Felicitări Dnei Diana ANTOCI cu ocazia susținerii publice a tezei de doctor habilitat în Științe ale educației!

Comunitatea academică a Universității de Stat din Tiraspol o felicită călduros pe Dna Diana ANTOCI cu ocazia susținerii cu succes a tezei de doctor habilitat în științe ale educației cu titlul „Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri”, specialitatea 531.01. Teoria generală a educației, care a avut loc la data de 24 martie 2022 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol.

Menționăm actualitatea cercetării care derivă din amplificarea pe plan național și internațional a preocupărilor comunității ştiinţifice privind formarea orientărilor valorice la adolescenți și tineri, reflectate și în conținutul documentelor de politici ale educației ca răspuns la problematica generată de criza globală a educației și de criza valorilor.

 

     

 

 

 

 

 

Tema tezei este originală prin complexitatea scopului cercetării, ce constă în conceptualizarea, fundamentarea științifică și valorificarea praxiologică a unei viziuni epistemologice asupra formării orientărilor valorice (OV) la adolescenți și tineri, care se înscrie în prioritățile teoriei și practicii științelor educației.

 

 

 

 

 

Valorile științifice, principial noi, care au condus la instituirea unei noi direcții de cercetare – Teoria și metodologia formării orientărilor valorice – vizează: determinarea și interpretarea fundamentelor epistemologice cu privire la orientările valorice și educația axiologică, glosarul actualizat de termeni specifici cercetării, conceptele de orientări valorice și educație axiologică, elaborate din perspectiva particularităților psihologice ale adolescenților și tinerilor; stabilirea nivelurilor de formare și a particularităților formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; conceptualizarea Teoriei integralizării orientărilor valorice, reprezentată de Modelul teoretic al orientărilor valorice, de legitatea caracterului ciclic al orientărilor valorice și de principiile formării orientărilor valorice; elaborarea mecanismelor formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri; Modelul conceptual al educației axiologice la adolescenți și tineri; Demersul pedagogic al educației axiologice din perspectiva formării OV, în contextul educației formale, nonformale și informale la adolescenți și tineri.

Noutatea și originalitatea cercetării este confirmată de: determinarea fundamentelor epistemologice privind orientările valorice și educația axiologică; conceptualizarea orientărilor valorice și a educației axiologice, elaborate din perspectivă holistică, în acord cu caracteristicile psihologice ale adolescenților și tinerilor; elaborarea indicatorilor și a descriptorilor orientărilor valorice ale adolescenților și tinerilor; descrierea nivelurilor de formare și a particularităților orientărilor valorice la adolescenți și tineri; elaborarea Teoriei integralizării orientărilor valorice și a Modelului teoretic al orientărilor valorice; Modelul conceptual al educației axiologice; stabilirea și descrierea legității caracterului ciclic al orientărilor valorice și al principiilor constituirii orientărilor valorice; elaborarea mecanismelor formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri, conceptualizarea educației axiologice, formularea concluziilor științifice privind educația axiologică a adolescenților și tinerilor.

Corectitudinea, perseverența, onestitatea, punctualitatea, munca asiduă pe care o prestează în orice activitate realizată cu abnegație, inteligența, viziunea de perspectivă, flexibilitatea, o poziționează pe Dna Diana ANTOCI în rândul cercetătorilor preocupați de elucidarea soluțiilor viabile pentru problemele de actualitate definitorii științelor educației și în categoria profesioniștilor de înaltă calificare, ale căror rezultate sunt apreciate la nivel național și internațional.

Stimată Doamnă Diana ANTOCI, Vă felicităm pentru rezultatele științifice autentice atestate și Vă dorim sănătate, bucurii, inspirație pentru noi realizări de anvergură, succes!