FELICITĂRI CU SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere
felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe
chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și
caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor
punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021.
Materialul expus în teza de doctor a Dlui Vasile LOZOVAN include o
cerectare de valoare, înalt apreciată de membrii Comisiei de susținere publică a
tezei, bazată pe o serie logică de activități care începe cu sinteza liganzilor organici
azinici și azometinici, în baza cărora au fost asamblați 42 de compuși coordinativi
noi, dintre care 39 sunt cu structură polimerică.
Dl Vasile LOZOVAN a adaptat și modelat condițiile de sinteză în
dependență de caz pentru a favoriza obținerea produselor finale programate, dar și
a spori randamentul reacției, precum și a favoriza procesul de cristalizare. Noutatea
lucrării este axată pe dezvoltarea orizontului cunoașterii prin sinteza noilor
compuși coordinativi cu compoziție și structură originală, precum și studiul
particularităților legate de competiția între liganzi în procesul de coordinare,
factorii ce influențează geometria moleculară, precum și proprietățile manifestate
de produșii reacțiilor.
.Valoarea științifică constă în elaborarea prin adaptări particulare a
strategiilor individuale de sinteză a noilor compuși coordinativi, compoziția și
structura cărora au fost elucidate prin metode de investigație logic utilizate, care
scot în evidență unele particularități condiționate de natura generatorului de
complex, a specificului liganzilor utilizați, solvenților etc.
Valoarea aplicativă este argumentată prin rezultatele studiilor practice, care
au permis obținerea rezultatelor valoroase cu elaborarea cererii de brevet de
invenție privind schimbul de solvent și activitate fotoluminescentă.
Dl Vasile LOZOVAN este un sintetician capabil să realizeze nu numai
sinteze în domeniul chimiei coordinative, dar și în domeniul obținerii noilor
molecule organice, care ulterior pot fi utilizate în calitate de agenți de coordinare
– calitate destul de valoroasă pentru un sintetician contemporan.
Felicitări sunt aduse și conducătorilor științifici: Eduard COROPCEANU –
dr., prof. univ. și Marina FONARI – dr., conf. cercet.