Conferinţa ştiinţifică internațională „Cultura cercetării pedagogice: Provocări și tendințe contemporane”, ediția I-a

 

Evenimentul are scopul de a sensibiliza comunitatea pedagogică la problematica afirmării culturii cercetării pedagogice în societatea contemporană și de a disemina experiențe de transfer inovațional în sistemul educațional.

Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice și cercetători, profesori școlari, doctoranzi, masteranzi și studenți din Republica Moldova și din alte spații geografice.

Aici vă puteți înregistra pentru participare la conferinţa.

Materialele conferinței vor fi publicate. Participanții pot solicita Culegerea conferinței (electronică fără taxă/pe suport de hârtie cu achitarea taxei) și pot obține Certificat de participare.

Culegerea conferinței și Certificatul de participare vor fi eliberate participanților pe 6 iunie, 2021.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ATELIERE:

 1. Științe exacte
 2. Științe ale naturii
 3. Științe socio-umanistice
 4. Pedagogia învățământului superior
 5. Educație timpurie

 

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

CERINŢE:

 • Se va utiliza redactorul Microsoft Word;
 • Formatul hârtiei: Paper size A4;
 • Dimensiuni câmpuri: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; pe următorul rând se va indica prenumele şi numele (cu majuscule) complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, Bold, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, aliniat stânga-dreapta, cu diacritice, atent corectate; indentarea primului rând dintr-un alineat se face la 1 cm.
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte de actualitate, să conțină elemente de originalitate şi să descrie experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete;
 • Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor;
 • Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru (cu litere BOLD);
 • Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării, centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la centru, cu Bold;
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile română, engleză, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

Pentru cărți:

 1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. total de pagini, paginii vizate.

Pentru articole:

 1. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, conferința. Locația. Paginile articolului.

 

LOCAȚIE: Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, bloc I (stația Calea Ieșilor a troleibuzelor 5 și 8, dinspre magazinul UNIC spre bariera Sculeni).

TERMEN LIMITĂ:

Înregistrarea participanților (completarea formularului) și transmiterea rezumatului – 28 februarie, 2021
Depunerea articolelor până la 10 martie, 2021, în format electronic la adresa: ccip.ust.2020@gmail.com

 

Persoane de contact:

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferință reprezintă suma necesară pentru acoperirea costurilor de organizare:

 • participare cu publicarea lucrării în varianta electronică (fără eliberarea volumului de lucrări) și comunicare, și eliberarea certificatului de participare în varianta electronică – 70 MDL;
 • participare cu publicare și editarea volumului de lucrări pe suport de hârtie și eliberarea certificatului de participare în varianta electronică – 150 MDL;

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, filialele băncilor comerciale și cu utilizarea serviciilor de plăți electronice.

 RECHIZITELE BANCARE

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

  Cod fiscal              1007600007036

  Codul IBAN          MD90AG000000022512014654     

 Cont bancar          22512014654  MDL     

 Denumirea băncii – BC “Moldova-Agroindbank” SA , sucursala nr. 15, Chişinău

 Codul băncii  –  AGRNMD2X443

 Destinația plății; Plata taxei de participare la Conferință

 N.B.: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA Vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

 


The event aims to raise awareness of the pedagogical community on the issue of affirming the culture of pedagogical research in contemporary society and to disseminate experiences of innovation transfer in the educational system.

Representatives of the pedagogical community are invited to participate in the conference: teachers and researchers, schoolteachers, PhD students, master students and students from the Republic of Moldova and other geographical areas. The conference materials will be published.

Participants can request the Collection of the conference (free of charge electronics / on paper with payment of the fee) and can obtain a Certificate of Participation. The conference collection and the Certificate of Participation will be issued to the participants on June 6, 2021.

 

The conference will carry out its activities in the following WORKSHOPS:

 1. Exact sciences
 2. Natural sciences
 3. Socio-humanistic sciences
 4. Pedagogy of higher education
 5. Early education

PAPER SUBMISSION REQUIREMENTS:

 • The Microsoft Word editor will be used;
 • Paper size: Paper size A4;
 • Field dimensions: Top – 2 cm;Bottom – 2 cm;Left – 2 cm;Right – 2 cm;
 • The title of the paper will be written in capital letters, using Times New Roman font, Bold, font 14, centered;the next line will indicate the name and surname (in capital letters) of the author / authors, font Times New Roman, Bold, font 14 centered;followed by institutional affiliation (department – for UST collaborators; institution – for authors or co-authors from outside the UST);
 • The text of the paper will be written using Times New Roman font, 14, line spacing 1.25 mm, left-right aligned, with diacritics, carefully corrected;the indentation of the first row in a paragraph is made at 1 cm.
 • The content of the paper must focus on current issues, contain elements of originality and describe personal experiences;the paper will comprise 3-5 complete pages;
 • The references, enclosed in square brackets, are inserted in the text of the paper corresponding to the bibliographic list;
 • The calculation formulas are incorporated in the text of the communication being written with the help of the Equation Editor tool;
 • Graphs, histograms, drawings, etc.is placed in the text of the communication centered, only in black and white (highlights by hatching, gradient are allowed);their numbering and title are placed below them, in the center (in BOLD letters);
 • The statistical tables are incorporated in the text of the communication, centered, being preceded by the title, located in the center, with Bold;
 • The works can have maximum of 3 authors;
 • The works can be presented in Romanian, English, Russian, French;
 • The bibliography is recorded at the end of the paper, in Arabic numbering, according to the format:

For books:

 1. Popescu R. The title of the paper. City: Publishing house, year of publication. Nr.total pages, Nr. targeted page.

For articles:

 1. Popescu R. The title of the article. In: magazine, collection, conference. Location. Article pages.

LOCATION: Chisinau, 5 Gh. Iablocikin Street, Tiraspol State University, based in Chisinau, block I (Calea Ieșilor station of trolleybuses 5 and 8, from the UNIC store to the Sculeni barrier).

DEADLINE: Registration of participants (completion of the form) and submission of the abstract – February 28, 2021

Submission of articles until March 10, 2021, in electronic format at: ccip.ust.2020@gmail.com

Contacts: