Laboratorul Materiale avansate și ștințe termice (LMAST)

I. DIRECȚIILE DE CERCETARE

 • elaborarea tehnologiilor avansate de obținere a diferitor materiale de semiconductori, obținere a dopate cu impurități din grupa ferului, obținerea peliculelor subțiri cu impurități fermagnetice, obținere materialelor cu fotoconductivitate înaltă etc.;
 • obținerea nanostructurilor, nanopeliculelor, materialelor poroase pe baza materialelor noi multecomponente, materialelor dopate cu diverse impurități, materialelor poroase și a structurilor pentru elaborarea celulelor fotovoltaice, și a altor dispozitive optoelectronice;
 • dezvoltarea și optimizarea metodelor de măsurări optice cu înregistrarea semnalelor în intervalul de energie 0,5 – 3,5eV utilizând spectrometre în domeniul UV, VIS și IR; cercetarea proprietăților fotoelectrice și fotovoltaice a materialelor într-un interval larg de temperaturi (77 – 300 K);
 • analiză termogravimetrică;
 • studiul fenomenelor electro-optice, a stărilor excitonice, a structurii benzilor energetice, fenomenelor fotoelectrice în domeniul energiilor înalte (1-3,5eV); cercetarea parametrilor optici de bază ale cristalelor și nanostraturilor cu gropi și puncte cuantice la temperaturi joase;
 • investigații privind conductivitatea electrică (la curent continuu și alternativ), absorbția optică (în domeniul UV, VIS și IR), precum și a proprietăților fotoelectrice, inclusiv fotovoltaice ale materialelor semiconductoare.

II. SERVICIILE PRESTATE

 • prestarea serviciilor în domeniul creșterii (depunerii) cristalelor, straturilor subțiri și nanostraturilor semiconductoare multicomponente, peliculelor de metale și semiconductori prin diferite metode (metoda Bridgman, metoda Czochralski, metoda termică de evaporare sau sublimare, ablație laser).
 • prestarea serviciilor de investigare a proprietăților optice, electrice și fotoelectrice ale materialelor cristaline, amorfe; studiul spectrelor optice în intervalul de temperaturi 77–300 K, inclusiv la polarizare optică în domeniu de energii 0,5- 6eV;
 • determinarea parametrilor optici fundamentali utilizând diverse metode (Kramers-Kronig, metoda ecuațiilor de dispersie etc.);
 • prestarea serviciilor de analiză prin studiul spectrelor de absorbție și luminiscență în intervalul de temperaturi 77 – 300 K și energii 0,5 – 3,5eV;
 • prestarea serviciilor de analiză termică;
 • prestarea serviciilor de analiză termogravimetrică;
 • prestarea serviciilor de analiză termică diferențială;
 • prestarea serviciilor de analiză calorimetrică diferențială;
 • prestarea serviciilor de analiză dilatometrică;
 • cercetări interdisciplinare conexe științei materialelor utilizate în micro și nanoelectronică, telecomunicații, industria farmaceutică, industria alimentară, construcția de mașini, medicina și protecția mediului;
 • pregătirea cadrelor științifice în domeniul fizicii și tehnologiei materialelor, ingineriei, comunicațiilor, protecției mediului;
 • oferirea condițiilor pentru realizarea stagiilor de practică a studenților, masteranzilor. Rezultatele obținute de către tinerii cercetători în cadrul LIMAȘT asigură susținerea tezelor de licență, master, doctor și doctor habilitat.