Human resources

I. GENERAL INFORMATION

The Human Resources Department is a structural subdivision of the university and operates in accordance with the Decisions of the Parliament, the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Labor Code of the Republic of Moldova, the University Charter, the Internal Regulations, the Rector’s Provisions. The Human Resources Department is directly subordinated to the Rector of the university. The staff of the department is hired based on the contract and the order of the rector. Dismissal is carried out by order of the rector. The Human Resources Department works in the composition of: the head of the department, two senior inspectors, the senior chancellor inspector, the legal consultant, the typist, the archivist, the visa inspector, the courier.

Guștiuc Andrei

Secția Resurse Umane

Şeful Secției Resurse Umane este responsabil de:

dirijarea activităţii angajaţilor serviciului şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Codului Muncii al RM, dispoziţiilor şi instrucţiunilor în domeniu; organizarea muncii şi crearea condiţiilor de muncă a subalternilor; încheierea contractelor individuale de muncă cu noii angajați; perfectarea ordinelor (angajare, eliberare, transferarea, concediu);  legitimitatea ordinelor; perfectarea și evidența carnetelor de muncă; desfăşurarea activităţilor de plasare în câmpul muncii a absolvenţilor universităţii; evidența cadrelor ştiinţifico – didactice şi auxiliare; elaborarea contractelor, regulamentelor interne etc.; autentificarea actelor; verificarea și aprobarea tabelelor de pontaj; acordarea consultanței colaboratorilor; pregătirea şi înaintarea acţiunilor în instituţiile judiciare din numele universităţii în cazul lezării drepturilor şi intereselor universităţii; efectuarea controlului asupra îndeplinirii hotărîrilor instanţelor judiciare.

II. Lista angajaților

Mihalachi Angela, Inspector Superior

Inspectorul superior al Secției Resurse Umane este responsabil de:
dosarele studenţilor cu frecvenţa la zi; eliberarea actelor de studii a studenților cu frecvență la zi; transferarea la arhiva universităţii a dosarelor studenţilor exmatriculaţi; menţinerea în ordine a dosarelor şi cartelelor cadrelor didactice; angajarea, transferarea, concedierea, perfectarea contractului individual de muncă şi a ordinelor referitor la cadrele didactice; perfectarea adeverințelor de plasare în câmpul muncii a absolvenților; restituirea actelor depuse la înmatriculare în universitate; evidenţa militară; raportul statistic trimestrial referitor la cadrele didactice.

Iachim Maria, Inspector Superior

Inspectorul superior al Secției Resurse Umane este responsabil de:
dosarele studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă; eliberarea documentelor studenţilor şi angajaţilor din sectorul administrativ-gospodăresc; transmiterea în arhiva universităţii a dosarelor studenţilor exmatriculaţi;  perfectarea proiectelor de ordine referitor la angajare, concediere, transferare a personalului administrativ-gospodăresc şi ordinele de concediu; menţinerea în ordine a cartelelor T2, a dosarelor a angajaţilor din sectorul administrativ-gospodăresc; verificarea calității completării tabelelor de pontaj de către responsabilii subdiviziunilor  universitare.

Nume Prenume, Inspector Vize

Juristul este responsabil de:
legalitatea ordinelor emise; elaborarea şi participarea la elaborarea documentelor cu caracter juridic; perfectarea acţiunilor de chemare în judecată; pregăteşte şi înaintează acţiuni în instanţele judiciare din numele universităţii în cazul lezării drepturilor şi intereselor acesteia; reprezentarea și apărarea intereselor universităţii în cadrul proceselor de judicată; efectuarea verificărilor cu privire la îndeplinirea Hotărârilor instanţelor judiciare prin prezentarea titlului executoriu; perfectarea actelor privind atragerea la răspundere materială şi disciplinară a angajaţilor; participarea la elaborarea contractului colectiv de muncă şi a Regulamentului de odine interioară; examinarea şi pregătirea răspunsurilor la petiţii; pregătirea modelului de contract individual de muncă; efectuarea serviciilor de informare a colaboratorilor universității referitor la legislația în vigoare.

Sliusarenco Galina , Arhivar

Arhivarul este responsabil de:
evidenţa actelor din arhiva universității conform nomenclatorului tipizat pentru subdiviziunea vizată; eliberarea certificatelor la solicitarea colaboratorilor, studenţilor.

Nume Prenume, Inspector Vize

Inspectorul vize  este responsabil de:
corectitudinea perfectării documentelor pentru acordarea vizei de reşedinţă fiecărui student;  corectitudinea demersurilor studenţilor ce solicită viza de reședință; păstrarea buletinilor de identitate colectate de la studenți pentru perfectarea vizelor; eliberarea certificatelor la cererea studenţilor.

Levința Valentina, Curier

Curierul este responsabil de:
operativitatea repartizării corespondenței primite către toate subdiviziunile universității; expedierea corespondenței de la toate subdiviziunile universității către destinatari străini.