţinerea concertelor cu prilejul diferitor festivităţi) etc.

Într-un timp foarte scurt au fost implementate mai multe proiecte educaţionale necesare profesorilor: seminare, mese rotunde, traininguri, conferinţe etc. De exemplu:

 • masa rotundă cu tema „Evaluarea criterială în baza descriptorilor de performanţă”, la care au participat specialistul principal de la Ministerul Educaţiei, doamna Valentina Gaiciuc; Tatiana Mistreanu, vicedirector DGETS; Mariana Marin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar ş.a.
 • conferinţa ştiinţifico-practică „Formarea la elevi a competenţelor de a învăţa”.

Proiectele educaţionale se finalizează cu editarea culegerilor de articole/materiale ale profesorilor universitari şi şcolari de la Liceele „Orizont”.

Recent, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, cu genericul „Monitorizarea procesului de cunoaştere axat pe obţinerea performanţelor”, organizată de aceste instituţii, fiind moderată de Galina Chirică, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, decanul Facultăţii Pedagogie, UST, în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău. Participanţii, potrivit intereselor lor, au activat în câteva secţii şi ateliere:

 1. Metodologia ghidării cunoaşterii „Cum să cunoşti” în preşcolaritate
  Moderatori: Valentina Mâsliţchi, dr., conf. univ., UST; Larisa Şofron, dr., conf. univ., director adjunct, LT „Orizont”, fil. Ciocana.
 2. Provocarea incitanţilor pentru cunoaştere la etapa preşcolară
  Moderatori: D. Antoci, dr., conf. univ., UST; Larisa Galeru, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior, LT „Orizont”, fil. Ciocana.
 3. Aspecte metodologice de propulsare în rol de subiect epistemic al elevului din gimnaziu şi liceu
  Moderatori: Olga Gherlovan, dr. conf. univ.; Elena Ciuhrii, director adjunct, grad managerial I, LT „Orizont”, fil. Durleşti.
 4. Mediul academic – context favorizant de exersare a self-managementului în cunoaştere
  Moderatori: Valentina Botnari, şefă de catedră, dr. conf. univ., UST; L. Laşcu, dr., master în ştiinţele educaţiei, UST.

Scopul conferinţei a fost bine determinat: Diseminarea experienţei actanţilor implicaţi în procesul educaţional; promovarea modelelor şi experienţelor reuşite în obţinerea performanţelor; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile universitare şi preuniversitare.

Organizatorii şi-au propus să realizeze câteva obiective esenţiale:

 • analiza modelelor existente în obţinerea performanţelor;
 • dialogul constructiv dintre parteneri, pentru a identifica şi a soluţiona problemele privind monitorizarea procesului de cunoaştere axat pe obţinerea performanţelor;
 • sensibilizarea participanţilor despre mecanismul monitorizării procesului de cunoaştere;
 • familiarizarea conducătorilor cu metodologia, cu instrumentele de lucru a monitorizării procesului de cunoaştere;
 • consolidarea competenţei de monitorizare a procesului de cunoaştere;
 • elaborarea şi implementarea investigaţiilor ştiinţifice în procesul educaţional;
 • acumularea şi utilizarea informaţiei pentru formarea-dezvoltarea elevului, perfecţionarea procesului educaţional.

Rectorul UST, Eduard Coropceanu, dr., conferenţiar universitar şi directorul LT „Orizont”, filiala Ciocana, Ümit Öz, au salutat şi au încurajat participanţii la master-class, workshop şi la Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională.

Unul dintre ateliere a avut scopul de a aborda tehnologiile inedite – mijloc de asigurare a interactivităţii în procesul de predare-învăţare-evaluare. Acest atelier a fost moderat de Gh. Aştvaţaturov, conferenţiar, doctor în istorie, conducător al Centrului Ştiinţific de Cercetare şi Implementare a tehnologiilor instructiv-educative de la Universitatea Pedagogică de Stat din oraşul Armavir, Rusia. De asemenea, a contribuit la moderarea acestui atelier cu genericul „Облачные технологии” doamna Svetlana Dragalin, învăţător, grad didactic superior, şefa Comisiei metodice, care a încercat să argumenteze necesitatea şi eficacitatea aplicării tehnologiilor noi în practica de lucru. Învăţătorii au descoperit informaţii interesante pentru activitatea lor cotidiană.

În ajunul conferinţei a avut loc lansarea unei lucrări de excepţie – Dicţionarul Enciclopedic de Pedagogie, volumul I, elaborat de profesorul, doctor, Sorin Cristea, care îşi desfăşoară prodigioasa activitate la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Formare a Profesorilor din Bucureşti.

La această manifestare, rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol, Eduard Coropceanu, doctor în chimie, conferenţiar universitar, a rostit o alocuţiune, evidenţiind importanţa colaborării celor două instituţii şi valoarea dicţionarului elaborat de S.Cristea.

Domnul academician Mitrofan Cioban a accentuat că pedagogia este disciplina ştiinţifică şi practică, fără care nu poate exista niciun proces educaţional şi cel de învăţare. Dacă, de exemplu, specialiştii din domeniile ştiinţelor exacte specifică ce trebuie să cunoască elevul (studentul) la anumite etape ale procesului de studiu, pedagogia determină căile şi metodele de învăţare. Se obţine o îmbinare reuşită a două componente ale învăţării: „ce să învăţăm?” şi „cum să învăţăm?”. Mai mult, decât atât, ştiind „cum să învăţăm”, vom putea concretiza „ce capacităţi de învăţare” posedă elevul la o anumită etapă de formare, în consecinţă, ce determină componentele curriculumului disciplinar. Profesorul Sorin Cristea este un savant bine cunoscut atât de specialiştii din domeniile ştiinţelor educaţiei, cât şi de cei din domeniile ştiinţelor naturii, exacte şi socioumane. Preocupările Domniei Sale sunt reflectate în lucrările de bază: „Fundamentele pedagogiei”, „Reforma învăţământului între proiectare şi realizare”,

„Dicţionar de termeni pedagogici” etc. „Dicţionarul enciclopedic de pedagogie” al profesorului Sorin Cristea conţine o analiză extinsă şi aprofundată a conceptelor pedagogice inedite, aplicând metode ştiinţifice contemporane, asemănătoare cu cele matematice. Primul volum conţine literele A, B, C, iar ceea ce va urma va deveni un nou ABECEDAR, necesar savanţilor şi practicienilor din toate sferele ce ţin de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare.

Despre utilitatea acestui Dicţionar a vorbit şi Ilie Lupu, profesor universitar, doctor habilitat în matematică. Domnia Sa a relevat faptul că noţiunile, definiţiile principale ce se referă la aspectele psihopedagogice sunt interpretate corect, întocmai cum trebuie să le cunoască şi să le înţeleagă orice profesor.

Opinii originale au exprimat şi Nicolae Silistraru, prof. univ.,dr. hab.; Valentina Botnari, şefa Catedrei de psihopedagogie şi educaţie preşcolară, dr. conf. univ., director de şcoală doctorală, UST ş.a.

Dicţionarul Enciclopedic de Pedagogie a fost prezentat din perspectiva unui profesor de liceu, de subsemnata. S-a subliniat că e un Dicţionar de excepţie prin problemele abordate detaliat, o sursă autentică de documentare şi de instruire a unui cadru didactic ce activează atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar. Pentru întreaga comunitate pedagogică, indiferent de mediul în care profesează, dacă cunoaşte limba română, este într-adevăr un izvor nesecat din care te poţi alimenta cu nesaţ la toate domeniile: pedagogie, psihologie şi didactică.

Dicţionarul prezintă interes prin felul de a argumenta şi a explica noţiunile-cheie pe care un profesor le aplică, din păcate, adesea intuitiv, fără să cunoască esenţa lor. Aici se include un material valoros care indică cum trebuie să se implementeze cunoştinţele psihopedagogice şi didactice în activitatea curentă a profesorului.

Cu certitudine, un astfel de Dicţionar trebuie să se afle în biblioteca fiecărui profesor.

Conceptele ce se regăsesc în Dicţionar sunt examinate într-o corelaţie indisolubilă cu teoria generală a educaţiei, teoria generală a instruirii şi teoria generală a curriculumului.

După cum accentuează chiar autorul, la elaborarea lucrării s-a ţinut cont de două obiective:

1) RECONSTRUCŢIA EPISTEMOLOGICĂ A CONCEPTELOR PEDAGOGICE, despre care s-a mai discutat în dicţionarele anterioare. Acest obiectiv, în opinia autorului, este absolut necesar pentru a reexamina conceptele pedagogice printr-o altă optică, şi anume: analitică, istorică şi hermeneutică. Evident, acest mod de a examina problema e specific cercetării fundamentale, care, precum concretizează autorul, e dezvăluită pe fondul valorilor şi exigenţelor normative şi metodologice, promovate de paradigma curriculumului.

2) CONSTRUCŢIA UNOR CONCEPTE PEDAGOGICE INEDITE, fiind favorizată de extinderea obiectului de cercetare. Pentru a realiza acest obiectiv, autorul consideră că este important a prelua diverse fapte, evenimente, iniţiative manageriale, opţiuni metodologice, directive politice etc. Acestea trebuie comentate şi raportate la nucleul epistemic al domeniului fixat prin concepte pedagogice temeinice. Ele trebuie să vizeze dinamica realităţilor reflectate, situate în contexte sociale deschise, contradictorii şi în permanentă schimbare.

Cel care va încerca să utilizeze acest Dicţionar va trebui, înainte de toate, să ia cunoştinţă de conceptul ce stă la baza elaborării acestuia (de fapt, urmează a se citi cu mare atenţie „Argumentul”, pentru a sesiza mai lesne structura şi metodologia unei atare lucrări).

Până a ne familiariza cu acest Dicţionar, se pare că ştiinţa pedagogică e bazată mai mult pe intuiţia profesorului, pe experienţa lui cotidiană. Nu e tocmai aşa. Un profesor de performanţă îşi dă seama că arta pedagogiei poate fi însuşită de la A la Z. Orice ar întreprinde el, acest Dicţionar îi va oferi un ajutor real. În primul rând, profesorul care îl va folosi, îşi va forma un concept de predare – învăţare – evaluare, ceea ce se referă în special la cadrele didactice tinere. Apropo, e un prilej fericit să înveţi dintr-o carte de căpătâi, scrisă într-un limbaj de specialitate fără cusur.

Activitatea pedagogului este examinată in globo. El va şti cum trebuie să urce pe treapta ierarhiei profesionale, căci îl va orienta adecvat materialul oferit inclusiv de acest Dicţionar.

Nu mai este nevoie pentru un pedagog să procure tot felul de lucrări, în care câte puţin se tratează despre toate, întrucât aici va găsi, va descoperi anume ceea ce-i trebuie şi cu dragoste va aplica în activitatea sa.

Avem toată recunoştinţa şi consideraţia pentru acest autor celebru, care a reuşit să ne pună la dispoziţie o lucrare fundamentală.

La finalul acestei lansări, participanţii au fost îndemnaţi să procure Dicţionarul Enciclopedic de Pedagogie, pentru a-şi completa agenda de lucru cu cele mai bune materiale.

Fireşte, cine se va documenta dintr-un astfel de Dicţionar, înzestrat cu vocaţie, va avea toate şansele să ajungă un pedagog calificat, erudit, la care elevii vor veni cu plăcere la ore şi nu vor mai reproşa că nu vor să meargă la şcoală.

Timp de 5 zile au avut loc şi alte activităţi eficiente, la care cei prezenţi au acumulat informaţii actuale şi necesare. De la eveniment nu a lipsit nici directorul adjunct al DGETS, Viorica Negrei, care şi-a exprimat opinia cu referire la genericul Conferinţei.

E de menţionat că tot ce s-a discutat la master-class, workshopuri şi la alte ateliere de lucru, ghidate da Sorin Cristea (or. Bucureşti, România), Gh. Aştvaţaturov (or. Armavir, Rusia) şi

Natalia Ghetmanenko or. Moscova, Rusia) a fost apreciat de către cei prezenţi, ei subliniind că au obţinut informaţie nouă ce le va fi de folos în activitate.

Participanţii au fost unanimi în ideea: Conferinţa cu genericul „Monitorizarea procesului de cunoaştere axat pe obţinerea performanţelor” a constituit un prielnic schimb de experienţă în identificarea factorilor contextuali ce influenţează obţinerea performanţelor.

Evenimentul a culminat cu un concert grandios la care au participat elevi de la toate filialele Liceului Teoretic “Orizont”.

Valentina CURECHI,
profesoară de limba şi literatura română,
de literatura universală, grad didactic I,
LT „ORIZONT”, mun. Chişinău