Anunț privind susţinerea tezei de doctorat

Anunț privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunță susţinerea tezei de doctorat

   Pretendent BLEANDURĂ Nicoleta

   Conducător CABAC Valeriu, dr., prof. univ.

   Consiliul ştiinţific specializat D 533.01–49

   Tema tezei:  Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor

            profesorului de informatică

    Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară

    Data 31 mai  2019, ora 14.00. Local aula 304

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Gh. Iablocichin, 5)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Bleandură N. Aspecte ale evaluării competențelor. În: Acta et Commentationes. Științe ale educației, 2014, nr. 1(4) Chișinău: UST, p. 9-15. ISSN 1857-0623.
 2. Bleandură N.Developing collaborative competences in didactic situations via e-portfolios. În: Quality and efficiency in e-learning. Proceedings of the 9th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, April 25 – 26, 2013, Vol 2, București: Ed. Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013, p. 188-193. ISSN: 2066 – 026X.
 3. Bleandură N. Difficulties in creating didactic situations for competence development of teachers În: Proceedings of the Doctoral intensive summer school on evolutionary computing in optimization and data mining, 17-24.06.2012, Iași: Ed. Univ. Al. I. Cuza, 2012, p. 12-18. ISSBN 978-973-703-851-7.
 4. Bleandură N. Issues in elaborating families of situations for competence development. În: The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: Communications in Didactics: Proceedings CMSM 4, June 28-July 2, 2017 Chișinău: dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997), Chișinău: Tiraspol State University, 2017, p. 38-41. ISBN 978-9975-76-203-8.
 5. Bleandură N. Modelul formării competențelor studenților prin situații didactice. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 5(105), p. 56-64. ISSN 1857-2103.
 6. Bleandură N. Motivation as a mediating factor in students’ competence development. In: International conference on mathematics, informatics and information technologies, April 19-21 2018, Bălți: Tip. din Bălți, 2018, p. 182-183. ISBN 978-9975-3214-7-1.
 7. Bleandură N.Situații de învățare în medii digitale: proiectare și utilizare. În monografia: Formarea universitară în medii digitale: cercetări teoretico-experimentale: Omagiu doctorului habilitat în pedagogie, profesorului universitar Ilie Lupu, Bălți: Presa universitară bălțeană, 2015, p. 81-107. ISBN 978-9975-50-128-6.
 8. Bleandură N. Procesul de dezvoltare a competențelor: trecerea de la virtual la real. În: Acta et Commentationes. Științe ale educației, 2013, nr. 1(2) Chișinău: UST. p. 19-28.
 9. Bleandură N.Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (I). În: Artă și educație artistică, 2015, nr 1 (25) Bălți: Presa universitară bălțeană, p. 90-98. ISSN: 1857-0445.
 10. Bleandură N. The design of didactic situations in digital media. În: International Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2013), 18-22 aug. 2013, Chișinău: CEP USM, 2013, p. 126. ISBN 978-9975-71-411-2.
 11. Bleandură N. Transfer issue from the perspective of the Situation Based Approach. În: CAIM 2017. Book of abstracts, Iași: PIM, 2017, p. 110.

Rezumatul tezei

Teza este consacrată formării competențelor profesionale ale profesorului de informatică. Soluția propusă constă în utilizarea situațiilor didactice, care este sursa și criteriul competenței.

Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie. În capitolul I „Repere teoretico-didactice de concepere a procesului de formare a competențelor prin situații” sunt analizate bazele teoretice ale abordării prin situații în instruire, de la constructivismul clasic la cel activ-situațional. În capitolul II„Modelul și metodologia formării competențelor studenților prin situații didactice” este prezentat modelul formării competențelor prin situații și descris detaliat modul de transpunere a acestui model în practica didactico-pedagogică. În Capitolul III„Validarea experimentală a modelului și a metodologiei elaborate” este descris experimentul pedagogic realizat, rezultatele prelucrării datelor experimentale și interpretarea lor.

Principalele rezultate obţinute

 1. Fundamentarea teoretică a procesului de formare și dezvoltare a competențelor în situații complexe, prin explicarea și argumentarea problematicii de bază implicate;
 2. Modelul didactic al formării competențelor prin situații bazat pe triunghiul didactic (student, profesor, conținut). Modelul se sprijină pe abordarea constructivistă a învățării, abordarea prin competențe a instruirii, centrarea formării pe student, pe conceptele de bază ale abordării instruirii prin situații (situații, tipuri de situații, familii de situații, resurse, acțiuni, tratare);
 3. Metodologia instruirii prin situații în vederea formării/dezvoltării competențelor viitorilor specialiști în informatică, atât din perspectiva profesorului, cât și din perspectiva studentului.