Concurs pentru suplinirea posturilor științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat din Tiraspol anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor posturi administrative și științifico-didactice vacante

 

Catedra Analiză Matematică şi Ecuații Diferențiale: conferențiar universitar 1
Catedra Biologie Vegetală: conferențiar universitar 1
Catedra Chimie: profesor universitar 1
Facultatea Pedagogie: decan 1
Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: șef catedră
conferențiar universitar
profesor universitar
1
1
1
Catedra Pedagogie și Psihologie Generală: conferențiar universitar 1
Catedrei Limbi şi Literaturi Străine: asistent universitar 1
Facultatea Geografie: decan 1
Catedra Geografie Generală: conferențiar universitar 1
Catedra Geografie Umană, Regională și Turism: conferențiar universitar 1

 

Persoanele care doresc să participe la concurs în termen de 30 zile de la data publicării avizului vor depune şi se vor înregistra la Serviciul personal al universității cererea de înscriere la care se anexează:

  • cererea de înscriere;
  • fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  • copia carnetului de muncă;
  • copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalentele acestora;
  • copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar;
  • copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
  • raportul despre activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani;
  • lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate, avizul Comisiei de calitate.

Informaţii suplimentare la telefoanele 022 240084.
Adresa UST: Chişinău, str. Gh. Iablocikin, 5.

10.03.2021