Conferința Științifică anuală studenţească va avea loc la 28 aprilie 2021

     

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău, Republica Moldova
www.ust.md

organizează

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENȚEASCĂ

CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

28 APRILIE 2021

Evenimentul se adresează studenților ciclului I, II și III, viitorilor cercetători, cadrelor didactice, specialiștilor în științe ale educației, științe exacte și ale naturii, tuturor celor interesați de problemele învățământului și societății contemporane.

Conferința științifică studențească are drept scop diseminarea și promovarea practicilor de succes a studenților implicați în procesul educațional și cel de cercetare; asigurarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării în practica educațională, valorificarea modelelor şi experiențelor reușite în asigurarea educației de calitate, elaborarea noilor materiale polifuncționale utile pentru diferite domenii ale economiei, auditul calității factorilor mediului ambiant, conservarea florei și faunei, studiul peisajelor geografice și culturale, elaborarea softurilor informaționale, a soluțiilor utile pentru aplicarea în procesul de rezolvare a problemelor de calcul etc.

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

 1. Geografie Generală, tcastravet@gmail.com
 2. Geografie Regională și Didactica Geografiei, geo.sochirca.elena@gmail.com
 3. Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, vadim.cujba@gmail.com
 4. Analiză matematică și ecuații diferențiale, anamecdif@gmail.com
 5. Algebră, geometrie, topologie și didactica matematicii, afanasdde@gmail.com
 6. Fizică, astronomie și didactica fizicii, postolachi@list.ru
 7. Tehnologii informaționale moderne și aplicații, dvascan@gmail.com
 8. Algoritmi și modalități de implementare a tehnologiilor informaționale, llchiriac@gmail.com
 9. Limba Română și Lingvistica Generală, anatolie.ionas@gmail.com
 10. Literatură Română, Universală și Folclor, strajescu.natalia@mail.ru
 11. Limbi și Literaturi Străine, tatianaciorba@yahoo.com
 12. Biologie animală, vioricacoada@gmail.com
 13. Biologie vegetală, eugeniachiriac@gmail.com
 14. Studii interdisciplinare în Știința materialelor și Didactica chimiei, arsene_ion@mail.ru
 15. Protecția mediului ambiant și tehnologii educaționale, arsene_ion@mail.ru
 16. Probleme actuale ale psihopedagogiei învățământului general, pavlenco_lilia@mail.ru
 17. Probleme actuale în învăţământul primar, golubitkisilvia@gmail.com
 18. Experiențe și tendințe naționale și internaționale în managementul inovațional, cojocaruvictoria@yahoo.com
 19. Pedagogie, psihologie și management educațional, elenarusu003@gmail.com
 20. Cercetarea științifică în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III, din perspectiva realizării politicii naționale de cercetare și dezvoltare, ust.scoaladoctorala@gmail.com
 21. Matematică și Știința Informației (studii de doctorat, ciclul III), dcozma@gmail.com

 

IMPORTANT:

Formularul de participare se va expedia până la 5 aprilie 2021 prin accesarea linkului.
Conducătorii ştiinţifici ai studenţilor şi masteranzilor deţinători ai locurilor I-III în cadrul conferinţei vor coordona elaborarea lucrărilor ştiinţifice şi vor asigura transmiterea lor pentru publicare la adresa responsabililor secțiilor. Depunerea lucrărilor se va realiza până la 10 mai 2021 în format electronic, în formă integrală, cu rezumatul în limba engleză, precizând clar în mesajul de însoțire numele și prenumele, funcția și subdiviziunea autorului / coautorului lucrării, instituția unde studiază/ activează, numărul de telefon și adresa de e-mail la care poate fi contactat.
Evenimentul se va desfășura în regim online.
Programul conferinței cu linkurile de conectare la ateliere va fi plasat pe site-ul Universității de Stat din Tiraspol cu două zile înainte de lansarea evenimentului (www.ust.md).
Fiecare participant la Conferință va primi la sfârșitul evenimentului științific diploma de participare în varianta electronică.
Materialele publicate vor fi plasate în varianta electronică pe site-ul www.ust.md .

Program: aici

RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerințe:

 • textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5 mm, cu diacritice;
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm;
 • titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori);
 • conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte de actualitate pentru științele educației, științele exacte și ale naturii, să aibă originalitate şi să cuprindă experiențe personale;
 • lucrarea va cuprinde 5-12 pagini complete;
 • referințele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării doar în culoare albnegru (se admit evidențieri prin hașurare, gradient) în format PDF sau imagine (JPEG);
 • tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF sau imagine (JPEG);
 • lucrările pot avea cel mult 2 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicate în formatul online în colecția oficială a materialelor Conferinței cu ISBN;
 • lucrările se prezintă în limbile română, rusă, engleză și franceză;
 • bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării.

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.

Vă invităm la Conferința Studențească în calitate de participant activ!

 

 

     

TIRASPOL STATE UNIVERSITY
Chișinău, Republic of Moldova
www.ust.md

calls for

STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

APRIL 28th, 2021

The event aims at Bachelor, Master and PhD Degree students, future researchers, teachers, managers and other specialists in education sciences as well as natural and exact sciences, parents and all those interested in education issues.

The student scientific conference aims at the dissemination and promotion of the successful practices of the students involved in the educational and research process; ensuring the technological transfer of research results into the educational practice, capitalizing on the successful models and experiences in ensuring quality education, developing new multifunctional materials useful for different areas of the economy, auditing the quality of environmental factors, conserving flora and fauna, studying geographical and cultural landscapes, developing information software, and useful solutions to apply in the process of solving calculation problems, etc.

The Forum will carry out its activities in the workshops:

 1. General Geography, tcastravet@gmail.com
 2. Regional Geography and Didactics of Geography, geo.sochirca.elena@gmail.com
 3. Hotel, Tourism and Leisure Services, vadim.cujba@gmail.com
 4. Mathematical Analysis and Differential Equations, anamecdif@gmail.com
 5. Algebra, Geometry, Topology and Didactics of Mathematics, afanasdde@gmail.com
 6. Physics, Astronomy and Didactics of Physics, postolachi@list.ru
 7. Modern Information Technologies and Applications, dvascan@gmail.com
 8. Algorithms and Methods of Implementing Information Technologies, llchiriac@gmail.com
 9. Romanian Language and General Linguistics, anatolie.ionas@gmail.com
 10. Romanian and Universal Literature and Folklore, strajescu.natalia@mail.ru
 11. Foreign Languages and Literature, tatianaciorba@yahoo.com
 12. Animal Biology, vioricacoada@gmail.com
 13. Plant Biology, eugeniachiriac@gmail.com
 14. Interdisciplinary Studies in the Science of Materials and Didactics of Chemistry, arsene_ion@mail.ru
 15. Environmental protection and educational technologies, arsene_ion@mail.ru
 16. Current Issues of General Education Psychopedagogy, pavlenco_lilia@mail.ru
 17. Current Issues in Primary Education, golubitkisilvia@gmail.com
 18. National and International Trends and Experiences in Innovational Management, cojocaruvictoria@yahoo.com
 19. Pedagogy, psychology and educational management, elenarusu003@gmail.com
 20. Scientific research in doctoral higher education (cycle III) from the perspective of achieving national policy of Research and Development, ust.scoaladoctorala@gmail.com
 21. Mathematics and Information Science (PhD doctoral studies), dcozma@gmail.com

IMPORTANT:

Please use this link to send the Participation Form by April 5, 2021.
The scientific advisers of the Bachelor and Master Degree students holding the I-III places during the conference will coordinate the elaboration of the scientific papers and ensure their transmission for publication to the heads of the sections.
The articles may be submitted by May 10, 2021, in its entirety with English summary, by email at the workshop address, clearly indicating the author/ co-author’s name, function and institution where s/he studies/works, the telephone number and the email address to which s/he can be contacted. If you have questions, feel free to call +373 22 280084 or contact us by workshop e-mail address.
Venue: ONLINE
The Conference Programme will be published on the website of Tiraspol State University two days before the launch of the event (www.ust.md). Please, check the Conference Programme for the workshop connection links.
Each participant in the Conference will receive the diploma of participation in the electronic version at the end of the scientific event.
The published materials will be placed in the electronic version on the university website www.ust.md .

 

REQUIREMENTS FOR PAPER SUBMITTION:

The papers must be prepared in accordance with the following requirements:

 • The text must be typed in Microsoft Word program, A4 page layout in one column, Times New Roman font, 12 pt, line spacing 1.5 mm and there is a strong recommendation to use diacritics;
 • The margins are: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm.
 • Title of the article is written in capital letters using Times New Roman font, 14 pt centred, then goes author/authors surname and name in Times New Roman font, 14 pt centred, followed by institutional affiliation (institution name, city, country – for authors and coauthors);
 • Article content should focus on matters of high interest, on the debate theme, be original and include personal experiences;
 • The paper will contain 5-12 complete pages;
 • References are entered in the text according to the bibliographic list;
 • Calculation formulas are embedded in PDF format or JPEG picture;
 • Graphics, histograms, pictures etc. are placed into the text in PDF format or JPEG picture and use only white-black colour (there is accepted highlighting by hatching and/or gradient);
 • Statistical tables are incorporated into the text in PDF format or JPEG picture;
 • The articles will have no more than 2 authors;
 • The presented papers will be published in the official collection of conference materials with ISBN;
 • The papers are presented in Romanian, Russian, English and French;
 • The bibliography is recorded at the end of the paper.

The materials are reproduced after the authors’ manuscripts. Authors bear responsibility for their work content.

We invite you as an active participant!