Comunicat privind desfășurarea Mesei rotunde „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”, ediția a II-a

Evenimentul științific conceput și organizat în spiritul culturii cercetării s-a desfășurat în UST cu scopul abordării teoretico-practice a cercetării și inovării în evaluarea gradului de implementare a direcțiilor strategice de management al transferului inovațional în învățământul superior, trasate la prima ediție a mesei rotunde și implementate în practica universitară, în acord cu politicile inovaționale, promovate de R. Moldova.

Într-o atmosferă academică, evenimentul la cea de-a II-a ediție, s-a desfășurat la distanță (Join Zoom Meeting). Manifestarea științifică a întrunit peste 100 de participanți din R. Moldova și România.

La deschiderea festivă a manifestației cu mesaj de salut a intervenit Rectorul Universității de Stat din Tiraspol, Prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU

Comunicări plenare în cadrul mesei rotunde au ținut:

 • Prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU „Mecanisme funcționale de management al cercetării și a transferului inovațional în Universitatea de Stat din Tiraspol. Realizări și perspective”
 • Șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Prof. univ., dr. hab., Maia BOROZAN, Universitatea de Stat din Tiraspol din Chișinău, Moldova „Determinante contemporane privind transferul inovațional în context universitar”
 • Prof. univ., dr. hab., acad. Gheorghe DUCA; Conf. univ., dr. Aliona MEREUTA, Institutul de Chimie din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău „Procedee de valorifiare a deșeurilor în scopul obținerii produselor noi”
 • Prorector pentru Activitate Științifică și Relații Internaționale, conf. univ., dr. hab. Diana ANTOCI, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău „Formarea profesională universitară – arie de cercetare și transfer inovațional pentru dezvoltarea orientărilor valorice la studenți”
 • Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conf. univ., dr., Valentina PRIȚCAN, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți „Transferul de inovații ca rezultat al proiectelor internaționale”
 • Prof. univ., dr. ing., Laurențiu Dan MILICI, Universitatea din Suceava, România „Actuatoare folosind materiale cu memoria formei – grup de invenții generat prin programe de dezvoltare a gândirii creative la studenți”
 • Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale, Prof. univ., dr. Liviu Dan MIRON, Prof. univ., Dr., Ștefan GAVRIL, Universitatea de Științe ale Vieții din Iași, România „Transfer de cunoștințe know how în domenii de specializare inteligentă”
 • Conf. univ., dr. hab., Aurelia GLAVAN, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post AVC. Un model de transfer inovațional a rezultatelor cercetării în context universitar”
 • Prof. univ., dr., hab., acad. Tudor LUPAȘCU, Institutul de Chimie, Chișinău „Tehnologii inovaționale de obținere a cărbunilor activi din materie primă locală”
 • Prof. univ., dr. hab. Anton FICAI, Universitatea Politehnică din București, România „Soluții inovative în reducerea rezistenței bacteriene”
 • Dr. hab. Ion BULHAC; prof. univ., dr. hab. Anastasia ȘTEFÎRȚĂ, Institutul de Chimie „Efectul unor produse chimice asupra performanțelor biologice ale plantelor la acţiunea stresului hidro-termic”
 • Conf. univ., dr. Gianina MASSARI; conf. univ., dr. Florentina Manuela MIRON, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, România „Prima grădină senzorială din România „Magic”
 • Directorul Departamentului Științe ale educației, conf. univ., dr. Maria Magdalena STAN, dr., lect. univ., Cristina DUMITRU, Universitatea din Pitești, România „Modalități de valorificare a competenței de cercetare științifică a studenților masteranzi în domeniul Științe ale educației”
 • Conf. univ., dr. Dorin ISTRATI, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu” din Chișinău „Metode inovative de tratament a maladiilor dentare”
 • Dr. hab. Veaceslav KULCIȚKI, Institutul de Chimie din Chișinău „Valorificarea deșeurilor agricole locale pentru producerea nutraceuticelor biologic active”
 • Director adjunct pentru activitate științifică, dr. Oleg CHISĂLIȚĂ, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău „Preparate microbiene din deșeurile industriei băuturilor alcoolice și implementarea lor în sectorul zootehnic”
 • Dr. hab. Eugen ALEXANDROV, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor din Chișinău „Soiuri interspecifice rizogene de viță-de-vie”
 • Șefa catedrei Științe ale educației, conf. univ., dr. Tatiana ȘOVA, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți „Competența de management al stresului ocupațional al cadrelor didactice: bune practici în formarea profesională inițială și continuă”
 • Conf. univ., dr. Maria Magdalena DICU, Prof. univ., dr. Adriana Gabriela PLĂIAȘU, Conf. univ., dr. Monica Daniela IORDACHE, conf. univ., dr. Cornelia Ana Gavriluță, Universitatea din Pitești, România „Studiu privind transferul de cunoștințe studenților masteranzi în curricula Științe inginerești”
 • Dr. Mariana LOZINSCHI, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău „Elaborarea și implementarea tehnologiei de multiplicare in vitro a unor soiuri de mur (Rubus fruticosus) productive”

Mulțumim participanților care ne-au onorat cu prezența la lucrările mesei rotunde și au contribuit activ la buna desfășurare și succesul acestui eveniment.

Comitetul de organizare