Congresul Știinţific Internaţional Moldo-Polono-Român: Educaţie, Politici şi Societate

Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi de problematica anunţată în contextul noilor provorcări în epoca transformătilor prin care trece societatea modernă.

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 5 aprilie 2022, accesând link-ul: https://docs.google.com/forms/d/1fNVAqndYKhA__3GxTDUl8M6kzsBVXBneJSsxWgZMT9I/edit

Vă rugăm să confirmaţi participarea la Congres până pe data de 5 aprilie 2022 la adresa de e-mail: walentkonstant@yahoo.fr.

Sub-temele congresului:

 1. Științe ale educației;
 2. Științe politice și administrative;
 3. Științe socio-umaniste.

Orice întrebare poate fi adresată la adresa de e-mail walentkonstant@yahoo.fr sau la numărul de telefon mobil/Viber/WhatsApp  +373 79350258.

Evenimentul are loc la adresa str. Ghenadie Iablocikin 5, MD-2069, Chișinău, Republica Moldova, și ON-LINE.

Programul și link-urile pentru conectare vor fi postate pe www.ust.md în ziua precedentă a evenimentului.

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până pe data de 5 aprilie 2022 în format electronic, la adresa de e-mail walentkonstant@yahoo.fr, în volum de 4-7 pagini complete, în conformitate cu următoarele norme de redactare:

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, aliniat 1,0, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de prenumele și numele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori); ORCID și email.
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română și engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11, interval între rânduri 1,15.
 • Cuvinte-cheie în limbile română și engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referința respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine și legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează și trebuie să fie însoțite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (fără Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, poloneză, engleză, franceză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării, corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos:

Exemplul 1 (un autor)
ȚURCAN, N. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.
Exemplul 2 (doi autori)
GHEŢIU, M., TOPOREŢ, V. Chimia lemnului. Chişinău: Tehnica-Info, 2010. 404 p. ISBN 978-9975-63-310-9
Teze, autoreferate
COJOCARU, I. Suportul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova: tz. de doct. în informatică. Chişinău, 2014. 160 p.
Materialele conferinţelor
Conservarea diversităţii plantelor: simp. şt. intern., ed. a 2-a, 16-19 mai 2012, Chişinău. Ch., 2012. 539 p. ISBN 978-9975-62-311-7.
Articole în publicaţii seriale
DIŢA, M., VÂRLAN, M. Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la preadolescenţi. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2014, nr 1(34), pp. 1-7. ISSN 1857- 0224.
Cărţi electronice şi publicaţii monografice online
POPA, Ana, PROHNIŢCHI, Valeriu. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare necesară o reformă? Versiune preliminară [online]. Chişinău: ExpertGrup, 2011 [citat 02.09.2016]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf

În scopul evitării plagierii lucrărilor, vă propunem următoarele link-uri pentru verificare. La momentul expedierii lucrării, aceasta să fie însoțită de raportul de similitudini obținut în urma verificării prin accesarea unuia din linkuri de mai jos. În cazul identificării lucrărilor plagiate, acestea vor fi respinse.

 1. https://www.duplichecker.com/
 2. https://www.plagiarismchecker.co/ro
 3. https://sistemantiplagiat.ro/
 4. https://www.scanmyessay.com/
 5. http://plagiarisma.net/ro/
 6. https://www.grammarly.com/
 7. https://www.turnitin.com/
 8. https://plagiarismdetector.net/

      Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Congresului cu ISBN.

Contribuții și beneficii:
Taxa de participare la Conferință reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • Participare cu publicarea lucrării în format pdf & diploma de participare în format pdf – 200 MD Lei;
 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică (format pdf) – 50 MD Lei.

Taxele pot fi achitate în numerar atât în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

DATE BANCARE (LEI)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Destinația plății EPS-110422
Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul băncii AGRNMD2X443

 

DATE BANCARE (EURO)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Destinația plății EPS-110422
Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul băncii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa băncii mun.Chisinau, str.Calea Ieșilor, 10

 

N.B. În cazul achitării la filialele Băncii „Moldova-Agroindbank” S.A. sau alte bănci vă rugăm să indicați deplin denumirea Universității de Stat din Tiraspol.

 

 

 

*****

 

 

The event is addressed to all those interested in the announced issues in the context of new challenges in the age of transformations that modern society has to face.

Congress sub-topics:

 1. Education Sciences
 2. Political and Administrative Sciences
 3. Social and Human Sciences

The registration of the participants is done by filling in the participation form, which will be sent until April 5, 2022, by accessing the link: https://docs.google.com/forms/d/1fNVAqndYKhA__3GxTDUl8M6kzsBVXBneJSsxWgZMT9I/edit

Any inquiry can be addressed via e-mail address walentkonstant@yahoo.fr or mobile phone/Viber/WhatsApp number +373 79350258.

Venue of the event:
on-sight at 5 Ghenadie Iablocichin st., Chișinău, Republic of Moldova,
and online.

The programme and links will be published the day before the event on www.ust.md.

Please provide us with your electronic communications in 4-7 complete pages by April 5, 2022, via e-mail address walentkonstant@yahoo.fr, in accordance with the following editing guidelines:

 • The Microsoft Word editor will be used and Times New Roman font size 12 with diacritics, line spacing 1.5, indent 1.0;
 • Paper size: A4;
 • Borders: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • The title of the paper should be capitalized and followed by the author(s) full name and surname, and their institutional affiliation, country, ORCID and email, using the Times New Roman font size 14, bold, centred;
 • Abstracts (200-500 characters) in English will be written without indent, left-right alignment and Times New Roman font size 11, line spacing 1.15.
 • Keywords in English will include 3-7 conceptual terms, which will be written in the same format as the abstracts;
 • References, enclosed in square brackets, are inserted in the text according to the bibliographic list;
 • Calculation formulas are incorporated in the text using the Equation Editor;
 • Charts, histograms, pictures, photos, etc. are centred, only in black and white (hits and gradient are admitted) after the refference; their numbering and title shall be placed below and centred;
 • Statistical tables are embedded in the text and centred, preceded by the right-oriented title;
 • The works are written in Romanian, Polish, English, French or Russian;
 • The authors are responsible for the content of their works;
 • The works are published in the authors’ edition;
 • The editorial board may not share the authors’ points of view;
 • Bibliography is placed at the end of the paper, with Arabic numbering, according to the format:

For books:

Example:1 author

 1. Popescu, R. Title. City: Publishing House, year of publishing. Number of pages. ISBN

Example: 2 authors

 1. Popescu, R., Toporeț, V. Title. City: Publishing House, year of publishing. Number of pages. ISBN

For theses and thesis reports:

 1. COJOCARU, I. Suportul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova: PhD thesis in Informatics. City, year. 160 p.

For articles:

 1. Popescu, R. Title of the article. In: the magazine, the collection, the conference. Date/year, volume/number, City:Publishing House, the pages of the article. ISBN/ISSN

For online publications, the site and date of the consultation will be indicated.

In order to avoid plagiarism in the works, we propose the following links for verification. At the time of sending the paper, it should be accompanied by the similarity report obtained after verification by accessing one of the links below. If plagiarized works are identified, they will be rejected.

 1. https://www.duplichecker.com/
 2. https://www.plagiarismchecker.co/ro
 3. https://sistemantiplagiat.ro/
 4. https://www.scanmyessay.com/
 5. http://plagiarisma.net/ro/
 6. https://www.grammarly.com/
 7. https://www.turnitin.com/
 8. https://plagiarismdetector.net/

The presented papers will be published in the ISBN official collection of the congress materials.

Contribution and benefits:

The fee for attending the Congress is the amount required for the organization costs:

 • Participation with the publication of the paper in pdf format & diploma of participation in pdf format – 200 MD Lei;
 • participation without communication and paper, with the issuance of the participation certificate in electronic version (pdf format) – 50 MD Lei.

Participation fee can be paid both in cash at the Tiraspol State University accounting cashier and at Tiraspol State University bank accounts.

 

BANK DATA (MD Lei)

TIRASPOL STATE UNIVERSITY

(Original name – Universitatea de Stat din Tiraspol)

Payment destination EPS-110422
Fiscal registration code 1007600007036
IBAN MD90AG000000022512014654
Bank account number 22512014654 MDL
Bank name BC “Moldova-Agroindbank” SA, branch no. 15, Chişinău
Bank address 10, Calea Ieșilor st, MD-2069, mun. Chisinau, Republic of Moldova
Bank code/SWIFT AGRNMD2X443

 

BANK DATA (EURO)

TIRASPOL STATE UNIVERSITY

(Original name – Universitatea de Stat din Tiraspol)

Payment destination EPS-110422
Fiscal registration code 1007600007036
IBAN MD19AG000000022512014671
Bank account number 22512014671 EURO
Bank name BC “Moldova-Agroindbank” SA, branch no. 15, Chişinău
Bank code/SWIFT AGRNMD2X443
Bank address 10, Calea Ieșilor st, MD-2069, municipality Chisinau, Republic of Moldova

 

N.B. In case of bank payment, please indicate the university name in full – Universitatea de Stat din Tiraspol.