UST anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

Universitatea de Stat din Tiraspol

anunță concurs pentru suplinirea  următoarelor funcții:

didactice și științifico-didactice vacante

 

   1. Catedra Psihopedagogie şi Educație Preșcolară: asistent universitar 1
   2. Catedra Pedagogie și Psihologie Generală: conferențiar universitar 1
   3. Catedrei Limbi şi Literaturi Străine: conferențiar universitar 1
   4. Catedra Limba şi Literatura Română: conferențiar universitar 1
   5. Catedra Geografie Generală: conferențiar universitar

asistent universitar

2

1

   6. Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale conferențiar universitar 1

În baza prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova și Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice în Universitatea de Stat din Tiraspol (Regulament_functii_st_did_15_06_2021_final_semant) se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea uneia din funcții didactice și științifico-didactice vacante, candidații urmează să îndeplinească prevederile Regulamentului menționat, inclusiv:

 • candidații în termen de 30 zile de la data publicării avizului în presa republicană și pe site-ul UST, vor depune şi vor înregistra la Serviciul personal (bir.212) al universității cererea de înscriere și dosarul de participare:
 • Dosarul de participare va conține cel puțin:
 1. curriculum-ul vitae Europass;
 2. copiile diplomelor de studii corespunzătoare funcției solicitate (copii ale diplomei de licență, de master sau echivalentele acestora; copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar);
 3. lista lucrărilor științifice, științifico-metodice şi didactice publicate, avizată de Secretarul științific al UST, cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 4. raportul de activitate metodico-didactică și științifică pentru ultimii 5 ani de activitate și alte documente, care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției;
 5. copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obținut.

Informaţii suplimentare la telefoanele 022 240084.

Adresa UST: Chişinău, str. Gh.Iablocichin, 5.

Universitatea de Stat din Tiraspol

anunţă concurs pentru suplinirea  funcției de conducere vacante

 

   1. Facultatea Biologie și Chimie: decan

În baza prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova și Regulamentului privind ocuparea funcțiilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST (decan, șef catedră) Regulament_ocupare_functii_decan_sef-catedra_UST_25_08_2021_semnat) se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea funcției de conducere anunțate vacante, candidații urmează să îndeplinească prevederile  Regulamentului menționat, inclusiv:

 • în termen de 14 zile calendaristice de la data publicării avizului în presa republicană și pe site-ul UST, candidații vor depune la UST (Chișinău, str. Drumul Viilor 26A, bir.307) dosarul de participare;
 • Dosarul de participare va conține cel puțin:
 1. cererea de admitere la concurs;
 2. CV-ul, model Europass;
 3. lista lucrărilor științifice, științifico-metodice şi didactice publicate în ultimii 5 ani;
 4. certificatul care confirmă titlul științifico-didactic în domeniul respectiv sau înrudit;
 5. confirmarea funcției științifico-didactice de bază Ia facultate;
 6. un program de dezvoltare a Facultății pentru o perioadă de 5 ani.

 În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcțiilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST Comisia de caz va examina candidaturile pentru participarea la concursul de suplinire a funcției de decan și cu 7 zile calendaristice înainte de Adunarea generală a facultății va anunța numele candidaților aprobați și va organiza discutarea candidaturilor înregistrate și a programelor acestora la Adunarea generală a corpului didactic, didactico-științific, științific și a reprezentanților studenților facultății.

 Informaţii suplimentare la telefoanele 022 240084.

Adresa UST: Chişinău, str. Gh.Iablocichin, 5.