Conferință științifică internațională „Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții”

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea de Stat din Tiraspol,

(cu sediul la Chişinău, Republica Moldova)

ȘCOALA DOCTORALĂ „ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

organizează

Conferință științifică internațională
„adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții”

18-19 august, 2022

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor științifico-didactice, specialiştilor în ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe exacte şi ale naturii, studenţilor ciclului III, studii superioare de doctorat, cadrelor didactice și manageriale din învățământul general și profesional tehnic, tuturor celor interesaţi de problemele învăţământului şi ale societăţii contemporane.

Conferinţa ştiinţifică are drept scop promovarea și implementarea practicilor de succes în cercetarea problematicii adaptării sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană; asigurarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării în practica educaţională, managerială; valorificarea modelelor şi experienţelor avansate în asigurarea educaţiei de calitate, managementul calității în educație; elaborarea noilor materiale valoroase pentru sistemul de învățământ, precum și pentru diferite domenii ale economiei.

Rezultate obținute în cadrul lucrărilor conferinței vor fi publicate, astfel diseminând rezultatele investigaționale și consolidând expertiza ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei, științelor naturii, precum și facilitând adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 1. Noi abordări în teoria generală a educaţiei.
 2. Tendințe în dezvoltarea teoriei și praxiologiei managementului educațional.
 3. Perspective ale teoriei și praxiologiei didacticii postmoderne.
 4. Coordonate psihologice ale modernizării procesului educațional.

IMPORTANT:

 1. Pentru participare la eveniment Vă invităm să Vă înregistrați, completând formularul de participare, prin accesarea link-ului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0FQwYkcoXP-sxPs8_giRJJvk9lVVmyATqz4C1WBWCHn5cDQ/viewform
 1. Expedierea lucrărilor in extenso se va realiza până la 01 august 2022, la adresa de e-mail: scoaladoctorala@gmail.com
 2. Evenimentul se va desfăşura în format online. Programul conferinţei cu linkurile de conectare la ateliere va fi plasat pe site-ul Universităţii de Stat din Tiraspol cu două zile înainte de lansarea evenimentului (www.ust.md). Fiecare participant la Conferinţă va obține diplomă de participare în varianta electronică.
 3. Materialele Conferinței vor fi publicate și plasate în varianta electronică pe site-ul ust.md .

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, aliniat 1,0, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (instituţia, oraşul, ţara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 11, interval între rânduri 1,15.
 • Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu acelaşi format ca şi rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga- dreapta şi dimensiunea fontului 11).
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta şi litere aldine (fără Bold).
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării, corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos:

Exemplul 1 (un autor)
ŢURCAN, N. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.
Exemplul 2 (doi autori)
GHEŢIU, M., TOPOREŢ, V. Chimia lemnului. Chişinău: Tehnica-Info, 2010. 404 p. ISBN 978­9975-63-310-9.
Teze, autoreferate:
COJOCARU, I. Suportul informaţional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova: tz. de doct. în informatică. Chişinău, 2014. 160 p.
Materialele conferinţelor:
Conservarea diversităţii plantelor: simp. şt. intern., ed. a 2-a, 16-19 mai 2012, Chişinău. Ch., 2012. 539 p. ISBN 978-9975-62-311-7.
Articole în publicaţii seriale:
DIŢA, M., VARLAN, M. Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la preadolescenţi. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2014, nr 1(34), pp. 1-7. ISSN 1857-0224.
Cărţi electronice şi publicaţii monografice online:
POPA, Ana, PROHNIŢCHI, Valeriu. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare necesară o reformă? Versiune preliminară [online]. Chişinău: ExpertGrup, 2011 [citat 02.09.2016]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library upld/d360.pdf

Atenție!

 • Materialele expediate ce nu vor corespunde cerințelor de tehnoredactare nu vor fi admise spre publicare!
 • Toate responsabilitățile privind calitatea textelor revin autorilor!
 • În cazul identificării lucrărilor plagiate, acestea vor fi respinse.
 • În scopul evitării plagierii lucrărilor, vă propunem următoarele link-uri pentru verificare.
  1. https://www.duplichecker.com/
  2. https://www.plagiarismchecker.co/ro
  3. https://sistemantiplagiat.ro/
  4. https://www.scanmyessay.com/
  5. http://plagiarisma.net/ro/
  6. https://www.grammarly.com/
  7. https://www.turnitin.com/
  8. https://plagiarismdetector.net/
 • Taxa de participare la Conferință reprezintă suma necesară costurilor de organizare:
  1. publicarea lucrării în varianta electronică și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.
  2. participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.
 • Taxele pot fi achitate în numerar atât în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.
 • DATE BANCARE (LEI) UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Destinația plății ASENASCPS-180822
Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC „Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii AGRNMD2X4436

DATE BANCARE (EURO) UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Destinația plății ASENASCPS-180822
Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

N.B. În cazul achitării la filialele Băncii „Moldova-Agroindbank” S.A. vă rugăm să indicați deplin denumirea Universității de Stat din Tiraspol.