Conferința științifico-practică “Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățămîntului modern general ți universitar”

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 
FACULTATEA PEDAGOGIE 
organizează
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIŢIALE ŞI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ŞI UNIVERSITAR”
Chișinău
Republica Moldova
27-28 OCTOMBRIE 2017

Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, părinţilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-practică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

 1. Expectanţele societăţii bazate pe cunoaştere faţă de profesionalismul pedagogului modern
 2. Interacţiunea polisubiectivă – context facil al educaţiei moderne
 3. Învăţarea – activitate, proces şi megarezultat valoric
 4. Referenţialele moderne ale evaluării de calitate
 5. Abordarea inter-şi transdisciplinare în didacticile particulare

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,15 mm, cu diacritice;

 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm; Gutter – 0,5 cm, Gutter position – left;
 • titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (instituţia, orașul, țara pentru autori sau coautori);
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • lucrarea va cuprinde până la 6 pagini complete;
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient) în format PDF sau imagine (JPEG);
 • tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • lucrările pot avea cel mult 2 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicte în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
 • lucrările se prezintă în limbile română, rusă, engleză;
 • bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;
 • se permit şi prezentările în Power Point.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

IMPORTANT: Vă rugăm să expediaţi Formularul de participare până la 25 august 2017, iar depunerea lucrărilor se poate face până la 01 septembrie 2017 în format electronic pe e-mail, atât în formă integrală, cât şi rezumatul acesteia, la adresa: pedagogie@ust.md, precizând clar numele şi funcţia autorului/coautorului lucrării, instituţia unde lucrează, numărul de telefon și adresa de e-mail la care poate fi contactat. Daca aveți careva întrebări, vă rugăm să le adresați la numărul de telefon +373 22750644 sau e-mail pedagogie@ust.md

Locul evenimentului: Str. Ghenadie Iablocichin 5, Chișinău, Republica Moldova

Vă invităm în calitate de participant activ! 
Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul acţiunii, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă (200 lei) reprezintă suma necesară costurilor de organizare (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Diploma de participare, 2 pauze de cafea). Taxa poate fi achitată direct la Contabilitatea UST.

FORMULAR DE PARTICIPARE
 Numele, prenumele  
 Tema comunicării  
 Gradul, titlul   
 Atelierul în care activaţi  
 Funcţia  
 Telefon          
 e-Mail  
Secţiunea pentru care optaţi  
Indicați una din opțiuni □  Cu participare la
conferinţă

  Fără participare  la conferinţă