Concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2019-2020

AVIZ

Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației, care activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, anunță concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2019-2020 în cadrul programelor de doctorat la specialitățile științifice:

134.12. Fizică didactică,

531.01. Teoria generală a educației,
531.02. Management educațional,
532.01. Didactică preșcolară,
532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ).

Durata programului de doctorat este de 3 ani pentru studiile cu frecvență și de 4 ani pentru studiile cu frecvență redusă, atât în baza locurilor finanțate din buget cât și pe locuri cu taxă.

Dreptul de participare la procedura de admitere la studii de doctorat îl au doar absolvenții cu diplomă de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară și din străinătate.

Candidații care au absolvit instituții din străinătate sunt obligați să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale actelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Candidatul la concurs vor depune până la 16 octombrie 2019 în biroul 216 (între orele: 8:30 – 17:00) a UST (str. Ghenadie Iablocikin, 5) un dosar care include următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere pe numele Rectorului UST.
 2. Diplome de studii superioare (licență și master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, (copii legalizate);
 3. Candidații care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute, precum și echivalarea acesteia de către Ministerului Educației;
 4. Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) sau un referat științific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialității alese;
 5. Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat;
 6. Certificat care confirmă deținerea unei limbi străine de circulație internațională obținut în ultimii doi ani calendaristici.
 7. Extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului sau recomandări a doi specialiști cu grad științific în domeniu;
 8. Curriculum vitae ( Europass);
 9. Copia buletinului de identitate;
 10. Copia carnetului de muncă;
 11. 3 fotografii (3×4 cm);
 12. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat.
 13. Chitanța de achitare a taxei de înscriere (achitarea în casa UST). Taxa de înscriere este 50 lei. Personalul încadrat în instituțiile din cadrul parteneriatului este scutit de plata taxei de înscriere, prezentând adeverința eliberată de către Serviciile lor personale.
 14. Un dosar tip mapă.

Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar:

 • Copia pașaportului;
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de studii;
 • Asigurare medicală și cazare;
 • Certificat de cazier juridic;
 • Certificat medical HIV/SIDA;
 • 5 fotografii tip buletin.

Taxa de înscriere la studii de doctorat nu se returnează.

Examenele de admitere vor avea loc în perioada 17.10.2018 – 27.10.2019

Rezultatele concursului vor fi anunțate până la 01.11.2019.