Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a

AVIZ
la 19-20 martie 2022

FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE
A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL
(Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A)

organizează

Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a

Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale naturii (Biologie, Chimie, Geografie, Fizică).

Conferinţa ştiinţifico-practică are drept scop de a crea o platformă de discuție pentru promovarea celor mai performante tehnologii educaționale, susținerea ideilor inovative și a tinerelor talente în domeniu.

În cadrul Conferinței va fi organizată Expoziția elaborărilor elevilor (secțiunea Tinere talente), unde vor fi prezentate produsele activității elevilor în echipele de cercetare. O atenție deosebită va fi acordată educației STE(A)M. Cele mai bune produse vor fi apreciate cu diverse distincții (Vezi mai jos detalii).

Materialele rezultative vor fi publicate în Culegerea materialelor conferinţei științifico-practice „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”.

 SECŢIUNILE PENTRU CULEGEREA DE LUCRĂRI:

 • Didactica Ştiinţelor naturii
 • Biodiversitate
 • Materiale noi şi Biotehnologii
 • TIC în educaţie
 • Tinere talente

IMPORTANT: Vă rugăm să completaţi Formularul de participare profesori/cercetători științifici până la 15 ianuarie 2022.

Termenul limită de prezentare a articolelor până la 20.02.2022.

Adresa email-ului la care urmează a fi transmise lucrările:   instruire_prin_cercetare@ust.md

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE ŞI PREZENTARE A ARTICOLELOR:

 • Lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete pentru lucrările în domeniul Științe ale Educației (Didactica biologiei/chimiei/geografiei/fizicii) sau 1-3 pagini pentru lucrările în Științe ale Naturii (Biologie, Chimie, Geografie, Fizică);
 • Se va utiliza redactorul Microsoft Word;
 • Formatul hârtiei: Paper size A4;
 • Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 10;
 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor;
 • Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru;
 • Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la dreapta;
 • Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

TEMPLATE-UL PENTRU REDACTAREA LUCRĂRIlOR ȘTIINȚIFICE ÎL GĂSIȚI AICI .

 

CONCURSUL  “TÂNĂRUL CERCETĂTOR”

IMPORTANT: Vă rugăm să completaţi  Formularul de participare concursul “Tânărul cercetător”  până la 1 decembrie 2021.

PENTRU SECȚIUNEA TINERE TALENTE se acceptă lucrările elevilor împreună cu profesorul-coordonator cu volumul de 1-3 pagini (NU MAI MULT), în care vor fi descrise rezultatele proiectului de cercetare și vor fi redactate conform Template-ului propus .

            Termenul limită de prezentare a rezumatelor REZUMATELOR pentru concursul ,,TINERE TALENTE” – 01 februarie 2022.

 

Regulament “Tânărul Cercetător” .

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

TAXA DE PARTICIPARE:

 • participare cu publicare și eliberarea materialelor (Volumul cu lucrările publicate, Certificat de participare) – 200 lei;
 • participare cu publicare fără eliberarea Volumului cu lucrările publicate (Certificat de participare) – 100 lei;
 • participare fără publicarea materialelor (Certificat de participare) – 50 lei;
 • Volumului cu lucrările publicate – 150 lei.

Profesorii-coordonatori ai grupurilor de creație ale elevilor sunt scutiți de taxa de participare.

Fiecare participant la Conferinţă va primi la sfârşitul evenimentului certificat de participare.

Vă invităm în calitate de participant activ.

 

BANK DETAILS:

Name of the account holder/beneficiary UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Tax ID number 1007600007036
Account/IBAN number MD19AG000000022512014671
Bank Account 22512014671
Currency EURO
Name of the bank BC “Moldova-Agroindbank” SA , branch no. 15
Clearing/BIC/SWIFT number AGRNMD2X443
Bank address street Calea Iesilor, no. 10, city Chisinau, Republic of Moldova
Remittance information/title Code: IPCPSP-190322

 

RECHIZITELE BANCARE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii AGRNMD2X4436
Destinația plății Codul: IPCPSP-190322

N.B. În cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” S.A. vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

 

 

***

 

 

International Scientific-Practical Conference
“Training through research for a prosperous society”, 9th edition

Welcome
on March 19-20, 2022
FACULTY OF BIOLOGY AND CHEMISTRY OF TIRASPOL STATE UNIVERSITY
(Republic of Moldova, Chisinau, 26A Drumul Viilor Street)

ORGANIZE
International Scientific-Practical Conference “Training through research for a prosperous society”, 9th edition

 

The event is especially organized in order to disseminate the experience gained by teachers, researchers, specialists in Educational Sciences, Natural Sciences (Biology, Chemistry, Geography, Physics). The scientific-practical conference aims to create a discussion platform for the promotion of the most advanced educational technologies, the support of innovative ideas and young talents in the field.

During the Conference will be organized the Exhibition of students ‘elaborations (Young Talents section), where the products of the students’ activity in the research teams will be presented. Particular attention will be paid to STE (A) M education. The best products will be appreciated with various distinctions (See details below). The resulting materials will be published in the Collection of materials of the scientific-practical conference “Training through research for a prosperous society”.

 TOPICS:

 • Didactics of Natural Sciences
 • Biodiversity
 • New Materials and Biotechnologies
 • ICT in education
 • Young talent

IMPORTANT: Please complete the Teacher / Researcher Participation Form by January 15, 2022. Deadline for submission of articles until 20.02.2022.

The e-mail address to which the works are to be sent: instruire_prin_cercetare@ust.md

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR WRITING AND PRESENTATION OF ARTICLES:

 • The paper will include 3-7 full pages for papers in the field of Educational Sciences (Didactics of Biology / Chemistry / Geography / Physics) or 1-3 pages for papers in Natural Sciences (Biology, Chemistry, Geography, Physics);
 • Microsoft Word Editor will be used;
 • Paper size: Paper size A4;
 • The edges must have the following dimensions: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • The title of the paper will be written in capital letters, using the font Times New Roman, Bold, font 14, centered; followed by the full name of the author (s), Times New Roman font, font 14 centered; followed by institutional affiliation (department – for UST collaborators; institution – for authors or co-authors from outside UST);
 • Abstracts (200-500 signs or 75-100 words) in Romanian and English will be written without indentation, with left-right alignment and font size 10;
 • The text of the paper will be written in Microsoft Word, on A4 format sheets, Times New Roman font, font 14, line spacing 1.25 mm, with diacritics, carefully corrected;
 • The content of the paper must focus on aspects of a high degree of interest, from the topic proposed for debate, to be original and to include personal experiences;
 • The references, enclosed in square brackets, are inserted in the text of the paper corresponding to the bibliographic list;
 • The calculation formulas are incorporated in the text of the communication being written with the help of the Equation Editor tool;
 • Graphs, histograms, drawings, etc. is placed in the text of the communication centered, only in black and white (highlights by hatching, gradient are allowed); their numbering and title are placed below them, in the center;
 • The statistical tables are incorporated in the text of the centered communication, being preceded by the title, placed on the right;
 • The works are presented in Romanian, English, Russian, French;
 • The bibliography is recorded at the end of the paper, in Arabic numbering, according to the format:

THE TEMPLATE FOR WRITING SCIENTIFIC PAPERS CAN BE FOUND HERE.

 

“YOUNG RESEARCHER” CONTEST

IMPORTANT: Please fill in the “Young Researcher” competition entry form by December 1, 2021.

FOR THE YOUNG TALENTS SECTION, are accepted the students’ works elaborated together with the teacher-coordinator with a volume of 1-3 pages (NO MORE), in which the results of the research project will be described and will be written according to the proposed TEMPLATE.

The deadline for submitting the summaries of the ABSTRACTS for the “YOUNG TALENTS” contest – February 1, 2022.

 

Regulation “Young Researcher”

The presented papers will be published in the official collection of the materials of the ISBN Conference. The materials are reproduced from the authors’ manuscripts. The authors are responsible for the content of the works.

PARTICIPATION FEE:

 • participation with publication and release of materials (Volume with published works, Certificate of participation) – 200 lei;
 • participation with publication without the release of the Volume with the published works (Certificate of participation) – 100 lei;
 • participation without publication of materials (Certificate of participation) – 50 lei; Volume with published works – 150 lei.

Teachers-coordinators of student creative groups are exempt from the participation fee. Each participant in the Conference will receive a certificate of participation at the end of the event.

We invite you as an active participant.

 

N.B. In case of payment at the branches of “Moldova-Agroindbank” S.A. Please indicate the full name of Tiraspol State University.

BANK DETAILS:

Name of the account holder/beneficiary UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Tax ID number 1007600007036
Account/IBAN number MD19AG000000022512014671
Bank Account 22512014671
Currency EURO
Name of the bank BC “Moldova-Agroindbank” SA , branch no. 15
Clearing/BIC/SWIFT number AGRNMD2X443
Bank address street Calea Iesilor, no. 10, city Chisinau, Republic of Moldova
Remittance information/title Code: IPCPSP-190322