Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: BOGDANOVA Violeta

Conducător ştiinţific: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar

Comisia de susținere publică a tezei din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, aprobată prin decizia Senatului, proces verbal nr. 9 din 19 aprilie 2022

Tema tezei:Методика изучения в высшем образовании технологий защиты информации и информационной безопасности / Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție si securitate a informației

Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și discipline de îmvățământ)
Data: 15 iulie 2022
Ora: 10:00
Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 304, Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 

  1. LUPU Ilie, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – președintele comisiei
  2. GREMALSCHI Anatol, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Institutul de Politici Publice – referent oficial
  3. OHRIMENCO Serghei, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei – referent oficial
  4. BRAICOV Andrei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – referent oficial
  5. CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – conducător științific
  6. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – directorul Școlii doctorale „Științe ale Educației”
  7. PAVEL Maria, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – secretar științific

 

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Moldovei, Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol, pagina Web a Universității de Stat din Tiraspol (https://ust.md/) și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/).

 

 
АННОТАЦИЯ 
БОГДАНОВА Виолетта
«Методика изучения в высшем образовании технологий защиты информации и информационной безопасности», диссертация доктора педагогических наук,

Кишинэу, 2022.

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиографический список из 189 наименований, 16 приложений, 131 страница базового текста, 24 рисунка, 23 таблицы. По материалам диссертационного исследования опубликовано 33 печатные работы.

Ключевые слова: информационная безопасность, педагогическая модель, балльно-рейтинговая система оценивания, образовательный веб-квест, самостоятельная работа, интернет технологии, педагогический эксперимент, кибернетический подход, системный подход.

Цель исследования – состоит в теоретическом обосновании, разработке и проверке экспериментальным путем педагогической модели обучения будущих специалистов финансово-экономической сферы технологиям защиты информации и информационной безопасности посредством интернет-технологий.

Задачи исследования: 1) сформулировать методические принципы и подходы, необходимые для проектирования дидактической системы обучения будущих специалистов финансово-экономической сферы дисциплине «Информационная безопасность»; 2) концептуализировать показатели оценивания, критерии и дескрипторы достижений для обеспечения эффективности учебного процесса при изучении информационной безопасности; 3) разработать педагогическую модель обучения будущих специалистов финансово-экономической сферы дисциплине «Информационная безопасность», отражающую содержательную часть дисциплины и методическую систему формирования компетенций в области информационной безопасности; 4) разработать учебно-методический комплекс дисциплины «Информационная безопасность» с использованием информационных технологий, в том числе интернет-технологий; 5) разработать, внедрить и экспериментально проверить эффективность спроектированной педагогической модели и оптимизировать учебный процесс посредством использования новых информационных технологий.

Научная новизна и оригинальность исследования состоит в концептуальном обосновании педагогической модели проектирования и реализации вузовской дисциплины «Информационная безопасность» посредством внедрения интернет-технологий.

Решенная научная задача заключается в определении теоретико-методологических основ обеспечения эффективности изучения вузовской дисциплины «Информационная безопасность», что привело к теоретическому обоснованию и разработке педагогической модели преподавания-обучения-оценивания университетского курса посредством интернет-технологий, ориентированных на процесс формирования профессиональных компетенций будущих специалистов финансово-экономической сферы.

Теоретическая значимость исследования заключается в исследовании и оценивании применения интернет-технологий в процессе формирования и развития профессиональных компетенций в области информационной безопасности у будущих специалистов финансово-экономической сферы с точки зрения разработанной педагогической модели.

Практическая значимость исследования определяется эффективной реализацией разработанной педагогической модели и использованием разработанной методики обучения в процессе обучения вузовской дисциплине «Информационная безопасность» студентами финансово-экономической сферы посредством применения интернет-технологий, с целью формирования и развития профессиональных компетенций в области защиты информации и информационной безопасности.

Внедрение результатов исследования было осуществлено в образовательный процесс Тираспольского Государственного Университета (г. Кишинэу), Бендерского политехнического филиала Университета им. Т. Г. Шевченко, Тираспольского филиала Московской академии экономики и права, Тираспольского филиала «РОСНОУ».

 

ADNOTARE

Bogdanova Violeta
“Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informației”,Teză de doctor în ştiinţe pedagogice,

Chişinău, 2022.

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 189 surse, 16 anexe, 131 pagini text de bază, 24 figuri, 23 tabele. Publicații pe temele tezei 33 de lucrări științifice.

Cuvinte cheie: securitatea informației, model pedagogic, sistem de notare, web quest educațional, lucrul independent, internet tehnologii, experiment pedagogic, abordare cibernetică, abordare sistemică.

Scopul cercetării: constă în fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea pe cale experimentală a modelului pedagogic de studiere a tehnologiilor de protecție și securitate informațională de către viitorii specialişti din domeniul economico-financiar, prin intermediul tehnologiilor internet.

Obiectivele cercetării: 1) formularea principiilor și abordărilor metodologice necesare pentru proiectarea unui sistem didactic de formare a viitorilor specialiști din domeniul economico-financiar la disciplina „Securitatea informațională”; 2) conceptualizarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă privind studierea securității informaționale  pentru asigurarea eficienței procesului instructiv; 3) elaborarea unui model pedagogic de studierea a disciplinei „Securitatea informațională” de către viitorii specialiști din domeniul economico-financiar  care reflectă conținutul disciplinei și sistemul metodologic de formare a competențelor în domeniul securității informaționale; 4) dezvoltarea unui complex educațional și metodologic al disciplinei „Securitatea informațională” folosind tehnologii informaționale, inclusiv tehnologiilor internet; 5) elaborarea, implementarea și validarea experimentală а eficienței modelului pedagogic elaborat și optimizarea procesului instructiv prin valorificarea noilor tehnologii informaționale.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică rezultatelor cercetării constă în fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de proiectare și realizare a cursului universitar ”Securitate Informațională” prin implementarea tehnologiilor internet.

Problema științifică rezolvată rezidă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale eficientizării procesului de studiere a disciplinei universitare „Securitatea Informațională”, fapt ce a condus la fundamentarea teoretică și elaborarea modelului pedagogic de predare-învățare-evaluare a cursului universitar prin intermediul tehnologiilor internet, orientat spre procesul de formare a competențelor profesionale ale viitorilor specialiști din domeniul economico-financiar.

Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea și valorificarea tehnologiilor internet în procesul de formare și dezvoltare a competențelor profesionale privind securitatea informațională la studenții din domeniul economico-financiar din perspectiva modelului pedagogic elaborat.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de implementarea eficientă a modelului pedagogic elaborat și utilizarea metodologiei de instruire dezvoltate în procesul de studiu al cursului universitar ”Securitatea informațională”, pentru studenții din domeniul economico-financiar, prin aplicarea tehnologiilor internet, în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale  privind protecția și securitatea informațională.

Implementarea rezultatelor cercetării a fost realizat în procesul educațional al Universității de Stat din Tiraspol (or. Chișinău), Filiala Politehnică din Bender a Universității ”T. G. Shevchenko” , filiala din Tiraspol a Academiei de Economie și Drept din Moscova, filiala din Tiraspol a NOU VO “ROSNOU”.

 

ANNOTATION

Bogdanova Violeta
“Methodology for studying information protection and security technologies in higher education”, dissertation of Doctor of Pedagogical Sciences,

Chisinau, 2022.

Thesis structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography from 189 sources, 16 annexes, 131 pages of base text, 24 figures, 23 tables. Publications on the topics of the thesis 33 scientific works.

Keywords: information security, pedagogical model, scoring system, educational web quest, independent work, Internet technologies, pedagogical experiment, cybernetic approach, systemic approach.

Aim of the research: consists in the theoretical substantiation, elaboration and experimental validation of the pedagogical model for the study of information protection and security technologies by the future specialists in the economic-financial domain, via internet technologies.

Objectives of the research: 1) the formulation of the principles and methodological approaches necessary for the design of a didactic system for the training of future specialists in the economic-financial domain in the discipline “Information security”; 2) conceptualization of evaluation indicators, criteria and performance descriptors regarding the study of information security to ensure the efficiency of the instructional process;  3) the elaboration of a pedagogical model for the study of the discipline “Information security” by the future specialists in the economic-financial domain that reflects the content of the discipline and the methodological system of skills training in the field of information security;  4) development of an educational and methodological complex of the discipline “Information security” using information technologies, including Internet technologies; 5) elaboration, implementation and experimental validation of the efficiency of the developed pedagogical model and optimization of the instructional process by recovering on new information technologies.

The scientific novelty and originality of the research results consists in the conceptual substantiation of the pedagogical model of design and implementation of the university course “Information Security” by implementing internet technologies.

The solved scientific problem consist in determining the theoretical and methodological foundations of the efficiency of the study process of the university discipline “Information Security”, which led to the theoretical substantiation and elaboration of the pedagogical model of teaching-learning-evaluation of the university course through internet technologies, the process of training the professional skills of future specialists in the economic-financial domain.

The theoretical significance of the paper:  consist in the research and evaluation of internet technologies in the process of formation and development of professional skills on information security for students in the economic-financial domain from the perspective of the pedagogical model developed.

The practical significance of the research: is determined by the efficient implementation of the developed pedagogical model and the use of the training methodology developed in the study process of the university course “Information Security”, for students in the economic-financial domain, by applying Internet technologies to train and develop professional skills on information protection and security.

Implementation of the research results was carried out in the educational process of the State University of Tiraspol (Chisinau), Bender Polytechnic Branch of the University T. G. Shevchenko, Tiraspol branch of the Moscow Academy of Economics and Law, Tiraspol branch of “ROSNOU”.